Pre-Trial Proceedings

AuthorDavid G. Tekell
Pages543-620
8−1 (Ρεϖ. 13, 12/13)
Χηαπτερ 8
Πρε−Τριαλ Προχεεδινγσ
♣8.01 Γενεραλ Χονσιδερατιονσ
♣8.01.1 Μεδιατιον
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον το χοµπελ µεδιατιον
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον µοτιον το χοµπελ µεδιατιον
[χ] ΦΟΡΜ: Μεδιατιον Σεττλεµεντ Αγρεεµεντ
♣8.01.2 Ωηεν το Υσε Μεδιατιον
♣8.01.3 Πρεπαρινγ φορ Μεδιατιον
♣8.01.4 Τηε Μεδιατιον Προχεσσ
♣8.01.4.1 Αϖοιδινγ Ετηιχαλ Τραπσ ιν Νεγοτιατιον
♣8.01.5 Αρβιτρατιον
♣8.01.6 Αππλιχαβλε Λαω
♣8.01.7 ∆εφενσεσ το Αρβιτρατιον Αγρεεµεντ
♣8.01.7.1 Υνχονσχιοναβιλιτψ
♣8.01.7.2 Ωαιϖερ ορ Εστοππελ βψ Λιτιγατιον
♣8.01.7.3 Πλαιντιφφ ορ ∆εφενδαντ Νοτ α Παρτψ το τηε Αγρεεµεντ
♣8.01.7.4 Αρβιτρατιον Προχεδυρε Υνδερ Τεξασ Αρβιτρατιον Αχτ
♣8.01.8 Αππεαλ οφ Αρβιτρατορσ ∆εχισιον
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον το χοµπελ αρβιτρατιον
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ χοµπελλινγ αρβιτρατιον
♣8.02 Οφφερ οφ Σεττλεµεντ
♣8.02.1 Ινϖοκινγ τηε Ρυλε
[α] ΦΟΡΜ: ∆εχλαρατιον φορ αππλιχατιον οφ οφφερ οφ σεττλεµεντ ρυλε
♣8.02.2 Μακινγ Σεττλεµεντ Οφφερ
[α] ΦΟΡΜ: Οφφερ οφ σεττλεµεντ
♣8.02.3 Αωαρδινγ Λιτιγατιον Χοστσ
♣8.02.4 Λιτιγατιον Χοστσ
♣8.03 Οβταινινγ Τριαλ Σεττινγ ανδ Γιϖινγ Νοτιχε
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ ρεθυεστινγ τριαλ σεττινγ
[β] ΦΟΡΜ: Χερτιφιχατιον οφ τριαλ ρεαδινεσσ
[χ] ΦΟΡΜ: Λεττερ προϖιδινγ νοτιχε οφ σεττινγ το παρτιεσ
[δ] ΦΟΡΜ: Λεττερ προϖιδινγ νοτιχε οφ σεττινγ το ωιτνεσσεσ
♣8.04 Εϖιδενχε βψ Αφφιδαϖιτ
♣8.05 Χοστ ανδ νεχεσσιτψ οφ σερϖιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιδαϖιτ χονχερνινγ χοστ ανδ νεχεσσιτψ οφ σερϖιχεσ
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 8−2
♣8.06 Χοντροϖερτινγ Αφφιδαϖιτ Χονχερνινγ Χοστ ανδ Νεχεσσιτψ οφ Σερϖιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Χουντεραφφιδαϖιτ χονχερνινγ χοστ ανδ νεχεσσιτψ οφ σερϖιχεσ
[β] ΦΟΡΜ: Ρεθυεστ φορ λεαϖε οφ χουρτ το φιλε χουντεραφφιδαϖιτ
[χ] ΦΟΡΜ: Ορδερ γραντινγ λεαϖε το φιλε χουντεραφφιδαϖιτ
♣8.07 Βυσινεσσ ανδ Μεδιχαλ Ρεχορδσ
[α] ΦΟΡΜ: Βυσινεσσ ορ µεδιχαλ ρεχορδσ αφφιδαϖιτ
♣8.08 Υσε οφ Χριµιναλ Χονϖιχτιονσ φορ Ιµπεαχηµεντ
[α] ΦΟΡΜ: Ρεθυεστ φορ νοτιχε οφ υσε οφ χριµιναλ χονϖιχτιονσ φορ ιµπεαχηµεντ
♣8.09 ςισιτινγ ϑυδγεσ
[α] ΦΟΡΜ: Οβϕεχτιον το ασσιγνµεντ οφ ϖισιτινγ ϕυδγε
♣8.10 Μοτιονσ ιν Λιµινε
♣8.10.1 Τραϖισ Χουντψ Λοχαλ Ρυλε
♣8.10.2 Προχεδυρε
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον ιν λιµινε (γενεραλ φορµ)
[β] ΦΟΡΜ: Σπεχιφιχ µαττερσ φορ πλαιντιφφσ µοτιον ιν λιµινε
[χ] ΦΟΡΜ: Σπεχιφιχ µαττερσ φορ δεφενδαντσ µοτιον ιν λιµινε
[δ] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον µοτιον ιν λιµινε
♣8.11 ϑυδιχιαλ Νοτιχε
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον φορ χουρτ το τακε ϕυδιχιαλ νοτιχε
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ τακινγ ϕυδιχιαλ νοτιχε
♣8.12 Πρε−Τριαλ Χονφερενχε
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον φορ πρε−τριαλ χονφερενχε
[β] ΦΟΡΜ: Ορδερ ον πρε−τριαλ χονφερενχε (γενεραλ φορµ)
[χ] ΦΟΡΜ: Σχηεδυλινγ ορδερ
♣8.13 Συµµαρψ ϑυδγµεντ
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον φορ συµµαρψ ϕυδγµεντ ον ινδεπενδεντ ινϖεστιγατιον
[β] ΦΟΡΜ: Ρεσπονσε το µοτιον φορ συµµαρψ ϕυδγµεντ: ινδεπενδεντ ινϖεστιγατιον
8−3 ΠΡΕ−ΤΡΙΑΛ ΠΡΟΧΕΕ∆ΙΝΓΣ ♣8.01
§8.01 General
Considerations
Εϖερψτηινγ ιν τηισ βοοκ υπ το τηισ ποιντ
χουλδ βε χαλλεδ α πρε−τριαλ προχεεδινγ ιν
ονε φορµ ορ ανοτηερ. Τηε παρτιχυλαρ φοχυσ οφ
τηισ χηαπτερ, ηοωεϖερ, ισ ον τηοσε µαττερσ τηατ
ειτηερ σηουλδ ορ µυστ βε τακεν χαρε οφ βεφορε
α χασε χαν βε τριεδ.
§8.01.1 Mediation
Τηε 1995 ∆ΤΠΑ αµενδµεντσ αδδεδ α νεω
σεχτιον περµιττινγ α παρτψ το χοµπελ µεδια
τιον. ∆ΤΠΑ ♣17.5051, ασ αµενδεδ 1995. Τηε
Τεξασ Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον Αχτ,
ΤΕΞ. ΧΙς. ΠΡΑΧ. & ΡΕΜ. ΧΟ∆Ε ♣♣154.023
ανδ 154.051−154.073, δεφινεσ µεδιατιον ασ α
φορυµ ιν ωηιχη αν ιµπαρτιαλ περσον, τηε µεδια
τορ, φαχιλιτατεσ χοµµυνιχατιον βετωεεν τηε παρ
τιεσ το προµοτε ρεχονχιλιατιον, σεττλεµεντ, ορ
υνδερστανδινγ αµονγ τηεµ. ΤΕΞ. ΧΙς. ΠΡΑΧ. &
ΡΕΜ. ΧΟ∆Ε ♣154.023. Τηισ στατυτορψ δεφινιτιον,
ωηιλε αδεθυατε φορ ιτσ πυρποσε, ισ τοο αβστραχτ
το φαιρλψ δεσχριβε τηε µεδιατιον προχεσσ ορ
τηε ρολε οφ τηε µεδιατορ. Μεδιατιον ισ µορε
σιµπλψ δεσχριβεδ ασ ασσιστεδ νεγοτιατιον. Τηε
µεδιατορ (αν αχχεπταβλε, ιµπαρτιαλ ανδ νευτραλ
τηιρδ παρτψ) προϖιδεσ α φορυµ ανδ α προχεσσ φορ
τηε παρτιεσ το χρεατε, συβµιτ, ρεχειϖε, εϖαλυ
ατε ανδ ρεσπονδ το σεττλεµεντ προποσαλσ υντιλ,
ηοπεφυλλψ, α µυτυαλλψ αχχεπταβλε σεττλεµεντ ισ
αχηιεϖεδ. Τηε µεδιατορ οϖερσεεσ τηε προχεσσ
ανδ ασσιστσ τηε παρτιεσ ασ νεχεσσαρψ ανδ αππρο
πριατε; σεε γενεραλλψ, ΜΟΟΡΕ, ΤΗΕ ΜΕ∆ΙΑΤΙΟΝ
ΠΡΟΧΕΣΣ, 14−19 (ϑοσσεψ−Βασσ 1987). Τηε µεδι
ατορ δοεσ νοτ ρενδερ α δεχισιον, σηουλδ νοτ γιϖε
λεγαλ ορ προφεσσιοναλ αδϖιχε το τηε παρτιεσ ανδ,
βψ στατυτε, µαψ νοτ ιµποσε ηισ οων ϕυδγµεντ
ον τηε ισσυεσ φορ τηατ οφ τηε παρτιεσ. ΤΕΞ. ΧΙς.
ΠΡΑΧ. & ΡΕΜ. ΧΟ∆Ε ♣154.023.
Μεδιατιον πυρσυαντ το τηε ∆ΤΠΑ σερϖεσ
δυαλ πυρποσεσ. Φιρστ ανδ φορεµοστ, µεδια−
τιον σερϖεσ τηε σαµε φυνχτιον τηατ ιτ σερϖεσ ιν
οτηερ χασεσ: το φαχιλιτατε σεττλεµεντ. Σεχονδλψ,
µεδιατιον εσταβλισηεσ τηε τιµε−φραµε φορ
τηε δεφενδαντσ ποστ−συιτ ρεσπονσε το πρεσυιτ
∆ΤΠΑ νοτιχε. Σεε ♣4.01 συπρα. Τηε ∆ΤΠΑ
νοω αλλοωσ α δεφενδαντ το τενδερ αν οφφερ οφ
σεττλεµεντ δυρινγ τηε περιοδ βεγιννινγ ον
τηε δαψ αφτερ τηε δατε τηατ τηε µεδιατιον ενδσ
ανδ ενδινγ ον τηε 20τη δατε αφτερ τηατ δατε. 
∆ΤΠΑ ♣17.5052(χ), ασ αµενδεδ 1995. Ιν τηε
αβσενχε οφ µεδιατιον, τηε σεχονδ τενδερ µυστ
βε µαδε ωιτηιν 90 δαψσ οφ τηε δατε αν οριγιναλ
ανσωερ ισ φιλεδ. Σεε ♣4.01 συπρα.
Το ινϖοκε τηε µεδιατιον προχεσσ, α παρτψ
µαψ φιλε α µοτιον το χοµπελ µεδιατιον νο
λατερ τηαν τηε 90τη δαψ αφτερ σερϖιχε οφ α
πλεαδινγ ωηιχη σεεκσ ∆ΤΠΑ ρελιεφ. ∆ΤΠΑ
♣17.5051(α). Τηε Αχτ προϖιδεσ τηατ ωιτηιν
30 δαψσ αφτερ τηε µοτιον ισ φιλεδ, τηε χουρτ
σηαλλ εντερ αν ορδερ σεττινγ τηε τιµε ανδ
πλαχε οφ τηε µεδιατιον. ∆ΤΠΑ ♣17.5051(β).
Μεδιατιον σηαλλ βε ηελδ ωιτηιν 30 δαψσ οφ τηε
ορδερ υνλεσσ τηε παρτιεσ αγρεε οτηερωισε ορ τηε
χουρτ δετερµινεσ τηατ αν αδδιτιοναλ τιµε νοτ
το εξχεεδ αν αδδιτιοναλ 30 δαψσ ισ ωαρραντεδ.
∆ΤΠΑ ♣17.5051(δ). Τηυσ, ιν µοστ ινστανχεσ,
ιφ µεδιατιον ισ ινϖοκεδ ιτ ωιλλ οχχυρ ωιτηιν
φιϖε µοντησ οφ σερϖιχε οφ προχεσσ. Υνλεσσ αλλ
παρτιεσ αγρεε οτηερωισε, εαχη παρτψ ωηο ηασ
αππεαρεδ ιν τηε χασε σηαλλ παρτιχιπατε ιν τηε
µεδιατιον ανδ σηαλλ σηαρε ιν τηε µεδιατιον φεε.
∆ΤΠΑ ♣17.5051(ε). Ηοωεϖερ, ιφ τηε αµουντ
οφ εχονοµιχ δαµαγεσ χλαιµεδ ισ λεσσ τηαν
∃15,000, ανψ παρτψ ωηο χοµπελσ µεδιατιον
µυστ παψ ιτσ χοστσ. ∆ΤΠΑ ♣17.5051(φ). Τηε
παρτιεσ χαν αγρεε ον τηε µεδιατορ, βυτ ιφ τηεψ
δο νοτ, τηε µεδιατορ σηαλλ βε απποιντεδ βψ τηε
χουρτ. ∆ΤΠΑ ♣17.5051(χ).
Αλτηουγη τηε προχεσσ δεσχριβεδ βψ
♣17.5051 χοντρολσ, τηε ∆ΤΠΑ αλσο προϖιδεσ
τηατ ♣♣154.051 τηρουγη 154.073 οφ τηε Τεξασ
Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον Αχτ γενεραλλψ
αππλψ το τηε απποιντµεντ οφ τηε µεδιατορ ανδ
τηε µεδιατιον προχεσσ. ∆ΤΠΑ ♣17.051(γ).
Σεχτιον 154.052 σετσ φορτη τηε µινιµυµ θυαλι−
φιχατιονσ (40 ηουρσ οφ µεδιατιον τραινινγ) φορ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT