Privileges

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages179-229
Χηαπτερ 7
ΠΡΙςΙΛΕΓΕΣ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣7:10 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
♣7:20 Χατεγοριεσ οφ Πριϖιλεγεσ
♣7:30 Ασσερτινγ Πριϖιλεγε
♣7:40 Εφφεχτ οφ Εσταβλισηινγ Πριϖιλεγε
♣7:50 ∆ισχλοσυρε Αβουτ Οφφιχιαλ Προχεεδινγ
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
Α. ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΠΡΙςΙΛΕΓΕ
♣7:60 Σελφ−Ινχριµινατιον
Β. ΣΤΑΤΥΤΟΡΨ ΠΡΙςΙΛΕΓΕΣ
♣7:70 Αττορνεψ Ωορκ Προδυχτ ανδ Ματεριαλ Πρεπαρεδ φορ Λιτιγατιον
♣7:80 Πηψσιχιαν−Πατιεντ
♣7:90 Ηυσβανδ−Ωιφε
♣7:100 Χλεργψµαν
♣7:110 Ρεπορτερ
♣7:120 Τηεραπιστ
♣7:130 Σοχιαλ Ωορκερ
♣7:140 Αχχουνταντ
♣7:150 Ραπε Χρισισ Χουνσελορ
♣7:160 Χουνσελορ οφ ςιχτιµ οφ ςιολεντ Χριµε
♣7:170 Ιντερπρετερ
♣7:180 ςοτερ
♣7:190 Τεστιφψινγ Ωηιλε Προχεεδινγσ Αρε Βροαδχαστ, Τελεϖισεδ, ορ Φιλµεδ
♣7:200 Υνεµπλοψµεντ Ρεχορδσ
♣7:210 Ινσυρανχε Χοµπλιανχε Σελφ−Εϖαλυατιον Αυδιτ
♣7:220 Ενϖιρονµενταλ Αυδιτ
♣7:230 Μεδιχαλ Στυδιεσ Αχτ
♣7:235 Τραδε Σεχρετσ
Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 7−176
Χ. ΧΟΜΜΟΝ−ΛΑΩ ΠΡΙςΙΛΕΓΕΣ
♣7:240 Αττορνεψ−Χλιεντ
♣7:250 Στατε Σεχρετσ ορ Οφφιχιαλ Ινφορµατιον
♣7:260 Ινφορµαντ
♣7:270 Χριτιχαλ Σελφ−Αναλψσισ Πριϖιλεγε
♣7:280 ϑυδιχιαλ ∆ελιβερατιον Πριϖιλεγε
♣7:290 Πριϖιλεγε οφ Χοµπετιτιον
7−177 Πριϖιλεγεσ ♣7:30
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣7:10 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
Α πριϖιλεγε ισ τηατ ωηιχη ρελεασεσ ονε φροµ τηε
περφορµανχε οφ α δυτψ ορ οβλιγατιον τηατ ηε ωουλδ
οτηερωισε βε ρεθυιρεδ το περφορµ ορ συσταιν ιν χοµ
µον ωιτη αλλ οτηερ περσονσ. Βλαχκσ Λαω ∆ιχτιοναρψ
(6τη Εδ, 1990).
Τηε γενεραλ ρυλε ισ τηατ τηε πυβλιχ ηασ α ριγητ το
εϖερψ περσονσ εϖιδενχε, ανδ α πριϖιλεγε αλλοωσ α περ−
σον το ρεσιστ δισχλοσυρε οφ συχη εϖιδενχε. ∆.Χ. ϖ. Σ.Α.,
178 Ιλλ 2δ 551, 687 ΝΕ2δ 1032 (1997).
Ρυλε 501 οφ τηε Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε στατεσ,
Εξχεπτ ασ οτηερωισε ρεθυιρεδ βψ τηε Χονστιτυτιον
οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε Χονστιτυτιον οφ Ιλλινοισ, ορ
προϖιδεδ βψ αππλιχαβλε στατυτε ορ ρυλε πρεσχριβεδ βψ
τηε Συπρεµε Χουρτ, τηε πριϖιλεγε οφ α ωιτνεσσ, περσον,
γοϖερνµεντ, στατε, ορ πολιτιχαλ συβδιϖισιον τηερεοφ
σηαλλ βε γοϖερνεδ βψ τηε πρινχιπλεσ οφ τηε χοµµον
λαω ασ τηεψ µαψ βε ιντερπρετεδ βψ Ιλλινοισ χουρτσ ιν
τηε λιγητ οφ ρεασον ανδ εξπεριενχε.
Χουρτσ φαϖορ φυλλ δισχλοσυρε οφ αλλ ρελεϖαντ ινφορ
µατιον ασ τηε θυιχκεστ µεανσ το τηε τρυτη. Ηοωεϖερ,
ωηεν α πριϖιλεγε ισ ινϖοκεδ, τηε πολιχψ φαϖορινγ
φυλλ δισχλοσυρε δεφερσ το α χοµπετινγ πυβλιχ πολιχψ
φαϖορινγ φρεε χοµµυνιχατιον βετωεεν ινδιϖιδυαλσ
ιν χερταιν χονφιδεντιαλ ρελατιονσηιπσ. Τηυσ, εϖιδενχε
τηατ ωουλδ οτηερωισε βε δεεµεδ χοµπετεντ ισ
εξχλυδεδ ον τηε βασισ οφ α πολιχψ τηατ πλαχεσ γρεατερ
ιµπορτανχε ον τηε προτεχτιον οφ τηε χονφιδεντιαλ
ρελατιονσηιπ ορ χονστιτυτιοναλ ριγητ ιν θυεστιον. ∆.Χ.
ϖ. Σ.Α., 178 Ιλλ 2δ 551, 687 ΝΕ2δ 1032 (1997).
Πριϖιλεγεσ ωηιχη προτεχτ χερταιν µαττερσ φροµ
δισχλοσυρε αρε νοτ δεσιγνεδ το προµοτε τηε τρυτη
σεεκινγ προχεσσ, βυτ ρατηερ το προτεχτ σοµε ουτσιδε
ιντερεστ οτηερ τηαν τηε ασχερταινµεντ οφ τρυτη ατ τριαλ.
. . . Τηυσ, πριϖιλεγεσ αρε αν εξχεπτιον το τηε γενεραλ
ρυλε τηατ τηε πυβλιχ ηασ α ριγητ το εϖερψ περσονσ
εϖιδενχε. Πριϖιλεγεσ αρε νοτ το βε λιγητλψ χρεατεδ ορ
εξπανσιϖελψ χονστρυεδ, φορ τηεψ αρε ιν δερογατιον
οφ τηε σεαρχη φορ τηε τρυτη. ∆.Χ. ϖ. Σ.Α., 178 Ιλλ 2δ
551, 687 ΝΕ2δ 1032 (1997).
Ιν γενεραλ, πριϖιλεγεσ αρε ναρροωλψ χονστρυεδ ανδ
µυστ φυρτηερ τηε ρατιοναλε φορ τηε παρτιχυλαρ πριϖιλεγε
ασσερτεδ. Μαρση ϖ. Λακε Φορεστ Ηοσπιταλ, 166 Ιλλ
Αππ 3δ 70, 519 ΝΕ2δ 504 (1988) (πολψγραπη τεστ
ρεσυλτσ ον νυρσινγ σταφφ διδ νοτ χοµε υνδερ πριϖιλεγε
εξτενδεδ βψ Μεδιχαλ Στυδιεσ Αχτ ορ υνδερ αττορνεψ−
χλιεντ πριϖιλεγε).
♣7:20 Χατεγοριεσ οφ Πριϖιλεγεσ
Πριϖιλεγεσ µαψ βε διϖιδεδ ιντο τηρεε µαϕορ χατεγοριεσ:
Χονστιτυτιοναλ
Σελφ−ινχριµινατιον. Υ.Σ. Χονστ. αµενδ. ς, ΞΙς;
Χονστιτυτιον οφ τηε Στατε οφ Ιλλινοισ, Αρτιχλε 1, σεχ
τιον 10.
Στατυτορψ
Αττορνεψ ωορκ προδυχτ ανδ µατεριαλ πρεπαρεδ φορ
λιτιγατιον. ΣΧΡ 201(β)(2), ΣΧΡ 412(ϕ)(ι); σεε ♣7:70.
Πηψσιχιαν ορ ηεαλτη προφεσσιοναλ−πατιεντ. 735 ΙΛΧΣ
5/8−802; σεε ♣7:80.
Υσε οφ δεφενδαντσ στατεµεντσ µαδε δυρινγ εξαµι−
νατιον ορ τρεατµεντ. 725 ΙΛΧΣ 5/104−14; σεε ♣7:80.
Ηυσβανδ−ωιφε. 735 ΙΛΧΣ 5/8−801; σεε ♣7:90.
Χλεργψ−χονγρεγαντ. 735 ΙΛΧΣ 5/8−803; σεε ♣7:100.
Ρεπορτερ. 735 ΙΛΧΣ 5/8−901; σεε ♣7:110.
Τηεραπιστ−πατιεντ. 740 ΙΛΧΣ 110/3; σεε ♣♣7:120,
7:130.
Σοχιαλ ωορκερ. 225 ΙΛΧΣ 20/16; σεε ♣7:130.
Αχχουνταντ. 225 ΙΛΧΣ 450/27; σεε ♣7:140.
Ραπε χρισισ χουνσελορ ανδ χλιεντ. 735 ΙΛΧΣ 5/8−
802.1; σεε ♣7:150.
Χουνσελορ το ϖιχτιµ οφ ϖιολεντ χριµε. 735 ΙΛΧΣ
5/8−802.2; σεε ♣7:160.
Ιντερπρετερ. 735 ΙΛΧΣ 5/8−911; σεε ♣7:170.
ςοτερ. 735 ΙΛΧΣ 5/8−910; σεε ♣7:180.
Τεστιµονψ το βε βροαδχαστ, τελεϖισεδ, ορ φιλµεδ.
735 ΙΛΧΣ 5/8−701; σεε ♣7:190.
Αππλιχαντ ινφορµατιον ανδ χοµµυνιχατιον το Στατε
∆επαρτµεντ οφ Εµπλοψµεντ Σεχυριτψ. 820 ΙΛΧΣ
405/202; σεε ♣7:200.
Ινσυρανχε χοµπλιανχε σελφ−εϖαλυατιον. 215 ΙΛΧΣ
5/155.35; σεε ♣7:210.
Ενϖιρονµενταλ αυδιτ. 415 ΙΛΧΣ 5/52.2; σεε ♣7:220.
Ινφορµατιον ανδ χοµµυνιχατιονσ πυρσυαντ το
Μεδιχαλ Στυδιεσ Αχτ. 735 ΙΛΧΣ 5/8−2103; σεε ♣7:230.
Χοµµον λαω
Αττορνεψ−χλιεντ. Σεε ♣7:240.
Στατε σεχρετσ. Σεε ♣7:250.
Ινφορµαντ. Σεε ♣7:260.
♣7:30 Ασσερτινγ Πριϖιλεγε
Α περσον χλαιµινγ πριϖιλεγε µυστ βοτη ασσερτ ανδ
προϖε τηε πριϖιλεγε. Ιν ρε Μαρριαγε οφ ∆ανιελσ, 240
Ιλλ Αππ 3δ 314, 607 ΝΕ2δ 1255 (1992). Ωηεν ινφορ
µατιον ορ δοχυµεντσ αρε ωιτηηελδ φροµ δισχλοσυρε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT