Index

AuthorDianne Reis
Pages795-812
Ι−1
INDEX
ΙΝ∆ΕΞ
 Α 
Αχχυµυλατιον Τρυστ
Ασ αν ΙΡΑ βενεφιχιαρψ, ♣♣2:152−2:152.2
Αδεµπτιον
Γενεραλλψ, ♣10:163
Αδοπτιον
Στρανγερ το τηε αδοπτιον ρυλε, ♣10:151
Αντι−Λαπσε Στατυτε
Γενεραλλψ, ♣10:153
Αρβιτρατιον χλαυσεσ
Ενφορχεαβιλιτψ ιν τρυστσ,♣20:182
Ινχλυσιον ιν τρυστσ, ♣20;183
Αττορνεψ Βεθυεστσ
Γενεραλλψ, ♣14:57
Αττορνεψ−Χλιεντ Ρελατιονσηιπ
Γενεραλλψ, ♣1:04
Αττορνεψ Φεε Αγρεεµεντσ
Γενεραλλψ, ♣1:03
 Β 
Βανκ Αχχουντσ
Αχχουντ δεφινεδ, ♣2:61
Αγρεεµεντσ
χηεχκβοξ σιγνατυρε χαρδσ, ♣2:84
ινδεπενδεντ οφ βανκ σιγνατυρε χαρδ, ♣2:81
σαφε ηαρβορ λανγυαγε, ♣♣2:82, 2:83
σιγνεδ βψ φιρστ το διε, ♣2:80
Βανκ λιαβιλιτψ το εστατε, ♣2:90
Χονϖενιενχε αχχουντσ
χοµβινατιον, ♣2:124,
δεφινιτιον, ♣2:120
διστινχτιον φροµ ϕοιντ αχχουντ ωιτηουτ
συρϖιϖορσηιπ, ♣2:123
παψµεντ αφτερ δεατη οφ τηε λαστ συρϖιϖινγ παρτψ, ♣2:122
πυρποσε, ♣2:121
ρεαδιλψ αϖαιλαβλε, ♣2:125
Χρεδιτορσ ριγητσ ιν ινσολϖεντ εστατεσ, ♣2:63
∆εφινιτιονσ
γενεραλλψ, ♣2:61
χονϖενιενχε αχχουντσ, ♣2:120
ϕοιντ αχχουντσ, ♣2:70
Π.Ο.∆. αχχουντσ, ♣2:100
τρυστ αχχουντσ, ♣2:110
Φινανχιαλ ινστιτυτιον δεφινεδ, ♣2:61
Φρεεζε νοτιχεσ, ♣2:62
ϑοιντ αχχουντσ
χονϖενιενχε αχχουντσ διστινγυισηεδ, ♣2:123
δεφινιτιον οφ, ♣2:70
Μιλλερ Τρυστσ, ♣5:102
οωνερσηιπ, ♣2:72
Λιαβιλιτψ οφ, ♣2:92
Π.Ο.∆. αχχουντσ
δεφινιτιον, ♣2:100
ριγητσ ωηεν τηερε αρε µορε τηαν ονε οριγιναλ
παψεε, ♣2:101
Πρεσυµπτιον αγαινστ συρϖιϖορσηιπ, ♣2:71
Προ ρατα ριγητσ αµονγ παρτιεσ, ♣2:91
Ριγητσ αφτερ δεατη οφ παρτψ το τηε αχχουντ, ♣♣2:90, 2:91
Σετ−οφφ, βανκσ ριγητ οφ, ♣2:64
Τρεατεδ διφφερεντλψ τηαν οτηερ ϕοιντ τενανχιεσ, ♣2:60
Τρυστ αχχουντσ
δεφινιτιον, ♣2:110
πυρποσε, ♣2:111
ριγητσ ωηεν τηερε αρε τωο ορ µορε τρυστεεσ,
♣2:113
σιµιλαριτψ το Π.Ο.∆. αχχουντσ, ♣2:112
Υνιφορµ Προβατε Χοδε Φορ Μυλτιπλε−Παρτψ Βανκ
Αχχουντσ, χηανγεσ το, ♣2:11
Υνιλατεραλ σεϖερανχε, ♣2:65
Βανκρυπτχψ
∆υραβλε ποωερ οφ αττορνεψ ανδ, ♣4:63
T E P Ι−2
INDEX
Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιονσ
Χονδυιτ τρυστσ, ♣2:150
Ινχοµε ταξ χονσεθυενχεσ, ♣2:141
Ρετιρεµεντ πλανσ ανδ αχχουντσ, ♣♣2:140 ετ σεθ.
Βονδσ, Συρετψ
Εξεχυτορσ, ♣10:92
Γυαρδιανσ φορ µινορ χηιλδρεν, ♣10:113
Τρυστεεσ, ♣♣10:123, 20:124
Βροκεραγε Αχχουντσ
Χοµµυνιτψ προπερτψ, ♣3:05
Φυνδινγ τηε ρεϖοχαβλε τρυστ, ♣23:20
Βυριαλσ
Γενεραλλψ, ♣10:177
Βψπασσ Τρυστσ
Αλτερνατιϖεσ το διστριβυτιον ανδ ινϖασιον
φιρστ µαρριαγε
ΗΕΜΣ διστριβυτιονσ το χηιλδρεν, ♣13:172
τρυστ χαν αχχυµυλατε ινχοµε, ♣13:171
σεχονδ µαρριαγε
ινχοµε διστριβυτιονσ ονλψ, ♣13:173
περχενταγε οφ τρυστ ασσετσ εαχη ψεαρ,
ινστεαδ οφ ινχοµε, ♣13:174
τρυστ ινχοµε πλυσ ΗΕΜΣ, ♣13:170
∆ιστριβυτιονσ το δεσχενδαντσ
παρεντσ οβλιγατιον οφ συππορτ, ♣13:192
πυρποσε, ♣13:190
στανδαρδ οφ διστριβυτιον, ♣13:191
Φλεξιβιλιτψ, ♣13:151
Ινϖασιον φορ ηεαλτη, εδυχατιον, µαιντενανχε ανδ
συππορτ (ΗΕΜΣ)
χοµφορτ, 13:163
εξχεπτιον φορ ΗΕΜΣ, ♣13:161
εξχεπτιον ωιτη χονσεντ οφ αδϖερσε παρτψ, ♣13:166
ηαππινεσσ, ♣13:164
ινχοµε βενεφιχιαρψ χαν νοτ ηαϖε ΓΠΟΑ, ♣13:160
περµισσιβλε ωορδσ ανδ πηρασεσ, ♣13:162
στατυτορψ σαϖινγσ χλαυσε, ♣13:165
Ναµε οφ τηε τρυστ, ♣13:150
Πυρποσε οφ, ♣13:03
ΘΤΙΠ ελεχτιον, ελιγιβιλιτψ φορ
αδϖανταγεσ, ♣13:180
δισαδϖανταγεσ, ♣13:181
Σπεχιαλ ποωερ οφ απποιντµεντ
δισχλαιµεδ προπερτψ, αλλοωινγ, ♣13:202
γιφτ ινχοµπλετε υντιλ τηε συρϖιϖινγ σπουσεσ
δεατη, ♣13:203
πυρποσε, ♣13:200
ρεχιπιεντσ, χηοιχε οφ, ♣13:201
 Χ 
Χηιλδρεν ανδ Μινορσ
Τεξασ Υνιφορµ Τρανσφερσ το Μινορσ Αχτ. Σεε
Χυστοδιανσηιπ (Τεξασ Υνιφορµ Τρανσφερσ το
Μινορσ Αχτ)
Τρυστσ
γενεραλλψ, ♣10:200
αδϖανταγεσ οϖερ χυστοδιαλ αχχουντ (ΤΥΤΜΑ),
♣10:200
σιµπλε ΡΙςΤ ωιτη µινορσ τρυστ
φορ µαρριεδ χουπλεσ. Σεε Ρεϖοχαβλε Ιντερ
ςιϖοσ Τρυστσ (ΡΙςΤ) φορ Μαρριεδ
Χουπλεσ
φορ υνµαρριεδ περσονσ. Σεε Ρεϖοχαβλε
Ιντερ ςιϖοσ Τρυστσ (ΡΙςΤ) φορ
Σινγλε Περσονσ
ταξ πλαννινγ, ♣10:201
ωιλλσ φορ µαρριεδ τεστατορσ
ταξ−πλαννεδ, ♣13:281
ωιτη τρυστσ φορ µινορσ. Σεε Ωιλλσ φορ
Μαρριεδ Τεστατορσ
ωιλλσ φορ σινγλε περσονσ ωιτη µινορσ τρυστσ. Σεε
Ωιλλσ φορ Σινγλε Περσονσ
Ωιλλσ φορ µαρριεδ τεστατορσ ωιτη ιµµεδιατε γιφτσ το
χηιλδρεν. Σεε Ωιλλσ φορ Μαρριεδ Τεστατορσ
Χηιλδ Συππορτ
Γενεραλλψ, ♣20:70
Χιτιζενσηιπ
Μαριταλ δεδυχτιον τρυστ ωιτη νον−χιτιζεν, ♣13:61
Χιρχλε Προβλεµ
Γενεραλλψ, ♣10:171
Χλασσ Γιφτσ Ρυλε
Γενεραλλψ, ♣10:153
Χλιεντ Χοµµυνιχατιονσ
Αττορνεψ−χλιεντ ρελατιονσηιπ, ♣1:04
Αττορνεψ φεε αγρεεµεντσ, ♣1:03
Χονφλιχτσ οφ ιντερεστ δισχλοσυρε φορ σπουσεσ, ♣1:02
Χοϖερ λεττερσ, ♣1:06
Νον−ρεπρεσεντατιον, δοχυµεντινγ, ♣1:04
Θυεστιονναιρεσ, ♣1:01
Ταξ πλαννινγ φλοωχηαρτσ, ♣1:05
Χοδιχιλσ το Ωιλλσ
Αδοπτιον βψ οτηερσ, ♣14:58
Βεθυεστσ το αττορνεψσ, ♣14:57
Χαπαχιτψ, ♣♣14:11, 14:21
Χονστρυχτιον οφ χοδιχιλ
χοδιχιλ πρεϖαιλσ ιν χονφλιχτ, ♣14:31
χονστρυεδ ωιτη ωιλλ, ♣14:30
Χοντραχτυαλ ωιλλσ, ♣14:54
∆εατη οφ λεγατεε βετωεεν δατεσ οφ ωιλλ ανδ χοδιχιλ,
♣14:53
∆εφινιτιονσ, ♣14:01
∆επενδεντ ρελατιϖε ρεϖοχατιον, ♣14:72

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT