Appendix - Desk Book

AuthorDavid G. Tekell
Pages25-133
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ
ΑΝ∆
ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε
∆ΕΣΚ ΒΟΟΚ
2016 Εδιτιον
∆ΕΧΕΠΤΙςΕ ΤΡΑ∆Ε ΠΡΑΧΤΙΧΕΣ−
ΧΟΝΣΥΜΕΡ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΧΤ
ΧΗΑΠΤΕΡ 541
ΤΕΞΑΣ ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ ΧΟ∆Ε
(Σελεχτεδ προϖισιονσ)
ΧΗΑΠΤΕΡ 542
ΤΕΞΑΣ ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ ΧΟ∆Ε
(Σελεχτεδ προϖισιονσ)
ΡΕΣΙ∆ΕΝΤΙΑΛ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΑΧΤ
ΤΕΞΑΣ ΡΕΣΙ∆ΕΝΤΙΑΛ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΑΧΤ (Εξπιρεδ)
(Σελεχτεδ προϖισιονσ)
∆ΙΓΕΣΤ ΟΦ ΣΥΠΡΕΜΕ ΧΟΥΡΤ ΟΠΙΝΙΟΝΣ
∆αϖιδ Γ. Τεκελλ
Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
Γρεατ χαρε ηασ βεεν τακεν το ρεπροδυχε αχχυρατελψ τηε τεξτ οφ τηε ∆εχεπτιϖε Τραδε Πραχτιχεσ  Χονσυµερ
Προτεχτιον Αχτ, σελεχτεδ προϖισιονσ οφ Χηαπτερ 541 οφ τηε Ινσυρανχε Χοδε, τηε Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον
Λιαβιλιτψ Αχτ ανδ τηε Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον Χοµµισσιον Αχτ. Νατυραλλψ, ηοωεϖερ, ωε µακε νο εξπρεσσ
ορ ιµπλιεδ ωαρραντψ ωιτη ρεγαρδ το τηε φρεεδοµ φροµ ερρορ ορ υσε οφ τηισ πυβλιχατιον. Ιν τηε υσε οφ τηισ
βοοκλετ, εαχη περσον υλτιµατελψ µυστ ρελψ ον τηε οφφιχιαλ τεξτσ οφ τηεσε στατυτεσ.
Χοπψριγητ ♥ 1989−2016
βψ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ Χοµπανψ
3505 Χαδιλλαχ Αϖε.
Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ
ΙΣΒΝ 978−0−938065−87−6
ΣΤΑΦΦ
Μαναγινγ Εδιτορ: Λισα ϑ. ∆υννε, Εσθ.
Προδυχτιον: Αµισηι Σανγηϖι
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
∆ΕΧΕΠΤΙςΕ ΤΡΑ∆Ε ΠΡΑΧΤΙΧΕΣ−
ΧΟΝΣΥΜΕΡ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΧΤ
♣17.41 Σηορτ Τιτλε 1
♣17.42 Ωαιϖερσ: Πυβλιχ Πολιχψ 1
♣17.43 Χυµυλατιϖε Ρεµεδιεσ 1
♣17.44 Χονστρυχτιον ανδ Αππλιχατιον 2
♣17.45 ∆εφινιτιονσ 2
♣17.46 ∆εχεπτιϖε Τραδε Πραχτιχεσ Υνλαωφυλ 3
♣17.461 Πψραµιδ Προµοτιοναλ Σχηεµε 6
♣17.462 Λιστινγ οφ Βυσινεσσ Λοχατιον οφ Χερταιν Βυσινεσσεσ 7
♣17.47 Ρεστραινινγ Ορδερσ 8
♣17.48 ∆υτψ οφ ∆ιστριχτ ανδ Χουντψ Αττορνεψ 9
♣17.49 Εξεµπτιονσ 10
♣17.50 Ρελιεφ φορ Χονσυµερσ 11
♣17.501 Χονσυµερ Προτεχτιον ∆ιϖισιον Παρτιχιπατιον ιν Χλασσ Αχτιον 12
♣17.505 Νοτιχε; Ινσπεχτιον 12
♣17.5051 Μεδιατιον 13
♣17.5052 Οφφερσ οφ Σεττλεµεντ 14
♣17.506 ∆αµαγεσ: ∆εφενσεσ 15
♣17.55 Προµοτιοναλ Ματεριαλ 15
♣17.555 Ινδεµνιτψ 16
♣17.56 ςενυε 16
♣17.56 ςενυε 16
♣17.565 Λιµιτατιον 16
♣17.57 Συβποενασ 16
♣17.58 ςολυνταρψ Χοµπλιανχε 17
♣17.59 Ποστ ϑυδγµεντ Ρελιεφ 17
♣17.60 Ρεπορτσ ανδ Εξαµινατιονσ 18
♣17.61 Χιϖιλ Ινϖεστιγατιϖε ∆εµανδ 18
♣17.62 Πεναλτιεσ 19
♣17.63 Αππλιχατιον 20
ΧΗΑΠΤΕΡ 541
ΤΕΞΑΣ ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ ΧΟ∆Ε
(Σελεχτεδ Προϖισιονσ)
ΣΥΒΧΗΑΠΤΕΡ Α. Γενεραλ ιονσ
♣541.001. Πυρποσε 21
♣541.002. ∆εφινιτιονσ 21
♣541.003. Υνφαιρ Μετηοδσ οφ Χοµπετιτιον ανδ Υνφαιρ ορ ∆εχεπτιϖε Αχτσ ορ Πραχτιχεσ Προηιβιτεδ 21
♣541.008. Λιβεραλ Χονστρυχτιον 22
ΣΥΒΧΗΑΠΤΕΡ Β. Υνφαιρ Μετηοδσ οφ Χοµπετιτιον ανδ Υνφαιρ ορ ∆εχεπτιϖε
Αχτσ ορ Πραχτιχεσ ∆εφινεδ
♣541.051. Μι σρεπρεσεντατιον Ρεγαρδινγ Πολιχψ ορ Ινσυρερ 22
♣541.052. Φαλ σε Ινφορµατιον ανδ Αδϖερτισινγ 22
♣541.060. Υνφαι ρ Σεττλεµεντ Πραχτιχεσ 23
♣541.061. Μι σρεπρεσεντατιον οφ Ινσυρανχε Πολιχψ 23

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT