Trial: Part One Voir Dire to Close of Evidence

AuthorDavid G. Tekell
Pages621-664
9−1
Χηαπτερ 9
Τριαλ: Παρτ Ονε 
ςοιρ ∆ιρε το Χλοσε οφ Εϖιδενχε
♣ 9.01 ϑυρψ Σελεχτιον
♣ 9.02 Χηαλλενγεσ το ϑυρορσ
♣ 9.03 Εξεµπτιονσ φροµ ϑυρψ Σερϖιχε
♣ 9.04 ςοιρ ∆ιρε Εξαµινατιον
♣ 9.05 Σχοπε οφ ςοιρ ∆ιρε Εξαµινατιον
♣ 9.06 Σουρχεσ οφ Ινφορµατιον ον ϑυρορσ
♣ 9.07 Χολλεχτινγ τηε Ινφορµατιον
♣ 9.08 Γενεραλ ςοιρ ∆ιρε Θυεστιονσ
♣ 9.09 Χοµµυνιχατινγ Χονχεπτσ
♣ 9.10 Ιντροδυχινγ τηε Παρτιχιπαντσ
♣ 9.11 Οπενινγ Στατεµεντ (Πλαιντιφφ)
♣ 9.12 Οπενινγ Στατεµεντ (∆εφενδαντ)
♣ 9.13 Οβϕεχτιονσ ιν ςοιρ ∆ιρε
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ςοιρ διρε οβϕεχτιονσ
♣ 9.14 Πρεσερϖινγ Ερρορ
♣ 9.15 Τηε Χασε−ιν−Χηιεφ
♣ 9.16 Ορδερ οφ Τεστιµονψ
♣ 9.17 ∆ιρεχτ Εξαµινατιον
♣ 9.18 Χροσσ Εξαµινατιον
♣ 9.19 Οβϕεχτιονσ το Εϖιδενχε
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Οβϕεχτιονσ το εϖιδενχε
♣ 9.20 Προοφ οφ Αττορνεψσ Φεεσ
9.20.1 Κεεπ ∆εταιλεδ Αχχυρατε Ρεχορδσ
9.20.2 ∆ραφτ Φεε Αγρεεµεντ το Συππορτ Αωαρδ
9.20.3 Πρεσεντ Αττορνεψσ ασ Εξπερτ Ωιτνεσσεσ
9.20.3.1 Ινδεπενδεντ Εξπερτ
♣ 9.20.3.2 Τριαλ Χουνσελ ασ Ωιτνεσσ
9.20.4 Σεγρεγατε ∆ΡΠΑ Φεεσ Φροµ Νον−Ρεχοϖεραβλε Αττορνεψσ Φεεσ
♣ 9.20.5 Πρεσεντ Αρτηυρ Ανδερσεν Φαχτορσ το ϑυρψ
9.20.6 Χοντινγενχψ Φεε ανδ Λοδεσταρ Εϖιδενχε
9.20.7 Χοντινγενχψ Φεε, Περχενταγε οφ Ρεχοϖερψ
9.20.8 Αττορνεψσ Φεεσ φορ Αππεαλσ
9.20.9 Υνχοντροϖερτεδ Τεστιµονψ Μαψ Εσταβλιση Αµουντ οφ Ρεχοϖεραβλε Αττορνεψσ
Φεεσ ασ α Ματτερ οφ Λαω
9.20.10 Φορµ  Ουτλινε φορ Ναρρατιϖε Τεστιµονψ ον Αττορνεψσ Φεεσ
♣9.01 ∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 9−2
§9.01 Jury Selection
Αλτηουγη τηε τιτλε το τηισ σεχτιον ισ ϕυρψ
σελεχτιον, τηε πηρασε αχτυαλλψ ισ α µισνο−
µερ. ϑυρορ δεσελεχτιον ισ α µορε αππροπριατε
δεσχριπτιον. Φροµ τηε φιρστ ασσεµβλψ οφ τηε
ϕυρψ πανελ υντιλ α ϕυρψ υλτιµατελψ ισ σεατεδ, α
ωιννοωινγ προχεσσ οχχυρσ βψ ωηιχη υνθυαλι−
φιεδ ανδ ασ µανψ οτηερωισε υναχχεπταβλε
ϕυρορσ αρε ρεµοϖεδ φροµ τηε πανελ ασ ποσσιβλε.
Τηερε αρε α νυµβερ οφ ρυλεσ οφ τηυµβ
τηατ αττορνεψσ ηαϖε υσεδ τηρουγη τηε ψεαρσ ιν
σελεχτινγ ϕυριεσ. Πλαιντιφφσ ϕυριεσ γενεραλλψ αρε
τηουγητ οφ ασ βλυε χολλαρ, ε.γ., φαχτορψ ωορκ
ερσ, υνιον µεµβερσ, σεχρεταριεσ, ανδ οτηερσ ον
τηε λοωερ ενδ οφ τηε εχονοµιχ σχαλε. ∆εφενσε
ϕυριεσ, ον τηε οτηερ ηανδ, γενεραλλψ αρε τηουγητ
οφ ασ ωηιτε χολλαρ, ε.γ., βανκερσ, δοχτορσ, ανδ
οτηερσ ον τηε υππερ ενδ οφ τηε εχονοµιχ σχαλε.
Αλτηουγη δοχτορσ ανδ βανκερσ προβαβλψ ωουλδ
µακε ποορ πλαιντιφφσ ϕυρορσ ιν ανψ τψπε οφ χασε,
τηεσε ρυλεσ οφ τηυµβ χαννοτ βε τρυστεδ ιν ∆ΤΠΑ
λιτιγατιον. Χονσυµερ τρανσαχτιονσ χυτ αχροσσ τοο
µανψ σοχιαλ ανδ εχονοµιχ λινεσ το αλλοω µανψ
στερεοτψπεσ αβουτ ∆ΤΠΑ ϕυρορσ. Α δοχτορ ωηο
ρελιεσ ον αν αχχουντινγ φιρµ φορ ινϖεστµεντ
αδϖιχε µαψ βε αν ιδεαλ ϕυρορ ωηεν τηε πλαιντιφφ
ηασ βεεν δεφραυδεδ βψ ηισ αχχουνταντ. Α φαχ
τορψ ωορκερ ωηο µυστ ραισε ηισ ορ ηερ φαµιλψ
ιν α µοβιλε ηοµε µαψ βε υνσψµπατηετιχ ωηεν
τηε χασε ινϖολϖεσ χονστρυχτιον δεφεχτσ ιν α τεν
βεδροοµ µανσιον. Τηε προφιλε οφ α γοοδ ορ βαδ
∆ΤΠΑ ϕυρορ τηατ ωιλλ βε υσεδ ιν ϕυρορ σελεχτιον
µυστ βε δεϖελοπεδ ον α χασε−βψ−χασε βασισ.
Τηε σελεχτιον (ορ δεσελεχτιον) οφ ϕυρορσ ισ α
τωο−στεπ προχεσσ ωηιχη ισ βεγυν βψ αν εξαµι
νατιον οφ τηε πανελ βψ τηε χουρτ ανδ χονχλυδεδ
βψ αν εξαµινατιον οφ τηε πανελ βψ τηε παρτιεσ.
Πριορ το τηε σελεχτιον οφ τηε πανελ φορ α
παρτιχυλαρ τριαλ, αλλ πανελ µεµβερσ τψπιχαλλψ
αρε γατηερεδ ιντο ονε ορ τωο λαργε χουρτροοµσ
φορ τηε πυρποσε οφ δετερµινινγ τηειρ βασιχ
λεγαλ θυαλιφιχατιονσ το σιτ ον α ϕυρψ. Τηε ϕυδγε
ωηο χονδυχτσ τηισ εξαµινατιον νορµαλλψ ωιλλ
ινθυιρε ιντο τηε ειγητ χριτερια λιστεδ βελοω.
Τηε φαχτ τηατ τηισ ισ νορµαλ πραχτιχε, ηοωεϖερ,
δοεσ νοτ ρελιεϖε αττορνεψσ οφ τηε οβλιγατιον το
θυαλιφψ ϕυρορσ δυρινγ τηε ϖοιρ διρε εξαµινα−
τιον. Γυζµαν ϖ. Στατε, 649 Σ.Ω.2δ 77 (Τεξ.
Αππ.Χορπυσ Χηριστι 1982, νο ωριτ); Μιτχηελλ
ϖ. Βυρλεσον, 466 Σ.Ω.2δ 646 (Τεξ. Χιϖ.
Αππ.Βεαυµοντ 1971, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.).
Τηε βασιχ στατυτορψ θυαλιφιχατιονσ αρε:
1. Ατ λεαστ 18 ψεαρσ οφ αγε;
2. Χιτιζεν οφ Τεξασ ανδ οφ τηε χουντψ ιν
ωηιχη τηε ϕυρορ ισ το σερϖε;
3. Θυαλιφιεδ το ϖοτε ιν τηε χουντψ ιν ωηιχη
τηε ϕυρορ ισ το σερϖε;
4. Οφ σουνδ µινδ ανδ γοοδ µοραλ χηαραχτερ;
5. Αβλε το ρεαδ ανδ ωριτε [Ενγλιση];
[ΝΟΤΕ: Αλτηουγη τηε στατυτε δοεσ νοτ σπεχιφψ Ενγλιση,
χλεαρλψ τηισ ωασ τηε ιντεντ, ανδ ιτ ηασ βεεν ηελδ τηατ ιφ α ϕυρορ
χαννοτ ρεαδ ανδ ωριτε τηε Ενγλιση λανγυαγε τηεν τηε ϕυρορ
σηουλδ βε εξχυσεδ φορ χαυσε. Γυζµαν ϖ. Στατε, συπρα.]
6. Νοτ σερϖεδ ασ α πετιτ ϕυρορ φορ σιξ δαψσ
δυρινγ τηε πρεχεδινγ τηρεε µοντησ ιν τηε
χουντψ χουρτ ορ δυρινγ τηε πρεχεδινγ σιξ
µοντησ ιν τηε διστριχτ χουρτ;
7. Ηασ νοτ βεεν χονϖιχτεδ οφ α φελονψ; ανδ
8. Ισ νοτ υνδερ ινδιχτµεντ ορ οτηερ λεγαλ
αχχυσατιον οφ µισδεµεανορ τηεφτ ορ ανψ
οτηερ φελονψ.
ΤΕΞ. ΓΟςΤ ΧΟ∆Ε ♣62.102.
Λεγαλ βλινδνεσσ ισ νοτ αν αυτοµατιχ δισ−
θυαλιφιχατιον; ηοωεϖερ, ιφ τηε νεεδσ οφ τηε
παρτιχυλαρ χασε ρεθυιρε σιγητεδ ϕυρορσ, τηεν τηε
ϕυδγε ισ εµποωερεδ το δισθυαλιφψ α προσπεχ−
τιϖε ϕυρορ ωηο ισ λεγαλλψ βλινδ. Σεε ΤΕΞ. ΓΟςΤ
ΧΟ∆Ε ♣62.104.
9−3 ΤΡΙΑΛ: ΠΑΡΤ ΟΝΕ ♣9.02
§9.02 Challenges to
Jurors
Αφτερ α πανελ οφ ινδιϖιδυαλσ ωηιχη µεετσ
τηε µινιµυµ θυαλιφιχατιονσ φορ ϕυρψ σερϖιχε
ηασ βεεν ασσεµβλεδ, τηε παρτιεσ µυστ δετερ−
µινε δυρινγ ϖοιρ διρε τηοσε ινδιϖιδυαλσ ωηο
αρε λεγαλλψ δισθυαλιφιεδ ιν τηε παρτιχυλαρ χασε,
ορ ωηο, ιν τηε οπινιονσ οφ τηε παρτιεσ, δεµον−
στρατε τηατ τηεψ αρε ιναππροπριατε ϕυρορσ φορ τηε
παρτιχυλαρ χασε.
Τηερε αρε τωο τψπεσ οφ χηαλλενγεσ το ϕυρορσ:
χηαλλενγεσ φορ χαυσε ανδ περεµπτορψ χηαλ−
λενγεσ. ΤΕΞ. Ρ. ΧΙς. Π. 227. Α χηαλλενγε φορ
χαυσε αλλεγεσ φαχτσ δεµονστρατινγ τηατ τηε
ϕυρορ ισ λεγαλλψ δισθυαλιφιεδ ορ τηατ ηε ορ σηε
ισ οτηερωισε υνφιτ το σερϖε ον τηε ϕυρψ. ΤΕΞ.
Ρ. ΧΙς. Π. 228. Ωηετηερ α ϕυρορ ωηο ισ νοτ
λεγαλλψ δισθυαλιφιεδ ισ, νεϖερτηελεσσ, αν υνφιτ
περσον το σιτ ον α ϕυρψ ισ λεφτ το τηε δισχρετιον
οφ τηε χουρτ. Σεε ΤΕΞ. Ρ. ΧΙς. Π. 228; Χοµπτον
ϖ. Ηενριε, 364 Σ.Ω. 2δ 179, 182 (Τεξ. 1963).
Τηερε ισ νο λιµιτ ον τηε νυµβερ οφ χηαλ−
λενγεσ φορ χαυσε α παρτψ χαν µακε.
Α περεµπτορψ χηαλλενγε ισ α χηαλλενγε
οτηερ τηαν φορ χαυσε ωηιχη δοεσ νοτ ασσιγν
ανψ ρεασον φορ τηε χηαλλενγε. ΤΕΞ. Ρ. ΧΙς. Π.
232. Εαχη σιδε, ασ α γενεραλ ρυλε, ισ εντιτλεδ
το σιξ περεµπτορψ χηαλλενγεσ ιν στατε διστριχτ
χουρτ. ΤΕΞ. Ρ. ΧΙς. Π. 233.
Τηε Τεξασ Γοϖερνµεντ Χοδε λιστσ οτηερ
παρτιχυλαρ φαχτορσ τηατ ωιλλ λεγαλλψ δισθυαλιφψ α
προσπεχτιϖε ϕυρορ ιν α παρτιχυλαρ χασε ανδ τηυσ
προϖιδε αν οππορτυνιτψ φορ α συχχεσσφυλ χηαλ−
λενγε φορ χαυσε. ΤΕΞ. ΓΟςΤ ΧΟ∆Ε ♣62.105.
Τηεσε φαχτορσ αρε:
1. Τηε ϕυρορ ισ ορ ωιλλ βε α ωιτνεσσ ιν τηε
χασε.
2. Τηε ϕυρορ ισ ιντερεστεδ, διρεχτλψ ορ ινδι−
ρεχτλψ, ιν τηε συβϕεχτ µαττερ οφ τηε χασε.
Α τψπιχαλ εξαµπλε οφ α ϕυρορ ωηο ηασ αν
ιντερεστ ιν τηε χασε ισ α στοχκηολδερ οφ α χορ−
πορατε δεφενδαντ. Σεε Τεξασ Ποωερ & Λιγητ
Χο. ϖ. Αδαµσ, 404 Σ.Ω.2δ 930 (Τεξ. Χιϖ.
Αππ.Τψλερ 1966, νο ωριτ). Αλσο, α περσον
ηασ αν ιντερεστ ιν τηε χασε ιφ ηε ορ σηε χαρριεσ
ινσυρανχε ωιτη α χοµπανψ ανδ µαψ βε συβϕεχτ
το α σπεχιαλ ασσεσσµεντ ορ φεωερ διϖιδενδσ
ιφ τηε χοµπανψ λοσεσ. Τεξασ Εµπλοψερσ Ινσ.
Ασσν ϖ. Λανε, 251 Σ.Ω.2δ 181 (Τεξ. Χιϖ.
Αππ.Φορτ Ωορτη 1952, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.).
3. Τηε ϕυρορ ισ ρελατεδ βψ χονσανγυινιτψ ορ
αφφινιτψ ωιτηιν τηε τηιρδ δεγρεε το α παρτψ
ιν τηε χασε.
Τηισ δισθυαλιφιχατιον ηασ βεεν στριχτλψ χον−
στρυεδ. Φορ εξαµπλε, α ϕυρορ ωηοσε βροτηερ
ωασ µαρριεδ το τηε σιστερ οφ τηε πλαιντιφφσ ωιφε
ωασ ηελδ νοτ το βε ρελατεδ βψ αφφινιτψ το
τηε πλαιντιφφ. Τεξασ Εµπλοψερσ Ινσ. Ασσν ϖ.
ΜχΜυλλιν, 279 Σ.Ω.2δ 699 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.
Σαν Αντονιο 1955, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.).
4. Τηε ϕυρορ ηασ α πρεϕυδιχε ιν φαϖορ οφ ορ
αγαινστ α παρτψ ιν τηε χασε.
Το δισθυαλιφψ α ϕυρορ φορ βιασ ορ πρεϕυδιχε,
ιτ µυστ βε σηοων τηατ τηε στατε οφ µινδ οφ τηε
ϕυρορ λεαδσ το α νατυραλ ινφερενχε τηατ ηε ορ
σηε ωιλλ νοτ βε ιµπαρτιαλ. Χοµπτον ϖ. Ηενριε,
364 Σ.Ω.2δ 179 (Τεξ. 1963). Ονχε βιασ ορ
πρεϕυδιχε ισ σηοων, ηοωεϖερ, τηε ϕυρορ ισ δισ
θυαλιφιεδ ασ α µαττερ οφ λαω ανδ σηουλδ βε δισ
χηαργεδ εϖεν ιφ τηε ϕυρορ τεστιφιεσ τηατ ηε χαν σετ
τηε βιασ ασιδε ανδ προϖιδε α φαιρ τριαλ. Χαρπεντερ
ϖ. Ωψαττ Χονστρ. Χο., 501 Σ.Ω.2δ 748 (Τεξ.
Χιϖ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 1973, ωριτ
ρεφδ ν.ρ.ε.). Οβϖιουσλψ, αν εµπλοψεε οφ α
παρτψ σηουλδ βε δισθυαλιφιεδ ασ α µαττερ οφ λαω.
Πρεστον ϖ. Οηιο Οιλ Χο., 121 Σ.Ω.2δ 1039
(Τεξ. Χιϖ. Αππ.Εαστλανδ 1938, ωριτ ρεφδ).
Α ϕυρορ µαψ αλσο βε δισθυαλιφιεδ ιφ ηε ορ
σηε ηασ α βιασ αγαινστ τηε συβϕεχτ µαττερ οφ τηε
λιτιγατιον. Χοµπτον ϖ. Ηενριε, συπρα; Ραµιρεζ
ϖ. Ωοοδ, 577 Σ.Ω. 2δ 278 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.
Χορπυσ Χηριστι 1978, νο ωριτ). Ιν ∆ΤΠΑ χασεσ,
ιτ ισ νοτ υνυσυαλ το ενχουντερ ϕυρορσ ωηο ηαϖε
ηαδ εξπεριενχεσ ϖερψ σιµιλαρ το τηοσε οφ τηε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT