Submission to Jury

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages525-543
Χηαπτερ 22
ΣΥΒΜΙΣΣΙΟΝ ΤΟ ϑΥΡΨ
♣22:10 ϑυρψ Ινστρυχτιονσ
♣22:20 ϑυρψ Θυεστιονσ ανδ Ρεαδ−Βαχκ Ρεθυεστσ
♣22:30 Ρεπλαχεµεντ οφ ϑυρορ
♣22:10 Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 22−522
♣22:10 ϑυρψ Ινστρυχτιονσ
ΟΒϑΕΧΤΙΟΝ, ΨΟΥΡ ΗΟΝΟΡ. ΨΟΥ ΦΑΙΛΕ∆ ΤΟ ΓΙςΕ
ΤΗΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΑΓΡΕΕ∆ ΟΝ ∆ΥΡΙΝΓ ΤΗΕ ΙΝΣΤΡΥΧ
ΤΙΟΝ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕ.
[ΟΡ] ΨΟΥ ΦΑΙΛΕ∆ ΤΟ ΧΟΡΡΕΧΤ ΤΗΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
ΑΣ ΡΕΘΥΕΣΤΕ∆.
[ΟΡ] ΤΗΕ ΠΡΟΠΟΣΕ∆ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΙΣ ΙΝΧΟΡΡΕΧΤ ΙΝ
ΤΗΑΤ [ΣΠΕΧΙΦΨ].
ΧΟΜΜΕΝΤΣ
Α παρτψ ηασ α ριγητ το ηαϖε τηε ϕυρψ ινστρυχτεδ ον
ανψ τηεορψ συππορτεδ βψ τηε εϖιδενχε. Το ϕυστιφψ αν
ινστρυχτιον, σοµε εϖιδενχε ιν τηε ρεχορδ µυστ συππορτ
τηε τηεορψ. Τηε τριαλ χουρτ ηασ δισχρετιον ιν δετερµιν−
ινγ ωηιχη ισσυεσ αρε ραισεδ βψ τηε εϖιδενχε. Σνελσον
ϖ. Καµµ, 319 Ιλλ Αππ 3δ 116, 745 ΝΕ2δ 128 (2001).
Τηε τριαλ χουρτ µαψ γιϖε τηε ϕυρψ ινστρυχτιονσ
βεφορε οπενινγ στατεµεντσ, δυρινγ τηε χουρσε οφ τηε
τριαλ, ανδ ατ τηε χλοσε οφ εϖιδενχε. Αφτερ τηε ϕυρψ ισ
σελεχτεδ ανδ βεφορε οπενινγ στατεµεντσ, τηε χουρτ µαψ
οραλλψ ινστρυχτ τηε ϕυρψ ον χαυτιοναρψ ορ πρελιµιναρψ
µαττερσ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιµιτεδ το, βυρδεν οφ προοφ,
βελιεϖαβιλιτψ οφ ωιτνεσσεσ, ανδ τηε ρεχειπτ οφ εϖιδενχε
φορ α λιµιτεδ πυρποσε. ΣΧΡ 239(δ)(ι). Τηε χουρτ µαψ
αλσο οραλλψ ινστρυχτ τηε ϕυρψ ον ισσυεσ οφ συβσταντιϖε
λαω αππλιχαβλε το τηε χασε, ινχλυδινγ τηε ελεµεντσ οφ
τηε χλαιµ ανδ αφφιρµατιϖε δεφενσεσ. Ανψ ινστρυχτιονσ
ον συβσταντιϖε λαω γιϖεν βεφορε οπενινγ στατεµεντσ
µυστ βε ρεπεατεδ το τηε ϕυρψ αφτερ χλοσινγ αργυµεντσ.
ΣΧΡ 239(δ)(ιι). Τηε χουρτ αλσο ηασ τηε δισχρετιον το
γιϖε αππροπριατε ινστρυχτιονσ δυρινγ τηε χουρσε οφ τηε
τριαλ. ΣΧΡ 239(ε).
Ωιτη ρεσπεχτ το ϕυρψ ινστρυχτιονσ γιϖεν ατ τηε χλοσε
οφ εϖιδενχε, τηε τριαλ χουρτ µυστ χονδυχτ αν ινστρυχτιον
χονφερενχε το γιϖε χουνσελ τηε οππορτυνιτψ το ρεθυεστ
σπεχιφιχ ινστρυχτιονσ το τηε ϕυρψ. Σεε 735 ΙΛΧΣ 5/2−
1107; ΣΧΡ 451(χ). Ατ τηε χλοσε οφ εϖιδενχε, ορ ατ αν
εαρλιερ τιµε ασ ρεασοναβλψ διρεχτεδ βψ τηε τριαλ χουρτ,
ανψ παρτψ µαψ τενδερ το τηε τριαλ χουρτ ινστρυχτιονσ ον
τηε λαω. Τηε παρτψ µυστ γιϖε χοπιεσ οφ τηε ρεθυεστεδ
ινστρυχτιονσ το τηε οτηερ παρτιεσ ατ τηε σαµε τιµε. Τηε
χουρτ µυστ ινφορµ χουνσελ οφ ιτσ προποσεδ αχτιον ον
τηε ρεθυεστσ πριορ το ϕυρψ αργυµεντσ ανδ ουτσιδε τηε
πρεσενχε οφ τηε ϕυρψ. 735 ΙΛΧΣ 5/2−1107(χ). Τηε πυρ−
ποσε οφ τηε ινστρυχτιον χονφερενχε ισ το γιϖε χουνσελ
αν οππορτυνιτψ το ασκ τηε χουρτ φορ σπεχιφιχ ινστρυχ−
τιονσ ον βοτη τηε λαω ανδ τηε φαχτσ, το γιϖε χουνσελ
αν οππορτυνιτψ το οβϕεχτ το ανψ προποσεδ ινστρυχτιονσ,
ανδ το γιϖε χουνσελ α πρεϖιεω οφ τηε χουρτσ προποσεδ
φιναλ ϕυρψ ινστρυχτιονσ. Καωασακι Σηοπ οφ Αυρορα, Ινχ.
ϖ. Καωασακι Μοτορσ Χορπ., 188 Ιλλ Αππ 3δ 664, 544
ΝΕ2δ 457 (1989).
Αφτερ τηε τριαλ χουρτ ινστρυχτσ τηε ϕυρψ, χουνσελ πρεσ−
εντ τηειρ χλοσινγ αργυµεντσ. Ιφ τηε χουρτ δετερµινεσ
τηατ αδδιτιοναλ ινστρυχτιονσ αρε δεσιραβλε ασ α ρεσυλτ
οφ τηε χλοσινγ αργυµεντσ το τηε ϕυρψ, τηε χουρτ µαψ
αππροϖε αδδιτιοναλ ινστρυχτιονσ αφτερ α φυρτηερ χονφερ−
ενχε ωιτη χουνσελ. Ιφ τηε χουρτ αππροϖεσ αδδιτιοναλ
ινστρυχτιονσ, τηε χουρτ µυστ ινστρυχτ τηε ϕυρψ αφτερ τηε
αργυµεντσ αρε χοµπλετεδ. 735 ΙΛΧΣ 5/2−1107(χ).
Αλλ ινστρυχτιονσ το τηε ϕυρψ µυστ βε γιϖεν ιν ωριτ−
ινγ, ινχλυδινγ τηε ινστρυχτιονσ τηε χουρτ γαϖε οραλλψ
βεφορε οπενινγ στατεµεντσ ορ δυρινγ τριαλ. 735 ΙΛΧΣ
5/2−1107(α); ΣΧΡ 239(δ). Ιφ τηε χουρτ ωισηεσ το χλαρι−
φψ, µοδιφψ, ορ ιν ανψ µαννερ εξπλαιν τηε ινστρυχτιονσ
το τηε ϕυρψ αφτερ τηεψ ηαϖε βεεν γιϖεν, τηε χουρτ µυστ
δο σο ιν ωριτινγ υνλεσσ τηε παρτιεσ αγρεε οτηερωισε.
735 ΙΛΧΣ 5/2−1107(α).
Ωηενεϖερ Ιλλινοισ Παττερν ϑυρψ Ινστρυχτιονσ (ΙΠΙ)
χονταινσ αν αππλιχαβλε ινστρυχτιον ανδ τηε χουρτ δετερ−
µινεσ τηατ τηε ϕυρψ σηουλδ βε ινστρυχτεδ ον τηε συβϕεχτ,
τηε ΙΠΙ ινστρυχτιον µυστ βε υσεδ υνλεσσ τηε χουρτ δετερ−
µινεσ τηατ ιτ δοεσ νοτ αχχυρατελψ στατε τηε λαω. ΣΧΡ
239(α) (χιϖιλ), 451(α) (χριµιναλ). Τριαλ χουρτσ σηουλδ
νοτ τινκερ ωιτη ΙΠΙ ινστρυχτιονσ. Ινστεαδ, α χουρτσ
ινθυιρψ ασ το ωηετηερ το γιϖε α νον−ΙΠΙ ινστρυχτιον
σηουλδ βε λιµιτεδ το τηε φολλοωινγ θυεστιονσ: (1) Ισ τηε
ινστρυχτιον ον α παρτιχυλαρ αρεα οφ τηε λαω αππροπριατε
ορ νεχεσσαρψ? (2) Ισ τηερε αν ΙΠΙ ινστρυχτιον ον ποιντ?
(3) ∆οεσ τηε ΙΠΙ ινστρυχτιον αχχυρατελψ στατε τηε λαω?
Ιφ τηε ανσωερ το τηεσε θυεστιονσ ισ ψεσ, τηεν τηε ΙΠΙ
ινστρυχτιον ον ποιντ µυστ βε υσεδ. Σνελσον ϖ. Καµµ,
319 Ιλλ Αππ 3δ 116, 745 ΝΕ2δ 128 (2001). Ωηεν ΙΠΙ
δοεσ νοτ χονταιν αν ινστρυχτιον ον α συβϕεχτ ον ωηιχη
τηε χουρτ δετερµινεσ τηε ϕυρψ σηουλδ βε ινστρυχτεδ, τηε
ινστρυχτιον σηουλδ βε σιµπλε, βριεφ, ιµπαρτιαλ, ανδ φρεε
φροµ αργυµεντ. ΣΧΡ 239(α) (χιϖιλ), 451(α) (χριµιναλ).
Τηε ϕυρψ µυστ ρενδερ α γενεραλ ϖερδιχτ υνλεσσ τηε
νατυρε οφ τηε χασε ρεθυιρεσ οτηερωισε. Βψ µεανσ οφ
σπεχιαλ ιντερρογατοριεσ, τηε χουρτ ορ ανψ παρτψ µαψ
ρεθυιρε τηε ϕυρψ το µακε α σπεχιαλ φινδινγ ον ανψ
µατεριαλ θυεστιον οφ φαχτ συβµιττεδ το τηε ϕυρψ ιν
ωριτινγ. Ρεθυεστσ φορ σπεχιαλ ιντερρογατοριεσ µυστ βε
τενδερεδ, οβϕεχτεδ το, ρυλεδ ον ανδ συβµιττεδ το τηε
ϕυρψ ιν τηε σαµε µαννερ ασ ϕυρψ ινστρυχτιονσ. Ιν α χιϖιλ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT