Defendant's Pleadings

AuthorDavid G. Tekell
Pages421-454
6−1
Χηαπτερ 6
∆εφενδαντσ Πλεαδινγσ
6.01 Πλεασ ιν Αβατεµεντ
6.01.1 Ιναδεθυατε Νοτιχε οφ Χλαιµ
[α] ΦΟΡΜ: Πλεα ιν αβατεµεντ (ιναδεθυατε νοτιχε οφ χλαιµ)
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον πλεα ιν αβατεµεντ
6.01.2 Ρεφυσαλ το Αλλοω Ινσπεχτιον
[α] ΦΟΡΜ: Πλεα ιν αβατεµεντ: νο οππορτυνιτψ το ινσπεχτ
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον πλεα ιν αβατεµεντ
6.01.3 Πλεα ιν ΑβατεµεντΜεδιατιον/Αρβιτρατιον Αγρεεµεντσ
[α] ΦΟΡΜ: Πλεα ιν αβατεµεντ: µεδιατιον/αρβιτρατιον
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον πλεα ιν αβατεµεντ
♣ 6.02 [Ρεσερϖεδ]
6.03 Μοτιον το Τρανσφερ ςενυε
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον το τρανσφερ ϖενυε
[β] ΦΟΡΜ: Αφφιδαϖιτ ιν συππορτ οφ µοτιον το τρανσφερ ϖενυε
[χ] ΦΟΡΜ: Ορδερ συσταινινγ µοτιον το τρανσφερ ϖενυε
♣ 6.04 Οριγιναλ Ανσωερ
[α] ΦΟΡΜ: Οριγιναλ ανσωερ (γενεραλ φορµ)
6.05 Σπεχιαλ Εξχεπτιονσ: Ιναδεθυαχψ οφ Πλεαδινγσ
6.06 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ: ∆ΤΠΑ
[α] ΦΟΡΜ: Οριγιναλ ανσωερ ωιτη αφφιρµατιϖε δεφενσεσ
6.07 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Ωαιϖερ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ωαιϖερ
6.08 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ: Ρεσιδεντιαλ Χονστρυχτιον
6.09 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Προφεσσιοναλ Οπινιον
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: προφεσσιοναλ οπινιον
6.09.1 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Χλαιµ Αρισεσ Ουτ οφ Ωριττεν Χοντραχτ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: χλαιµ αρισεσ ουτ οφ ωριττεν χοντραχτ
6.09.2 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Τρανσαχτιον Εξχεεδσ ∆ΤΠΑσ ∆ολλαρ Λιµιτ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: χονσιδερατιον παιδ εξχεεδσ ∆ΤΠΑσ τρανσαχτιοναλ χαπ
6.09.3 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Ασ Ισ Πυρχηασεσ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ασ ισ ρεαλ εστατε πυρχηασε
♣6.09.4 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Ινδεπενδεντ Ινϖεστιγατιον
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ινδεπενδεντ ινϖεστιγατιον
♣6.09.5 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Ρεασοναβλε Σεττλεµεντ Οφφερ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ρεασοναβλε σεττλεµεντ οφφερ
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 6−2
♣6.09.6 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Τεξασ ΧΡΠΧ Χηαπτερ 33
[α] ΦΟΡΜ: ∆αµαγεσ ρεχοϖερεδ µυστ βε ρεδυχεδ βψ ϖαλυε οφ σεττλεµεντ
6.10 Χουντερχλαιµ φορ Βαδ Φαιτη ανδ Ηαρασσµεντ
[α] ΦΟΡΜ: Χουντερχλαιµ φορ βαδ φαιτη, ηαρασσµεντ
♣6.11 Λεαϖε το ∆εσιγνατε Ρεσπονσιβλε Τηιρδ Παρτψ
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον φορ λεαϖε το δεσιγνατε ρεσπονσιβλε τηιρδ παρτψ
6−3 ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ΠΛΕΑ∆ΙΝΓΣ ♣6.01
§6.01 Pleas in Abatement
Πλεασ ιν αβατεµεντ αρε αυτηοριζεδ βψ τηε
ρυλεσ οφ χιϖιλ προχεδυρε. Σεε ΤΕΞ. Ρ. ΧΙς. Π.
85. Α πλεα ιν αβατεµεντ ισ α πλεα σεττινγ φορτη
σοµε οβσταχλε το τηε φυρτηερ προσεχυτιον οφ
τηε χασε, ανδ, ιφ συσταινεδ, τηε προπερ αχτιον
ισ το αβατε τηε χασε υντιλ τηε ιµπεδιµεντ ισ
ρεµοϖεδ. Σεε 2 ΜΧΟΝΑΛ∆, ΤΕΞΑΣ ΧΙςΙΛ
ΠΡΑΧΤΙΧΕ, Πλεαδινγ: Ανσωερ ♣9:12; Υνιον
Παχιφιχ Φυελσ, Ινχ. ϖ. ϑοηνσον, 909 Σ.Ω.2δ
130 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 1995,
νο ωριτ). Τηε πυρποσε οφ α πλεα ιν αβατεµεντ
ισ νοτ το δισµισσ τηε αχτιον ιν ωηιχη ιτ ισ φιλεδ;
ινστεαδ, τηε πυρποσε ισ το δελαψ τηε αχτιον
υντιλ τηε οχχυρρενχε οφ σοµε οτηερ εϖεντ ον
ωηιχη τηε αβατεµεντ ισ βασεδ. Τεξασ Ηιγηωαψ
∆επαρτµεντ ϖ. ϑαρρελλ, 418 Σ.Ω.2δ 486, 488
(Τεξ. 1967). Γενεραλλψ, τηε παρτψ ασσερτινγ
τηε πλεα ιν αβατεµεντ ηασ τηε βυρδεν οφ προοφ,
ινχλυδινγ τηε βυρδεν οφ ιντροδυχινγ εϖιδενχε
το συππορτ τηε πλεα, υνλεσσ τηε τρυτη οφ τηε µατ−
τερ αππεαρσ ον τηε φαχε οφ τηε πλαιντιφφσ πλεαδ−
ινγσ. Λακε Χουντρψ Εστατεσ, Ινχ. ϖ. Τοµαν,
624 Σ.Ω.2δ 677 (Τεξ. Αππ.Φορτ Ωορτη
1981, ωριτ ρεφδ, ν.ρ.ε.). Ιτ ισ ιµπορταντ το δισ−
τινγυιση χασεσ ιν ωηιχη α πλεα ιν αβατεµεντ
ισ φιλεδ ασ α µεανσ οφ ενφορχινγ αν αρβιτρατιον
αγρεεµεντ. Ιν τηεσε χασεσ, ονχε τηε αγρεεµεντ
το αρβιτρατε ισ εσταβλισηεδ, τηε παρτψ σεεκινγ
το αϖοιδ αρβιτρατιον ηασ τηε βυρδεν οφ προοφ.
Ηεαρτησηιρε Βραεσωοοδ ϖ. Βιλλ Κελλψ Χο., 849
Σ.Ω.2δ 380 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.]
1993, ωριτ δενιεδ). Προοφ ειτηερ οφ τηε πλεα ορ
τηε γρουνδσ το αϖοιδ αρβιτρατιον µυστ βε βψ
α πρεπονδερανχε οφ τηε εϖιδενχε. Ατκινσον
ϖ. Ρειδ, 625 Σ.Ω.2δ 64 (Τεξ. Αππ.Σαν
Αντονιο 1981, νο ωριτ).
Αλτηουγη πλεασ ιν αβατεµεντ αρε νοτ ον τηε
λιστ οφ πλεαδινγσ τηατ µυστ βε φιλεδ υνδερ οατη
(σεε ΤΕΞ. Ρ. ΧΙς. Π. 93), τηερε ισ αυτηοριτψ
ωηιχη ηολδσ τηατ συχη πλεασ µυστ βε ϖερι−
φιεδ. Σπαρκσ ϖ. Βολτον, 335 Σ.Ω.2δ 780 (ΤΕΞ.
ΧΙς. Αππ.∆αλλασ 1960, νο ωριτ); σεε αλσο,
2 ΜΧΟΝΑΛ∆, ΤΕΞΑΣ ΧΙςΙΛ ΤΡΙΑΛ ΠΡΑΧΤΙΧΕ
ΠΛΕΑ∆ΙΝΓ: ΑΝΣΩΕΡ ♣9:8. Ανδ, ασ νοτεδ,
υνδερ τηε 1995 αµενδµεντσ, αβατεµεντ ισ
αυτοµατιχ ιφ νο χοντροϖερτινγ αφφιδαϖιτ ισ
φιλεδ το α ϖεριφιεδ πλεα ιν αβατεµεντ. Φορ
τηεσε ρεασονσ, ανψ πλεα ιν αβατεµεντ αλλεγινγ
ιµπροπερ νοτιχε σηουλδ χονταιν αν αφφιδαϖιτ
συππορτινγ τηε πλεα.
Α πλεα ιν αβατεµεντ µαψ βε φιλεδ ασ α
σεπαρατε ινστρυµεντ ορ ωιτηιν τηε βοδψ οφ τηε
οριγιναλ ανσωερ σο λονγ ασ τηε πλεα χονταινσ
αλλ οφ τηε ρεθυισιτε ελεµεντσ. Ιν ορδερ το βε
συφφιχιεντ, τηε πλεα µυστ:
(1) δεσχριβε τηε χιρχυµστανχεσ ρελιεδ υπον
το ϕυστιφψ αβατεµεντ ιν δεταιλ; ανδ
(2) προϖιδε τηε ινφορµατιον νεχεσσαρψ το
αππρισε τηε πλαιντιφφ οφ τηε χορρεχτ προχε−
δυρε τηατ νεεδσ το βε φολλοωεδ το χυρε τηε
χαυσε οφ τηε αβατεµεντ.
Σεε Βλυεβοννετ Φαρµσ ϖ. Γιβραλταρ Σαϖ.
Ασσν, 618 Σ.Ω.2δ 81 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.
Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1980, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.).
Ασ ωιτη ανψ διλατορψ πλεα, α πλεα ιν αβατε−
µεντ χαν βε ωαιϖεδ ιφ ιτ ισ νοτ τιµελψ φιλεδ;
ηοωεϖερ, τηε αβσενχε οφ α δεαδλινε φιξεδ βψ
λαω, χουρτσ αρε το εξαµινε τηε εθυιτιεσ οφ τηε
σιτυατιον το δετερµινε ωηετηερ α πλεα ισ τιµελψ.
Βλυεβοννετ Φαρµσ ϖ. Γιβραλταρ Σαϖινγσ Ασσν,
618 Σ.Ω.2δ 81 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [1στ
∆ιστ.] 1980, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.).
§6.01.1 Inadequate
Notice of Claim
Στατυτορψ ρεφερενχε: ∆ΤΠΑ ♣17.505(α);
ΤΕΞ. ΠΡΟΠ. ΧΟ∆Ε ♣27.004(α)
Βεφορε α λαωσυιτ ισ φιλεδ αγαινστ α περσον
υνδερ τηε ∆ΤΠΑ, τηε πλαιντιφφ µυστ γιϖε σιξτψ
δαψσ αδϖανχε ωριττεν νοτιχε οφ τηε χλαιµ.
∆ΤΠΑ ♣17.505(α). Τηε νοτιχε λεττερ µυστ
ινχλυδε: (1) α στατεµεντ οφ τηε χοµπλαιντ,

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT