Residential Construction

AuthorDavid G. Tekell
Pages787-848
12−1
Χηαπτερ 12
Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον
♣12.01 Ηιστορψ οφ Τεξασ Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Λαω
♣12.02 Αππλιχαβιλιτψ οφ τηε ∆ΤΠΑ το Νεω Ηοµε Χονστρυχτιον
♣12.03 Χοµµον Λαω Ιµπλιεδ Ωαρραντιεσ
♣12.03.1 Νεω Ηοµε Χονστρυχτιον
♣12.03.2 Ρεπαιρσ ορ Μοδιφιχατιονσ το Εξιστινγ Ηοµεσ
♣12.04 Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Χοµµισσιον Αχτ (Ηιστοριχαλ)
♣12.04.1 ΡΧΧΑΝεω Ηοµεσ Πυρχηασεδ Πριορ το Σεπτεµβερ 1, 2003
♣12.04.2 ΡΧΧΑΝεω Ηοµεσ Χονστρυχτεδ βετωεεν Σεπτεµβερ 1, 2003 ανδ ϑυνε 1, 2005
♣12.04.3 ΡΧΧΑΝεω Ηοµεσ Χονστρυχτεδ βετωεεν ϑυνε 1, 2005 ανδ Σεπτεµβερ 1, 2010
♣12.04.4 ΡΧΧΑ2009 Συνσετ
♣12.04.5 ΡΧΧΑΤηιρδ−Παρτψ Ωαρραντψ Χοµπανιεσ
♣12.05 Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Λιαβιλιτψ Αχτ (ΡΧΛΑ)
♣12.05.1 ΡΧΛΑ∆εφινιτιονσ ανδ Σχοπε οφ Χοϖεραγε
♣12.05.2 ΡΧΛΑΑφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ Αϖαιλαβλε το Χοντραχτορ
♣12.05.3 ΡΧΛΑΝοτιχε ανδ Οφφερ οφ Σεττλεµεντ Προϖισιονσ
♣12.05.4 ΡΧΛΑ Χονσεθυενχεσ οφ Φαιλινγ το Προϖιδε Ινσπεχτιον ορ το Αχχεπτ α Σεττλεµεντ
Οφφερ
♣12.05.5 ΡΧΛΑ Χονσεθυενχεσ οφ Φαιλινγ το Μακε Ρεασοναβλε Σεττλεµεντ Οφφερ ορ Ινιτιατε
Ρεπαιρσ
♣12.05.6 ΡΧΛΑΩηεν Πρε−Φιλινγ Νοτιχε Ισ Νοτ Ρεθυιρεδ
♣12.05.7 ΡΧΛΑΑβατεµεντ φορ Φαιλυρε το Γιϖε Πρε−Συιτ Νοτιχε
♣12.05.8 ΡΧΛΑΛιµιτατιονσ ον ∆αµαγεσ
♣12.06 Φορµσ
♣12.06.1 Χηεχκλιστσ φορ Ινιτιαλ Ιντερϖιεω
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Πυρχηασε οφ νεω ρεσιδενχε (Πλαιντιφφ)
[β] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Σαλε οφ νεω ρεσιδενχε (∆εφενδαντ)
♣12.06.2 Πρε−Συιτ Νοτιχε Λεττερσ ιν Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Χασεσ
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ το βυιλδερ/σελλερ
[β] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ το ενγινεερ, αρχηιτεχτ
[χ] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ ον α ηοµε ωαρραντψ χλαιµ
[δ] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ το ρεαλ εστατε βροκερ/αγεντ
♣12.06.3 Ρεσπονσεσ το Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Νοτιχε Λεττερ
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ ρεθυεστινγ οππορτυνιτψ το ινσπεχτ ανδ πηοτογραπη δεφεχτσ
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 12−2
[β] ΦΟΡΜ: Λεττερ το βυιλδερ αναλψζινγ τηε νοτιχε λεττερ
[χ] ΦΟΡΜ: Λεττερ το συβχοντραχτορ γιϖινγ νοτιχε οφ χλαιµ
[δ] ΦΟΡΜ: Οφφερ οφ σεττλεµεντ: ρεπαιρ οφ χονστρυχτιον δεφεχτσ
[ε] ΦΟΡΜ: Οφφερ οφ σεττλεµεντ: παψ φορ ρεπαιρσ
♣12.06.4 Πετιτιονσ
[α] ΦΟΡΜ: Νεω ηουσε πυρχηασεδ φροµ βυιλδερ/σελλερ (ΡΧΧΑ ωαρραντιεσ)
♣12.06.5 ∆εφενδαντσ Ρεσπονσιϖε Πλεαδινγσ
[α] ΦΟΡΜ: Πλεα ιν αβατεµεντ (ιναδεθυατε νοτιχε οφ χλαιµ)
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον πλεα ιν αβατεµεντ
[χ] ΦΟΡΜ: Πλεα ιν αβατεµεντ: νο οππορτυνιτψ το ινσπεχτ
[δ] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον πλεα ιν αβατεµεντ
[ε] ΦΟΡΜ: Οριγιναλ ανσωερ ωιτη αφφιρµατιϖε δεφενσεσ (ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον)
♣12.06.6 ∆ισχοϖερψ ιν Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Χασεσ
[α] ΦΟΡΜ: Ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ
[β] ΦΟΡΜ: Ιντερρογατοριεσ το πλαιντιφφ
[χ] ΦΟΡΜ: Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το δεφενδαντ (φουνδατιον ρεπαιρ)
[δ] ΦΟΡΜ: Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το πλαιντιφφ
12−3 ΡΕΣΙ∆ΕΝΤΙΑΛ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ♣12.01
§12.01 History of Texas
Residential
Construction
Law
Τηε σινγλε λαργεστ πυρχηασε µοστ χονσυµ−
ερσ µακε ισ τηε ηουσε ιν ωηιχη τηεψ λιϖε, ανδ
υνλικε µοστ πυρχηασεσ, τηισ ονε ισ σεεν ανδ
υσεδ νεαρλψ εϖερψ δαψ οφ τηε ψεαρ. Α περσονσ
ηουσε αλσο ινϖολϖεσ εµοτιοναλ ατταχηµεντσ
τηατ οτηερ χονσυµερ πυρχηασεσ λαχκ. Βεχαυσε
ηουσεσ ηαϖε α σπεχιαλ πλαχε ιν µοστ πεοπλεσ
λιϖεσ, ωηεν τηινγσ γο ωρονγ ωιτη ηουσεσ, πεο−
πλε αρε γενεραλλψ ινχλινεδ το ωαντ το δο σοµε−
τηινγ αβουτ ιτ.
Ωηεν τηε πυρχηασε ισ οφ α νεω ρεσιδενχε,
τηε οππορτυνιτψ φορ δεχεπτιον ανδ ρεσυλτινγ
δαµαγεσ ισ γρεατ. Ιτ ισ νο ωονδερ τηατ ρεσι
δεντιαλ χονστρυχτιον χλαιµσ ηαϖε βεεν α µαϕορ
σουρχε οφ λιτιγατιον υνδερ τηε ∆ΤΠΑ. Ηιστορ−
ιχαλλψ, µοστ ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον δεφεχτ
χλαιµσ ηαϖε βεεν πρεδιχατεδ υπον ειτηερ α
ϖιολατιον οφ τηε λαυνδρψ λιστ ορ υπον τηε βρεαχη
οφ αν εξπρεσσ ορ ιµπλιεδ ωαρραντψ. Ωηιλε τηε
λαω γοϖερνινγ λαυνδρψ λιστ ανδ εξπρεσσ ωαρ
ραντιεσ ηασ χηανγεδ λιττλε σινχε τηε ∆ΤΠΑ
ωασ φιρστ αδοπτεδ ιν 1973, τηε λαω γοϖερνινγ
ιµπλιεδ ωαρραντιεσ ηασ χηανγεδ χονσιδεραβλψ.
Γενεραλλψ, τηε λαω εξιστινγ ατ τηε τιµε οφ τηε
πυρχηασε ωιλλ δετερµινε ωηετηερ ανδ το ωηατ
εξτεντ ανψ ωαρραντιεσ αρε ιµπλιεδ ιν τηε νεω
ηοµε πυρχηασε ασ α µαττερ οφ λαω.
Τηερε ηαϖε αλσο βεεν περχεπτιονσ τηατ τηε
∆ΤΠΑ ισ ιλλ−συιτεδ φορ ρεσολυτιον οφ µανψ
ρυν−οφ−τηε−µιλλ ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον δεφεχτ
χλαιµσ ανδ τηατ τηε ∆ΤΠΑ ηασ βεεν αβυσεδ
βψ σοµε το προµοτε λιτιγατιον οϖερ πρε−συιτ
ρεσολυτιον. Ασ α ρεσυλτ, τηερε ηαϖε βεεν σεϖεραλ
σιγνιφιχαντ χηανγεσ µαδε το τηε λαω γοϖερν
ινγ ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον χλαιµσ βψ βοτη τηε
χουρτσ ανδ βψ τηε Τεξασ Λεγισλατυρε. Ιν 1989,
τηε Τεξασ λεγισλατυρε εναχτεδ τηε Ρεσιδεντιαλ
Χονστρυχτιον Λιαβιλιτψ Αχτ (ΡΧΛΑ), ΤΕΞ.
ΠΡΟΠ. ΧΟ∆Ε ♣27.01 ετ σεθ. Σεε ♣12.05, ινφρα.
Ιν 2003, τηε Τεξασ λεγισλατυρε εναχτεδ τηε
Τεξασ Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Χοµµισσιον
Αχτ (ΡΧΧΑ), χρεατινγ τηε Τεξασ Ρεσιδεντιαλ
Χονστρυχτιον Χοµµισσιον ανδ ιµποσινγ νεω
ιµπλιεδ ωαρραντιεσ ανδ βυιλδινγ στανδαρδσ ιντο
τηε σαλε οφ νεω ηοµεσ. Σεε ♣12.04, ινφρα. Ιν
2009, τηε λεγισλατυρε αλλοωεδ τηε ΡΧΧΑ το
εξπιρε πυρσυαντ το τηε Συνσετ Αχτ. Αφτερ Σεπ−
τεµβερ 1, 2010, τηε Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον
Χοµµισσιον χεασεδ το εξιστ ανδ τηε νεω ηοµε
ωαρραντιεσ ανδ βυιλδινγ στανδαρδσ ιτ ηαδ χρε−
ατεδ αρε νο λονγερ ιµποσεδ βψ Τεξασ λαω. Τηε
ΡΧΛΑ χοντινυεσ το χοντρολ λιτιγατιον αγαινστ
ηοµεβυιλδερσ ανδ οτηερσ.
Βεχαυσε τηε λιτιγατιον οφ α ρεσιδεντιαλ δεφεχτ
χλαιµ µαψ οχχυρ ψεαρσ αφτερ τηε σαλε, χαρε µυστ
βε εξερχισεδ το δετερµινε ωηιχη στατυτεσ ανδ
ωηατ ϖερσιον οφ τηεµ ωερε ιν εφφεχτ ατ τηε
τιµε οφ τηε σαλε. Τηε δατε οφ τηε σαλε ωιλλ υσυ−
αλλψ δετερµινε ωηιχη, ιφ ανψ, ωαρραντιεσ ωιλλ
βε ιµπλιεδ ιντο τηε σαλε ασ α µαττερ οφ λαω.
Τηε ηιστοριχ ρεϖιεω οφ πριορ στατυτεσ γοϖερνινγ
ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον ιν τηισ χηαπτερ σηουλδ
βε χονσυλτεδ το δετερµινε ιφ ανψ πριορ λαω µαψ
ψετ γοϖερν α χλαιµ βεινγ βρουγητ ορ λιτιγατεδ
τοδαψ. Τηε χηαρτ βελοω συµµαριζεσ τηε αππλι−
χαβιλιτψ οφ τηεσε λεγισλατιϖε χηανγεσ το ρεσιδεν−
τιαλ χονστρυχτιον δεφεχτ χλαιµσ ιν Τεξασ λαω.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT