New and Used Motor Vehicles

AuthorDavid G. Tekell
Pages901-932
14−1
Χηαπτερ 14
Νεω ανδ Υσεδ Μοτορ ςεηιχλεσ
♣14.01 Γενεραλ Χονσιδερατιονσ
♣14.02 Σπεχιφιχ Λαυνδρψ Λιστ Προϖισιονσ Αππλιχαβλε το Μοτορ ςεηιχλεσ
♣14.03 Οτηερ Τεξασ Λαωσ Γοϖερνινγ Σαλε οφ Μοτορ ςεηιχλεσ
♣14.03.1 Τεξασ Λεµον Λαω
♣14.03.2 Ρεγυλατιον οφ Μοτορ ςεηιχλε Αδϖερτισινγ
♣14.03.3 Ωαρραντψ Χονσιδερατιονσ
♣14.03.4 ΦΤΧ Υσεδ Χαρ Ρυλε
♣14.04 ∆εφενσεσ
♣14.05 Ινιτιαλ Χλιεντ Χηεχκλιστ
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Πυρχηασε οφ νεω ορ υσεδ µοτορ ϖεηιχλε
♣14.06 Πρε−Συιτ Νοτιχε Λεττερ το Σελλερ οφ Μοτορ ςεηιχλε
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ (δεµανδινγ ρεσχισσιον ανδ/ορ δαµαγεσ)
♣14.07 Πλαιντιφφσ ΠλεαδινγσΝεω ορ Υσεδ Μοτορ ςεηιχλε
[α] ΦΟΡΜ: Νεω ϖεηιχλε (ωιτη Ηολδερ−ιν−∆υε−Χουρσε Ρυλε χλαιµ)
[β] ΦΟΡΜ: Υσεδ µοτορ ϖεηιχλε (µισρεπρεσεντεδ/υνδισχλοσεδ χονδιτιον)
♣14.08 ∆εφενδαντσ ΠλεαδινγσΣαλε οφ Νεω ορ Υσεδ Μοτορ ςεηιχλε
[α] ΦΟΡΜ: Οριγιναλ ανσωερ ωιτη αφφιρµατιϖε δεφενσεσΣαλε οφ Υσεδ Μοτορ ςεηιχλε
♣14.09 ∆ισχοϖερψΜοτορ ςεηιχλε Σαλεσ
♣14.09.1 Ιντερρογατοριεσ
[α] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ χαρ δεαλερ
[β] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ µανυφαχτυρερ (ρεχαλλ)
[χ] ΦΟΡΜ: ∆εφενδαντσ ιντερρογατοριεσ το πλαιντιφφ (χλαιµ οφ µισρεπρεσεντεδ δεφεχτιϖε
ϖεηιχλε)
♣14.09.2 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
[α] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ ρεθυεστσ φορ προδυχτιον το δεφενδαντ δεαλερ/σελλερ
[β] ΦΟΡΜ: ∆εφενδαντσ ρεθυεστσ φορ προδυχτιον το πλαιντιφφ
♣14.01 ΝΕΩ ΑΝ∆ ΥΣΕ∆ ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕΣ 14−2
§14.01 General
Considerations
Εξχεπτ φορ περηαπσ τηε πυρχηασε οφ α ηοµε,
τηε πυρχηασε οφ α νεω ορ υσεδ χαρ ισ λικελψ
τηε σεχονδ λαργεστ πυρχηασε α χονσυµερ ωιλλ
µακε. Μψ γρανδφατηερ κνεω ηοω το φιξ ϕυστ
αβουτ εϖερψτηινγ ινχλυδινγ ηισ 1964 Ραµβλερ,
ωηιχη ηε βουγητ φροµ α σαλεσµαν ηε κνεω ανδ
τρυστεδ. Παστ γενερατιονσβψ νεχεσσιτψ−−ηαδ
α µυχη βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε ϖαριουσ
χοµπονεντσ ανδ σψστεµσ οφ α χαρ. Τοδαψ,
ραπιδλψ−δεϖελοπινγ τεχηνολογψ ανδ τηε σηεερ
χοµπλεξιτψ οφ πρεσεντ−δαψ µοτορ ϖεηιχλεσ µακε
ιτ ιµποσσιβλε φορ µοστ χονσυµερσ το εϖαλυατε
ανψτηινγ µορε τηαν τηε βασιχ φυνχτιονσ. Χαν
ψου λοοκ υνδερ τηε ηοοδ οφ ψουρ χαρ ανδ τελλ
ωηψ ιτ ισ σθυεακινγ ορ κνοχκινγ ορ ηοω λικελψ
ιτ ισ το λεαϖε ψου στρανδεδ ιν τηε µιδδλε οφ
νοωηερε ον ψουρ νεξτ τριπ ουτ οφ τοων?
Ιν τηισ ενϖιρονµεντ, τηε χονσυµερ ισ ατ τηε
µερχψ οφ τηε σελλερ το προϖιδε αχχυρατε ανδ
µατεριαλ ινφορµατιον αβουτ α µοτορ ϖεηιχλε,
νεω ορ υσεδ, το αλλοω τηε χονσυµερ το µακε
ινφορµεδ δεχισιονσ αβουτ ωηετηερ το πυρχηασε
ιτ, ηοω µυχη το παψ φορ ιτ ανδ, θυιτε οφτεν,
ηοω το φινανχε τηατ πυρχηασε. Υνσχρυπυλουσ
σελλερσ χαν τακε αδϖανταγε οφ τηισ δισπαριτψ
ιν κνοωλεδγε ανδ λεαδ τηε χονσυµερ ιντο αν
υνφαιρ βαργαιν.
Τηε ∆ΤΠΑ ισ κεενλψ συιτεδ το προϖιδε
ρελιεφ το χονσυµερσ ωηο ηαϖε βεεν τηε
ϖιχτιµ οφ δεχεπτιον ιν τηε πυρχηασε οφ αν
ϖεηιχλε, ωηετηερ νεω ορ υσεδ. Σεϖεραλ ∆ΤΠΑ
λαυνδρψ λιστ προϖισιονσ αρε αππλιχαβλε ονλψ το
ϖεηιχλε σαλεσ. Τηε ∆ΤΠΑ αλσο ενηανχεσ τηε
αβιλιτψ οφ α χονσυµερ το οβταιν ρελιεφ ωηεν α
µανυφαχτυρερσ ορ δεαλερσ ωαρραντψ ηασ βεεν
βρεαχηεδ. Ιν αδδιτιον το τηε ∆ΤΠΑ, οτηερ Τεξασ
λαωσ προϖιδεσ ρεγυλατορψ ανδ αδµινιστρατιϖε
προτεχτιον το τηε χονσυµερ. Τηε Τεξασ Λεµον
Λαω, δισχυσσεδ ιν µορε δεταιλ βελοω, ισ α
ποωερφυλ τοολ αϖαιλαβλε το Τεξασ χονσυµερσ
ωηιχη χαν βε υσεδ το φορχε α µανυφαχτυρερ το
ρε−πυρχηασε α νεω ϖεηιχλε ιφ ρεπαιρ αττεµπτσ φαιλ
το χονφορµ ιτ το τηε µανυφαχτυρερσ ωαρραντψ.
Τηε φορµσ ιν τηισ χηαπτερ ηαϖε βεεν ταιλορεδ
το αππλψ το χοµµον µοτορ ϖεηιχλε πυρχηασε
χοµπλαιντσ ανδ χαν βε φυρτηερ χυστοµιζεδ φορ
αλµοστ ανψ ∆ΤΠΑ χασε ινϖολϖινγ α νεω ορ υσεδ
µοτορ ϖεηιχλε.
§14.02 Specific Laundry
List Provisions
Applicable to Motor
Vehicles
Τηε ∆ΤΠΑ λαυνδρψ λιστ ηασ α νυµβερ οφ
προϖισιονσ ωηιχη χαν βε αδαπτεδ το υσε ιν τηε
σαλε ορ ρεπαιρ οφ α νεω ορ υσεδ µοτορ ϖεηιχλε.
Ιν αδδιτιον το τηε γενεραλ προηιβιτιονσ οφ ∆ΤΠΑ
♣♣17.46(β)(5), (7) ανδ (24), τηε φολλοωινγ
λαυνδρψ λιστ προϖισιονσ αρε διρεχτλψ αππλιχαβλε
το µοτορ ϖεηιχλε σαλεσ ορ σερϖιχε χασεσ:
(12) Ρεπρεσεντινγ τηατ αν αγρεεµεντ [λικε
α ρεταιλ ινσταλλµεντ σαλεσ χοντραχτ ορ λιµιτεδ
ωαρραντψ] χονφερσ ορ ινϖολϖεσ ριγητσ, ρεµεδιεσ
ορ οβλιγατιονσ ωηιχη ιτ δοεσ νοτ ηαϖε ορ ινϖολϖε
ορ ωηιχη αρε προηιβιτεδ βψ λαω;
(15) βασινγ α χηαργε φορ τηε ρεπαιρ οφ ανψ
ιτεµ ιν ωηολε ορ ιν παρτ ον α γυαραντψ ορ
ωαρραντψ ινστεαδ οφ ον τηε ϖαλυε οφ τηε αχτυαλ
ρεπαιρσ µαδε ορ ωορκ το βε περφορµεδ ον τηε
ιτεµ ωιτηουτ στατινγ σεπαρατελψ τηε χηαργεσ φορ
τηε ωορκ ανδ τηε χηαργε φορ τηε ωαρραντψ ορ
γυαραντψ, ιφ ανψ;
(16) δισχοννεχτινγ, τυρνινγ βαχκ, ορ
ρεσεττινγ τηε οδοµετερ οφ ανψ µοτορ ϖεηιχλε σο
ασ το ρεδυχε τηε νυµβερ οφ µιλεσ ινδιχατεδ ον
τηε οδοµετερ γαυγε;
(20) ρεπρεσεντινγ τηατ α γυαραντψ ορ
ωαρραντψ χονφερσ ορ ινϖολϖεσ ριγητσ ορ ρεµεδιεσ
ωηιχη ιτ δοεσ νοτ ηαϖε ορ ινϖολϖε, προϖιδεδ,
14−3 ΙΝΙΤΙΑΛ ΧΛΙΕΝΤ ΧΟΝΤΑΧΤΣ ♣14.03.1
ηοωεϖερ, τηατ νοτηινγ ιν τηισ συβ−χηαπτερ σηαλλ
βε χονστρυεδ το εξπανδ τηε ιµπλιεδ ωαρραντψ
οφ µερχηανταβιλιτψ ασ δεφινεδ ιν Σεχτιονσ 2.314
τηρουγη 2.318 ανδ Σεχτιονσ 2Α.212 τηρουγη
2Α.216 το ινϖολϖε οβλιγατιονσ ιν εξχεσσ οφ
τηοσε ωηιχη αρε αππροπριατε το τηε γοοδσ; ανδ,
(22) ρεπρεσεντινγ τηατ ωορκ ορ σερϖιχεσ ηαϖε
βεεν περφορµεδ ον, ορ παρτσ ρεπλαχεδ ιν, γοοδσ
ωηεν τηε ωορκ ορ σερϖιχεσ ωερε νοτ περφορµεδ
ορ τηε παρτσ ρεπλαχεδ.
Τεξασ χουρτσ ηαϖε ρουτινελψ αππροϖεδ οφ
τηε υσε οφ τηε ∆ΤΠΑ ιν νεω ανδ υσεδ µοτορ
ϖεηιχλε σαλεσ. Σεε, ε.γ.Τονψ Γυλλο Μοτορσ Ι,
Λ.Π. ϖ. Χηαπα, 212 Σ.Ω.3δ 299 (Τεξ. 2006)
(αφφιρµινγ ∆ΤΠΑ ϖερδιχτ αγαινστ χαρ δεαλερ
φορ δελιϖερινγ α Τοψοτα Ηιγηλανδερ βασε
µοδελ αφτερ ρεπρεσεντινγ ιτ ωασ α λιµιτεδ
µοδελ); ΓϑΠ, Ινχ. ϖ. Γηοση, 251 Σ.Ω.3δ 854
(Τεξ. Αππ.−−Αυστιν 2008, νο ωριτ) ( σελλερσ
στατεµεντσ τηατ υσεδ ϑαγυαρ δροϖε ϖερψ
ωελλ, ηαδ νο προβλεµσ ωηατεϖερ, ωασ ιν
φινε ρυννινγ ορδερ, τηατ ιτσ βεεν ϖερψ, ϖερψ
ρελιαβλε, ανδ τηατ ιτ ηαδ στρονγ µεχηανιχαλσ
ωερε αχτιοναβλε ρεπρεσεντατιονσ οφ φαχτ ανδ νοτ
µερε σαλεσ ηψπε).
§14.03 Other Texas Laws
Governing Sale of
Motor Vehicles
Τηε ∆ΤΠΑ προϖιδεσ ρεµεδιεσ φορ πυρχηασερσ
οφ νεω ανδ υσεδ µοτορ ϖεηιχλεσ ιν χλαιµσ αρισινγ
ουτ οφ φαλσε ρεπρεσεντατιονσ, βρεαχη οφ ωαρραντψ
ανδ πριχινγ. Σεε ∆ΤΠΑ ♣17.46(β). Τηε ∆ΤΠΑ
πραχτιτιονερ σηουλδ βε φαµιλιαρ ωιτη οτηερ λαωσ
ιν Τεξασ ωηιχη µαψ προϖιδε αδεθυατε ρεµεδιεσ
φορ αγγριεϖεδ µοτορ ϖεηιχλε χονσυµερσ.
Τηε Τεξασ Οχχυπατιονσ Χοδε ρεγυλατεσ τηε
σελλερσ ανδ λεσσορσ οφ µοτορ ϖεηιχλεσ ιν Τεξασ.
Τηε Τεξασ Λεµον Λαω ισ νοω παρτ οφ τηε
Οχχυπατιονσ Χοδε. Ιν αδδιτιον το στατυτορψ
λαω, τηερε ισ α βοδψ οφ αδµινιστρατιϖε ρυλεσ ανδ
ρεγυλατιονσ αδοπτεδ βψ τηε Τεξασ ∆επαρτµεντ
οφ Μοτορ ςεηιχλεσ ∆ιϖισιον υνδερ τηε Τεξασ
Οχχυπατιονσ Χοδε.
Αλτηουγη τηε νοτιχε λεττερ ρεθυιρεµεντσ φορ
α δεφεχτιϖε νεω ϖεηιχλε αρε τηε σαµε ασ φορ
οτηερ προδυχτσ, α δισχυσσιον οφ τηεσε αλτερνατιϖε
ρεµεδιεσ ισ νεχεσσαρψ το ινσυρε τηατ εαρλψ ιν
τηε προχεσσ, χονσιδερατιον ισ γιϖεν το ωορκινγ
τηρουγη τηε Τεξασ ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ
ςεηιχλεσ.
Τηε Τεξασ ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ
ηασ τηε γενεραλ ποωερ το ρεγυλατε αλλ ασπεχτσ
οφ τηε διστριβυτιον, σαλε, ανδ λεασινγ οφ µοτορ
ϖεηιχλεσ. ΤΕΞ. ΟΧΧ. ΧΟ∆Ε ♣2301.151.
Ινχλυδεδ ωιτηιν τηισ ρεγυλατορψ ποωερ αρε τηε
ποωερσ το µακε ινϖεστιγατιονσ ανδ χονδυχτ
ηεαρινγσ ον χονσυµερ χοµπλαιντσ, ΤΕΞ. ΟΧΧ.
ΧΟ∆Ε ♣2301.153, ανδ ιν παρτιχυλαρ, τηε ποωερ
το χοµπελ α δεαλερ ορ µανυφαχτυρερ το χοµπλψ
ωιτη ωαρραντψ οβλιγατιονσ. ΤΕΞ. ΟΧΧ. ΧΟ∆Ε
♣2301.602.
§14.03.1 Texas Lemon Law
Τηε Τεξασ Λεµον Λαω, νοω σετ φορτη ιν
ΤΕΞΑΣ ΟΧΧΥΠΑΤΙΟΝΣ ΧΟ∆Ε Χηαπτερ 2301,
Συβχηαπτερ Μ, ρεθυιρεσ α µανυφαχτυρερ το ρεπαιρ
α δεφεχτ ιν α νεω µοτορ ϖεηιχλε πυρχηασεδ ορ
λεασεδ φροµ α Τεξασ µοτορ ϖεηιχλε δεαλερ σο τηατ
ιτ χονφορµσ ωιτη τηε µανυφαχτυρερσ ωαρραντψ.
ΤΕΞ. ΟΧΧ. ΧΟ∆Ε ♣2301.603. Τηε δεφινιτιον
οφ µοτορ ϖεηιχλε ισ εξπανσιϖε ανδ ινχλυδεσ
χαρσ, τρυχκσ, µοτορ ηοµεσ, µοτορχψχλεσ, αλλ−
τερραιν ϖεηιχλεσ, τοωαβλε ρεχρεατιοναλ ϖεηιχλεσ
ανδ νειγηβορηοοδ ελεχτριχ ϖεηιχλεσ. ΤΕΞ. ΟΧΧ.
ΧΟ∆Ε ♣2301.002(23). Ιφ τηε µοτορ ϖεηιχλε ισ
στιλλ χοϖερεδ βψ τηε οριγιναλ µανυφαχτυρερσ
ωαρραντψ ανδ ηασ α δεφεχτ ορ χονδιτιον ωηιχη
χρεατεσ α σεριουσ σαφετψ ηαζαρδ, ορ συβσταντιαλλψ
ιµπαιρσ τηε υσε ορ µαρκετ ϖαλυε οφ τηε µοτορ
ϖεηιχλε, ανδ τηε µανυφαχτυρερ ορ δεαλερ ισ
υναβλε το ρεπαιρ τηε ϖεηιχλε αφτερ α ρεασοναβλε
νυµβερ οφ αττεµπτσ, τηεν τηε µανυφαχτυρερ
µυστ ειτηερ (1) ρεπλαχε τηε µοτορ ϖεηιχλε ωιτη

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT