Simple Wills for Married Testators

AuthorDianne Reis
Pages361-420
12−1
SIMPLE WILLS FOR
MARRIED TESTATORS
Χηαπτερ 12
Σιµπλε Ωιλλσ φορ
Μαρριεδ Τεστατορσ
Ι. ΜΑΡΡΙΕ∆ ΤΕΣΤΑΤΟΡΣ ΩΙΤΗ ∆ΕΣΧΕΝ∆ΑΝΤΣ
Α. Ωιλλσ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ
♣12:01 Γενεραλ Ποιντσ
♣12:02 Παρτ Α  Γιφτσ
♣12:03 Παρτ Β  Φιδυχιαριεσ
♣12:04 Παρτ Χ  Τρυστσ
♣12:05 Παρτ ∆  ∆ιστριβυτιον
♣12:06 Παρτ Ε  Αδµινιστρατιον
♣12:07 Παρτ Φ  ∆εφινιτιονσ
♣12:08 Σιγνατυρε Παγεσ
Β. Ωιλλσ Ωιτη Νο Τρυστ Προϖισιονσ
♣12:10 Γενεραλ Ποιντσ
♣12:11 Παρτ Α  Γιφτσ
♣12:12 Παρτ Β  Εξεχυτορ
♣12:13 Παρτσ Χ & ∆  Αδµινιστρατιον ανδ ∆εφινιτιονσ
ΙΙ. ΩΙΛΛΣ ΦΟΡ ΤΗΕ ΣΕΧΟΝ∆ ΜΑΡΡΙΑΓΕ
Α. Ωιλλσ Ωιτη Ιµµεδιατε Γιφτσ το Χηιλδρεν ορ α Τρυστ φορ τηε Συρϖιϖινγ Σπουσε
♣12:30 Γενεραλ Ποιντσ
♣12:31 Οβσταχλεσ το ∆ισινηεριτινγ τηε Συρϖιϖινγ Σπουσε
♣12:32 Α−1. Περσοναλ ανδ Ηουσεηολδ Εφφεχτσ
♣12:33 Α−2. Πρινχιπαλ Ρεσιδενχε
♣12:34 Α−3. Ρειµβυρσεµεντ Ριγητσ
♣12:35 Α−3. Σπουσαλ Ελεχτιονσ
♣12:36 Α−4. Ρετιρεµεντ Πλανσ
♣12:37 Α−5. ανδ Χ−1. Σπουσαλ Τρυστ ϖσ. Ιµµεδιατε Γιφτσ το Χηιλδρεν
♣12:38 Χηοοσινγ Φιδυχιαριεσ ανδ Χυστοµιζινγ ∆ιστριβυτιον Στανδαρδσ
♣12:39 Ε−2. Ταξ ανδ Εξπενσε Αλλοχατιον
♣12:40 Ε−7. Νο−Χοντεστ Χλαυσε
T E P 12−2
SIMPLE WILLS FOR
MARRIED TESTATORS
Β. Χοντραχτυαλ Ωιλλσ
♣12:50 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
♣12:51 ϑοιντ Ωιλλσ
♣12:52 Χοντραχτυαλ Νον−ϑοιντ Ωιλλσ
♣12:53 Ματεριαλ Προϖισιονσ Τεστ
♣12:54 Χυρρεντ Αππλιχατιονσ οφ Χοντραχτυαλ Ωιλλσ
ΙΙΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 12−1, Ηυσβανδσ Ωιλλ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ
Φορµ 12−2, Ωιφεσ Ωιλλ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ
Φορµ 12−3, Ηυσβανδσ Ωιλλ Ωιτη Νο Τρυστ
Φορµ 12−4, Ωιφεσ Ωιλλ Ωιτη Νο Τρυστ
Φορµ 12−5, Ηυσβανδσ Ωιλλ (Σεχονδ Μαρριαγε)
Φορµ 12−6, Ωιφεσ Ωιλλ (Σεχονδ Μαρριαγε)
12−3 S W  M T ♣12:02
SIMPLE WILLS FOR
MARRIED TESTATORS
Ι. ΜΑΡΡΙΕ∆ ΤΕΣΤΑΤΟΡΣ
ΩΙΤΗ ∆ΕΣΧΕΝ∆ΑΝΤΣ
Α. Ωιλλσ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ
♣12:01 Γενεραλ Ποιντσ
Τηεσε ωιλλσ αρε δεσιγνεδ φορ α µαρριεδ χουπλε ωηο
ωιση το λεαϖε τηειρ εντιρε εστατεσ το εαχη οτηερ, ανδ τηεν
το τηειρ χηιλδρεν υπον τηε σεχονδ δεατη. Τηε ωιλλσ χονταιν
τρυστ προϖισιονσ φορ ανψ βεθυεστ το α µινορ, αλτηουγη τηε
τεστατορ χαν χηοοσε αν αγε οτηερ τηαν 25 φορ δετερµινινγ
ωηεν τηε τρυστ περιοδ ωιλλ ενδ. Τηε ωιλλσ αλσο χονταιν αν
οπτιον ποτ τρυστ ορ σπρινκλε τρυστ τηατ χαν βε δελετεδ ιφ
τηε τεστατορσ πρεφερ ινδιϖιδυαλ τρυστσ φορ εαχη βενεφιχιαρψ.
Τηε ωιλλ ισ διϖιδεδ ιντο σιξ παρτσ:
Α  Γιφτσ.
Β  Φιδυχιαριεσ.
Χ  Τρυστσ.
∆  ∆ιστριβυτιονσ.
Ε  Αδµινιστρατιον.
Φ  ∆εφινιτιονσ.
Εαχη παρτ ισ συβδιϖιδεδ ιντο νυµβερεδ σεχτιονσ, εαχη
οφ ωηιχη µαψ βε φυρτηερ συβδιϖιδεδ ιντο συβσεχτιονσ.
Μοστ οφ τηε προϖισιονσ ηαϖε δεσχριπτιϖε τιτλεσ, ανδ φεω
προϖισιονσ αρε λονγερ τηαν α χουπλε οφ σεντενχεσ. Τηισ
αρρανγεµεντ αλλοωσ τηε αττορνεψ ανδ χλιεντ το δισχυσσ τηε
ωιλλ βψ ρεφερενχε το παραγραπησ ινστεαδ οφ ηαϖινγ το χουντ
λινεσ ιν ορδερ το φινδ σπεχιφιχ προϖισιονσ. Ιτ αλσο µακεσ
τηε ωιλλ εασιερ φορ τηε λαψπερσον το ρεαδ.
ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΤΙΠ:
Μινιµιζε τερµσ οφ αρτ ορ τεχηνιχαλ τερµσ.
Ρεφερρινγ το περ στιρπεσ ορ περπετυιτιεσ σαϖινγ
χλαυσε µαψ σαϖε ϖερβιαγε, βυτ ιτ ινϖαριαβλψ γεν
ερατεσ θυεστιονσ φροµ τηε χλιεντ. Ιφ τηε ωιλλ σιµπλψ
σπελλσ ουτ α διστριβυτιον σχηεµε ιν δεταιλ, τηεν τηε
χλιεντ ωιλλ νοτ ηαϖε το ασκ τηε λαωψερ ωηατ περ
στιρπεσ µεανσ, ανδ τηε λαωψερ ωιλλ νοτ ηαϖε το
σπενδ βιλλαβλε τιµε εξπλαινινγ ιτ. Ονε χαϖεατ το τηισ
αππροαχη, ηοωεϖερ, ισ τηατ ωηερε µαττερσ οφ ταξ λαω
αρε ινϖολϖεδ, ιτ ισ οφτεν νεχεσσαρψ το υσε σπεχιφιχ
τερµσ ιν ορδερ το ινϖοκε α παρτιχυλαρ ταξ τρεατµεντ.
Πλαιν−λανγυαγε δραφτινγ υνφορτυνατελψ µυστ βε χον
φινεδ το µαττερσ οφ στατε προβατε λαω ονλψ.
Τηε σεχονδ παραγραπη οφ εαχη ωιλλ ιδεντιφιεσ τηε
σπουσε, ανδ αφτερ τηατ τηε ωιλλ ρεφερσ το τηε σπουσε σιµπλψ
ασ µψ ηυσβανδ ορ µψ ωιφε. Τηισ ελιµινατεσ τηε νεεδ
το ινσερτ ανδ προοφρεαδ τηε σπουσεσ ναµε µυλτιπλε τιµεσ
τηρουγηουτ τηε ωιλλ.
Μανψ αττορνεψσ χηοοσε το ινσερτ φοοτερσ ατ τηε βοτ
τοµ οφ εαχη παγε τηατ χονταιν τηε χλιεντσ ναµε, τηε τιτλε
οφ τηε δοχυµεντ, τηε παγε νυµβερ ανδ τοταλ νυµβερ οφ
παγεσ, ανδ α βλανκ λινε φορ χλιεντσ το ινιτιαλ. Νονε οφ τηισ
φοοτερ ινφορµατιον ισ ρεθυιρεδ βψ λαω, βυτ τηε ινφορµα
τιον χαν µακε ιτ εασιερ το ιδεντιφψ δοχυµεντσ ιν α σταχκ,
ανδ τηε ινιτιαλσ χαν προϖιδε αν εξτρα µεασυρε οφ σεχυριτψ
αγαινστ παγε συβστιτυτιονσ.
ΦΟΡΜ: Σεε τηε φολλοωινγ φορµσ ατ τηε ενδ οφ τηισ χηαπτερ:
Φορµ 12−1, Ηυσβανδσ Ωιλλ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ.
Φορµ 12−2, Ωιφεσ Ωιλλ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ.
♣12:02 Παρτ Α  Γιφτσ
Φροµ τηε χλιεντσ στανδποιντ, τηε Γιφτσ πορτιον ισ
τηε µοστ µεανινγφυλ παρτ οφ τηε ωιλλ. Τηυσ, ιτ ισ δραφτεδ
τηε ωαψ α νονλαωψερ ωουλδ ωριτε ιτ, ιν εϖερψδαψ λαν
γυαγε, ωιτηουτ αν εξχεσσ οφ σπεχιαλ δεφινιτιονσ. Τηε
δεφινιτιονσ οφ δεσχενδαντσ ανδ Χοντινγεντ Βενεφιχια
ριεσ αρε χονταινεδ ιν τηε ∆εφινιτιονσ πορτιον οφ τηε ωιλλ,
ωιτη αππροπριατε λεγαλ δεταιλ. [Παρτ Φ.] Τηε υσε οφ δεφινεδ
τερµσ αλλοωσ Παρτ Α το βε κεπτ σηορτ ανδ χλεαρ, σο τηατ
τηε τεστατορ χαν εασιλψ σεε ωηο ωιλλ βε ρεχειϖινγ ηισ ορ
ηερ προπερτψ.
Τηε Γιφτσ πορτιον ισ διϖιδεδ ιντο τωο συβσεχτιονσ:
Περσοναλ ανδ ηουσεηολδ εφφεχτσ.
Ρεσιδυαρψ εστατε.
Περσοναλ ανδ ηουσεηολδ εφφεχτσ ισ δεφινεδ ιν Παρτ Φ
(ονλψ τανγιβλε περσοναλ προπερτψ ισ ινχλυδεδ); τηε ρεσιδυ−
αρψ εστατε ισ δεφινεδ ηερε ιν Παρτ Α.
Σεπαρατινγ τηε εστατε ιντο τωο γιφτσ σερϖεσ µυλτιπλε
πυρποσεσ. Μοστ ιµπορταντ ισ τηε φαχτ τηατ µακινγ α σπεχιφ
ιχ γιφτ οφ τανγιβλε περσοναλ προπερτψ πρεϖεντσ διστριβυτιονσ
οφ τηοσε ασσετσ φροµ χαρρψινγ ουτ διστριβυταβλε νετ ινχοµε
το τηε βενεφιχιαριεσ. [Σεε ΙΡΧ ♣663(α)(1).] Βψ χοντραστ,
ιφ τηε περσοναλ ανδ ηουσεηολδ εφφεχτσ πασσεδ ασ παρτ οφ
τηε ρεσιδυαρψ εστατε, α διστριβυτιον οφ α ∃1,000 πιεχε οφ
φυρνιτυρε ωουλδ γενερατε ∃1,000 οφ ταξαβλε ινχοµε το τηε
ρεχιπιεντ, εϖεν ιφ νο οτηερ διστριβυτιονσ αρε µαδε ιν τηατ
ψεαρ. Τηυσ, τηε βενεφιχιαριεσ χουλδ ηαϖε ταξαβλε ινχοµε
ωιτηουτ ηαϖινγ ρεχειϖεδ ανψ λιθυιδ ασσετσ ωιτη ωηιχη το
παψ τηε αδδιτιοναλ ταξεσ.
Σεπαρατινγ τηε εστατε ιντο τωο παρτσ αλσο φαχιλιτατεσ
τηε υσε οφ προϖισιονσ τηατ αππλψ ονλψ το ονε παρτ ορ τηε
οτηερ. Φορ εξαµπλε, τηε ωιλλ συγγεστσ τηατ τηε τεστατορ
προϖιδε εξτρα−τεσταµενταρψ ινστρυχτιονσ ιν α λεττερ το τηε
εξεχυτορ, βυτ τηε εφφεχτσ οφ τηισ λεττερ αρε λιµιτεδ το τηε
γιφτ οφ περσοναλ ανδ ηουσεηολδ εφφεχτσ. [Σεε σεχτιον ∆−1.]
Χονϖερσελψ, τηε τρυστ προϖισιονσ ιν τηε ωιλλ αππλψ ονλψ το
τηε ρεσιδυαρψ εστατε, σο τηατ τηε τανγιβλε περσοναλτψ χαν
βε ηανδλεδ µορε ινφορµαλλψ, συχη ασ τηρουγη α διρεχτ δισ
τριβυτιον ορ αν ΥΤΜΑ χυστοδιανσηιπ. [Σεε σεχτιον ∆−3.]
Ινχλυδινγ τηεσε ιτεµσ ιν α τρυστ ωουλδ ηαϖε ριππλε εφφεχτσ
τηρουγηουτ τηε ωιλλ. Τηε τρυστεε ωουλδ ηαϖε το αχχουντ
φορ τηε ιτεµσ, χονσιδερ ανδ δοχυµεντ τηεµ ασ αν υνπρο−
δυχτιϖε ινϖεστµεντ υνδερ τηε τρυστ χοδε, ανδ ποσσιβλψ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT