Initial Client Contacts (Defendant)

AuthorDavid G. Tekell
Pages253-286
2−1
Χηαπτερ 2
Ινιτιαλ Χλιεντ Χονταχτσ (∆εφενδαντ)
♣ 2.01 Γενεραλ Χονσιδερατιονσ
2.02 ∆εφενσεσ Αϖαιλαβλε ιν ∆ΤΠΑ Χασεσ
2.02.1 Χοµµον Λαω ∆εφενσεσ ∆ο Νοτ Αππλψ
2.02.2 Προφεσσιοναλ Σερϖιχεσ Εξεµπτιον
2.02.3 Ρεαλ Εστατε Βροκερσ ανδ Αγεντσ Εξεµπτιον
♣ 2.02.4 Ωαιϖερ
[α] ΦΟΡΜ: Ωαιϖερ οφ χονσυµερ ριγητσ
2.02.5 Ασ Ισ Χλαυσε ορ Αγρεεµεντ
♣ 2.02.6 Ινδεπενδεντ Ινϖεστιγατιον
♣ 2.02.7 Στατυτορψ ∆εφενσεσ
♣ 2.02.8 Μεδια Εξεµπτιον
2.02.9 Χοντριβυτιον ανδ Ινδεµνιτψ
2.02.10 Ρεσπονσιβλε Τηιρδ Παρτψ
♣ 2.02.11 Σεττλεµεντ Χρεδιτ
♣2.02.12 Λαργε Τρανσαχτιονσ Εξεµπτιον
2.03 Χλιεντ Θυεστιονναιρε (∆εφενδαντ)
[α] ΦΟΡΜ: Χλιεντ θυεστιονναιρε (δεφενδαντ)
2.04 Χηεχκλιστσ φορ Ινιτιαλ Ιντερϖιεω
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Σαλε οφ γοοδσ ορ σερϖιχεσ
[β] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Λεασε οφ χοµµερχιαλ ρεαλ προπερτψ
♣ 2.05 Αττορνεψ−Χλιεντ Αγρεεµεντσ
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ αγρεεµεντ ωιτη ρεσπεχτ το λεγαλ σερϖιχεσ
[β] ΦΟΡΜ: Λεττερ ενχλοσινγ αττορνεψ−χλιεντ αγρεεµεντ
[χ] ΦΟΡΜ: Αττορνεψ−χλιεντ ηουρλψ φεε αγρεεµεντ
♣2.01 ∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 2−2
§2.01 General
Considerations
Α προσπεχτιϖε δεφενδαντ ιν α ∆ΤΠΑ λαω
συιτ τψπιχαλλψ ισ υνδερ χονσιδεραβλψ µορε
τιµε πρεσσυρε τηαν τηε προσπεχτιϖε πλαιντιφφ.
Α νοτιχε λεττερ µαψ βε τηε φιρστ ινδιχατιον τηε
ρεχιπιεντ ηασ τηατ α χλαιµ εξιστσ, ανδ υνλεσσ
τηε χλαιµ ισ αναλψζεδ τηορουγηλψ ωιτηιν τηε
τιµε περιοδ αλλοωεδ βψ λαω, ιµπορταντ λεγαλ
ριγητσ µαψ βε λοστ. Φορ εξαµπλε, τηε χον
συµερσ ∆ΤΠΑ χλαιµ χαν βε βαρρεδ εντιρελψ
ορ συβσταντιαλλψ λιµιτεδ βψ αν αδεθυατε
ρεσπονσε το τηε νοτιχε λεττερ σο λονγ ασ τηε
ρεσπονσε ισ µαδε ωιτηιν σιξτψ δαψσ αφτερ τηε
λεττερ ισ ρεχειϖεδ. Σεε ε.γ. ∆ΤΠΑ ♣17.505(χ),
(δ); σεε αλσο ♣4.01 ινφρα. Τηε βενεφιτσ οφ α
προµπτ ρεσπονσε το α νοτιχε λεττερ αρε εϖεν
µορε προνουνχεδ ιφ τηε χονσυµερσ χλαιµ
ινϖολϖεσ ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον. Ιφ τηε χλιεντ
ηασ τακεν σοµε τιµε το τρψ ανδ ωορκ ουτ τηε
χοµπλαιντ βεφορε χονταχτινγ τηε αττορνεψ, τηε
τιµε πρεσσυρεσ µαψ εϖεν βε γρεατερ.
Ιφ τηε χλιεντ ισ νοτ α νεω χλιεντ, τηεν µυχη οφ
τηε πρελιµιναρψ ωορκ ιν εσταβλισηινγ τηε αττορ−
νεψ−χλιεντ ρελατιονσηιπ αλρεαδψ ωιλλ ηαϖε βεεν
δονε. Ωηεν τηε χλιεντ ισ νεω, ηοωεϖερ, αλλ οφ
τηε ινφορµατιον ανδ δισχυσσιονσ νεχεσσαρψ το
εσταβλιση τηε ρελατιονσηιπ ασ ωελλ ασ αν αναλψσισ
οφ τηε δεµανδ µυστ βε υνδερτακεν ωιτηιν τηε
περιοδ οφ τιµε αλλοωεδ φορ α ρεσπονσε το τηε
νοτιχε λεττερ. Ιν τηισ σενσε, τηε υσε οφ εφφιχιεντ
φορµσ ανδ χηεχκλιστσ ισ εϖεν µορε ιµπορταντ
τηαν ιφ τηε χλιεντ ισ α προσπεχτιϖε πλαιντιφφ.
Τηε ινιτιαλ µεετινγ ωιτη τηε προσπεχτιϖε
δεφενδαντ µυστ, ατ λεαστ, ανσωερ τηε φολλοωινγ
θυεστιονσ:
− Ωηο ισ τηε χλιεντ?
− Ωηο ισ τηε χλαιµαντ?
− Ωηατ αρε τηε φαχτσ οφ τηε τρανσαχτιον?
Αρε τηερε ανψ τηιρδ παρτιεσ τηατ µαψ σηαρε
λιαβιλιτψ φορ τηε χλαιµ?
Ωηατ ισ τηε χλιεντσ λεϖελ οφ υνδερστανδινγ
τηε λιτιγατιον προχεσσ?
Ωηατ αρε τηε τερµσ ον ωηιχη τηε χασε ωιλλ
βε ηανδλεδ?
(α) Ωηο ισ τηε χλιεντ?
Ασ ωιτη τηε προσπεχτιϖε πλαιντιφφ ιν α ∆ΤΠΑ
λαωσυιτ (σεε ♣1.01 συπρα), ιτ ισ εσσεντιαλ το
δετερµινε ωηετηερ α χονφλιχτ οφ ιντερεστ ωουλδ
βε χρεατεδ βψ ρεπρεσεντινγ τηε προσπεχτιϖε
χλιεντ. Ιφ τηε χλιεντ ισ α βυσινεσσ εντιτψ, τηε
ιδεντιτψ οφ αλλ οφ τηε πρινχιπαλσ µυστ βε ασχερ
ταινεδ. Φυρτηερ, σοµε ρεφλεχτιον σηουλδ βε
γιϖεν το τηε ιδεντιτψ οφ ανψ εξπερτ ορ οτηερ
φαχτ ωιτνεσσεσ τηατ µαψ βε νεεδεδ ιν τηε χασε
σινχε α χονφλιχτ ωιτη ανψ οφ τηεσε ινδιϖιδυαλσ
µαψ βε διφφιχυλτ το ρεχονχιλε εϖεν τηουγη τηερε
ωουλδ βε νο τεχηνιχαλ προηιβιτιον αγαινστ τακ
ινγ τηε χασε. Φορ εξαµπλε, ιφ αν εξπερτ ωιτνεσσ
ισ ασσιστινγ τηε αττορνεψ ον ανοτηερ χασε ιν τηε
οφφιχε, ιτ µαψ βε διφφιχυλτ το εφφεχτιϖελψ ατταχκ
τηε εξπερτσ χονχλυσιονσ ανδ οπινιονσ ιφ ηε ορ
σηε ηασ βεεν ρεταινεδ βψ τηε πλαιντιφφ το τεστιφψ
αγαινστ τηε προσπεχτιϖε χλιεντ.
Ιτ αλσο ισ ιµπορταντ το δετερµινε ωηετηερ
τηε προσπεχτιϖε χλιεντσ περσοναλιτψ ισ συχη
τηατ ηε ορ σηε χαν βε ωορκεδ ωιτη οϖερ α
λονγ περιοδ οφ τιµε. Σοµε τηουγητ σηουλδ βε
γιϖεν το ωηετηερ τηε χλιεντ ισ λικελψ το χρε
ατε α φαϖοραβλε ιµπρεσσιον ον α ϕυρψ. Αττορ
νεψσ δο νοτ ωιν ∆ΤΠΑ χασεσ. Χλιεντσ ωιν
∆ΤΠΑ χασεσ. Τηε προσπεχτσ φορ α συχχεσσφυλ
δεφενσε αρε ινχρεασεδ µεασυραβλψ βψ τηε χλι
εντσ αβιλιτψ το προϕεχτ α φαϖοραβλε ιµαγε.
Ασ πρεϖιουσλψ µεντιονεδ, ιφ τηε χλιεντ ισ α
χορπορατε εντιτψ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το ασχερταιν
ωηετηερ τηε χορπορατε ϖειλ µαψ βε πιερχεδ
βψ τηε πλαιντιφφ ιν ορδερ το χρεατε περσοναλ
λιαβιλιτψ φορ τηε οωνερ ορ οωνερσ οφ τηε χορπο
2−3 ΙΝΙΤΙΑΛ ΧΛΙΕΝΤ ΧΟΝΤΑΧΤΣ (∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤ) ♣2.01
ρατιον. Γενεραλλψ, τηισ ρεθυιρεσ δετερµινινγ
ωηετηερ αλλ χορπορατε φορµαλιτιεσ ηαϖε βεεν
οβσερϖεδ, τηε εξτεντ το ωηιχη σηαρεηολδερσ
οφ τηε χορπορατιον αλσο εξερχισε χοντρολ οϖερ
χορπορατε αφφαιρσ, ωηετηερ χορπορατε ανδ ινδι
ϖιδυαλ προπερτψ ηαϖε βεεν κεπτ σεπαρατε, ανδ
ωηετηερ τηε χορπορατιον ηασ βεεν υσεδ φορ
περσοναλ πυρποσεσ. Σεε Χαστλεβερρψ ϖ. Βρανσ
χυµ, 721 Σ.Ω. 2δ 270 (Τεξ. 1986).
(β) Ωηο ισ τηε χλαιµαντ?
Τηε ιδεντιτψ οφ τηε χλαιµαντ ισ ιµπορταντ
νοτ ονλψ ιν χηεχκινγ φορ χονφλιχτσ οφ ιντερ
εστ, βυτ αλσο ιν εϖαλυατινγ τηε στρενγτη οφ τηε
χλαιµ. Ασ στατεδ ιν τηε πρεχεδινγ σεχτιον,
αττορνεψσ δο νοτ ωιν ∆ΤΠΑ χασεσ; χλιεντσ ωιν
∆ΤΠΑ χασεσ. Φορ τηισ ρεασον, ιφ τηε χλαιµαντ
ισ λικελψ το βε αν υνυσυαλλψ σψµπατηετιχ ορ
χρεδιβλε περσον ιν τηε ϕυρψσ εψεσ, τηεν τηε
χλιεντσ εξποσυρε µαψ βε ινχρεασεδ βεψονδ
ωηατ ιτ οτηερωισε ωουλδ βε. Ον τηε οτηερ
ηανδ, ιφ τηε χλαιµαντ ισ α σχουνδρελ, ανδ τηισ
χαν βε σηοων το α ϕυρψ, τηε χλιεντσ εξποσυρε
µαψ βε ρεδυχεδ χονσιδεραβλψ.
(χ) Ωηατ αρε τηε φαχτσ οφ τηε τρανσαχτιον?
Μορε τηαν λικελψ, τηε χλιεντ νεεδσ αν αττορ
νεψ βεχαυσε α δεµανδ λεττερ αλρεαδψ ηασ βεεν
ρεχειϖεδ. ∆υρινγ τηε σιξτψ δαψσ φολλοωινγ
τηε ρεχειπτ οφ τηε λεττερ, τηε χλιεντ µυστ βε
αδϖισεδ ωηετηερ α σεττλεµεντ οφφερ σηουλδ
βε µαδε. Βψ τηε τιµε τηε προσπεχτιϖε χλιεντ
ανδ τηε αττορνεψ µεετ φαχε το φαχε, α συβ
σταντιαλ αµουντ οφ τηε ρεσπονσε τιµε µαψ
αλρεαδψ ηαϖε ελαπσεδ. Αν ιµµεδιατε δετερ
µινατιον µυστ βε µαδε ασ το ωηετηερ τηε
δεµανδσ οφ εξιστινγ χλιεντσ ανδ χασεσ αλλοω
συφφιχιεντ τιµε φορ τηε ινϖεστιγατιον τηατ µυστ
βε χοµπλετεδ. Ιφ τηε φαχτσ οφ τηε τρανσαχτιον
αρε χοµπλεξ ανδ τηε τιµε φορ ινϖεστιγατιον
ισ ρελατιϖελψ λιττλε, τηε φαχτσ µαψ χοµπελ τηε
αττορνεψ το τυρν δοων τηε χασε βεχαυσε οφ ιτσ
ιµµεδιατε νεεδσ.
(δ) Αρε τηερε ανψ τηιρδ παρτιεσ ωηο µαψ
σηαρε λιαβιλιτψ φορ τηε χλαιµ?
Ιν µανψ ∆ΤΠΑ χασεσ, παρτιχυλαρλψ τηοσε
ωηιχη ινϖολϖε τηε σαλε οφ γοοδσ ορ σερϖιχεσ,
τηερε αρε τηιρδ παρτιεσ ωηο αρε ειτηερ διρεχτλψ
ορ ινδιρεχτλψ ινϖολϖεδ ιν τηε τρανσαχτιον.
Φορ εξαµπλε, ιφ α προδυχτ ισ δεφεχτιϖε, τηε
µανυφαχτυρερ οφ τηε προδυχτ µαψ βε φυλλψ
ορ παρτιαλλψ ρεσπονσιβλε φορ τηε χονσυµερσ
δαµαγεσ. Ανδ, ιφ α ηουσε ισ βαδλψ βυιλτ, τηε
αρχηιτεχτ, ενγινεερ ορ συβχοντραχτορσ ωηο
ωορκεδ ον τηε ηουσε µαψ βε λιαβλε σο τηατ τηε
χοντραχτορ χλιεντ ωουλδ ηαϖε α χροσσ αχτιον
το ρεχοϖερ σοµε ορ αλλ οφ τηε λοσσεσ τηατ υλτι
µατελψ αρε παιδ το τηε χονσυµερ. Τηε εξισ
τενχε οφ συχη χλαιµσ, ασ ωελλ ασ τηε ιδεντιτψ οφ
τηοσε περσονσ ωηο µαψ βε συβϕεχτ το α χροσσ
αχτιον σηουλδ βε δετερµινεδ, ιφ ποσσιβλε, ιν
τηε ινιτιαλ µεετινγ.
(ε) Ωηατ ισ τηε χλιεντσ λεϖελ οφ υνδερστανδ−
ινγ οφ λιτιγατιον ανδ ιτσ χονσεθυενχεσ?
Νεω λιτιγατιον χλιεντσ φρεθυεντλψ ηαϖε α
διστορτεδ ορ ινχοµπλετε υνδερστανδινγ οφ
τηε προχεσσ οφ λιτιγατιον. Φορ εξαµπλε, µανψ
πεοπλε βελιεϖε τηατ ιφ τηεψ ηαϖε δονε νοτη
ινγ ωρονγ τηεν τηεψ σηουλδ νοτ βε ρεθυιρεδ
το παψ ανψ µονεψ το δεφενδ αν υνϕυστ χλαιµ.
Ιφ τηε χλιεντ ηασ νοτ εξπεριενχεδ λιτιγατιον
βεφορε, ορ δοεσ νοτ φυλλψ υνδερστανδ τηε προ
χεσσ, τηε χονσεθυενχεσ οφ βεινγ συεδ µυστ βε
φυλλψ εξπλαινεδ ιν τηε φιρστ µεετινγ. Τηατ ισ,
τηε χλιεντ µυστ υνδερστανδ σοµε ϖερψ βασιχ,
λεγαλ φαχτσ οφ λιφε:
− Ανψονε χαν φιλε α λαωσυιτ, ωηετηερ τηε
χλαιµ ισ ϖαλιδ ορ νοτ.
− Ονχε α περσον ηασ βεεν συεδ, ιφ νο
ανσωερ ισ φιλεδ τηεν α δεφαυλτ ϕυδγµεντ
χαν βε τακεν εϖεν τηουγη τηε περσον συεδ
βελιεϖεσ ηε ισ ιννοχεντ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT