Initial Client Contacts (Plaintiff)

AuthorDavid G. Tekell
Pages151-252
1−1
Χηαπτερ 1
Ινιτιαλ Χλιεντ Χονταχτσ
(Πλαιντιφφ)
♣1.01 Γενεραλ Χονσιδερατιονσ
♣1.02 Τηε ∆εχεπτιϖε Τραδε Πραχτιχεσ Αχτ: Αν Οϖερϖιεω
♣1.02.1 Αππλιχατιον ανδ Εφφεχτιϖε ∆ατεσ
♣1.02.2 Χονστρυχτιον οφ τηε ∆ΤΠΑ
♣1.02.3 Χυµυλατιϖε Ρεµεδιεσ
♣1.02.3.1 Λιµιτατιονσ
♣1.02.4 Πλαιντιφφ Μυστ βε α Χονσυµερ
♣1.02.4.1 Χονσυµερ ∆εφινεδ
♣1.02.4.2 Χονσυµερ Στατυσ οφ Ιντενδεδ ανδ Ινχιδενταλ Βενεφιχιαριεσ
♣1.02.4.3 Ασσιγναβιλιτψ οφ ∆ΤΠΑ Χλαιµσ
♣1.02.4.4 Συρϖιϖαλ οφ Αχτιον Φολλοωινγ ∆εατη οφ Χονσυµερ
♣1.02.5 Γοοδσ
♣1.02.6 Σερϖιχεσ
♣1.02.7 Ωηο Χαν Βε Συεδ?
♣1.02.7.1 Γοοδσ ορ Σερϖιχεσ Μυστ Φορµ Βασισ οφ Χοµπλαιντ
♣1.02.7.2 Ενγαγεδ ιν Τραδε ορ Χοµµερχε
♣1.02.7.3 Εξεµπτιονσ
♣1.02.7.3.1 Προφεσσιοναλ Σερϖιχεσ
♣1.02.7.3.2 Περσοναλ Ινϕυρψ Χλαιµσ
♣1.02.7.3.3 Λαργε Τρανσαχτιονσ Εξεµπτιονσ
♣1.02.7.4 Πρεεµπτιον
♣1.02.7.5 Ρεαλ Εστατε Αγεντσ ανδ Βροκερσ
♣1.02.8 Φαλσε, Μισλεαδινγ ορ ∆εχεπτιϖε Αχτσ ορ Πραχτιχεσ
♣1.02.8.1 Μερε Βρεαχη οφ Χοντραχτ
♣1.02.8.2 Ιµπλιεδ Ρεπρεσεντατιονσ
♣1.02.8.3 Παρολ Εϖιδενχε Ρυλε Ιναππλιχαβλε
♣1.02.9 Βρεαχη οφ Ωαρραντψ
♣1.02.9.1 Εξπρεσσ Ωαρραντιεσ
♣1.02.9.2 Ιµπλιεδ Ωαρραντιεσ
♣1.02.9.2.1 Νεω Ηοµε Χονστρυχτιον
♣1.02.9.2.2 Χοµµερχιαλ Λεασινγ/Χονστρυχτιον
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 1−2
♣1.02.9.2.3 Ιµπλιεδ Ωαρραντψ φορ Σερϖιχεσ
♣1.02.9.2.4 Νο Ιµπλιεδ Ωαρραντψ Ρεχογνιζεδ
♣1.02.10 Υνχονσχιοναβιλιτψ
♣1.02.11 Χηαπτερ 541 οφ Τεξασ Ινσυρανχε Χοδε
♣1.02.12 Οτηερ Στατυτορψ Χαυσεσ οφ ΑχτιονΤιε−ιν Στατυτεσ
♣1.02.12.1 ∆εβτ Χολλεχτιον Πραχτιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ το χρεδιτορ το ενδ χολλεχτιον χαλλσ
♣1.02.13 Χαυσατιον
♣1.02.14 ∆αµαγεσ Υνδερ τηε ∆ΤΠΑ
♣1.02.14.1 Εχονοµιχ ∆αµαγεσ
♣1.02.14.2 Αδδιτιοναλ Ρεχοϖερψ φορ Κνοωινγλψ ανδ Ιντεντιοναλ ςιολατιονσ
♣1.02.14.2.1 Ρεχοϖερψ οφ Μενταλ Ανγυιση ∆αµαγεσ
♣1.02.14.2.2 Ρεχοϖερψ φορ Αδδιτιοναλ ∆αµαγεσ
♣1.02.14.3 Οφφσετ Νεχεσσαρψ
♣1.02.14.4 Χοµβινινγ Ελεµεντσ ορ Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣1.02.14.5 Ρεστιτυτιον Υνδερ τηε ∆ΤΠΑ
♣1.02.15 Αττορνεψσ Φεεσ
♣1.02.15.1 Χονσυµερ Μυστ Πρεϖαιλ
♣1.02.15.2 Τηε Εϖολυτιον οφ ∆ΤΠΑ Αττορνεψσ Φεεσ
♣1.02.15.3 Εϖολυτιον οφ τηε Χοντινγεντ Φεε
♣1.02.15.4 Τηε Χοντινγεντ Φεε Μεετσ τηε Ρεασοναβλε ανδ Νεχεσσαρψ Φεε
♣1.02.15.5 Ρεασοναβλε Αττορνεψσ Φεεσ Υνδερ τηε ∆ΤΠΑ Βεφορε Αρτηυρ Ανδερσεν
♣1.02.15.6 Ρεασοναβλε Αττορνεψσ Φεεσ Υνδερ τηε ∆ΤΠΑ Αφτερ Αρτηυρ Ανδερσεν
♣1.02.15.7 Αττορνεψσ Φεεσ Μυστ Βε Σεγρεγατεδ
♣1.03 Ινιτιαλ Χλιεντ Ιντερϖιεω ανδ Θυεστιονναιρε
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ σεττινγ απποιντµεντ, ενχλοσινγ θυεστιονναιρε
[β] ΦΟΡΜ: Χλιεντ θυεστιονναιρε (πλαιντιφφ)
♣1.04 Χηεχκλιστσ φορ Ινιτιαλ Ιντερϖιεω
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Πυρχηασε οφ γοοδσ ορ σερϖιχεσ
[β] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Ινϖεστµεντσ
[χ] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Λενδερ λιαβιλιτψ
[δ] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Λεασε οφ χοµµερχιαλ ρεαλ προπερτψ
♣1.05 Χονταχτινγ τηε Πρεϖιουσ Αττορνεψ
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ το πρεϖιουσ αττορνεψ
♣1.06 Χονφλιχτσ οφ Ιντερεστ
♣1.07 ΑττορνεψΧλιεντ Χοντραχτσ
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερ ενχλοσινγ χοντραχτ
[β] ΦΟΡΜ: Χοντινγενχψ φεε αγρεεµεντ
[χ] ΦΟΡΜ: Ηουρλψ αγρεεµεντ
1−3 ΙΝΙΤΙΑΛ ΧΛΙΕΝΤ ΧΟΝΤΑΧΤΣ
♣1.08 Φεε ∆ιϖισιον Αγρεεµεντσ (ινχλυδινγ ρεφερραλ φεεσ)
[α] ΦΟΡΜ: Χλιεντ αυτηοριζατιον φορ διϖισιον οφ φεε
[β] ΦΟΡΜ: Αγρεεµεντ το διϖιδε αττορνεψσ φεε (ρεφερρινγ αττορνεψ)
[χ] ΦΟΡΜ: Αγρεεµεντ το διϖιδε αττορνεψσ φεεσ (χο−χουνσελ)
♣1.09 Βεγιννινγ τηε Χασε
[α] ΦΟΡΜ: Λεττερωηατ το εξπεχτ
[β] ΦΟΡΜ: Αλτερνατιϖε παραγραπη (ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον γοϖερνεδ βψ ΡΧΛΑ ανδ
νοτ ΡΧΧΑ)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT