Opening Statement

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages87-104
Χηαπτερ 3
ΟΠΕΝΙΝΓ
ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣3:10 Πυρποσε
♣3:20 Ριγητ το Μακε Στατεµεντ
♣3:30 Ωηο Οπενσ Φιρστ
♣3:40 Ρεχορδινγ Οπενινγσ
♣3:50 Αϖοιδινγ Οβϕεχτιονσ
♣3:60 Οβϕεχτινγ το Οππονεντσ Οπενινγσ
♣3:70 Μοτιονσ το ∆ισµισσ ανδ Μοτιονσ φορ ∆ιρεχτεδ ςερδιχτ
♣3:80 Υσινγ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣3:90 Αργυινγ Χασε
♣3:100 Ερρονεουσ Ματτερ
♣3:110 Περσοναλ Ατταχκσ; Ινϕεχτιον οφ Σελφ; Ινφλαµµατορψ Στατεµεντσ
♣3:120 Φαιλυρε το Σετ Φορτη Χλαιµ
♣3:130 Φινανχιαλ ορ Περσοναλ Χιρχυµστανχεσ
♣3:140 Ινσυρανχε Χοϖεραγε
♣3:150 Σεττλεµεντ Νεγοτιατιονσ
♣3:160 Ρεπαιρσ
♣3:10 Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 3−84
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣3:10 Πυρποσε
Τηε Γρεεκσ τεαχη τηατ ωε αρε φιρστ το ρενδερ τηε
ϕυδγε αττεντιϖε ανδ τραχταβλε. Τηεψ αρε µοστ
εασιλψ αφφεχτεδ ατ τηε βεγιννινγ ωηεν τηε αττεν−
τιον ισ µοστ αωακενεδ, ωηεν τηε εξπεχτατιον ισ
ηιγηεστ, ανδ ωηεν τηε µινδ ισ µοστ συσχεπτιβλε
οφ ιµπρεσσιονσ. Χιχερο, Ορατορε
Τηε πυρποσε οφ αν οπενινγ στατεµεντ ισ φορ εαχη
παρτψ το αππρισε τηε ϕυρψ οφ τηε φαχτσ ιτ εξπεχτσ το
προϖε δυρινγ τηε χουρσε οφ α τριαλ. Πεοπλε ϖ. Γαρχια,
407 Ιλλ Αππ 3δ 195, 942 ΝΕ2δ 700 (2011); Πεοπλε ϖ.
Φαϖορσ, 254 Ιλλ Αππ 3δ 876, 626 ΝΕ2δ 1265 (1993).
Αν οπενινγ στατεµεντ χονσιστσ οφ ωηατ τηε αττορνεψ
εξπεχτσ τηε εϖιδενχε ωιλλ βε. Ιλλινοισ Παττερν ϑυρψ
Ινστρυχτιον (Χιϖιλ) 1.01.
Τριαλ ϕυδγεσ οφτεν εξπλαιν το ϕυρορσ τηατ εϖιδενχε
ισ ατ τιµεσ ιντροδυχεδ ουτ οφ λογιχαλ σεθυενχε, δυε το
σχηεδυλινγ διφφιχυλτιεσ ωιτη τηε ϖαριουσ ωιτνεσσεσ, ανδ
τηατ οπενινγ στατεµεντσ ουτλινινγ τηε παρτιεσ χασεσ
ωιλλ αιδ τηε ϕυρψ ιν πλαχινγ τηε εϖιδενχε ιντο α λογιχαλ
σεθυενχε.
Στυδιεσ σηοω τηατ βετωεεν 65 ανδ 80 περχεντ
οφ ϕυρορσ µακε υπ τηειρ µινδσ ορ, ατ α µινιµυµ,
τακε σιδεσ δυρινγ οπενινγ στατεµεντσ. Ωιλλιαµ Σ.
Βαιλεψ, Τηε Αρτφυλ Λαωψερ: Μορε Σηοω Λεσσ Τελλ ιν
Οπενινγ Στατεµεντ, ΤΡΙΑΛ (Οχτοβερ 1993); ϑαµεσ Ω.
ϑεανσ, ΤΡΙΑΛ Α∆ςΟΧΑΧΨ (1975); Κελνερ, Οπενινγ
Στατεµεντσ: Τρενδσ ανδ Χηανγεσ, ΝΕΩ ΨΟΡΚ Λ.ϑ.
Φεβ. 14, 1990, ατ 3. Τηερεφορε, ψουρ οπενινγ στατεµεντ
µυστ βε ασ χονϖινχινγ ανδ περσυασιϖε ασ ποσσιβλε.
Στρυχτυρε ψουρ οπενινγ στατεµεντ το χονϖεψ τηε
τηεµε οφ ψουρ χασε, το ρεϖεαλ ψουρ λεγαλ τηεορψ ωιτηουτ
στατινγ τηε λαω, ανδ το σιµπλιφψ ορ βρεακ δοων ψουρ χασε
ιντο ιτσ κεψ ελεµεντσ. Τηε µορε χοµπλεξ τηε χασε, τηε
µορε ιµπορταντ ιτ ισ το υσε τηε οπενινγ ασ αν εδυχατιοναλ
οππορτυνιτψ. Τηε µαννερ ιν ωηιχη ψου δελιϖερ ψουρ
οπενινγ ισ αλσο χριτιχαλ. Πρεσεντ ψουρ χασε ιν α λοω−κεψ
βυτ φιρµ µαννερ το εσταβλιση α ραππορτ ωιτη τηε ϕυρψ ανδ
το βυιλδ χονφιδενχε ιν ψουρ χλιεντ.
♣3:20 Ριγητ το Μακε Στατεµεντ
Ασ σοον ασ τηε ϕυρψ ισ εµπανελλεδ, τηε αττορνεψ φορ
τηε πλαιντιφφ µαψ µακε αν οπενινγ στατεµεντ. Τηε
αττορνεψ φορ τηε δεφενδαντ µαψ ιµµεδιατελψ φολλοω
ωιτη αν οπενινγ στατεµεντ. Αν οπενινγ στατεµεντ
µαψ νοτ βε µαδε ατ ανψ οτηερ τιµε, εξχεπτ ιν τηε
δισχρετιον οφ τηε τριαλ χουρτ. ΣΧΡ 235. Τηισ ρυλε δοεσ
νοτ γραντ δισχρετιον το τηε τριαλ ϕυδγε το δισπενσε ωιτη
οπενινγ στατεµεντσ αλτογετηερ. Παρτιεσ ηαϖε α ριγητ το
µακε οπενινγ στατεµεντσ. Πεοπλε ϖ. ∆εΡοσσεττ, 237
Ιλλ Αππ 3δ 315, 604 ΝΕ2δ 500 (1992).
♣3:30 Ωηο Οπενσ Φιρστ
Τηε ορδερ ιν ωηιχη οπενινγ στατεµεντσ αρε πρε−
σεντεδ ισ γοϖερνεδ βψ Συπρεµε Χουρτ Ρυλε 233.
Υνδερ τηατ ρυλε, τηε παρτιεσ µυστ προχεεδ ιν τηε ορδερ
ιν ωηιχη τηεψ αππεαρ ιν τηε πλεαδινγσ υνλεσσ οτηερ−
ωισε αγρεεδ βψ αλλ παρτιεσ ορ ορδερεδ βψ τηε χουρτ. Ιν
χονσολιδατεδ χασεσ, τηιρδ−παρτψ προχεεδινγσ, ανδ αλλ
οτηερ χασεσ νοτ προϖιδεδ φορ, τηε χουρτ µυστ δεσιγνατε
τηε ορδερ. ΣΧΡ 233. Τηε τριαλ χουρτ ιν τηε εξερχισε
οφ σουνδ δισχρετιον µαψ ορδερ α διφφερεντ ορδερ οφ
προχεεδινγ. Τηισ µαψ οχχυρ, φορ εξαµπλε, ωηεν τηε
πλαιντιφφσ χοµπλαιντ ισ αδµιττεδ ανδ τηε βυρδεν οφ
προοφ ηασ σηιφτεδ το τηε δεφενδαντ ον ανψ αφφιρµατιϖε
µαττερ πλεδ ιν δεφενσε ορ βψ ωαψ οφ χουντερχλαιµ.
∆επαρτµεντ οφ Τρανσπορτατιον εξ ρελ. Πεοπλε ϖ. 1στ
Νατιοναλ Βανκ οφ Αρχολα, 241 Ιλλ Αππ 3δ 601, 609
ΝΕ2δ 389 (1993); σεε αλσο Πεοπλε ϖ. Φιελδσ, 170 Ιλλ
Αππ 3δ 1, 523 ΝΕ2δ 1196 (1988).
Α παρτψ µαψ ωαιϖε α ριγητ το οπεν φιρστ βψ φαιλινγ
το οβϕεχτ ωηεν δενιεδ τηε ριγητ το δο σο. Α παρτψ µαψ
αλσο ωαιϖε τηε ριγητ το οπεν φιρστ βψ φαιλινγ το ρεθυεστ
περµισσιον το δο σο. ∆επαρτµεντ οφ Βυσινεσσ ανδ
Εχονοµιχ ∆εϖελοπµεντ ϖ. Βρυµµελ, 52 Ιλλ 2δ 538,
288 ΝΕ2δ 392 (1972); Χοµµονωεαλτη Εδισον ϖ.
∆ανεκασ, 104 Ιλλ Αππ 3δ 907, 433 ΝΕ2δ 736 (1982);
∆επαρτµεντ οφ Πυβλιχ Ωορκσ ϖ. Ηαννα, 4 Ιλλ Αππ 3δ
884, 282 ΝΕ2δ 269 (1971).
♣3:40 Ρεχορδινγ Οπενινγσ
Ιν αλλ χριµιναλ χασεσ ιν ωηιχη α νοτιχε οφ αππεαλ ισ
φιλεδ, α ρεχορδ ον αππεαλ µυστ βε πρεπαρεδ. Τηε ρεχορδ
µυστ ινχλυδε α ϖερβατιµ τρανσχριπτ οφ τηε τριαλ, ινχλυδ−
ινγ τηε οπενινγ στατεµεντσ. ΣΧΡ 608(α)(8); Πεοπλε ϖ.
Βανκσ, 378 Ιλλ Αππ 3δ 856, 883 ΝΕ 2δ 43 (2007); βυτ
σεε Πεοπλε ϖ. Μαλλεψ, 103 Ιλλ Αππ 3δ 534, 431 ΝΕ2δ
708 (1982) (ϖερβατιµ τρανσχριπτ ισ νοτ ρεθυιρεδ ιν τραφ−
φιχ ανδ µινορ µισδεµεανορ χασεσ, εσπεχιαλλψ ωηεν
τηερε ωασ νο ρεθυεστ φορ χουρτ ρεπορτερ ορ ρεχορδινγ
δεϖιχε); σεε αλσο Πεοπλε ϖ. Μορρισ, 229 Ιλλ Αππ 3δ
144, 593 ΝΕ2δ 932 (1992) (δισχυσσιον οφ ΣΧΡ 608
ανδ φαιλυρε το προϖιδε ϖερβατιµ τρανσχριπτ ιν χριµιναλ
προχεεδινγ). Ηοωεϖερ, ωηερε α δεφενδαντ αττεµπτσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT