Insurance Code Actions

AuthorDavid G. Tekell
Pages735-786
11−1
Χηαπτερ 11
Ινσυρανχε Χοδε Αχτιονσ
♣11.01 Ιντροδυχτιον
♣11.02 Τεξασ Ινσυρανχε Χοδε Χηαπτερ 541
♣11.02.1 Στανδινγ Υνδερ τηε ∆ΤΠΑ ανδ Χηαπτερ 541
♣11.03 Βροαδ Γρουνδσ φορ Πριϖατε Χαυσε οφ Αχτιον Υνδερ Χηαπτερ 541
♣11.03.1 Μισρεπρεσεντατιον οφ Ινσυρανχε Πολιχψ
♣11.03.2 Υνφαιρ Σεττλεµεντ Πραχτιχεσ ασ Γρουνδσ φορ Αχτιον
♣11.03.3 ∆αµαγεσ ανδ Αττορνεψσ Φεεσ Υνδερ Χηαπτερ 541
♣11.04 ∆υτψ οφ Γοοδ Φαιτη ανδ Φαιρ ∆εαλινγ
♣11.05 Ιντερπρετατιον οφ Ινσυρανχε Χοντραχτσ
♣11.06 ∆εφενσεσ Υνδερ Χηαπτερ 541
♣11.06.1 Σεττλεµεντ Οφφερ ∆εφενσε
♣11.06.2 Λιµιτατιονσ
♣11.06.3 ΕΡΙΣΑ Πρεεµπτιον
♣11.06.3.1 Αττορνεψσ Φεεσ ανδ ΕΡΙΣΑ
♣11.06.4 Χουντερχλαιµ φορ Φριϖολουσ Αχτιον
♣11.07 Προϖιδινγ Πρε−Συιτ Νοτιχε Υνδερ Χηαπτερ 541
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ: Χηαπτερ 541
♣11.08 Πλαιντιφφσ ΠλεαδινγσΙνσυρανχε Αχτιονσ
[α] ΦΟΡΜ: Πετιτιον (Ινσυρανχε Χοδε Χηαπτερ 541)
[β] ΦΟΡΜ: Πετιτιον ασσερτινγ αµβιγυιτψ, βρεαχη οφ χοντραχτ ανδ Χηαπτερ 541 ϖιολατιονσ
♣11.09 ∆εφενδαντσ ΠλεαδινγσΙνσυρανχε Αχτιονσ
[α] ΦΟΡΜ: Οριγιναλ Ανσωερ ωιτη σπεχιφιχ δενιαλσ, ϖεριφιεδ δενιαλσ ανδ αφφιρµατιϖε−
δεφενσεσΙνσυρανχε Χοδε αχτιον
♣11.10 ∆ισχοϖερψΙνσυρανχε Χοδε Αχτιονσ
♣11.10.1 ΙντερρογατοριεσΙνσυρανχε Αχτιονσ
[α] ΦΟΡΜ: Ινσυρανχε Χοδε χλαιµ: δενιαλ οφ δισαβιλιτψ ινσυρανχε βενεφιτσ
[β] ΦΟΡΜ: Ινσυρανχε Χοδε χλαιµ: ηοµεοωνερ σ πολιχψ (το δεφενδαντ)
[χ] ΦΟΡΜ: Ινσυρανχε Χοδε χλαιµ: ηοµεοωνερσ πολιχψ (το πλαιντιφφ)
♣11.10.2 Ρεθυεστσ φορ ΠροδυχτιονΙνσυρανχε Αχτιονσ
[α] ΦΟΡΜ: ∆ενιαλ οφ ινσυρανχε χλαιµ (το δεφενδαντ ινσυρανχε χοµπανψ)
[β] ΦΟΡΜ: Ινσυρανχε χλαιµ (το πλαιντιφφ)
♣11.01 ∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 11−2
§11.01 Introduction
Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ ρεσουρχεσ φορ τηε
ρεπρεσεντατιον οφ παρτιεσ ιν χοννεχτιον ωιτη
χλαιµσ ασσερτεδ υνδερ ειτηερ τηε ∆ΤΠΑ ορ
υνδερ τηε Ινσυρανχε Χοδε φορ δεχεπτιϖε ορ
υνφαιρ αχτσ ορ πραχτιχεσ ιν τηε βυσινεσσ οφ ινσυρ−
ανχε. Τηε Τεξασ στατυτεσ προτεχτινγ χονσυµερσ
φροµ υνφαιρ ανδ δεχεπτιϖε ινσυρανχε πραχτιχεσ
ηαϖε βεεν χολλεχτεδ ανδ χοδιφιεδ ιν Χηαπ
τερσ 541 τηρουγη 560 οφ τηε Τεξασ Ινσυρανχε
Χοδε. Χηαπτερσ 541 ανδ 542 προϖιδε πριϖατε,
στατυτορψ χαυσεσ οφ αχτιον φορ χερταιν ϖιολατιονσ
ινϖολϖινγ δεχεπτιϖε ανδ υνφαιρ ινσυρανχε πραχ−
τιχεσ ανδ φορ τηε φαιλυρε το προµπτλψ ανδ φαιρλψ
ηανδλε ινσυρανχε χλαιµσ.
§11.02 Texas Insurance
Code Chapter 541
Χηαπτερ 541 οφ τηε Τεξασ Ινσυρανχε Χοδε ισ
α χολλεχτιον οφ προηιβιτεδ υνφαιρ ορ δεχεπτιϖε
αχτσ ορ πραχτιχεσ ιν τηε βυσινεσσ οφ ινσυρανχε.
Χηαπτερ 541 ωασ εναχτεδ εφφεχτιϖε Απριλ 1,
2005 ασ α ρεχοδιφιχατιον οφ α ϖαριετψ οφ πριορ
στατυτεσ ανδ ρεγυλατιονσ. Ιτ ισ δεριϖεδ µαινλψ
φροµ φορµερ Αρτιχλε 21.21. Τηε φολλοωινγ
χηαρτ σηοωσ τηε δισποσιτιον οφ τηε φορµερ λαω
ανδ ιτσ πλαχε ιν τηε νεω Χοδε.
Α πριϖατε χαυσε οφ αχτιον µαψ βε βρουγητ
τηρουγη τηε ∆ΤΠΑ βψ α χονσυµερ αγαινστ α
περσον ωηο ηασ χοµµιττεδ ονε ορ µορε υνφαιρ
ορ δεχεπτιϖε αχτσ ορ πραχτιχεσ ιν ϖιολατιον οφ
Χηαπτερ 541. ∆ΤΠΑ ♣17.50(α)(4). Τηε ∆ΤΠΑ
∆ισποσιτιον Ταβλε φορ Τεξασ Ινσ. Χοδε
Φορµερ Χυρρεντ
Αρτ. 21.21 ♣1(α) ♣541.001
Αρτ. 21.21 ♣1(β) ♣541.008
Αρτ. 21.21 ♣2(α) ♣541.002
Αρτ. 21.21 ♣2(χ) ♣541.002
Αρτ. 21.21 ♣3 ♣541.003
Αρτ. 21.21 ♣4 ♣541.051−♣541.061
Αρτ. 21.21 ♣16(α) ♣541.151
Αρτ. 21.21 ♣16(β) ♣541.152
Αρτ. 21.21 ♣16(χ) ♣541.153
Αρτ. 21.21 ♣16(δ) ♣541.162
Αρτ. 21.21 ♣16(ε), (φ) ♣541.154
Αρτ. 21.21 ♣16(γ)−(ι) ♣541.155
Αρτ. 21.21 ♣16Α(α)−(χ) ♣541.156
Αρτ. 21.21 ♣16Α(δ) ♣541.157
Αρτ. 21.21 ♣16Α(ε)−(φ) ♣541.158
Αρτ. 21.21 ♣16Α(γ)−(η) ♣541.159
Αρτ 21.21 ♣16Α(κ) ♣541.160
Αρτ.21.21 ♣16Β ♣541.161
11−3 ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ ΧΟ∆Ε ΑΧΤΙΟΝΣ ♣11.03
χαυσε οφ αχτιον ισ ιν αδδιτιον το τηε πριϖατε
χαυσε οφ αχτιον γραντεδ βψ Χηαπτερ 541. Τηε
πριϖατε χαυσε οφ αχτιον υνδερ Χηαπτερ 541
µαψ αλσο βε πρεδιχατεδ υπον α ϖιολατιον οφ τηε
∆ΤΠΑ λαυνδρψ λιστ ρελιεδ υπον βψ α περσον
το ηισ δετριµεντ. ΤΕΞ. ΙΝΣ. Χ Ο∆Ε ♣541.151.
Ωιτη αλλ οφ τηισ χροσσ−ρεφερενχινγ, τηερε ισ α
τρεµενδουσ αµουντ οφ οϖερλαπ βετωεεν τηε
τωο χαυσεσ οφ αχτιον. Εϖεν σο, συβτλε διφφερ−
ενχεσ ρεµαιν.
Χηαπτερ 542, Συβχηαπτερ Β, προϖιδεσ α
χαυσε οφ αχτιον φορ α στατυτορψ πεναλτψ οφ 18%
περ αννυµ, τογετηερ ωιτη αττορνεψσ φεεσ, φορ
αν ινσυρερσ φαιλυρε το παψ α ϖαλιδ χλαιµ ιν φυλλ
ωιτηιν χερταιν δεαδλινεσ. Τηισ χαυσε οφ αχτιον
µαψ αλσο βε πρεδιχατεδ υπον τηε ινσυρερσ φαιλ−
υρε το προµπτλψ αχκνοωλεδγε α χλαιµ, ασ ωελλ
ασ τηε φαιλυρε το προµπτλψ ινιτιατε αν ινϖεστιγα−
τιον οφ α χλαιµ.
§11.02.1 Standing Under
the DTPA and
Chapter 541
Α ∆ΤΠΑ χονσυµερ ωηο χαν σηοω τηατ
α ϖιολατιον οφ Χηαπτερ 541 ωασ α προδυχινγ
χαυσε οφ ηισ δαµαγεσ χαν ρεχοϖερ υνδερ τηε
∆ΤΠΑ. ∆ΤΠΑ ♣17.50(α)(4). Α περσον ωηο
χαν σηοω α ϖιολατιον οφ τηε ∆ΤΠΑ λαυνδρψ λιστ
χαυσεδ ηιµ δαµαγεσ χαν ρεχοϖερ υνδερ Χηαπ−
τερ 541. ΤΕΞ. ΙΝΣ. ΧΟ∆Ε ♣541.151(2). Α περ−
σον ωηο ισ αλσο α χονσυµερ χαν µαινταιν
πριϖατε χαυσεσ οφ αχτιον υνδερ ειτηερ τηε ∆ΤΠΑ
ορ Χηαπτερ 541, ορ βοτη. Αλλστατε Ινσ. Χο. ϖ.
Ωατσον, 876 Σ.Ω.2δ 145, 149 (Τεξ. 1994);
Τρανσπορτ Ινσ. Χο. ϖ. Φαιρχλοτη, 898 Σ.Ω.2δ
269, 273−74 (Τεξ. 1995); Χροων Λιφε Ινσ. Χο.
ϖ. Χαστεελ, 22 Σ.Ω.3δ 378, 392 (Τεξ. 2000).
Μοστ ∆ΤΠΑ χονσυµερσ ωιλλ αλσο βε
περσονσ εντιτλεδ το µαινταιν α πριϖατε χαυσε
οφ αχτιον υνδερ Χηαπτερ 541; ηοωεϖερ, νοτ
εϖερψ περσον ωιλλ θυαλιφψ ασ α χονσυµερ
υνδερ τηε ∆ΤΠΑ. Σεε Χροων Λιφε ϖ. Χαστεελ,
22 Σ.Ω.2δ ατ 385−86 (ινσυρανχε αγεντ ωασ α
περσον βυτ νοτ α χονσυµερ). Ωηετηερ α
πλαιντιφφ µαψ µαινταιν α πριϖατε χαυσε οφ αχτιον
υνδερ ειτηερ τηε ∆ΤΠΑ ορ Χηαπτερ 541, ορ βοτη,
φορ ϖιολατιονσ οφ Χηαπτερ 541 ωιλλ δεπενδ ον
τηε πλαιντιφφσ στατυσ ασ ειτηερ α ∆ΤΠΑ χον−
συµερ ασ δεφινεδ βψ τηε ∆ΤΠΑ ορ α περσον
ασ δεφινεδ βψ Χηαπτερ 541.
Χονσυµερ στατυσ υνδερ τηε ∆ΤΠΑ
ρεθυιρεσ σηοωινγ τηατ τηε πλαιντιφφ ωασ σεεκινγ
ορ αχθυιρινγ γοοδσ ορ σερϖιχεσ. Σεε ♣1.02.4,
συπρα. Τηε σαλε οφ ινσυρανχε ισ τηε σαλε οφ α
σερϖιχε ασ δεφινεδ υνδερ τηε ∆ΤΠΑ. Σεε, ε.γ.,
Φιρστ Τιτλε Χο. ϖ. Γαρρεττ÷ 860 Σ.Ω.2δ 74 (Τεξ.
1993); Χηιχαγο Τιτλε Ινσ. Χο. ϖ. Μχ∆ανιελ,
875 Σ.Ω.2δ 310, 311 (Τεξ. 1994); 3Ζ Χορπ. ϖ.
Στεωαρτ Τιτλε Γυαρ. Χο., 851 Σ.Ω.2δ 933, 937
(Τεξ. Αππ.Βεαυµοντ 1993, ωριτ δενιεδ).
Χονσυµερ στατυσ ισ νοτ λιµιτεδ το τηοσε ωηο
πυρχηασε ινσυρανχε. Ονε φορ ωηοµ ινσυρανχε
ισ πυρχηασεδ ισ α χονσυµερ σινχε τηατ περσον
αχθυιρεδ τηε ινσυρανχε σερϖιχεσ. Κεννεδψ ϖ.
Σαλε, 689 Σ.Ω.2δ 890 (Τεξ. 1985); Ηοω Ινσ.
ϖ. Πατριοτ Φιν. Σερϖ., 786 Σ.Ω.2δ 533 (Τεξ.
Αππ.Αυστιν 1990, ωριτ δενιεδ).
Τηε χαυσε οφ αχτιον φορ υνχονσχιοναβιλιτψ
ιν ∆ΤΠΑ ♣17.50(α)(3) ισ αϖαιλαβλε το α ∆ΤΠΑ
χονσυµερ βυτ νοτ το α περσον συινγ υνδερ
Χηαπτερ 541 οφ τηε Ινσυρανχε Χοδε. Τρανσπορτ
Ινσ. Χο. ϖ. Φαιρχλοτη, 898 Σ.Ω.2δ 269 (Τεξ.
1995) (δισχυσσινγ φορµερ Αρτ. 21.21).
§11.03 Broad Grounds
for Private Cause
of Action Under
Chapter 541
Χηαπτερ 541 προϖιδεσ α πριϖατε χαυσε οφ
αχτιον το α περσον αγαινστ ανοτηερ περσον
ωηο ηασ χαυσεδ τηε περσον δαµαγεσ βψ χοµ−
µιττινγ ειτηερ: (1) αν υνφαιρ ορ δεχεπτιϖε ινσυρ−
ανχε αχτ ορ πραχτιχε ασ δεφινεδ ιν Χηαπτερ 541,
Συβχηαπτερ Β, ορ (2) α ϖιολατιον οφ τηε ∆ΤΠΑ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT