Science, Opinion & Experts

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages277-316
Χηαπτερ 11
ΣΧΙΕΝΧΕ, ΟΠΙΝΙΟΝ
& ΕΞΠΕΡΤΣ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣11:10 ∆εφινιτιον ανδ ∆ιστινχτιονσ
♣11:20 Στανδαρδσ Γοϖερνινγ Αδµισσιβιλιτψ
♣11:30 Βασεσ οφ Εξπερτ Οπινιον
♣11:40 Ωειγητ Αχχορδεδ Εξπερτ Τεστιµονψ
♣11:50 Συβϕεχτσ οφ Εξπερτ Τεστιµονψ
Β. ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕ
♣11:60 ∆ισχλοσυρε Ρεθυιρεµεντσ
♣11:70 Χοµπελλινγ Εξπερτ Τεστιµονψ
♣11:80 Οβϕεχτινγ το Εξπερτ Ωιτνεσσ Τεστιµονψ
♣11:90 Εξαµινινγ Εξπερτ Ωιτνεσσ ατ Τριαλ
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣11:100 Λαχκ οφ Θυαλιφιχατιονσ
♣11:110 Λαχκ οφ Αδεθυατε Βασισ
♣11:120 Οπινιον Βασεδ ον Ηεαρσαψ
♣11:130 Υλτιµατε Ισσυε
♣11:140 Ιναππροπριατε Ηψποτηετιχαλ Θυεστιον
♣11:150 Σχιεντιφιχ Τεστιµονψ
♣11:160 Ιδεντιφιχατιον Εϖιδενχε
♣11:10 Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 11−274
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
Ρυλε 702 οφ τηε Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε στατεσ:
ΤΕΣΤΙΜΟΝΨ ΒΨ ΕΞΠΕΡΤΣ. Ιφ σχιεντιφιχ,
τεχηνιχαλ, ορ οτηερ σπεχιαλιζεδ κνοωλεδγε ωιλλ
ασσιστ τηε τριερ οφ φαχτ το υνδερστανδ τηε εϖι
δενχε ορ το δετερµινε α φαχτ ιν ισσυε, α ωιτνεσσ
θυαλιφιεδ ασ αν εξπερτ βψ κνοωλεδγε, σκιλλ,
εξπεριενχε, τραινινγ, ορ εδυχατιον, µαψ τεστιφψ
τηερετο ιν τηε φορµ οφ αν οπινιον ορ οτηερωισε.
Ωηερε αν εξπερτ ωιτνεσσ τεστιφιεσ το αν οπινιον
βασεδ ον α νεω ορ νοϖελ σχιεντιφιχ µετηοδολ
ογψ ορ πρινχιπλε, τηε προπονεντ οφ τηε οπινιον
ηασ τηε βυρδεν οφ σηοωινγ τηε µετηοδολογψ
ορ σχιεντιφιχ πρινχιπλε ον ωηιχη τηε οπινιον ισ
βασεδ ισ συφφιχιεντλψ εσταβλισηεδ το ηαϖε γαινεδ
γενεραλ αχχεπτανχε ιν τηε παρτιχυλαρ φιελδ ιν
ωηιχη ιτ βελονγσ.
♣11:10 ∆εφινιτιον ανδ ∆ιστινχτιονσ
Αν εξπερτ ισ α περσον ωηο, βεχαυσε οφ εδυχατιον,
τραινινγ ορ εξπεριενχε, ποσσεσσεσ κνοωλεδγε οφ α σπε−
χιαλιζεδ νατυρε βεψονδ τηατ οφ τηε αϖεραγε περσον ον α
φαχτυαλ µαττερ µατεριαλ το α χλαιµ ορ δεφενσε ιν πενδ−
ινγ λιτιγατιον, ανδ ωηο µαψ βε εξπεχτεδ το ρενδερ αν
οπινιον ωιτηιν ηισ ορ ηερ εξπερτισε ατ τριαλ. Τηισ δεφι−
νιτιον ωασ οριγιναλλψ φουνδ ιν φορµερ ΣΧΡ 220. Ωηεν
ΣΧΡ 220 ωασ ρεπεαλεδ ανδ ρεπλαχεδ ωιτη ΣΧΡ 213,
τηε δεφινιτιον ωασ νοτ χαρριεδ φορωαρδ ιν τηε ρεϖισεδ
ρυλε. Αλτηουγη τηε δεφινιτιον νο λονγερ ηασ τηε φορχε
οφ λαω ιτ ονχε ηαδ, ιτ ισ χερταινλψ εµβοδιεδ ιν Ιλλινοισ
χασε λαω. Αδµισσιον οφ εξπερτ τεστιµονψ λιεσ ωιτηιν
τηε σουνδ δισχρετιον οφ τηε τριαλ ϕυδγε. Βαχηµαν ϖ.
Γενεραλ Μοτορσ Χορπορατιον, 332 Ιλλ Αππ 3δ 760,
776 ΝΕ2δ 262 (2002).
Α περσον µαψ τεστιφψ ασ αν εξπερτ ιφ τηε περσονσ
εξπεριενχε ανδ θυαλιφιχατιονσ αφφορδ ηιµ ορ ηερ
κνοωλεδγε τηατ ισ νοτ χοµµον το λαψ περσονσ, ανδ
ιφ τηε τεστιµονψ ωιλλ αιδ τηε τριερ οφ φαχτ ιν ρεαχηινγ
ιτσ χονχλυσιον. Πεοπλε ϖ. Μιλλερ, 173 Ιλλ 2δ 167, 670
ΝΕ2δ 721 (1996) (ωιτνεσσ ωιτη εξτενσιϖε βαχκγρουνδ
ιν χηεµιστρψ, βιολογψ ανδ ∆ΝΑ εξτραχτιον µετηοδσ
χουλδ τεστιφψ τηατ ιν ηισ οπινιον ΡΦΛΠ εξτραχτιον
τεχηνιθυε ανδ υσε οφ προδυχτ ρυλε ωερε γενεραλλψ
αχχεπτεδ ιν σχιεντιφιχ χοµµυνιτψ). Τηερε ισ νο πρε−
δετερµινεδ φορµυλα βψ ωηιχη αν εξπερτ γαινσ συχη
κνοωλεδγε. Ιτ µαψ βε γαινεδ βψ στυδψ, τραινινγ, ορ
πραχτιχαλ εξπεριενχε. Πεοπλε ϖ. Ροσσ, 329 Ιλλ Αππ
3δ 872, 769 ΝΕ2δ 953 (2002) (πολιχε οφφιχερ ωασ
θυαλιφιεδ ασ γανγ εξπερτ βεχαυσε ηε ηαδ φουρ ψεαρσ
εξπεριενχε ιν γανγ ταχτιχαλ υνιτ, ηαδ ρεγυλαρ χονταχτ
ωιτη γανγ µεµβερσ, αττενδεδ σεµιναρσ ανδ τραινινγ
σεσσιονσ ον γανγσ, ανδ ωορκεδ ιν γανγ−χοντρολλεδ
αρεα ωηερε µυρδερ τοοκ πλαχε).
Ιν γενεραλ, εξπερτ ωιτνεσσ τεστιµονψ ισ αδµισ
σιβλε ωηεν τηε χονχλυσιονσ το βε δραων δεπενδ ον
προφεσσιοναλ ορ σχιεντιφιχ κνοωλεδγε ορ σκιλλ νοτ
ωιτηιν τηε φαχτ φινδερσ ρανγε οφ ορδιναρψ τραινινγ ορ
ιντελλιγενχε. Εξπερτ τεστιµονψ ισ ιµπροπερ ωηεν τηε
ινθυιρψ ρελατεσ το αν αρεα ωιτηιν τηε χοµµον κνοωλ
εδγε οφ τηε αϖεραγε ϕυρορ. Ιν ονε χασε, φορ εξαµπλε,
αν εξπερτ ενγινεερ ωασ νοτ αλλοωεδ το οπινε τηατ
αιρ−βαγ δεπλοψµεντ χαυσεδ τηε πλαιντιφφ το λοσε χον
τρολ οφ ηερ χαρ ανδ χραση βεχαυσε τηε ονλψ βασισ φορ
ηισ οπινιον ωασ τηε τεστιµονψ οφ τηε πλαιντιφφ ανδ
οτηερ εψε ωιτνεσσεσ. Τηε εξπερτ διδ νοτ υτιλιζε ανψ
ενγινεερινγ ορ οτηερ σπεχιαλ κνοωλεδγε βεψονδ τηε
κεν οφ τηε αϖεραγε περσον το φορµυλατε ηισ οπινιον.
Βαχηµαν ϖ. Γενεραλ Μοτορσ Χορπορατιον, 332 Ιλλ
Αππ 3δ 760, 776 ΝΕ2δ 262 (2002). Εξχλυσιον οφ
εξπερτ τεστιµονψ τηατ α δεφενδαντ ωασ συσχεπτιβλε το
πολιχε ιντερρογατιονσ ανδ συγγεστιονσ βασεδ ον ηισ
ιντελλεχτυαλ αβιλιτιεσ ωασ προπερ βεχαυσε τηε ισσυε ισ
νοτ βεψονδ τηε υνδερστανδινγ οφ ορδιναρψ χιτιζενσ.
Πεοπλε ϖ. Βεννεττ, 376 Ιλλ Αππ 3δ 554, 876 ΝΕ2δ
256 (2007).
Τηε αµουντ ανδ τψπε οφ κνοωλεδγε ρεθυιρεδ αρε
στριχτλψ ρελατεδ το τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε συβϕεχτ µατ
τερ ανδ τηε χορρεσπονδινγ λικελιηοοδ οφ ερρορ βψ ονε
ινσυφφιχιεντλψ φαµιλιαρ ωιτη τηε συβϕεχτ µαττερ. Πεοπλε
ϖ. ϑαχκσον, 321 Ιλλ Αππ 3δ 498, 747 ΝΕ 2δ 1001
(2001) (πολιχε δετεχτιϖε ωασ θυαλιφιεδ το οπινε ασ το
βυλλετσ διρεχτιον οφ τραϖελ βασεδ ον µαννερ ιν ωηιχη
βυλλετ µαδε ηολε ιν πιεχε οφ ωοοδ φυρνιτυρε). Τηε
Ιλλινοισ Συπρεµε Χουρτ ηασ στατεδ, Ωηιλε τηε ϖαλυε οφ
πρεγναντ σοωσ ανδ στολεν αυτο παρτσ µιγητ βε ρεαδιλψ
ασσιµιλατεδ ωιτη ονλψ λιµιτεδ εξπεριενχε, τηε αβιλιτψ
το δραω φινε διστινχτιονσ βετωεεν φινγερπριντσ ανδ βαλ
λιστιχ µαρκινγσ ρεθυιρεσ µορε τηορουγη ανδ σψστεµατιχ
στυδψ. Τηε ποσιτιϖε ιδεντιφιχατιον οφ χανναβισ ωιτηουτ
τηε αιδ οφ µιχροσχοπιχ αναλψσισ φαλλσ ιντο τηε λαττερ
χατεγορψ, βεχαυσε ιτ ισ φαρ τοο λικελψ τηατ α νον−εξπερτ
ωουλδ ερρ ιν ηισ χονχλυσιονσ ον τηισ µαττερ, ανδ ταιντ
τηε εντιρε φαχτ φινδινγ προχεσσ. Πεοπλε ϖ. Παρκ, 72 Ιλλ
2δ 203, 380 ΝΕ2δ 795 (1978) (χασε ινϖολϖεδ γρουνδ−
υπ πλαντ µατεριαλ ρατηερ τηαν ινταχτ πλαντσ).
11−275 Σχιενχε, Οπινιον & Εξπερτσ ♣11:20
Α ωιτνεσσ µαψ θυαλιφψ ασ αν εξπερτ ον τηε βασισ
οφ εξπεριενχε αλονε. Πεοπλε ϖ. Χλιφτον, 321 Ιλλ Αππ
3δ 707, 750 ΝΕ2δ 686 (2000) (πολιχε οφφιχερ ωιτη 27
ψεαρσ εξπεριενχε, 18 οφ ωηιχη ωερε ιν γανγ υνιτ, ωασ
θυαλιφιεδ το τεστιφψ ασ γανγ εξπερτ).
Ρυλε 701 οφ τηε Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε στατεσ:
Οπινιον Τεστιµονψ βψ Λαψ Ωιτνεσσεσ. Ιφ τηε
ωιτνεσσ ισ νοτ τεστιφψινγ ασ αν εξπερτ, τηε ωιτ−
νεσσ τεστιµονψ ιν τηε φορµ οφ οπινιονσ ορ ινφερ−
ενχεσ ισ λιµιτεδ το τηοσε οπινιονσ ορ ινφερενχεσ
ωηιχη αρε (α) ρατιοναλλψ βασεδ ον τηε περχεπτιον
οφ τηε ωιτνεσσ, ανδ (β) ηελπφυλ το α χλεαρ υνδερ−
στανδινγ οφ τηε ωιτνεσσ τεστιµονψ ορ τηε δετερ−
µινατιον οφ α φαχτ ιν ισσυε, ανδ (χ) νοτ βασεδ ον
σχιεντιφιχ, τεχηνιχαλ, ορ οτηερ σπεχιαλιζεδ κνοωλ−
εδγε ωιτηιν τηε σχοπε οφ Ρυλε 702.
Λαψ ωιτνεσσ οπινιον τεστιµονψ µυστ βε βασεδ ον
χονχρετε φαχτσ περχειϖεδ βψ µεανσ οφ τηε ωιτνεσσσ
οων σενσεσ, βεχαυσε γενεραλλψ α ωιτνεσσ µυστ ηαϖε
περσοναλ κνοωλεδγε οφ α µαττερ το τεστιφψ το ιτ. Πεοπλε
ϖ. Νοϖακ, 163 Ιλλ 2δ 93, 643 ΝΕ2δ 762 (1994).
Λαψ ωιτνεσσ οπινιον τεστιµονψ ισ αδµισσιβλε ωηερε
τηε φαχτσ χουλδ νοτ οτηερωισε βε αδεθυατελψ πρεσεντεδ
ορ δεσχριβεδ το τηε φαχτ φινδερ ιν συχη α ωαψ ασ το
εναβλε τηε φαχτ φινδερ το φορµ αν οπινιον ορ ρεαχη αν
ιντελλιγεντ χονχλυσιον. Λαψ ωιτνεσσεσ µαψ ρελατε τηειρ
οπινιονσ ορ χονχλυσιονσ αβουτ ωηατ τηεψ οβσερϖεδ
βεχαυσε ιτ ισ σοµετιµεσ διφφιχυλτ το δεσχριβε α περ−
σονσ µενταλ ορ πηψσιχαλ χονδιτιον, χηαραχτερ, ρεπυ−
τατιον, ορ τηε εµοτιονσ µανιφεστ βψ ηισ ορ ηερ αχτσ,
ανδ τηινγσ τηατ οχχυρ ανδ χαν βε οβσερϖεδ, ινχλυδινγ
σπεεδ, αππεαρανχε, οδορ, φλαϖορ ανδ τεµπερατυρε.
Ηοωεϖερ, περσοναλ κνοωλεδγε οφ α φαχτ χαννοτ βε
βασεδ ον τηε στατεµεντ οφ ανοτηερ. Πεοπλε ϖ. Νοϖακ,
163 Ιλλ 2δ 93, 643 ΝΕ2δ 762 (1994).
Ιλλινοισ δοεσ νοτ βαρ λαψ οπινιον ασ το αν υλτιµατε
ισσυε. Ηοωεϖερ, το βε αδµισσιβλε, λαψ οπινιον τεστι−
µονψ µυστ ασσιστ τηε τριερ οφ φαχτ. Σιµπλψ στατεδ, τηε
ρυλε εξχλυδεσ λαψ ωιτνεσσ οπινιον τεστιµονψ ιφ τηε
ϕυρψ χαν δραω ινφερενχεσ ανδ χονχλυσιονσ ασ ωελλ ασ
τηε ωιτνεσσ χαν. Φρεεδινγ−Σκοκιε Ρολλ−οφφ Σερϖιχε Ινχ.
ϖ. Ηαµιλτον, 108 Ιλλ 2δ 217, 483 ΝΕ2δ 524 (1985)
(χιτινγ ωιτη αππροϖαλ Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 704, βυτ λιµιτινγ
λαψ οπινιον το χονφινεσ οφ Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 701); σεε
Ριχηαρδσον ϖ. Χηαπµαν, 175 Ιλλ 2δ 98, 676 ΝΕ2δ 621
(1997) (χιτινγ Φρεεδινγ ωιτη αππροϖαλ). Εξπερτ τεστι−
µονψ ισ ρεθυιρεδ ιν οτηερ νον−µεδιχαλ µαλπραχτιχε
χασεσ. Πεοπλε ϖ. Αρµστρονγ, 395 Ιλλ Αππ 3δ 606, 919
ΝΕ2δ 57 (2009) (εξπερτ µεδιχαλ οπινιον ισ νεχεσσαρψ
το α δετερµινατιον οφ βραιν δεατη).
Ιν χοντραστ, εξπερτ ωιτνεσσεσ µαψ γιϖε οπιν
ιον τεστιµονψ ωηερε τηε χονχλυσιονσ το βε δραων
φροµ τηε φαχτσ δεπενδ ον προφεσσιοναλ ορ σχιεντιφιχ
κνοωλεδγε ορ σκιλλ νοτ ωιτηιν τηε ρανγε οφ ορδιναρψ
τραινινγ ορ ιντελλιγενχε. Βαχηµαν ϖ. Γενεραλ Μοτορσ
Χορπορατιον, 332 Ιλλ Αππ 3δ 760, 776 ΝΕ2δ 262
(2002). Εξπερτσ µαψ αλσο οφφερ οπινιονσ αβουτ υλτι
µατε ισσυεσ ιν α χασε. Αδµισσιβιλιτψ τυρνσ ον ωηετηερ
τηε τεστιµονψ οφφερεδ ινϖολϖεσ κνοωλεδγε ανδ αππλι
χατιονσ οφ πρινχιπλεσ οφ α σχιενχε ορ δισχιπλινε βεψονδ
τηε κεν οφ τηε αϖεραγε ϕυρορ. Ζαϖαλα ϖ. Ποωερµατιχ,
Ινχ., 167 Ιλλ 2δ 542, 658 ΝΕ2δ 351 (1995). Ιν φαχτ,
εαχη ελεµεντ οφ α µεδιχαλ µαλπραχτιχε αχτιον µυστ
βε εσταβλισηεδ βψ µεδιχαλ εξπερτ οπινιον, ινχλυδινγ
προοφ τηατ τηε αλλεγεδ µεδιχαλ νεγλιγενχε ωασ τηε
προξιµατε χαυσε οφ τηε πλαιντιφφσ ινϕυρψ, ανδ συχη
οπινιον µυστ βε βασεδ υπον α ρεασοναβλε δεγρεε
οφ µεδιχαλ χερταιντψ ανδ τηε χοννεχτιον µυστ νοτ
βε χοντινγεντ, σπεχυλατιϖε, ορ µερελψ ποσσιβλε.
Χυµµινγσ ϖ. ϑηα, 394 Ιλλ Αππ 3δ 439, 915 ΝΕ2δ
908 (2009).
♣11:20 Στανδαρδσ Γοϖερνινγ
Αδµισσιβιλιτψ
Α τριαλ χουρτ ισ νοτ ρεθυιρεδ το βλινδλψ αχχεπτ τηε
εξπερτσ ασσερτιον τηατ ηισ ορ ηερ τεστιµονψ ηασ αν
αδεθυατε φουνδατιον. Σοτο ϖ. Γαψταν, 313 Ιλλ Αππ 3δ
137, 728 ΝΕ2δ 1126 (2000).
Α παρτψ µυστ εσταβλιση τηε φολλοωινγ φουνδατιον
βεφορε ελιχιτινγ εξπερτ τεστιµονψ ατ τριαλ:
Εξπερτσ θυαλιφιχατιονσ. Τηε εξπερτ µυστ βε θυαλι−
φιεδ βψ κνοωλεδγε, σκιλλ, εξπεριενχε, τραινινγ ορ
εδυχατιον ιν α φιελδ τηατ ηασ ατ λεαστ α µοδιχυµ οφ
ρελιαβιλιτψ. Ηισχοττ ϖ. Πετερσ, 324 Ιλλ Αππ 3δ 114,
754 ΝΕ2δ 839 (2001).
ςαλυε οφ τεστιµονψ. Εξπερτ τεστιµονψ µυστ αιδ
τηε φινδερ οφ φαχτ ιν υνδερστανδινγ τηε εϖιδενχε.
Τορρεσ ϖ. Μιδωεστ ∆εϖελοπµεντ Χο., 383 Ιλλ
Αππ 3δ 20, 889 ΝΕ 2δ 654 (2008); Βαχηµαν
ϖ. Γενεραλ Μοτορσ Χορπορατιον, 332 Ιλλ Αππ 3δ
760, 776 ΝΕ 2δ 262 (2002). Ιν γενεραλ, φαχτορσ
το χονσιδερ ιν δεχιδινγ ωηετηερ το αδµιτ εξπερτ
οπινιον τεστιµονψ ινχλυδε τηε χοµπλεξιτψ οφ τηε
συβϕεχτ ινϖολϖεδ, τηε πυρποσε φορ ωηιχη τηε οπιν
ιον ισ οφφερεδ, ιτσ ρελατιον το τηε υλτιµατε ισσυε το
βε δετερµινεδ, ανδ τηε δανγερ οφ υνδυε πρεϕυδιχε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT