Practice and Discovery Under the Anti-SLAPP Statutes

AuthorKevin R. Culhane
Pages1069-1086
23−1
Χηαπτερ 23
Πραχτιχε ανδ ∆ισχοϖερψ Υνδερ
τηε Αντι−ΣΛΑΠΠ Στατυτεσ
♣2300 Ιντροδυχτιον
♣2310 Συβσταντιϖε Ρεθυιρεµεντσ
♣2320 Προχεδυραλ Ρεθυιρεµεντσ φορ α Μοτιον το Στρικε Υνδερ τηε Αντι−ΣΛΑΠΠ Στατυτε
♣2330 Πραχτιτιονερ Χηεχκλιστ − Σπεχιαλ Μοτιον το Στρικε Υνδερ Χ.Χ.Π. ♣425.16
Φορµσ
♣2300 Ιντροδυχτιον
♣2310 Συβσταντιϖε Ρεθυιρεµεντσ
♣2320 Προχεδυραλ Ρεθυιρεµεντσ φορ α Μοτιον το Στρικε Υνδερ τηε Αντι−ΣΛΑΠΠ Στατυτε
♣2321 Αντι−ΣΛΑΠΠ Μοτιον το Στρικε − Τιµε Λιµιτσ φορ Φιλινγ
♣2322 Αντι−ΣΛΑΠΠ Μοτιον το Στρικε − Τιµε Λιµιτσ φορ Ηεαρινγ
♣2323 Αντι−ΣΛΑΠΠ Μοτιον το Στρικε − Αυτοµατιχ Σταψ οφ ∆ισχοϖερψ
♣2324 Λιµιτατιονσ ον Αµενδµεντ οφ Πλεαδινγσ
♣2325 Ορδερσ Γραντινγ ορ ∆ενψινγ Μοτιον το Στρικε Αρε Αππεαλαβλε Ορδερσ
♣2326 Εντιτλεµεντ το Αττορνεψ Φεεσ
♣2330 Πραχτιτιονερ Χηεχκλιστ − Σπεχιαλ Μοτιον το Στρικε Υνδερ Χ.Χ.Π. ♣425.16
Φορµσ
Σαµπλε Πλεαδινγ − Νοτιχε οφ Σπεχιαλ Μοτιον το Στρικε
Σαµπλε Πλεαδινγ − Μεµορανδυµ οφ Ποιντσ ανδ Αυτηοριτιεσ ιν Συππορτ οφ Σπεχιαλ Μοτιον Το Στρικε
Σαµπλε Πλεαδινγ − Ορδερ Γραντινγ Σπεχιαλ Μοτιον το Στρικε
Σαµπλε Πλεαδινγ − Μεµορανδυµ οφ Ποιντσ ανδ Αυτηοριτιεσ ιν Συππορτ οφ Μοτιον φορ Αωαρδ οφ Ρεασοναβλε
Αττορνεψσ Φεεσ
♣2300 M I 23−2
♣2300 Ιντροδυχτιον
Ασ µοστ πραχτιτιονερσ αρε αωαρε, ιν ρεχεντ ψεαρσ νυµερουσ στατε λεγισλατυρεσ ηαϖε εναχτεδ στατυτορψ προϖισιονσ
δεσιγνεδ το ιδεντιφψ ανδ δισµισσ λαωσυιτσ σεεκινγ το ιµποσε λιαβιλιτψ φορ χονδυχτ υνδερτακεν ιν φυρτηερανχε οφ τηατ
δεφενδαντσ φρεε σπεεχη ορ πετιτιον ριγητσ. Υνδερ τηεσε στατυτεσ, συχη χασεσ αρε ιδεντιφιεδ βψ τηε ΣΛΑΠΠ αχρονψµ ασ
Στρατεγιχ Λαωσυιτσ Αγαινστ Πυβλιχ Παρτιχιπατιον. Τηε αντι−ΣΛΑΠΠ στατυτεσ προϖιδε α µεχηανισµ το ιδεντιφψ τηοσε
λαωσυιτσ ωηιχη αρε νοτ βρουγητ το ϖινδιχατε ανψ λεγαλ ριγητ, βυτ ρατηερ το δεπλετε τηε οππονεντσ ρεσουρχεσ φορ α συφ−
φιχιεντ λενγτη οφ τιµε το αχχοµπλιση τηε πλαιντιφφσ υνδερλψινγ οβϕεχτιϖε. Σεε Ρεζεχ ϖ. Σονψ Πιχτυρεσ Εντερταινµεντ,
Ινχ. (2004) 116 Χαλ.Αππ.4τη 135, 139.
In general, these statutes provide a methodology to: (1) stay discovery and other interim proceedings such that the merits
οφ τηε πλαιντιφφσ χασε χαν βε εξαµινεδ ατ αν εαρλψ σταγε ωιτη α µινιµυµ οφ χοστ ανδ εξπενσε; (2) εϖαλυατε τηε µεριτσ οφ τηε
πλαιντιφφσ χασε; (3) στρικε τηε πλαιντιφφσ χοµπλαιντ (ορ τηε οφφενδινγ πορτιονσ τηερεοφ) ιφ ιτ αππεαρσ τηατ τηε πλαιντιφφ ηασ νο
προβαβιλιτψ οφ συχχεσσ ον τηε µεριτσ; ανδ (4) προϖιδε α φεε−σηιφτινγ µεχηανισµ συχη τηατ τηε συχχεσσφυλ αντι−ΣΛΑΠΠ δεφεν
δαντ ισ εντιτλεδ το βε ρειµβυρσεδ φορ αττορνεψσ φεεσ ανδ χοστσ ινχυρρεδ ιν εξποσινγ τηε ΣΛΑΠΠ νατυρε οφ τηε πλαιντιφφσ χλαιµ.
Βεχαυσε τηε φιλινγ οφ αν αντι−ΣΛΑΠΠ µοτιον το στρικε βοτη (1) σταψσ αλλ δισχοϖερψ; ανδ (2) ηασ διρεχτ αππλιχαβιλιτψ
το τηε µαλιχιουσ προσεχυτιον ανδ βυσινεσσ ιντερφερενχε τορτσ εξαµινεδ ατ λενγτη ιν τηισ βοοκ, τηε αντι−ΣΛΑΠΠ µοτιον
το στρικε ισ αναλψζεδ ιν δεταιλ ιν τηισ χηαπτερ. Αχχορδινγλψ, τηε µατεριαλσ τηατ φολλοω αναλψζε τηε συβσταντιϖε ανδ
προχεδυραλ ρεθυιρεµεντσ τηατ αππλψ το α µοτιον το στρικε πλαιντιφφσ χοµπλαιντ ασ α Στρατεγιχ Λαωσυιτ Αγαινστ Πυβλιχ
Παρτιχιπατιον. Τηισ χηαπτερ αλσο ινχλυδεσ α πραχτιχε χηεχκλιστ ανδ φορµ ποιντσ ανδ αυτηοριτιεσ φορ υσε ιν χοννεχτιον
ωιτη µοτιονσ το στρικε υνδερ αντι−ΣΛΑΠΠ στατυτεσ.
♣2310 Συβσταντιϖε Ρεθυιρεµεντσ
Τηε ρελατιϖελψ ρεχεντ πηενοµενον οφ ΣΛΑΠΠ χασεσ σεεκινγ το ιµποσε λιαβιλιτψ φορ χονδυχτ προτεχτεδ βψ φρεε σπεεχη
ανδ πετιτιον ριγητσ ηασ γενερατεδ α ωιδεσπρεαδ λεγισλατιϖε ρεσπονσε, ανδ νεαρλψ ηαλφ οφ Αµεριχαν ϕυρισδιχτιονσ ηαϖε
εναχτεδ αντι−ΣΛΑΠΠ προχεδυρεσ. Τηε Χαλιφορνια στατυτε ισ εξεµπλαρψ ιν τηισ ρεγαρδ, ανδ αχχορδινγλψ ιτ ισ αναλψζεδ ιν
τηισ χηαπτερ. Οβϖιουσλψ, πραχτιτιονερσ σηουλδ χονσυλτ τηειρ οων στατε στατυτεσ ιν ορδερ το αχχυρατελψ δετερµινε ωηετηερ
α γιϖεν λαωσυιτ ισ αµεναβλε το αντι−ΣΛΑΠΠ τρεατµεντ.
Τηε Χαλιφορνια αντι−ΣΛΑΠΠ στατυτε ισ φουνδ ιν Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε σεχτιον 425.16. Τηατ σεχτιον προϖιδεσ ιν
pertinent part:
Α χαυσε οφ αχτιον αγαινστ α περσον αρισινγ φροµ ανψ αχτ οφ τηατ περσον ιν φυρτηερανχε οφ τηε περσονσ
ριγητ οφ πετιτιον ορ φρεε σπεεχη υνδερ τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ Χαλιφορνια Χονστιτυτιον ιν χοννεχτιον ωιτη
α πυβλιχ ισσυε σηαλλ βε συβϕεχτ το α σπεχιαλ µοτιον το στρικε, υνλεσσ τηε χουρτ δετερµινεσ τηατ τηε
πλαιντιφφ ηασ εσταβλισηεδ τηατ τηερε ισ α προβαβιλιτψ τηατ τηε πλαιντιφφ ωιλλ πρεϖαιλ ον τηε χλαιµ. (Χοδε
Χιϖ. Προχ. ♣425.16(β)(1).)
Τηε στατυτε αντιχιπατεσ τηατ βεφορε α γιϖεν λαωσυιτ ισ συβϕεχτ το τηε σπεχιαλ µοτιον το στρικε, τηε µοϖινγ παρτψ µυστ
εσταβλιση τηατ τηε λαωσυιτ ισ ελιγιβλε φορ αντι−ΣΛΑΠΠ τρεατµεντ, ι.ε., τηε αχτιον σεεκσ το ιµποσε λιαβιλιτψ φορ αν αχτ ιν
φυρτηερανχε οφ τηε (δεφενδαντσ) ριγητ οφ πετιτιον ορ φρεε σπεεχη. Τηε στατυτε χονταινσ οπερατιϖε δεφινιτιονσ το προϖιδε
that an eligible lawsuit is one that seeks to impose liability for: (1) any written or oral statement or writing made
βεφορε α λεγισλατιϖε, εξεχυτιϖε ορ ϕυδιχιαλ προχεεδινγ, ορ ανψ οτηερ οφφιχιαλ προχεεδινγ αυτηοριζεδ βψ λαω; (2) ανψ
ωριττεν ορ οραλ στατεµεντ ορ ωριτινγ µαδε ιν χοννεχτιον ωιτη αν ισσυε υνδερ χονσιδερατιον ορ ρεϖιεω βψ α λεγισλατιϖε,
εξεχυτιϖε, ορ ϕυδιχιαλ βοδψ, ορ ανψ οτηερ οφφιχιαλ προχεεδινγ αυτηοριζεδ βψ λαω; (3) ανψ ωριττεν ορ οραλ στατεµεντ ορ
ωριτινγ µαδε ιν α πλαχε οπεν το τηε πυβλιχ ορ α πυβλιχ φορυµ ιν χοννεχτιον ωιτη αν ισσυε οφ πυβλιχ ιντερεστ; ορ (4) ανψ
οτηερ χονδυχτ ιν φυρτηερανχε οφ τηε εξερχισε οφ τηε χονστιτυτιοναλ ριγητ οφ πετιτιον ορ τηε χονστιτυτιοναλ ριγητ οφ φρεε
σπεεχη ιν χοννεχτιον ωιτη α πυβλιχ ισσυε ορ αν ισσυε οφ πυβλιχ ιντερεστ. (Χαλ. Χοδε Χιϖ. Προχ. ♣425.16(ε).)
Τηε στατυτε σπεχιφιχαλλψ προϖιδεσ τηατ τηεσε τερµσ σηαλλ βε βροαδλψ χονστρυεδ; τηε χασε λαω ηολδσ τηατ ελιγιβιλιτψ
φορ αντι−ΣΛΑΠΠ τρεατµεντ φοχυσεσ ον τηε νατυρε οφ τηε χηαλλενγεδ χονδυχτ ρατηερ τηαν υπον τηε µαννερ ιν ωηιχη τηε
πλαιντιφφ φραµεσ ηισ ορ ηερ χοµπλαιντ. Στατεδ οτηερωισε, τηε δεφινιτιοναλ φοχυσ ισ νοτ τηε φορµ οφ τηε πλαιντιφφσ χαυσε
οφ αχτιον βυτ, ρατηερ, τηε δεφενδαντσ αχτιϖιτψ τηατ γιϖεσ ρισε το ηισ ορ ηερ ασσερτεδ λιαβιλιτψ ανδ ωηετηερ τηατ αχτιϖιτψ
χονστιτυτεσ προτεχτεδ σπεεχη ορ πετιτιονινγ. Ναϖελλιερ ϖ. Σλεττεν (2002) 29 Χαλ.4τη 82, 92.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT