Preliminary Sections

AuthorDavid G. Tekell
Pages1-24
Texas DTPA
Forms & Practice
David G. Tekell
Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ ϖισιτ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
Φ−6
Texas DTPA
Forms & Practice
Χοπψριγητ ♥ 1989 − 2016
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
ΙΣΒΝ 978−0−938065−87−6
Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
Τηισ πυβλιχατιον ισ ιντενδεδ το προϖιδε αχχυρατε ανδ αυτηοριτατιϖε ινφορµατιον αβουτ τηε συβϕεχτ
µαττερ χοϖερεδ. Ιτ ισ σολδ ωιτη τηε υνδερστανδινγ τηατ τηε πυβλισηερ δοεσ νοτ ρενδερ λεγαλ ορ οτηερ
προφεσσιοναλ σερϖιχεσ. Ιφ λεγαλ αδϖιχε ορ οτηερ εξπερτ ασσιστανχε ισ ρεθυιρεδ, σεεκ τηε σερϖιχεσ οφ α
χοµπετεντ προφεσσιοναλ.
Περσονσ υσινγ τηισ πυβλιχατιον ιν δεαλινγ ωιτη σπεχιφιχ λεγαλ µαττερσ σηουλδ εξερχισε τηειρ οων
ινδεπενδεντ ϕυδγµεντ ανδ ρεσεαρχη οριγιναλ σουρχεσ ορ αυτηοριτψ ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ.
Τηε πυβλισηερ ανδ τηε αυτηορ µακε νο ρεπρεσεντατιονσ χονχερνινγ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον
ανδ δισχλαιµ ανψ ωαρραντιεσ οφ µερχηανταβιλιτψ ορ φιτνεσσ φορ α παρτιχυλαρ πυρποσε.
Ωε ϖιεω τηε πυβλιχατιον οφ τηισ ωορκ ασ τηε βεγιννινγ οφ α διαλογυε ωιτη ουρ ρεαδερσ. Περιοδιχ
ρεϖισιονσ το ιτ ωιλλ γιϖε υσ τηε οππορτυνιτψ το ινχορπορατε ψουρ συγγεστεδ χηανγεσ. Χαλλ υσ ατ (866)
72−ϑΑΜΕΣ ορ σενδ ψουρ χοµµεντσ το:
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
3505 Χαδιλλαχ Αϖε.
Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
Ρεϖισιον 13, 12/2013
Ρεϖισιον 14, 04/2016
ΣΤΑΦΦ
Μαναγινγ Εδιτορ: Λισα ∆υννε, Εσθ.
Προδυχτιον Μαναγερ: Αµισηι Σανγηϖι

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT