Judicial Conduct

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages466-485
Χηαπτερ 20
ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ ΧΟΝ∆ΥΧΤ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣20:10 ∆ισχρετιον το Ρεγυλατε Τριαλ
♣20:20 Ποωερ το Ενσυρε ∆εχορυµ
♣20:30 Ρεγυλατινγ Χουρτ Αττιρε
♣20:40 Οβϕεχτινγ το ϑυδιχιαλ Χονδυχτ
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣20:50 Χονδυχτινγ ϑυρψ Σελεχτιον
♣20:60 Χουρτ Χοµµεντσ
♣20:70 Εµβαρρασσινγ Χουνσελ
♣20:80 Εξαµινινγ Ωιτνεσσ
♣20:90 Εξ Παρτε Χοµµυνιχατιονσ
20−463 ϑυδιχιαλ Χονδυχτ ♣20:10
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣20:10 ∆ισχρετιον το Ρεγυλατε Τριαλ
Α τριαλ ϕυδγε ηασ χονσιδεραβλε δισχρετιοναρψ ποωερ
το ρεγυλατε τηε µαννερ ιν ωηιχη α τριαλ ισ χονδυχτεδ.
Τηισ δισχρετιον εξτενδσ το τηε ορδερ οφ ιντροδυχινγ
εϖιδενχε ανδ το τηε αλλοχατιον οφ τιµε δυρινγ τριαλ.
Αν αβυσε οφ δισχρετιον ισ λικελψ το οχχυρ ονλψ ωηεν
α παρτψ ισ πρεϖεντεδ φροµ ιµπεαχηινγ ωιτνεσσεσ,
συππορτινγ τηε χρεδιβιλιτψ οφ ιµπεαχηεδ ωιτνεσσεσ,
ορ ρεσπονδινγ το νεω ποιντσ ραισεδ βψ τηε οππονεντ.
Ρυση ϖ. Ηαµβψ, 255 Ιλλ Αππ 3δ 352, 627 ΝΕ2δ 1119
(1993) (τριαλ χουρτ διδ νοτ αβυσε ιτσ δισχρετιον ωηεν
ιτ αλλοωεδ δεφενδαντσ εξπερτ το τεστιφψ ιµµεδι
ατελψ αφτερ δεφενδαντ τεστιφιεδ βυτ βεφορε πλαιντιφφσ
χροσσ−εξαµινατιον οφ δεφενδαντ, βεχαυσε πλαιντιφφ
ηαδ οππορτυνιτψ το φυλλψ χροσσ−εξαµινε δεφενδαντ ανδ
εξπερτ); σεε ΣΧΡ 233. Ηοωεϖερ, α τριαλ χουρτ σηουλδ
νοτ χηανγε τηε νορµαλ ορδερ οφ προοφσ ωηερε χονφυ−
σιον ιν τηε ρεχορδ µαψ ρεσυλτ ανδ ωηερε ιτ ωουλδ νοτ
αιδ τηε φαχτ−φινδινγ προχεσσ. Ιν ονε χασε, φορ εξαµπλε,
τηε πλαιντιφφ εσταβλισηεδ ηερ πριµα φαχιε χασε ον διρεχτ
εξαµινατιον. Τηε δεφενδαντ βεγαν χροσσ−εξαµινινγ
ηερ ασ το ισσυεσ ηε ωουλδ ηαϖε το ραισε ανδ προϖε ιν
ηισ αφφιρµατιϖε δεφενσεσ. Τηε πλαιντιφφ οβϕεχτεδ ον
τηε βασισ τηατ τηε χροσσ−εξαµινατιον ωεντ βεψονδ
τηε σχοπε οφ διρεχτ, βυτ τηε τριαλ ϕυδγε αλλοωεδ τηε
χροσσ το χοντινυε. Τηε χουρτ οφ αππεαλσ ηελδ τηατ
τηε τριαλ χουρτ αβυσεδ ιτσ δισχρετιον βψ αλλοωινγ τηε
χροσσ−εξαµινατιον βεχαυσε ιτ χρεατεδ χονφυσιον ιν
τηε ρεχορδ. Τελπνερ ϖ. Ηογαν, 17 Ιλλ Αππ 3δ 152, 308
ΝΕ2δ 7 (1974) (χροσσ−εξαµινατιον χρεατεδ χονφυσιον
ασ το ωηιχη παψµεντσ ωερε αππλιεδ το ωηιχη οφ σεϖ−
εραλ προµισσορψ νοτεσ).
Τηε τριαλ χουρτ µαψ δετερµινε τηε σεθυενχε ιν
ωηιχη ισσυεσ αρε τριεδ ανδ µαψ οτηερωισε ρεγυλατε τηε
χονδυχτ οφ τηε τριαλ το αχηιεϖε σπεεδψ ανδ υνπρεϕυ−
διχεδ δισποσιτιον οφ τηε µαττερσ ατ ισσυε. Ιν φυρτηερ−
ανχε οφ χονϖενιενχε ορ το αϖοιδ πρεϕυδιχε, τηε χουρτ
µαψ ορδερ σεϖερανχε οφ χλαιµσ ορ σεπαρατε τριαλ οφ ανψ
χλαιµ ορ σεπαρατε ισσυε, ανδ µαψ ορδερ τριαλ οφ ανψ
χλαιµ ορ ισσυε πριορ το τριαλ οφ οτηερσ. ΣΧΡ 232; Βασσ
ϖ. Χινχιννατι, Ινχ., 281 Ιλλ Αππ 3δ 1019, 667 ΝΕ2δ
646 (1996) (τριαλ χουρτ διδ νοτ αβυσε ιτσ δισχρετιον βψ
ωαιτινγ υντιλ ϕυρψ ρετυρνεδ ϖερδιχτ ον ισσυε οφ ωιλφυλ
ανδ ωαντον χονδυχτ βεφορε αλλοωινγ πλαιντιφφ το πυτ
ον εϖιδενχε οφ δεφενδαντσ νετ ωορτη, ωηιχη ωασ
αδµισσιβλε ον ισσυε οφ πυνιτιϖε δαµαγεσ). Ηοωεϖερ,
τριαλ χουρτσ ιν Ιλλινοισ µαψ νοτ σεϖερ τηε ισσυεσ οφ
λιαβιλιτψ ανδ δαµαγεσ ιν α σινγλε χουντ οφ αν αχτιον
ωιτηουτ τηε παρτιεσ χονσεντ. Α τριαλ χουρτ δοεσ νοτ
ηαϖε αν ινηερεντ ποωερ το ορδερ συχη α σεϖερανχε,
ανδ τηερε ισ νο στατυτε ορ ρυλε γραντινγ τηισ αυτηοριτψ.
Μασον ϖ. ∆υνν, 6 Ιλλ Αππ 3δ 448, 285 ΝΕ2δ 191
(1972); Ριχητερ ϖ. Νορτηωεστερν Μεµοριαλ Ηοσπιταλ,
177 Ιλλ Αππ 3δ 247, 532 ΝΕ2δ 269 (1988) (χιτινγ
Μασον ϖ. ∆υνν ωιτη αππροϖαλ).
Α τριαλ χουρτ ηασ νο δυτψ το χονσιδερ α Μοτιον ιν
Λιµινε ανδ νεεδ νοτ µακε α πρελιµιναρψ ρυλινγ ον
τηε αδµισσιβιλιτψ οφ α δεφενδαντσ πριορ χονϖιχτιονσ το
ιµπεαχη ηιµ βεφορε τηεψ βεχοµε αν ισσυε, ανδ τηεψ
βεχοµε αν ισσυε ονλψ αφτερ τηε δεφενδαντ ηασ τεστιφιεδ,
ανδ τηε Στατε σεεκσ το ιντροδυχε ηισ πριορ χονϖιχτιονσ
φορ ιµπεαχηµεντ πυρποσεσ ιν ιτσ ρεβυτταλ χασε. Πεοπλε
ϖ. Βαλλαρδ, 346 Ιλλ Αππ 3δ 532, 805 ΝΕ2δ 656 (2004).
Ιν τηισ χασε, τηε Αππελλατε Χουρτ χριτιχιζεδ τηε ϕυδγε
φορ νοτ ρυλινγ ον τηε µοτιον βεχαυσε ιτ φορχεδ δεφεν−
δαντ το χηοοσε το νοτ τεστιφψ, ιν φεαρ τηατ αν 8 ψεαρ
ολδ χονϖιχτιον ωουλδ βε αδµιττεδ το ιµπεαχη ηιµ.
Νεϖερτηελεσσ, τηε Αππελλατε Χουρτ ηελδ τηατ τηε ϕυδγε
ωασ λεγαλλψ χορρεχτ ιν δελαψινγ τηε ρυλινγ υντιλ τηε
δεφενδαντ αχτυαλλψ τεστιφιεδ.
Αππελλατε χουρτσ αρε παρτιχυλαρλψ χονχερνεδ ωιτη
α ϕυδγε ινϕεχτινγ ηιµσελφ ορ ηερσελφ ιντο τηε προχεεδ
ινγσ ιν α ωαψ τηατ υνδερµινεσ τηε αππεαρανχε οφ
ιµπαρτιαλιτψ ορ ιντερφερεσ ωιτη τηε πρεσεντατιον οφ
εϖιδενχε ορ χροσσ−εξαµινατιον οφ ωιτνεσσεσ. Πεοπλε
ϖ. Λονγ, 316 Ιλλ Αππ 3δ 919, 738 ΝΕ2δ 216 (2000).
Ιν ονε χασε, φορ εξαµπλε, τηε τριαλ χουρτ ασκεδ α
δεφενσε ωιτνεσσ, α πολιχε οφφιχερ, ωηετηερ ηε ηαδ
νοτιφιεδ τηε στατεσ αττορνεψ τηατ ηε ωασ χαλλεδ ασ α
ωιτνεσσ ασ ρεθυιρεδ βψ πολιχε δεπαρτµεντ ρυλεσ. Ιν
φαχτ, τηερε ωασ νο ρυλε ρεθυιρινγ νοτιφιχατιον. Τηε
χουρτ οφ αππεαλσ ηελδ τηατ τηε τριαλ χουρτ σηουλδ νοτ
ηαϖε ιντερϕεχτεδ αν ιµµατεριαλ φαχτ ιντο τηε τριαλ ιν
τηε ϕυρψσ πρεσενχε. Τηε θυεστιον χουλδ ηαϖε αφφεχτεδ
τηε οφφιχερσ χρεδιβιλιτψ βψ λεαδινγ τηε ϕυρψ το βελιεϖε
τηατ ηε ωασ αχτινγ ιµπροπερλψ βψ τεστιφψινγ. Πεοπλε
ϖ. Λονγ, 316 Ιλλ Αππ 3δ 919, 738 ΝΕ2δ 216 (2000)
(ερρορ ωουλδ ηαϖε βεεν ηαρµλεσσ ιφ ιτ ηαδ βεεν ονλψ
ερρορ χοµµιττεδ βψ τριαλ χουρτ).
Μοστ χουρτσ υσε τηειρ δισχρετιοναρψ ποωερ σπαρ−
ινγλψ, αλλοωινγ αττορνεψσ ωηο αππεαρ βεφορε τηεµ το
χηαρτ τηειρ οων χουρσεσ. Σοµε χουρτσ ωιελδ α ηεαϖιερ
γαϖελ. Ωηεν α τριαλ χουρτ οϖερστεπσ ιτσ δισχρετιοναρψ
πρερογατιϖε, αππελλατε χουρτσ µαψ στεπ ιν ανδ σενδ
χασεσ βαχκ φορ ρετριαλ. Τελπνερ ϖ. Ηογαν, 17 Ιλλ Αππ
3δ 152, 308 ΝΕ2δ 7 (1974).

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT