Witness Examination

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages245-268
Χηαπτερ 9
ΩΙΤΝΕΣΣ
ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣9:10 ∆ιρεχτ Εξαµινατιον
♣9:20 Χροσσ−Εξαµινατιον
♣9:30 Ρεδιρεχτ ανδ Ρεχροσσ
♣9:40 ϑυδιχιαλ Εξαµινατιον οφ Ωιτνεσσεσ
♣9:50 Εξχλυδινγ Νονπαρτψ Ωιτνεσσεσ
♣9:60 Ιµπεαχηινγ Οων Ωιτνεσσ
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
Α. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ ∆ΥΡΙΝΓ ∆ΙΡΕΧΤ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
♣9:70 Λεαδινγ Θυεστιονσ
♣9:80 Ναρρατιϖε
Β. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ ∆ΥΡΙΝΓ ΧΡΟΣΣ−ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
♣9:90 Αργυµεντατιϖε
♣9:100 Βεψονδ Σχοπε οφ ∆ιρεχτ Τεστιµονψ
♣9:110 Πριορ Χριµιναλ Χονϖιχτιον
Χ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ ∆ΥΡΙΝΓ ∆ΙΡΕΧΤ ΟΡ ΧΡΟΣΣ−ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
♣9:120 Ασκεδ ανδ Ανσωερεδ
♣9:130 Ασσυµινγ Φαχτσ Νοτ ιν Εϖιδενχε
♣9:140 Υνρεσπονσιϖε
♣9:150 Χονχλυσιον ορ Οπινιον Σουγητ
♣9:160 Οπινιον ασ το Ανοτηερσ Στατε οφ Μινδ
♣9:10 Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 9−242
Εφφεχτιϖε ϑανυαρψ 1, 2011, τηε Ιλλινοισ Συπρεµε Χουρτ
ορδερεδ τηατ τηε Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε ωιλλ γοϖερν αλλ
τηε προχεεδινγσ ιν τηε χουρτσ οφ Ιλλινοισ εξχεπτ ασ οτηερ
ωισε προϖιδεδ ιν Ρυλε 1101.
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣9:10 ∆ιρεχτ Εξαµινατιον
Ωιτνεσσ εξαµινατιον ισ γοϖερνεδ βψ Ιλλινοισ
Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε Ρυλε 611, Μοδε ανδ Ορδερ οφ
Ιντερρογατιον ανδ Πρεσεντατιον. Ρυλε 611 προϖιδεσ:
(α) Χοντρολ βψ Χουρτ. Τηε χουρτ σηαλλ εξερχισε
ρεασοναβλε χοντρολ οϖερ τηε µοδε ανδ ορδερ οφ
ιντερρογατινγ ωιτνεσσεσ ανδ πρεσεντινγ εϖιδενχε
σο ασ το (1) µακε τηε ιντερρογατιον ανδ πρεσεντα−
τιον εφφεχτιϖε φορ τηε ασχερταινµεντ οφ τηε τρυτη,
(2) αϖοιδ νεεδλεσσ χονσυµπτιον οφ τιµε, ανδ
(3) προτεχτ ωιτνεσσεσ φροµ ηαρασσµεντ ορ υνδυε
εµβαρρασσµεντ.
(β) Σχοπε οφ Χροσσ−Εξαµινατιον. Χροσσ−εξαµινατιον
σηουλδ βε λιµιτεδ το τηε συβϕεχτ µαττερ οφ τηε διρεχτ
εξαµινατιον ανδ µαττερσ αφφεχτινγ τηε χρεδιβιλιτψ
οφ τηε ωιτνεσσ. Τηε χουρτ µαψ, ιν τηε εξερχισε οφ
δισχρετιον, περµιτ ινθυιρψ ιντο αδδιτιοναλ µαττερσ
ασ ιφ ον διρεχτ εξαµινατιον.
(χ) Λεαδινγ Θυεστιονσ. Λεαδινγ θυεστιονσ σηουλδ
νοτ βε υσεδ ον τηε διρεχτ εξαµινατιον οφ α ωιτ
νεσσ εξχεπτ ασ µαψ βε νεχεσσαρψ το δεϖελοπ τηε
ωιτνεσσ τεστιµονψ. Ορδιναριλψ λεαδινγ θυεστιονσ
σηουλδ βε περµιττεδ ον χροσσ−εξαµινατιον. Ωηεν
α παρτψ χαλλσ α ηοστιλε ωιτνεσσ ορ αν υνωιλλινγ
ωιτνεσσ ορ αν αδϖερσε παρτψ ασ δεφινεδ βψ σεχτιον
1102 οφ τηε Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε (735 ΙΛΧΣ
5/2−1102), ιντερρογατιον µαψ βε βψ λεαδινγ θυεσ
τιονσ.
Θυεστιονσ ον διρεχτ εξαµινατιον αρε γοϖερνεδ βψ
Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε Ρυλε 611(χ). Ρυλε 611(χ)
προϖιδεσ ιν παρτ:
Λεαδινγ θυεστιονσ σηουλδ νοτ βε υσεδ ον τηε
διρεχτ εξαµινατιον οφ α ωιτνεσσ εξχεπτ ασ µαψ
βε νεχεσσαρψ το δεϖελοπ τηε ωιτνεσσ τεστιµονψ.
Τηε παρτψ ωηο χαλλσ α ωιτνεσσ το τεστιφψ υσυ
αλλψ εξαµινεσ τηατ ωιτνεσσ δυρινγ ωηατ ισ χαλλεδ
διρεχτ εξαµινατιον. Γενεραλλψ, διρεχτ εξαµινατιον
σηουλδ χονσιστ οφ νον−λεαδινγ θυεστιονσ το τηε ωιτνεσσ.
Εϖιδενχε ισ τηεν ιντροδυχεδ βασεδ ον τηε ωιτνεσσσ
ρεσπονσε το τηε θυεστιον. Τηισ µετηοδ οφ ιντερρογατιον
τενδσ το κεεπ τηε τεστιµονψ οφ τηε ωιτνεσσ ωιτηιν τηε
ρυλεσ οφ εϖιδενχε ανδ αφφορδσ γρεατερ οππορτυνιτψ φορ
οπποσινγ χουνσελ το οβϕεχτ το ιναδµισσιβλε τεστιµονψ
βεφορε ιτ ισ αχτυαλλψ γιϖεν. Πεοπλε ϖ. ∆ιχκµαν, 117 Ιλλ
Αππ 2δ 436, 253 ΝΕ2δ 546 (1969); Πεοπλε ϖ. Ωιλσον,
97 Ιλλ Αππ 3δ 505, 423 ΝΕ2δ 272 (3δ ∆ιστ 1981). Ιτ ισ
γενεραλλψ ιµπροπερ το λεαδ α ωιτνεσσ εξχεπτ ον χροσσ−
εξαµινατιον. Α λεαδινγ θυεστιον ισ ονε τηατ συγγεστσ
τηε ανσωερ βψ πυττινγ ιντο τηε ωιτνεσσσ µινδ τηε
ωορδσ ορ τηουγητ οφ τηε ανσωερ. Πεοπλε ϖ. Λανε, 256 Ιλλ
Αππ 3δ 38, 628 ΝΕ2δ 682 (1993).
Αλτηουγη λεαδινγ θυεστιονσ αρε γενεραλλψ ιµπροπερ
ον διρεχτ εξαµινατιον, τηερε ισ αν εξχεπτιον φορ ηοστιλε
ωιτνεσσεσ. Ωηεν α παρτψ χαλλσ α ωιτνεσσ ωηο προϖεσ
το βε ηοστιλε ορ υνωιλλινγ, τηε παρτψ µαψ εξαµινε τηε
ωιτνεσσ ασ ιφ υνδερ χροσσ−εξαµινατιον. Τηισ ρυλε αλλοωσ
τηε παρτψ το ασκ λεαδινγ θυεστιονσ ανδ το ιµπεαχη τηε
ηοστιλε ωιτνεσσσ τεστιµονψ βψ ιντροδυχινγ πριορ ινχον
σιστεντ στατεµεντσ. Τηυσ, Ιφ τηε χουρτ δετερµινεσ τηατ
α ωιτνεσσ ισ ηοστιλε ορ υνωιλλινγ, τηε ωιτνεσσ µαψ βε
εξαµινεδ βψ τηε παρτψ χαλλινγ τηε ωιτνεσσ ασ ιφ υνδερ
χροσσ εξαµινατιον. ΣΧΡ 238(β). Τηε ρυλε αππλιεσ ονλψ
το ωιτνεσσεσ ωηο, ωηιλε ον τηε ωιτνεσσ στανδ, προϖε
το βε ηοστιλε, υνχοοπερατιϖε, ορ υνωιλλινγ. Ωηετηερ α
ωιτνεσσ ισ ηοστιλε, υνχοοπερατιϖε, ορ υνωιλλινγ φορ πυρ
ποσεσ οφ τηε ρυλε ισ α µαττερ ωιτηιν τηε σουνδ δισχρετιον
οφ τηε τριαλ χουρτ. Μαζζονε ϖ. Ηολµεσ, 197 Ιλλ Αππ 3δ
886, 557 ΝΕ2δ 186 (1990). Τηε φαχτ τηατ α ωιτνεσσ µαψ
ηαϖε γιϖεν τεστιµονψ υνφαϖοραβλε το α παρτψ ισ ινσυφ
φιχιεντ το ινϖοκε τηε προϖισιονσ οφ Ρυλε 238. Ζαϕαχ ϖ.
Στ. Μαρψ οφ Ναζαρετη Ηοσπιταλ Χεντερ, 212 Ιλλ Αππ 3δ
779, 571 ΝΕ2δ 840 (1991).
Αλτηουγη λεαδινγ θυεστιονσ αρε γενεραλλψ ιµπροπ
ερ ον διρεχτ εξαµινατιον, τηερε ισ αν εξχεπτιον φορ
αδϖερσε παρτιεσ. Ανψ παρτψ µαψ χαλλ ανδ εξαµινε ανψ
αδϖερσε παρτψ, ορ ηισ ορ ηερ αγεντ, βψ λεαδινγ θυεσ
τιονσ ασ ιφ υνδερ χροσσ−εξαµινατιον. 735 ΙΛΧΣ 5/2−
1102 προϖιδεσ: Υπον τηε τριαλ οφ ανψ χασε ανψ παρτψ
τηερετο . . . µαψ βε χαλλεδ ανδ εξαµινεδ ασ ιφ υνδερ
χροσσ−εξαµινατιον ατ τηε ινστανχε οφ ανψ αδϖερσε
παρτψ. Τηε παρτψ χαλλινγ φορ τηε εξαµινατιον ισ νοτ
χονχλυδεδ τηερεβψ βυτ µαψ ρεβυτ τηε τεστιµονψ τηυσ
γιϖεν βψ χουντερ−τεστιµονψ ανδ µαψ ιµπεαχη τηε
ωιτνεσσ βψ προοφ οφ πριορ ινχονσιστεντ στατεµεντσ.
Το βε χαλλεδ ασ αν αδϖερσε παρτψ ανδ εξαµινεδ ασ ιφ
ον χροσσ−εξαµινατιον, τηε ωιτνεσσ µυστ βε ειτηερ α
παρτψ το τηε αχτιον ορ ανψ περσον φορ ωηοσε ιµµεδι
ατε βενεφιτ τηε αχτιον ισ προσεχυτεδ ορ δεφενδεδ, ορ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT