Business Opportunities and Franchises

AuthorDavid G. Tekell
Pages933-968
15−1
Χηαπτερ 15
Βυσινεσσ Οππορτυνιτιεσ ανδ Φρανχηισεσ
♣15.01 Βυσινεσσ Οππορτυνιτιεσ ανδ ΦρανχηισεσΓενεραλ Οϖερϖιεω
♣15.02 Τεξασ Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ
♣15.03 Φ.Τ.Χ. Φρανχηισε Ρυλε Εξεµπτιον
♣15.04 Οτηερ Τηεοριεσ οφ Λιαβιλιτψ
♣15.05 Πρε−Συιτ Νοτιχε Λεττερ το Σελλερ οφ Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ: βυσινεσσ οππορτυνιτψ
♣15.06 Πλαιντιφφσ ΠλεαδινγσΤεξασ Βυσινεσσ Οππορτυνιτιεσ Αχτ
[α] ΦΟΡΜ: ∆ΤΠΑ, Τεξασ Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ τιε−ιν ϖιολατιονσ, φραυδ ανδ βαδ
φαιτη
[β] ΦΟΡΜ: Φρανχηισε ινϖεστµεντ
[χ] ΦΟΡΜ: Πυρχηασε οφ εξιστινγ φρανχηισε
♣15.07 ∆εφενδαντσ ΠλεαδινγσΣαλε οφ Φρανχηισε
[α] ΦΟΡΜ: Οριγιναλ ανσωερ ωιτη σπεχιφιχ δενιαλσ, ϖεριφιεδ δενιαλσ ανδ αφφιρµατιϖε
δεφενσεσΤεξασ Βυσινεσσ Οππορτυνιτιεσ Αχτ Αχτιον
♣15.08 ∆ισχοϖερψΒυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτιονσ
♣15.08.1 Ιντερρογατοριεσ
[α] ΦΟΡΜ: Φρανχηισε ινϖεστµεντσ (το δεφενδαντ)
[β] ΦΟΡΜ: Φρανχηισε ινϖεστµεντσ (το πλαιντιφφ)
♣15.08.2 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
[α] ΦΟΡΜ: Φρανχηισεε το φρανχηισορ (µισρεπρεσεντατιονσ ρεγαρδινγ τερριτορψ ανδ
προφιτσ)
[β] ΦΟΡΜ: Φρανχηισορ το φρανχηισεε (µισρεπρεσεντατιονσ ιν σαλε οφ φρανχηισε)
♣15.01 ΒΥΣΙΝΕΣΣ ΟΠΠΟΡΤΥΝΙΤΙΕΣ ΑΝ∆ ΦΡΑΝΧΗΙΣΕΣ 15−2
§15.01 Business
Opportunities
and Franchises—
General Overview
Ιν τηισ αγε οφ ραπιδ µοβιλιτψ ανδ γλοβαλ
µεδια, ωε σεε τηε σιγνσ φορ τηε σαµε
ρεσταυραντσ, ηοτελσ ορ εϖεν φιτνεσσ χεντερσ
ωηερεϖερ ωε τραϖελ. Χονσυµερσ ηαϖε α γοοδ
εξπεριενχε ωιτη α ηοτελ ορ ρεσταυραντ ιν ονε
λοχατιον ανδ λοοκ φορ τηε σαµε γοοδ εξπεριενχε
φροµ τηε ηοτελ ορ ρεσταυραντ υνδερ τηε σαµε
βρανδ ναµε ανδ λογο ιν ανοτηερ λοχατιον. Τηισ
χονσυµερ εξπεριενχε ισ τηε ρεσυλτ φρανχηισινγ,
α γλοβαλ πηενοµενον οφ τηε λαστ 50 ψεαρσ ωηιχη
σηοωσ νο σιγν οφ σλοωινγ δοων. Αχχορδινγ το
Εντρεπρενευρ µαγαζινε (ϑαν. 2015), τηε τοπ
φιϖε Υ.Σ. φρανχηισεσ φορ 2015 αρε: 1) Ηαµπτον
Ηοτελσ, 2) Ανψτιµε Φιτνεσσ, 3) Συβωαψ, 4)
ϑαχκ ιν τηε Βοξ ανδ 5) Συπερχυτσ. Βεχαυσε οφ
φρανχηισινγ, µανψ οφ τηεσε εσταβλισηµεντσ αρε
οωνεδ ανδ οπερατεδ ασ σµαλλ βυσινεσσεσ βψ
σινγλε οωνερσ ορ φαµιλψ υνιτσ.
Αφτερ δεϖελοπινγ α συχχεσσφυλ βρανδεδ
προδυχτ ορ σερϖιχε λινε, τηε οωνερ µαψ σεεκ
το σελλ τηατ βρανδ το αν εντρεπρενευρ ιν α νεω
λοχατιον ωιλλινγ το παψ φορ τηε γοοδωιλλ ανδ
ναµε ρεχογνιτιον ασσοχιατεδ ωιτη τηατ βρανδ.
Οφ χουρσε, τηε εντρεπρενευρ µυστ αγρεε το
χονδυχτ ηισ βυσινεσσ ιν ωαψσ τηατ προµοτε
τηε βρανδσ γοοδωιλλ. Τηεσε εντρεπρενευρσ
δεχιδε το βυψ ιντο τηε φρανχηισε σψστεµ ιν
ηοπεσ τηατ τηειρ ηαρδ ωορκ ανδ ινϖεστµεντ,
χουπλεδ ωιτη τηε βρανδ οωνερσ µαναγεµεντ
οφ τηειρ προδυχτ ορ σερϖιχε, ωουλδ προϖιδε
τηεµ α προφιταβλε ρετυρν ον τηειρ ινϖεστµεντ.
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε φρανχηισορ εξπεχτσ το
προφιτ φροµ ιτσ δεϖελοπµεντ ανδ µαιντενανχε
οφ α βρανδ τηατ χαν βε παχκαγεδ σολδ ιντο νεω
µαρκετσ ωιτη σοµεονε ελσε σηουλδερινγ τηε
ρισκ οφ φαιλυρε.
Φρανχηισεδ βυσινεσσεσ συχχεεδ (ανδ φαιλ)
ιν νεω µαρκετσ φορ α µψριαδ οφ ρεασονσ:
χηανγινγ δεµογραπηιχσ, χοµπετιτορσ
εντερινγ ορ λεαϖινγ τηε µαρκετ, βρανδ ναµε
ρεχογνιτιον, µαρκετ σατυρατιον, δεγρεε οφ βρανδ
πρεσερϖατιον εφφορτσ, ανδ χηανγινγ χονσυµερ
ταστεσ το ναµε α φεω. Τηε χαχηεσ ινφορµατιον
νεχεσσαρψ το µακε αν ινφορµεδ δεχισιον αβουτ
πυρχηασινγ α φρανχηισεδ προδυχτ ορ σερϖιχε
λινεαχτυαλ σαλεσ ανδ ινχοµε λεϖελσ, χοστσ οφ
προπριεταρψ προδυχτσ, εξιστινγ ανδ προποσεδ
αδϖερτισινγ συππορτ, συπερϖισιον ανδ λιτιγατιον,
φορ εξαµπλε−−αρε χλοσελψ γυαρδεδ ασ τραδε
σεχρετσ οφ τηε φρανχηισε βρανδ οωνερ/σελλερ.
Τηε φινανχιαλ ινχεντιϖεσ ιν τηε µαρκετινγ οφ
φρανχηισε βυσινεσσ οππορτυνιτιεσ το οϖερσελλ τηε
χηανγεσ ορ δεγρεεσ οφ εξπεχτεδ συχχεσσ−−ορ το
ηιδε ινφορµατιον δετριµενταλ το τηε σαλε οφ τηε
φρανχηισε−−λοοµ λαργε.
§15.02 Texas Business
Opportunity Act
Τεξασ λαω ρεχογνιζεσ τηατ τηε προσπεχτιϖε
πυρχηασερσ οφ τηεσε φρανχηισεδ βυσινεσσ
οππορτυνιτιεσ αρε δεσερϖινγ οφ µανψ οφ τηε
σαµε προτεχτιονσ αφφορδεδ το χονσυµερσ ιν
µορε τραδιτιοναλ χονσυµερ πυρχηασεσ. Ιν
1997, τηε Τεξασ Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ ωασ
εναχτεδ φορ τηε πυρποσε οφ προτεχτινγ περσονσ
αγαινστ φαλσε, µισλεαδινγ ορ δεχεπτιϖε πραχτιχεσ
ιν τηε αδϖερτισινγ, οφφερινγ φορ σαλε ορ λεασε, ανδ
σαλε ορ λεασε οφ βυσινεσσ οππορτυνιτιεσ, ανδ το
προϖιδε εφφιχιεντ ανδ εχονοµιχαλ προχεδυρεσ
το σεχυρε τηατ προτεχτιον. ΤΕΞ. Βυσ. & ΧΟΜ.
ΧΟ∆Ε ♣51.004. Τηε στατυτε αππλιεσ το τηε σαλε
ορ λεασε οφ ανψ προδυχτσ, εθυιπµεντ, συππλιεσ,
ορ σερϖιχεσ ιν ωηιχη:
 τηε βυψερ παψσ ατ λεαστ ∃500 ιν ινιτιαλ
χονσιδερατιον φορ προδυχτσ, εθυιπµεντ,
συππλιεσ ορ σερϖιχεσ το βεγιν α βυσινεσσ; ανδ
 τηε σελλερ ρεπρεσεντσ τηε βυψερ ωιλλ εαρν
ορ ισ λικελψ το εαρν α προφιτ; ανδ
15−3 ΙΝΙΤΙΑΛ ΧΛΙΕΝΤ ΧΟΝΤΑΧΤΣ ♣15.03
τηε σελλερ αγρεεσ το προϖιδε α σαλεσ,
προδυχτιον, ορ µαρκετινγ προγραµ; ορ το ασσιστ
τηε βυψερ ιν φινδινγ λοχατιονσ φορ τηε υσε οφ τηε
προδυχτσ; ορ το βυψ βαχκ προδυχτσ ορ εθυιπµεντ.
[ΤΕΞ. ΒΥΣ. & ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣51.003]
Α σελλερ ωηο σελλσ α βυσινεσσ οππορτυνιτψ
ισ προηιβιτεδ φροµ ενγαγινγ ιν ανψ οφ τηε
φολλοωινγ αχτσ ορ πραχτιχεσ:
(1) εµπλοψινγ ανψ ρεπρεσεντατιον, δεϖιχε,
σχηεµε, ορ αρτιφιχε το δεχειϖε α πυρχηασερ,
(2) µακινγ ανψ υντρυε στατεµεντ οφ α
µατεριαλ φαχτ ορ οµιττινγ το στατε α µατεριαλ
φαχτ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε δοχυµεντσ ανδ
ινφορµατιον ρεθυιρεδ το βε φυρνισηεδ το τηε
σεχρεταρψ οφ στατε ορ προσπεχτιϖε πυρχηασερ,
(3) ρεπρεσεντινγ τηατ τηε βυσινεσσ
οππορτυνιτψ προϖιδεσ ορ ωιλλ προϖιδε ινχοµε ορ
εαρνινγ ποτεντιαλ οφ ανψ κινδ υνλεσσ τηε σελλερ
ηασ δοχυµεντεδ δατα το συβσταντιατε τηε χλαιµσ
ανδ δισχλοσεσ τηισ δατα το τηε πυρχηασερ ατ τηε
τιµε, ορ
(4) µακινγ ανψ χλαιµ ορ ρεπρεσεντατιον
ιν αδϖερτισινγ ορ προµοτιοναλ µατεριαλ ορ ιν
ανψ οραλ σαλεσ πρεσεντατιον, σολιχιτατιον, ορ
δισχυσσιον ωηιχη ισ ινχονσιστεντ ωιτη τηε
ινφορµατιον ρεθυιρεδ το βε δισχλοσεδ βψ τηε
Αχτ.
[ΤΕΞ. ΒΥΣ. & ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣51.301]
Τηε Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ δοεσ νοτ
προϖιδε ιτσ οων χαυσε οφ αχτιον φορ δαµαγεσ;
ηοωεϖερ, τηε Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ ισ α
τιε−ιν στατυτε ανδ α ϖιολατιον οφ τηε Αχτ χαν
βε βρουγητ τηρουγη τηε ∆ΤΠΑ. ΤΕΞ. ΒΥΣ. &
ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣51.302.
Ιν χερταιν ινστανχεσ, α σελλερ οφ α βυσινεσσ
οππορτυνιτψ ισ ρεθυιρεδ το ηαϖε α βονδ, τρυστ
αχχουντ, ορ λεττερ οφ χρεδιτ εσταβλισηεδ ιν τηε
µινιµυµ αµουντ οφ ∃25,000. ΤΕΞ. ΒΥΣ. &
ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣51.101. Ανψ περσον ωηο ισ
δαµαγεδ βψ τηε σελλερσ ϖιολατιον οφ τηε Αχτ ορ
βρεαχη οφ χοντραχτ µαψ βρινγ αν αχτιον αγαινστ
τηε βονδ, τρυστ αχχουντ, ορ λεττερ οφ χρεδιτ φορ
τηε αµουντ οφ αχτυαλ δαµαγεσ συσταινεδ. ΤΕΞ.
ΒΥΣ. & ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣51.102.
Τηε Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ ρεθυιρεσ
τηατ, πριορ το οφφερινγ ανψ βυσινεσσ οππορτυνιτψ
φορ σαλε ιν Τεξασ, τηε φρανχηισορ µυστ φιλε α
χοπψ ιτσ στατυτοριλψ πρεσχριβεδ δισχλοσυρε
στατεµεντ ωιτη τηε Τεξασ Σεχρεταρψ οφ Στατε.
ΤΕΞ. ΒΥΣ. & ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣51.051. Τηε
δεταιλεδ δισχλοσυρε στατεµεντ ρεθυιρεµεντσ
αρε σετ ουτ ιν Συβχηαπτερ ∆ οφ Χηαπτερ 51
ανδ ινχλυδε αχχυρατε ινφορµατιον αβουτ τηε
φινανχιαλ περφορµανχε οφ οτηερ φρανχηισεεσ ανδ
τηε νατυρε ανδ εξτεντ οφ λιτιγατιον φιλεδ αγαινστ
τηε φρανχηισορ ορ ιτσ πρινχιπαλσ. ΤΕΞ. ΒΥΣ. &
ΧΟΜ. ΧΟ∆Ε ♣♣51.160, 51.161.
§15.03 F.T.C. Franchise
Rule Exemption
Τηε Φεδεραλ Τραδε Χοµµισσιον ηασ αλσο
αδοπτεδ αν εξτενσιϖε σετ οφ ρυλεσ φορ φρανχηισε
οφφερινγσ ιν ιντερστατε χοµµερχετηε
Φρανχηισε Ρυλεωηιχη χαν βε φουνδ ατ 16
ΧΦΡ Παρτσ 436 ανδ 437. Τηε ΦΤΧσ Φρανχηισε
Ρυλε ρεθυιρεσ τηε φρανχηισορ το πρεπαρε ανδ
δελιϖερ αν εξτενσιϖε δισχλοσυρε στατεµεντ
χονταινινγ 23 σπεχιφιχ ιτεµσ οφ ινφορµατιον
αβουτ τηε οφφερεδ φρανχηισε, ιτσ οφφιχερσ, ανδ
οτηερ φρανχηισεεσ.
Τηε εξιστενχε οφ τηισ παραλλελ ρεγυλατορψ
σχηεµε ρεσυλτσ ιν τωο µαϕορ χονσεθυενχεσ το
τηε Τεξασ Βυσινεσσ Οππορτυνιτψ Αχτ. Φιρστ,
τηε Τεξασ Αχτ χαρϖεσ ουτ φροµ τηε δεφινιτιον
οφ α βυσινεσσ οππορτυνιτψ ανψ φρανχηισε
οφφερινγ δεφινεδ βψ τηε Φ.Τ.Χ.σ Φρανχηισε
Ρυλε, σο λονγ ασ τηε φρανχηισορ: 1) χοµπλιεσ
ιν αλλ µατεριαλ ρεσπεχτσ ωιτη τηε Φ.Τ.Χ.σ
Φρανχηισε Ρυλε, ανδ 2) βεφορε οφφερινγ ανψ
φρανχηισε φορ σαλε, φιλεσ α νοτιχε ωιτη τηε Τεξασ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT