Preliminary Sections

AuthorDianne Reis
Pages1-34
Τεξασ Εστατε Πλαννινγ
βψ Ροβιν Αποστολακισ ανδ ∆ιαννε Ρεισ
ΗΙΓΗΛΙΓΗΤΣ
Τεξασ Εστατε Πλαννινγ προϖιδεσ ψου ωιτη τηε συβσταντιαλ χολλεχτιον οφ εστατε πλαννινγ δοχυµεντσ τηατ εϖερψ εστατε
πλαννινγ αττορνεψ νεεδσ. Τηισ βοοκ χονταινσ µορε τηαν 90 ωιλλσ ανδ τρυστσ ωιτη αλτερνατιϖε χλαυσεσ ανδ ανχιλλαρψ φορµσ.
Λυχιδ τεξτ οφφερσ ρεαδψ ανσωερσ, πραχτιχαλ αδϖιχε, ανδ πιτφαλλσ το αϖοιδ. Τηε δισχυσσιον ισ συππορτεδ ωιτη ηυνδρεδσ οφ
χιτατιονσ το στατυτεσ, ρεγυλατιονσ, ανδ χασεσ. Τηε λατεστ εδιτιον οφ Τεξασ Εστατε Πλαννινγ βρινγσ ψου νεω ανδ υπδατεδ
µατεριαλ
Νον−Προβατε Ασσετσ
Τρανσφερ ον δεατη δεεδσ. ♣2:53
ΙΡΑ ανδ ΘΡΠ διστριβυτιον οπτιονσ αφτερ τηε παρτιχιπαντσ δεατη. ♣2:142
Χονδυιτ Τρυστσ. ♣2:150
∆υραβλε Ποωερ οφ Αττορνεψ
Ηοτ ποωερσ. ♣4:10
Αγεντσ αλτερατιον οφ εστατε πλαν (συβϕεχτ το τηε γραντ οφ ηοτ ποωερσ). ♣4:11
Γρουνδσ φορ ρεφυσινγ το αχχεπτ. ♣4:22
Τερµινατιον. ♣♣4:60, 4:61
∆εχλαρατιον φορ Μενταλ Ηεαλτη Τρεατµεντ
Πυρποσε. ♣4:183
Εξεχυτιον ρεθυιρεµεντσ. ♣4:184
Τερµινατιον, ρεϖοχατιον ανδ δισρεγαρδ οφ δεχλαρατιον. ♣4:185
Ωιλλσ
Ρεϖοχατιον ασ α ρεσυλτ οφ διϖορχε. ♣10:56
Απποιντµεντ οφ γυαρδιαν. ♣10:111
Ταξ−Πλαννεδ Ωιλλσ φορ Μαρριεδ Χουπλεσ
Εξεµπτιον αµουντ. ♣13:02
Εξεµπτιον πορταβιλιτψ. ♣13:04
Εξαµπλε: σαµπλε ταξ−πλαννεδ εστατε (νο πορταβιλιτψ ελεχτιον). ♣13:13
∆εσχενδαντσ πρεδεχεασε σπουσε. ♣13:263
Τρυστσ
Προβλεµσ ωιτη υσινγ τρυστσ το αϖοιδ προβατε. ♣20:04
ςαλιδιτψ οφ πετ τρυστσ ιν οτηερ στατεσ. ♣20:197
Νεω ανδ Υπδατεδ Φορµσ
Φορµ 2−3, Τρανσφερ ον ∆εατη ∆εεδ
Φορµ 2−4, Αφφιδαϖιτ οφ ∆εατη
Φορµ 4−4, ∆εχλαρατιον οφ Μενταλ Ηεαλτη Τρεατµεντ
Φορµ 23−7 Αππλιχατιον φορ Χερτιφιχατε οφ Τιτλε
Ωε Ωελχοµε Ψουρ Φεεδβαχκ
Ουρ µοστ υσεφυλ σουρχε οφ ιµπροϖεµεντσ ισ φεεδβαχκ φροµ ουρ συβσχριβερσ, σο ιφ ψου ηαϖε ανψ χοµµεντσ, ωε
ωουλδ βε δελιγητεδ το ηεαρ φροµ ψου.
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
3505 Χαδιλλαχ Αϖενυε, Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, Χαλιφορνια 92626
ςισιτ υσ ον τηε Ιντερνετ ατ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
T
E
P
Ροβιν Αποστολακισ
∆ιαννε Ρεισ
Εδιτορ: ∆οννα Χολε
Προδυχτιον: Νανχψ Ρυσσελλ
Τψπεσεττερ: Αλεξανδρυ Οπρεσχυ
Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT