Manufactured Housing

AuthorDavid G. Tekell
Pages969-996
16−1
Χηαπτερ 16
Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ
♣16.01 Τεξασ Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ Στανδαρδσ Αχτ
♣16.01.1 Ωαρραντψ Αχτιονσ
♣16.01.2 Τιε−Ιν Στατυτε ςιολατιον
♣16.01.3 Νοτιχε/Αβατεµεντ
♣16.01.4 Μανυφαχτυρεδ Ηοµεοωνερσ Ρεχοϖερψ Φυνδ
♣16.01.5 Αχτιον φορ Ωρονγφυλλψ Ωιτηηελδ ∆εποσιτ
♣16.02 Ινιτιαλ Χλιεντ Χηεχκλιστ
[α] ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Μανυφαχτυρεδ ηουσινγ
♣16.03 Πρε−συιτ Νοτιχε Λεττερσ
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε λεττερ: µανυφαχτυρεδ ηουσινγ
[β] ΦΟΡΜ: Μανυφαχτυρεδ Ηοµεοωνερσ Ρεχοϖερψ Τρυστ Φυνδ χλαιµ
[χ] ΦΟΡΜ: Φιρστ δεµανδ φορ ρετυρν οφ δεποσιτ
[δ] ΦΟΡΜ: Σεχονδ δεµανδ φορ τρεβλε δεποσιτ ανδ αττορνεψσ φεεσ
♣16.04 Σαµπλε ΠετιτιονσΜανυφαχτυρεδ Ηουσινγ
[α] ΦΟΡΜ: Μανυφαχτυρεδ ηοµε δεφεχτσ ιν ωορκµανσηιπ ανδ ρεπαιρσ
[β] ΦΟΡΜ: Μανυφαχτυρεδ ηοµε ρεταιλερ (ρεφυσαλ το ρεφυνδ δεποσιτ)
♣16.05 ∆ισχοϖερψ ιν Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ Χασεσ
♣16.05.1 Ιντερρογατοριεσ
[α] ΦΟΡΜ: Ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ µοβιλε ηοµε µανυφαχτυρερ
[β] ΦΟΡΜ: Ιντερρογατοριεσ το δεφενδαντ ωρονγφυλλψ ωιτηηολδινγ δεποσιτ
♣16.05.2 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
[α] ΦΟΡΜ: Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το δεφενδαντ µανυφαχτυρερ
[β] ΦΟΡΜ: Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον το δεφενδαντ ρεταιλερ (ωρονγφυλλψ ωιτηηελδ
δεποσιτ)
♣16.01 ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕ∆ ΗΟΥΣΙΝΓ 16−2
§16.01 Texas
Manufactured
Housing Standards
Act
Χλαιµσ χονχερνινγ µανυφαχτυρεδ ηουσινγ
ορ µοβιλε ηοµεσ αρε γοϖερνεδ βψ α
χοµπρεηενσιϖε στατυτε εντιτλεδ τηε Τεξασ
Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ Στανδαρδσ Αχτ.
ΤΕΞΑΣ ΟΧΧΥΠΑΤΙΟΝΣ ΧΟ∆Ε ΧΗΑΠΤΕΡ
1201 ετ σεθ., φορµερλψ ΤΕΞ. ΡΕς. ΧΙς. ΣΤΑΤ.
αρτ. 5221φ (τηε ΜΗΣΑ). Τηε ΜΗΣΑ ισ
αδµινιστερεδ βψ τηε Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ
∆ιϖισιον οφ Τεξασ ∆επαρτµεντ οφ Ηουσινγ ανδ
Χοµµυνιτψ Αφφαιρσ ωηιχη ηασ τηε αυτηοριτψ
το ινϖεστιγατε χοµπλαιντσ οφ ιναδεθυατε ορ
ιµπροπερ χονστρυχτιον ορ ινσταλλατιονσ οφ
µανυφαχτυρεδ ηοµεσ ανδ το ορδερ αχτιον το
χορρεχτ ανψ δεφιχιενχιεσ φουνδ. Ασ συχη, α
χονσυµερ ισ εξπεχτεδ το τακε αδϖανταγε οφ τηε
αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ ιν τηε ΜΗΣΑ βεφορε
σεεκινγ ρελιεφ ιν χουρτ υνδερ τηε ∆ΤΠΑ ορ οτηερ
λεγαλ τηεοριεσ.
§16.01.1 Warranty Actions
Τηε ΜΗΣΑ ρεθυιρεσ α ονε−ψεαρ ωαρραντψ
φροµ τηε µανυφαχτυρερ οφ α νεω µανυφαχτυρεδ
ηοµε τηατ:
(1) τηε ηοµε ισ χονστρυχτεδ ορ ασσεµβλεδ ιν
αχχορδανχε ωιτη αλλ ρεθυιρεµεντσ πρεσχριβεδ
βψ τηε Υνιτεδ Στατεσ ∆επαρτµεντ οφ Ηουσινγ
ανδ Υρβαν ∆εϖελοπµεντ (Η.Υ.∆.) υνδερ τηε
Νατιοναλ Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ Χονστρυχτιον
ανδ Σαφετψ Στανδαρδσ Αχτ οφ 1974 (42 Υ.Σ.Χ. ♣
5401 ετ σεθ.); ανδ,
(2) τηε ηοµε ανδ αλλ αππλιανχεσ ανδ
εθυιπµεντ ινχλυδεδ ιν τηε ηοµε αρε φρεε φροµ
δεφεχτσ ιν µατεριαλσ ορ ωορκµανσηιπ εξχεπτ φορ
χοσµετιχ δεφεχτσ. ΜΗΣΑ ♣1201.351.
Ιφ προπερ ωαρραντψ σερϖιχε ανδ ρεπαιρσ αρε νοτ
µαδε, τηε χυστοµερ µαψ, ατ ανψ τιµε, ωιτηουτ
α φεε, ρεθυεστ α χονσυµερ χοµπλαιντ ηοµε
ινσπεχτιον βψ τηε Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ
∆ιϖισιον. ΜΗΣΑ ♣1201.355. Α στατε ινσπεχτορ
εµπλοψεδ βψ τηε ∆ιϖισιον ωιλλ τηεν ινσπεχτ τηε
χονσυµερσ ηοµε ανδ µακε ωριττεν φινδινγσ
ανδ ορδερσ ωιτη ρεσπεχτ το εαχη χοµπλαιντ
µαδε ωιτηιν 30 δαψσ οφ τηε ρεθυεστ. ΜΗΣΑ
♣1201.333(χ) Ασ νοτεδ βελοω, α χονσυµερ
χοµπλαιντ ηοµε ινσπεχτιον µυστ βε ρεθυεστεδ
ιν ορδερ το αϖοιδ αν αβατεµεντ οφ α ωαρραντψ
χασε, ΜΗΣΑ ♣1201.602; τηερεφορε, α λεττερ
ρεθυεστινγ συχη αν ινσπεχτιον ανδ τηε ∆ΤΠΑ
νοτιχε λεττερ σηουλδ βε σεντ ατ τηε σαµε τιµε ιφ
αν ινσπεχτιον ηασ νοτ αλρεαδψ βεεν ρεθυεστεδ.
§16.01.2 Tie-In Statute
Violation
Α ϖιολατιον οφ τηε Αχτ ισ α τιε−ιν ϖιολατιον
γιϖινγ ρισε το α χαυσε οφ αχτιον υνδερ τηε ∆ΤΠΑ.
ΜΗΣΑ ♣1201.603. Σεε ♣1.02.12, συπρα.
Ιν αδδιτιον το προηιβιτινγ ανψ οφ τηε
χονδυχτ ωηιχη ισ υνλαωφυλ υνδερ τηε ∆ΤΠΑ,
τηε Μανυφαχτυρεδ Ηουσινγ Αχτ αλσο χονταινσ
εξπρεσσ προηιβιτιονσ αγαινστ:
(1) ρεταινινγ ορ χονϖερτινγ µονεψ,
προπερτψ, ορ ανψ οτηερ τηινγ οφ ϖαλυε φροµ
χονσυµερσ ιν τηε φορµ οφ δοων παψµεντσ,
ανψ σαλεσ ορ υσε ταξεσ, δεποσιτσ, ορ ινσυρανχε
πρεµιυµσ ωιτηουτ λαωφυλ αυτηοριζατιον
[ΜΗΣΑ ♣1201.151]; ανδ,
(2) φαιλινγ το γιϖε ορ βρεαχηινγ
ανψ µανυφαχτυρεδ ηοµε ωαρραντψ ρεθυιρεδ βψ
τηε στατυτε, ορ βψ τηε Φεδεραλ Τραδε Χοµµισσιον
[ΜΗΣΑ ♣1201.352].

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT