Funding the Revocable Trust

AuthorDianne Reis
Pages661-698
23−1
FUNDING THE
REVOCABLE TRUST
Χηαπτερ 23
Φυνδινγ τηε Ρεϖοχαβλε Τρυστ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣23:01 Φυνδινγ ∆επενδσ ον Πυρποσε οφ Τρυστ
♣23:02 ∆ιφφιχυλτιεσ Ωιτη Οωνινγ Ασσετσ ιν Τρυστ
♣23:03 Ινχοµε Ταξ Τρεατµεντ
♣23:04 Ταξ Ιδεντιφιχατιον Νυµβερ
ΙΙ. ΡΕΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΨ
♣23:10 Ηοµεστεαδ Εξεµπτιον Φροµ Χρεδιτορσ
♣23:11 Ηοµεστεαδ Εξεµπτιον Φροµ Προπερτψ Ταξεσ
♣23:12 ∆υε−ον−Σαλε Χλαυσεσ
♣23:13 Τιτλε Ινσυρανχε
♣23:14 ∆ραφτινγ ∆εεδσ τηατ Πρεσερϖε τηε Τιτλε Χοϖεραγε
♣23:15 Πρεπαρινγ τηε ∆εεδ; Ρεχιταλ οφ Χονσιδερατιον
♣23:16 Ρεχορδινγ
♣23:17 Ουτ−οφ−Στατε Προπερτψ
ΙΙΙ. ΤΙΤΛΕ∆ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΨ
♣23:20 Βανκ ανδ Βροκεραγε Αχχουντσ
♣23:21 Χερτιφιχατεσ οφ ∆εποσιτ
♣23:22 Στοχκσ ανδ Βονδσ
♣23:23 Μοτορ ςεηιχλεσ
Ις. ΥΝΤΙΤΛΕ∆ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΨ
♣23:30 Νορµαλ Περσοναλ Προπερτψ
♣23:31 ςαλυαβλε Περσοναλ Προπερτψ
ς. ΝΟΝΠΡΟΒΑΤΕ ΑΣΣΕΤΣ
♣23:40 ϑοιντ Τενανχψ Ωιτη Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ
♣23:41 Ρετιρεµεντ Πλανσ ανδ Λιφε Ινσυρανχε
ςΙ. ΠΟΥΡ−ΟςΕΡ ΩΙΛΛΣ
♣23:50 Γενεραλ Ποιντσ
♣23:51 Παρτ Α  Γιφτσ
T E P 23−2
FUNDING THE
REVOCABLE TRUST
♣23:52 Παρτ Β  Εξεχυτορ
♣23:53 Παρτ Χ  Αδµινιστρατιον
♣23:54 Παρτ ∆  ∆εφινιτιονσ
ςΙΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 23−1, ΣΣ−4 Φορµ
Φορµ 23−2, ΣΣ−4 Ινστρυχτιονσ
Φορµ 23−2.1, Αυτηοριζατιον φορ Ονλινε Φιλινγ οφ Φορµ ΣΣ−4
Φορµ 23−3, Γενεραλ Ωαρραντψ ∆εεδ
Φορµ 23−4, Χοϖερ Λεττερ Ρεθυεστινγ Ρεχορδινγ
Φορµ 23−5, Τρυστ Χερτιφιχατε
Φορµ 23−6, Λεττερ οφ Ινστρυχτιονσ
Φορµ 23−7, Αππλιχατιον φορ Χερτιφιχατε οφ Τιτλε (Στατε Φορµ)
Φορµ 23−7.1, Αφφιδαϖιτ οφ Μοτορ ςεηιχλε Γιφτ Τρανσφερ
Φορµ 23−8, Γενεραλ Βιλλ οφ Σαλε
Φορµ 23−9, Σπεχιφιχ Βιλλ οφ Σαλε
Φορµ 23−10, Πουρ−οϖερ Ωιλλ (Ηυσβανδ)
Φορµ 23−11, Πουρ−οϖερ Ωιλλ (Ωιφε)
23−3 F  R T ♣23:02
FUNDING THE
REVOCABLE TRUST
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣23:01 Φυνδινγ ∆επενδσ ον
Πυρποσε οφ Τρυστ
Τηε φυνδινγ οφ α ρεϖοχαβλε ιντερ ϖιϖοσ τρυστ δεπενδσ
ον ωηατ τηε σεττλορ ηοπεσ το αχηιεϖε ωιτη τηε τρυστ:
∆ισαβιλιτψ πλαννινγ. Ιφ τηε τρυστ ισ βεινγ υσεδ φορ δισ
αβιλιτψ πλαννινγ ονλψ, τηε σεττλορ µαψ πρεφερ το λεαϖε τηε
τρυστ υνφυνδεδ, ανδ λετ τηε συχχεσσορ τρυστεε φυνδ ιτ υσινγ α
ποωερ οφ αττορνεψ ωηεν τηε σεττλορ βεχοµεσ ινχαπαχιτατεδ.
Αϖοιδινγ ανχιλλαρψ αδµινιστρατιον. Ιφ τηε τρυστ ωασ
χρεατεδ βεχαυσε τηε σεττλορ οωνσ ρεαλ εστατε ιν µυλτιπλε
στατεσ ανδ ωισηεσ το αϖοιδ ανχιλλαρψ αδµινιστρατιον, τηεν
τηε ουτ−οφ−στατε ρεαλ εστατε ωιλλ βε τρανσφερρεδ το τηε τρυστ,
βυτ αλλ οτηερ ασσετσ ωιλλ ρεµαιν ιν τηε σεττλορσ ναµε.
Αϖοιδινγ προβατε. Ιφ τηε σεττλορ σεεκσ το αϖοιδ προ−
βατε, αλλ προβατε ασσετσ µυστ βε τρανσφερρεδ το τηε τρυστ.
Τηε ποσσιβλε εξχεπτιον ισ νον−τιτλεδ, τανγιβλε περσοναλ
προπερτψ (ε.γ., φυρνιτυρε ανδ χλοτηινγ), ιφ τηε φαµιλψ ωιλλ
βε αβλε το διϖιδε ιτ ωιτηουτ αργυµεντ. Αλσο, νον−προβατε
ασσετσ, συχη ασ λιφε ινσυρανχε ανδ ρετιρεµεντ πλανσ, αρε
γενεραλλψ κεπτ ιν τηε σεττλορσ οων ναµε, βυτ τηε τρυστεε
ισ ναµεδ ασ τηε βενεφιχιαρψ το ρεχειϖε τηε προχεεδσ ατ τηε
σεττλορσ δεατη.
♣23:02 ∆ιφφιχυλτιεσ Ωιτη Οωνινγ
Ασσετσ ιν Τρυστ
Οωνινγ αλλ ασσετσ τηρουγη α τρυστ χαν βε βυρδενσοµε.
Τιτλε χοµπανιεσ σοµετιµεσ ρεφυσε το τιτλε νεω ρεαλ εστατε
πυρχηασεσ ιν α τρυστ, τηυσ ρεθυιρινγ τηε σεττλορ το χονταχτ
ηισ αττορνεψ αφτερ χλοσινγ το αρρανγε α σεχονδ τρανσφερ.
Τηιρδ παρτιεσ µαψ βε ρελυχταντ το αχχεπτ χηεχκσ δραων
ον α χηεχκινγ αχχουντ. Αυτοµοβιλε λοανσ µαψ ηαϖε το
βε παιδ οφφ βεφορε τηε χαρ χαν βε τρανσφερρεδ το τηε τρυστ.
Ιφ τηε σεττλορ ωαντσ το αϖοιδ προβατε, τηεν ηε µυστ αχχεπτ
τηεσε ηασσλεσ ιν πλαχε οφ τηε ηασσλεσ οφ προβατε.
Τρψινγ το τακε σηορτχυτσ χουλδ λεαδ το προβλεµσ δοων
τηε ροαδ. Σοµε χοµµεντατορσ ηαϖε ρεχοµµενδεδ τηατ
τηε σεττλορ κεεπ ηισ χηεχκινγ αχχουντ ορ οτηερ προβλεµατιχ
ασσετσ ιν ηισ οων ναµε, ανδ ρελψ ον τηε στατυτορψ σµαλλ εστατε
προχεδυρε το χλεαρ τιτλε το τηε ασσετ ωιτηουτ αν αδµινιστρα
τιον. [Σεε ΜχΛαυγηλιν & Ροβινσον, Τεξασ Εστατε Πλαννινγ,
Ματτηεω Βενδερ 1999, ♣60.01[1] (τηε µαιντενανχε οφ α
µοδεστ χηεχκινγ αχχουντ ουτσιδε οφ α τρυστ ωιλλ νοτ ιν ιτσελφ
συβϕεχτ τηε τρυστορσ εστατε το προβατε αδµινιστρατιον, σινχε
τηε Εστατεσ Χοδε περµιτσ τηε χολλεχτιον ανδ τρανσφερ βψ αφφι
δαϖιτ οφ περσοναλ προπερτψ νοτ εξχεεδινγ ∃75,000 ιν ϖαλυε,
ωιτηουτ ανψ προβατε αδµινιστρατιον).]
Ηοωεϖερ, τηισ αππροαχη ρελιεσ ον αν ινχορρεχτ ρεαδ−
ινγ οφ τηε σµαλλ εστατε στατυτε, ωηιχη αππλιεσ ονλψ ιφ τηε
δεχεδεντ διεδ ωιτηουτ α ωιλλ. [Εστ Χ ♣205.001.] Σινχε
τηε ωελλ−αδϖισεδ σεττλορ οφ α ρεϖοχαβλε τρυστ ωιλλ ηαϖε α
πουρ−οϖερ ωιλλ, ηισ εστατε ωιλλ νοτ θυαλιφψ το φιλε α σµαλλ
εστατε αφφιδαϖιτ. [Σεε ϑοηανσον, Τεξασ Εστατεσ Χοδε
Αννοτατεδ, Χοµµενταρψ το Εστ Χ ♣205.001 (2014)
(νοτινγ τηατ α 1995 αµενδµεντ αδδεδ τηε πηρασε ωηο
διεσ ιντεστατε το χλαριφψ τηατ τηε σµαλλ εστατε προχεδυρε
χαννοτ βε υσεδ ιφ τηε δεχεδεντ λεφτ α ϖαλιδ ωιλλ); Γεοφφ
Ρ. Χασαϖαντ, Προτεχτινγ τηε Μισγυιδεδ Τεστατορ: Α Προ−
ποσεδ Αµενδµεντ το τηε Τεξασ Προβατε Χοδε, 40 Ρεαλ
Εστατε, Προβατε & Τρυστ Λαω Ρεπορτερ 31, Οχτοβερ 2001
(προποσινγ τηατ τηε σµαλλ εστατε προχεδυρε βε εξπανδεδ
το ινχλυδε τεστατε δεχεδεντσ σο τηατ ποορλψ−δραφτεδ ωιλλσ
χαν βε ιγνορεδ ιν σµαλλ εστατεσ).]
Τηυσ, ιφ ανψ τιτλεδ προβατε ασσετσ αρε ουτσιδε τηε τρυστ
ατ τηε σεττλορσ δεατη, τηε πουρ−οϖερ ωιλλ µυστ βε προβατεδ
το οβταιν α χουρτ ορδερ τρανσφερρινγ τηε ασσετσ; φιλινγ α
σµαλλ εστατε αφφιδαϖιτ ινστεαδ ωουλδ βε φραυδυλεντ. [Σεε
Χασαϖαντ, π. 32 (νοτινγ ωρψλψ τηατ τηε αττορνεψ χουλδ [π]
ρετενδ τηε ωιλλ δοεσντ εξιστ, φιλε τηε σµαλλ εστατε αφφιδαϖιτ
ασ τηουγη τηε δεχεδεντ διεδ ιντεστατε, ανδ πραψ τηε χουρτ
νεϖερ φινδσ ουτ ψου ηαϖε ϕυστ συβορνεδ περϕυρψ φροµ ψουρ
χλιεντσ); βυτ σεε ϑοηανσον, Τεξασ Εστατεσ Χοδε Αννοτατ
εδ, Χοµµενταρψ το Εστ Χ ♣205.001 (2014) (συγγεστινγ
τηατ α ϕυδγε µιγητ χονσιδερ τηε δεχεδεντ το βε ιντεστατε
φορ τηισ πυρποσε ιφ τηε φαµιλψ ηασ εντερεδ ιντο α φορµαλ
αγρεεµεντ νοτ το προβατε τηε ωιλλ).]
Ηοωεϖερ, τηε αχχουντ ηολδερ σηουλδ βε αβλε το ηαϖε
α βενεφιχιαρψ δεσιγνατιον ον τηε αχχουντ, ανδ βψ λιστινγ
τηε τρυστεε οφ τηε τρυστ, αϖοιδ προβατε ασ ιντενδεδ. Ιτ µαψ
βε υσεφυλ το ηαϖε αν αχχουντ ιν τηε δεχεδεντσ ινδιϖιδυαλ
ναµε ωιτη τηε τρυστ ασ βενεφιχιαρψ ιν τηε εϖεντ χηεχκσ
µαδε ουτ το τηε δεχεδεντ αρριϖε αφτερ δεατη, συχη ασ αν
ινσυρανχε πρεµιυµ ρεφυνδ ορ ταξ ρεφυνδ.
ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΤΙΠ:
Τηε ναµε πριντεδ ον χηεχκσ δοεσντ ηαϖε το
µατχη τηε οωνερσηιπ.
Ιφ α ρεϖοχαβλε τρυστ οωνσ α χηεχκινγ αχχουντ
τηατ τηε σεττλορ−τρυστεε υσεσ φορ περσοναλ εξπενσ
εσ, ηε χουλδ ηαϖε ηισ οων ναµε πριντεδ ον τηε
χηεχκσ. (Ινδεπενδεντ χηεχκ πριντινγ χοµπανιεσ
ωιλλ δο τηισ ιφ τηε βανκ ωοντ.) Ωηεν προχεσσινγ
χηεχκσ, τηε βανκ υσεσ τηε µαγνετιχ νυµβερσ ατ τηε
βοττοµ, νοτ τηε ναµε ατ τηε τοπ. Ανδ τιτλε το τηε
αχχουντ δεπενδσ ον ωηατσ ιν τηε βανκσ ρεχορδσ,
νοτ ωηατσ πριντεδ ον τηε χηεχκσ. Τηε χλιεντ ωιλλ
ηαϖε το ρεµεµβερ τηατ εϖεν τηουγη τηε χηεχκσ
ηαϖε ηισ ναµε ον τηεµ, τηε αχχουντ ισ οωνεδ ασ
παρτ οφ τηε τρυστ, βυτ ηε ωοντ ηαϖε τρουβλε γεττινγ
τηιρδ παρτιεσ το αχχεπτ ηισ χηεχκσ, ανδ ηε ωοντ βε
ρεϖεαλινγ τηε ναµε οφ ηισ τρυστ εϖερψ τιµε ηε γιϖεσ
σοµεονε α χηεχκ. Αλτερνατιϖελψ, ηε χουλδ κεεπ τηε
χηεχκινγ αχχουντ ιν ηισ ναµε, ανδ µακε τηε τρυστεε
α παψαβλε−ον−δεατη βενεφιχιαρψ, ιφ τηε βανκ οφφερσ
τηατ οπτιον.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT