Real Estate

AuthorDavid G. Tekell
Pages849-900
13−1
Χηαπτερ 13
Ρεαλ Εστατε
♣13.01 Γενεραλ Χονσιδερατιονσ
♣13.02 Τεξασ Λαω Αφφεχτινγ Ρεαλ Εστατε Σαλεσ
♣13.02.1 Αππλιχαβιλιτψ οφ ∆ΤΠΑ το Ρεαλ Εστατε Τρανσαχτιονσ
♣13.02.2 ∆ισχλοσυρεσ Ρεθυιρεδ ιν Σαλε οφ Εξιστινγ Ρεσιδενχε
♣13.02.3 Στατυτορψ Ρεαλ Εστατε Φραυδ
♣13.02.4 Στανδαρδσ οφ Χονδυχτ φορ Ρεαλ Εστατε Βροκερσ ανδ Αγεντσ
♣13.02.5 Ρεαλ Εστατε Βροκερσ ανδ Αγεντσ Εξεµπτιονσ φροµ Λιαβιλιτψ
♣13.02.6 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσε: Ασ Ισ Πυρχηασε
♣13.02.7 Ρεαλ Εστατε Φυνδσ το Σατισφψ ϑυδγµεντσ
♣13.02.8 Ρεαλ Εστατε Ινσπεχτορσ
♣13.02.9 Ρεαλ Εστατε Ινσπεχτορ Ρεχοϖερψ Φυνδ
♣13.03 Χηεχκλιστσ φορ Ινιτιαλ Ιντερϖιεω
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Πυρχηασε οφ εξιστινγ ρεσιδενχε
[β] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Πυρχηασε οφ ραω λανδ (Πλαιντιφφ)
[χ] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Σαλε οφ ραω λανδ (∆εφενδαντ)
♣13.04 Πρε−Συιτ Νοτιχε Λεττερσ
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ: ραω λανδ−−νο ποταβλε ωατερ ον λανδ
[β] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ: ραω λανδ ιν φλοοδ ζονε
♣13.05 Σαµπλε Πετιτιονσ
[α] ΦΟΡΜ: Υνιµπροϖεδ λανδ
[β] ΦΟΡΜ: Αλτερνατιϖε χλαιµ φορ ρεσχισσιον ανδ ρεστιτυτιον
[χ] ΦΟΡΜ: Εξιστινγ ηουσε πυρχηασεδ φροµ οωνερ (φαιλυρε το δισχλοσε δεφεχτσ)
[δ] ΦΟΡΜ: Υσεδ ηουσε, συιτ αγαινστ ρεαλ εστατε αγεντ
[ε] ΦΟΡΜ: Υσεδ ηουσε, συιτ αγαινστ ρεαλ εστατε ινσπεχτορ
♣13.06 Σαµπλε Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ιν Ρεαλ Εστατε Χασεσ
[α] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: τρανσαχτιον σιζε λιµιτατιον
[β] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ρεαλ εστατε αγεντ εξεµπτιον
[χ] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ασ ισ ρεαλ εστατε πυρχηασε
[δ] ΦΟΡΜ: Αφφιρµατιϖε δεφενσε: ινδεπενδεντ ινϖεστιγατιον
♣13.07 Σαµπλε Μοτιονσ φορ Ρεαλ Εστατε Ρεχοϖερψ Τρυστ Αχχουντ
[α] ΦΟΡΜ: Μοτιον φορ ορδερ διρεχτινγ παψµεντ ουτ οφ τηε Ρεαλ Εστατε Ρεχοϖερψ Τρυστ
Αχχουντ
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 13−2
[β] ΦΟΡΜ: Αφφιδαϖιτ οφ χυστοδιαν οφ οφφιχιαλ ρεχορδσ, Τεξασ Ρεαλ Εστατε Χοµµισσιον
[χ] ΦΟΡΜ: Ορδερ διρεχτινγ παψµεντ ουτ οφ Ρεαλ Εστατε Ρεχοϖερψ Τρυστ Αχχουντ
♣13.08 ∆ισχοϖερψ Ρεθυεστσ φορ Ρεαλ Εστατε Αχτιονσ
♣13.08.1 Ιντερρογατοριεσ
[α] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ (σαλε οφ υνιµπροϖεδ λανδ)
[β] ΦΟΡΜ: ∆εφενδαντσ ιντερρογατοριεσ το πλαιντιφφ (σαλε οφ υνιµπροϖεδ λανδ)
[χ] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ (σαλε οφ εξιστινγ ρεσιδενχε)
[δ] ΦΟΡΜ: ∆εφενδαντσ ιντερρογατοριεσ το πλαιντιφφ (σαλε οφ εξιστινγ ρεσιδενχε)
♣13.08.2 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
[α] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το δεφενδαντ (σαλε οφ υνιµπροϖεδ λανδ)
[β] ΦΟΡΜ: ∆εφενδαντσ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το πλαιντιφφ (σαλε οφ υνιµπροϖεδ λανδ)
[χ] ΦΟΡΜ: Πλαιντιφφσ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το ρεαλ εστατε αγεντ δεφενδαντ (σαλε οφ
εξιστινγ ρεσιδενχε)
[δ] ΦΟΡΜ: Ρεαλ εστατε αγεντ δεφενδαντσ Ρεθυεστ φορ Προδυχτιον το πλαιντιφφ (σαλε οφ
εξιστινγ ρεσιδενχε)
13−3 ΡΕΑΛ ΕΣΤΑΤΕ ♣13.02
§13.01 General
Considerations
Α βυψερ οφ ρεαλ εστατε, ωηετηερ ιτ ισ ραω
λανδ, α ηουσε ορ α χοµµερχιαλ βυιλδινγ, ισ ατ
α διστινχτ δισαδϖανταγε το οβταιν τρυτηφυλ ανδ
χοµπλετε ινφορµατιον νεχεσσαρψ το νεγοτιατε
φαιρ πυρχηασε τερµσ. Τηε ∆ΤΠΑ προϖιδεσ εφφι−
χιεντ ανδ εφφεχτιϖε ρεµεδιεσ το α χονσυµερ
ωηο ρεχειϖεσ φαλσε ορ δεχεπτιϖε ινφορµατιον
ιν χοννεχτιον ωιτη τηε πυρχηασε οφ ρεαλ εστατε.
Τηε φορµσ ιν τηισ χηαπτερ αρε ταιλορεδ φορ υσε ιν
τηε µορε χοµµον χασεσ βετωεεν α ρεαλ εστατε
βυψερ αγαινστ τηε σελλερ, ρεαλ εστατε αγεντ ανδ
βροκερ, ανδ ρεαλ εστατε ινσπεχτορ. Τηε φορµσ
προϖιδεδ χαν βε εασιλψ αδαπτεδ το βε υσεδ ιν
χασεσ ινϖολϖινγ οτηερ, λεσσ χοµµον παρτιεσ.
§13.02 Texas Law
Affecting Real
Estate Sales
Σεϖεραλ Τεξασ στατυτεσ γοϖερν τηε µορε
χοµµον χονσυµερ τρανσαχτιονσ ιν Τεξασ ρεαλ
εστατε. Τηε Τεξασ Προπερτψ Χοδε προϖιδεσ φορ
ονε ορ µορε µανδατορψ δισχλοσυρεσ ιν µοστ ρεαλ
εστατε τρανσαχτιονσ. Τηε Προπερτψ Χοδε αλσο ηασ
εξτενσιϖε προϖισιονσ γοϖερνινγ τηε σαλε προπ−
ερτψ τηρουγη αν εξεχυτορψ χοντραχτ, αλσο κνοων
ασ α χοντραχτ φορ δεεδ. Τηε Τεξασ Ρεαλ Εστατε
Λιχενσε Αχτ, νοω ρεχοδιφιεδ ιν Χηαπτερ 1101
οφ τηε Οχχυπατιονσ Χοδε, γοϖερνσ τηε λιχενσ−
ινγ ανδ χονδυχτ οφ ρεαλ εστατε βροκερσ ανδ
αγεντσ. Ρεαλ εστατε ινσπεχτορσ αρε γοϖερνεδ βψ
Χηαπτερ 1102 οφ τηε Τεξασ Οχχυπατιονσ Χοδε.
Ανδ οφ χουρσε, τηε ∆ΤΠΑ ηασ ωιδε αππλιχαβιλ−
ιτψ το χονσυµερ ρεαλ εστατε τρανσαχτιονσ.
§13.02.1 Applicability
of DTPA to
Real Estate
Transactions
Τηε ∆ΤΠΑ δεφινεσ α χονσυµερ ασ ονε ωηο
σεεκσ ορ αχθυιρεσ, βψ πυρχηασε ορ λεασε, ανψ
γοοδσ ορ σερϖιχεσ . . . . ∆ΤΠΑ ♣17.45(4); σεε
♣ 1.02.4, συπρα. Γοοδσ ισ τηεν δεφινεδ το
ινχλυδε ρεαλ προπερτψ πυρχηασεδ ορ λεασεδ φορ
υσε. ∆ΤΠΑ ♣17.45(1).
Τηε ∆ΤΠΑ ηασ λονγ βεεν υσεδ ωιτη αππροϖαλ
το προϖιδε ρελιεφ φορ χονσυµερσ αγαινστ α σελλερ
οφ ρεαλ εστατε ωηο ϖιολατεσ τηε ∆ΤΠΑ. Σεε,
ε.γ., Αλϖαραδο ϖ. Βολτον, 749 Σ.Ω.2δ (Τεξ.
1988); Χηασταιν ϖ. Κοονχε, 700 Σ.Ω.2δ 579
(Τεξ. 1985)(υνχονσχιοναβλε χονδυχτ ιν σαλε
οφ ρεσιδεντιαλ λοτ). Τηε ∆ΤΠΑ αλσο προϖιδεσ
ρελιεφ ιν ρεαλ εστατε τρανσαχτιονσ αγαινστ ρεαλ
εστατε αγεντσ ανδ βροκερσ (σεε Χαµερον ϖ.
Τερρελλ & Γαρρεττ, Ινχ., 618 Σ.Ω.2δ 535
(Τεξ. 1981)(λαυνδρψ λιστ ϖιολατιονσ βψ αγεντ
ιν σαλε οφ εξιστινγ ηοµε), ρεαλ εστατε ινσπεχ
τορσ (σεε Ηεαδ ϖ. Υ.Σ. Ινσπεχτ ∆ΦΩ, Ινχ., 159
Σ.Ω.3δ 731 (Τεξ. Αππ.Φορτ Ωορτη 2005,
πετ. δενιεδ)(βρεαχη οφ ωαρραντψ βψ ρεαλ εστατε
ινσπεχτορ), λενδερσ (σεε, ε.γ., Βοηλσ ϖ. Οακεσ,
75 Σ.Ω.3δ 473 (Τεξ.Αππ.Σαν Αντονιο, πετ.
δενιεδ), ανδ οτηερ σερϖιχε προϖιδερσ χοννεχτεδ
ωιτη τηε τρανσαχτιον (σεε, ε.γ., Νατιοναλ Βυγ−
µοβιλεσ, Ινχ. ϖ. ϑοβι Προπερτιεσ, 773 Σ.Ω.2δ
616 (Τεξ. Αππ.Χορπυσ Χηριστι 1989, ωριτ
δενιεδ)(χλαιµσ αγαινστ τερµιτε ινσπεχτορ).
Τηε ∆ΤΠΑ εξπρεσσλψ αυτηοριζεσ αν ορδερ
οφ ρεστιτυτιον οφ προπερτψ, ρεαλ ορ περσοναλ,
αχθυιρεδ ιν ϖιολατιον οφ τηε ∆ΤΠΑ. ∆ΤΠΑ
♣17.50(χ)(3); σεε ♣1.02.14.5, συπρα. Τηισ ρεµ−
εδψ µαψ βε εσπεχιαλλψ υσεφυλ ιν ρεαλ εστατε
τρανσαχτιον ωηεν τηε αγγριεϖεδ χονσυµερ
ωουλδ βε βεττερ οφφ ρετυρνινγ τηε ρεαλ εστατε
το τηε σελλερ ανδ οβταινινγ α ρεφυνδ ρατηερ τηαν
κεεπινγ τηε ρεαλ στατε ανδ τρψινγ το ρεµεδψ
τηε δεφεχτσ ορ ρε−σελλινγ ιτ ωιτη τηε δεφεχτσ το
ανοτηερ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT