Hearsay

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages125-178
Χηαπτερ 6
ΗΕΑΡΣΑΨ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ΗΕΑΡΣΑΨ ΡΥΛΕ
♣6:10 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
♣6:20 Νον−Ηεαρσαψ ∆ιστινγυισηεδ
♣6:30 Εφφεχτ οφ Ηεαρσαψ Αδµιττεδ Ωιτηουτ Οβϕεχτιον
Β. ΕΞΧΕΠΤΙΟΝΣ ΤΟ ΗΕΑΡΣΑΨ ΡΥΛΕ
♣6:40 Οϖερϖιεω
♣6:50 Αϖαιλαβιλιτψ οφ ∆εχλαραντ
♣6:60 Νο Ωιλδ Χαρδ Εξχεπτιον
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
Α. ΓΕΝΕΡΑΛ ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣6:70 Ηεαρσαψ
♣6:80 Ηεαρσαψ Ωιτηιν Ηεαρσαψ
Β. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ ΙΝςΟΛςΙΝΓ ΗΕΑΡΣΑΨ ΕΞΧΕΠΤΙΟΝΣ
1. ∆εχλαραντ Μυστ Βε Υναϖαιλαβλε
♣6:90 Φορµερ Τεστιµονψ
♣6:100 ∆εχλαρατιονσ Αγαινστ Ιντερεστ
♣6:110 ∆ψινγ ∆εχλαρατιον
♣6:120 Πεδιγρεε
2. ∆εχλαραντ Μυστ Βε Αϖαιλαβλε
♣6:130 Πριορ Ινχονσιστεντ Στατεµεντσ
♣6:140 Παστ Ρεχολλεχτιον Ρεχορδεδ
3. ∆εχλαραντσ Αϖαιλαβιλιτψ Ιρρελεϖαντ
♣6:150 Αδµισσιονσ
♣6:160 Βυσινεσσ, Ηοσπιταλ ανδ Πολιχε Ρεχορδσ
♣6:170 Πυβλιχ ∆οχυµεντσ
♣6:180 Στατε οφ Μινδ
♣6:190 Εξχιτεδ Υττερανχε ορ Σποντανεουσ ∆εχλαρατιον
♣6:200 Φορφειτυρε βψ Ωρονγδοινγ
♣6:10 Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 6−122
Εφφεχτιϖε ϑανυαρψ 1, 2011, τηε Ιλλινοισ Συπρεµε
Χουρτ ορδερεδ τηατ τηε Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε ωιλλ
γοϖερν αλλ προχεεδινγσ ιν τηε χουρτσ οφ Ιλλινοισ εξχεπτ
ασ οτηερωισε προϖιδεδ ιν Ρυλε 1101.
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ΗΕΑΡΣΑΨ ΡΥΛΕ
♣6:10 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
Τηε δεφινιτιον ανδ πυρποσε οφ ηεαρσαψ ισ γοϖερνεδ
βψ Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε Ρυλεσ 801, 802, ανδ
101. Ρυλε 801 προϖιδεσ:
Τηε φολλοωινγ δεφινιτιονσ αππλψ υνδερ τηισ αρτιχλε:
(α) Στατεµεντ. Α στατεµεντ ισ (1) αν οραλ ορ ωριτ−
τεν ασσερτιον ορ (2) νονϖερβαλ χονδυχτ οφ α περσον
ιντενδεδ βψ τηε περσον ασ αν ασσερτιον.
(β) ∆εχλαραντ. Α δεχλαραντ ισ α περσον ωηο µακεσ
α στατεµεντ.
(χ) Ηεαρσαψ. Ηεαρσαψ ισ α στατεµεντ, οτηερ τηαν
ονε µαδε βψ τηε δεχλαραντ ωηιλε τεστιφψινγ ατ τηε
τριαλ ορ ηεαρινγ, οφφερεδ ιν εϖιδενχε το προϖε τηε
τρυτη οφ τηε µαττερ ασσερτεδ.
(δ) Στατεµεντσ Ωηιχη Αρε Νοτ Ηεαρσαψ. Α στατε−
µεντ ισ νοτ ηεαρσαψ ιφ:
(1) Πριορ Στατεµεντ βψ Ωιτνεσσ. Ιν α χριµι
ναλ χασε, τηε δεχλαραντ τεστιφιεσ ατ τηε τριαλ
ορ ηεαρινγ ανδ ισ συβϕεχτ το χροσσ−εξαµι
νατιον χονχερνινγ τηε στατεµεντ, ανδ τηε
στατεµεντ ισ
(Α) ινχονσιστεντ ωιτη τηε δεχλαραντσ τεστι−
µονψ ατ τηε τριαλ ορ ηεαρινγ; ανδ
(1) ωασ µαδε υνδερ οατη ατ α τριαλ, ηεαρ−
ινγ, ορ οτηερ προχεεδινγ, ορ ιν α
δεποσιτιον; ορ
(2) ναρρατεσ, δεσχριβεσ, ορ εξπλαινσ αν
εϖεντ ορ χονδιτιον οφ ωηιχη τηε δεχλαρ
αντ ηαδ περσοναλ κνοωλεδγε; ανδ
(α) τηε στατεµεντ ισ προϖεδ το ηαϖε
βεεν ωριττεν ορ σιγνεδ βψ τηε
δεχλαραντ; ορ
(β) τηε δεχλαραντ αχκνοωλεδγεδ
υνδερ οατη τηε µακινγ οφ τηε
στατεµεντ ειτηερ ιν τηε δεχλαρ−
αντσ τεστιµονψ ατ τηε ηεαρινγ ορ
τριαλ ιν ωηιχη τηε αδµισσιον ιντο
εϖιδενχε οφ τηε πριορ στατεµεντ
ισ βεινγ σουγητ ορ ατ α τριαλ,
ηεαρινγ, ορ οτηερ προχεεδινγ, ορ
ιν α δεποσιτιον; ορ
(χ) τηε στατεµεντ ισ προϖεδ το ηαϖε
βεεν αχχυρατελψ ρεχορδεδ βψ α
ταπε ρεχορδερ, ϖιδεοταπε ρεχορδ−
ινγ, ορ ανψ οτηερ σιµιλαρ ελεχ−
τρονιχ µεανσ οφ σουνδ ρεχορδ−
ινγ; ορ
(Β) ονε οφ ιδεντιφιχατιον οφ α περσον µαδε
αφτερ περχειϖινγ τηε περσον.
(2) Αδµισσιονσ βψ Παρτψ−Οππονεντ.
Τηε στατεµεντ ισ οφφερεδ αγαινστ α
παρτψ ανδ ισ (Α) τηε παρτψσ οων
στατεµεντ, ιν ειτηερ αν ινδιϖιδυαλ,
ορ α ρεπρεσεντατιϖε χαπαχιτψ, ορ (Β)
α στατεµεντ οφ ωηιχη τηε παρτψ ηασ
µανιφεστεδ αν αδοπτιον ορ βελιεφ
ιν ιτσ τρυτη, ορ (Χ) α στατεµεντ βψ
α περσον αυτηοριζεδ βψ τηε παρτψ το
µακε α στατεµεντ χονχερνινγ τηε
συβϕεχτ, ορ (∆) α στατεµεντ βψ τηε
παρτψσ αγεντ ορ σερϖαντ χονχερν−
ινγ α µαττερ ωιτηιν τηε σχοπε οφ τηε
αγενχψ ορ εµπλοψµεντ, µαδε δυρινγ
τηε εξιστενχε οφ τηε ρελατιονσηιπ, ορ
(Ε) α στατεµεντ βψ α χοχονσπιρατορ
οφ α παρτψ δυρινγ τηε χουρσε ανδ ιν
φυρτηερανχε οφ τηε χονσπιραχψ, ορ (Φ)
α στατεµεντ βψ α περσον, ορ α περσον
ον βεηαλφ οφ αν εντιτψ ιν πριϖιτψ ωιτη
τηε παρτψ ορ ϕοιντλψ ιντερεστεδ ωιτη
τηε παρτψ.
Τηε Χοµµιττεε Χοµµενταρψ βψ τηε Σπεχιαλ
Συπρεµε Χουρτ Χοµµιττεε ον Εϖιδενχε δισχυσσεσ
801(δ), Στατεµεντσ Ωηιχη Αρε Νοτ Ηεαρσαψ. Τηε
χοµµεντ προϖιδεσ:
Ρυλε 801(δ)(1)(Α) χοδιφιεσ αν Ιλλινοισ στατυτε
(725 ΙΛΧΣ 5/115−10.1) τηατ αππλιεσ ονλψ ιν
χριµιναλ χασεσ. Ιτ µαδε αδµισσιβλε ασ νοτ
ηεαρσαψ (ρατηερ τηαν ασ α ηεαρσαψ εξχεπτιον) α
πριορ ινχονσιστεντ στατεµεντ οφ α δεχλαραντ ωηο
τεστιφιεσ ατ α τριαλ ορ ηεαρινγ ανδ ισ συβϕεχτ το
χροσσ−εξαµινατιον, ωηεν τηε πριορ ινχονσιστεντ
στατεµεντ ωασ γιϖεν υνδερ οατη ατ α τριαλ, ηεαρ−
ινγ, ορ οτηερ προχεεδινγ, ορ ιν α δεποσιτιον, ορ
υνδερ οτηερ σπεχιφιεδ χιρχυµστανχεσ. Τηε ρυλε
δοεσ νοτ αππλψ ιν χιϖιλ χασεσ. Ρυλε 801(δ)(1)
(Β) αλσο χοδιφιεσ αν Ιλλινοισ στατυτε (725 ΙΛΧΣ
6−123 Ηεαρσαψ ♣6:10
5/115−12). Ιτ µακεσ αδµισσιβλε ασ νοτ ηεαρσαψ
α δεχλαραντσ πριορ στατεµεντ οφ ιδεντιφιχατιον
οφ α περσον µαδε αφτερ περχειϖινγ τηατ περσον,
ωηεν τηε δεχλαραντ τεστιφιεσ ατ α τριαλ ορ ηεαρινγ
ιν α χριµιναλ χασε ανδ ισ συβϕεχτ το χροσσ−εξαµ−
ινατιον χονχερνινγ τηε στατεµεντ. Ρυλε 801(δ)
(2) προϖιδεσ συβσταντιϖε αδµισσιβιλιτψ, ασ νοτ
ηεαρσαψ, φορ αδµισσιονσ οφ α παρτψ−οππονεντ.
Ρυλε 801(δ)(2)(∆), Στατεµεντσ Βυψ α Παρτψσ
Αγεντ ορ Σερϖαντ. Τηε χοµµεντ προϖιδεσ:
Ρυλε 801(δ)(2)(∆) χονφιρµσ τηε χλεαρ διρεχτιον
οφ πριορ Ιλλινοισ λαω τηατ α στατεµεντ βψ α παρτψσ
αγεντ ορ σερϖαντ χονχερνινγ α µαττερ ωιτηιν τηε
σχοπε οφ τηε αγενχψ ορ εµπλοψµεντ, µαδε δυρ−
ινγ τηε εξιστενχε οφ τηε ρελατιονσηιπ, χονστιτυτεσ
αν αδµισσιον οφ α παρτψ−οππονεντ.
Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε Ρυλε 802, Ηεαρσαψ
Ρυλε. Τηε Ρυλε προϖιδεσ:
Ηεαρσαψ ισ νοτ αδµισσιβλε εξχεπτ ασ προϖιδεδ
βψ τηεσε ρυλεσ, βψ οτηερ ρυλεσ πρεσχριβεδ βψ τηε
Συπρεµε Χουρτ, ορ βψ στατυτε ασ προϖιδεδ ιν
Ρυλε 101.
Ιλλινοισ Ρυλεσ οφ Εϖιδενχε Ρυλε 101, Σχοπε. Τηε
Ρυλε προϖιδεσ:
Τηεσε ρυλεσ γοϖερν προχεεδινγσ ιν τηε χουρτσ οφ
Ιλλινοισ το τηε εξτεντ ανδ ωιτη τηε εξχεπτιονσ στατεδ
ιν Ρυλε 1101. Α στατυτορψ ρυλε οφ εϖιδενχε ισ εφφεχ−
τιϖε υνλεσσ ιν χονφλιχτ ωιτη α ρυλε ορ α δεχισιον οφ τηε
Ιλλινοισ Συπρεµε Χουρτ.
Ηεαρσαψ ισ αν ουτ−οφ−χουρτ στατεµεντ οφφερεδ το
εσταβλιση τηε τρυτη οφ τηε µαττερ ασσερτεδ ιν τηε στατε
µεντ. Πεοπλε ϖ. Βανκσ, 237 Ιλλ 2δ 154, 934 ΝΕ2δ
435 (2010); Πεοπλε ϖ. Τεννεψ, 205 Ιλλ 2δ 411, 793
ΝΕ2δ 571 (2002); Πεοπλε ϖ. Χαφφεψ, 205 Ιλλ 2δ 52,
792 ΝΕ2δ 1163 (2001); Πεοπλε ϖ. Ωιλλιαµσ, 181 Ιλλ
2δ 297, 692 ΝΕ2δ 1109 (1998); Πεοπλε ϖ. ϑοηνσον,
2013 Ιλλ Αππ (1στ) 103361, 987 ΝΕ2δ 412 (2013);
Πεοπλε ϖ. Χοννολλψ, 406 Ιλλ Αππ 3δ 1022, 942 ΝΕ2δ
71 (3δ ∆ιστ 2011); Πεοπλε ϖ. Γραψ, 378 Ιλλ Αππ
3δ 701, 883 ΝΕ2δ 546 (4τη ∆ιστ 2008); Πεοπλε ϖ.
Ανδερσον, 367 Ιλλ Αππ 3δ 653, 856 ΝΕ2δ 29 (2δ ∆ιστ
2006); Πεοπλε ϖ. Χλιφτον, 342 Ιλλ Αππ 3δ 696, 795
ΝΕ2δ 887 (2003); Προδροµοσ ϖ. Εϖερεν Σεχσ., Ινχ.,
341 Ιλλ Αππ 3δ 718, 793 ΝΕ2δ 151 (1στ ∆ιστ 2003).
Στατεδ σιµπλψ, τηε ηεαρσαψ ρυλε προηιβιτσ ιντροδυχ
τιον ιντο εϖιδενχε οφ στατεµεντσ µαδε ουτ οφ χουρτ
ωηεν οφφερεδ το προϖε τηε τρυτη οφ φαχτσ ασσερτεδ ιν
τηε στατεµεντ.
Τηε δανγερ οφ ηεαρσαψ εϖιδενχε ισ τηατ τηε παρτψ
αγαινστ ωηοµ τηε στατεµεντ ισ οφφερεδ ηασ νο οππορ−
τυνιτψ το χροσσ−εξαµινε τηε δεχλαραντ ορ το ιµπεαχη
ηισ ορ ηερ χρεδιβιλιτψ. Τηε βασισ φορ εξχλυδινγ εϖι−
δενχε υνδερ τηε ηεαρσαψ ρυλε ισ τηατ αν οππορτυνιτψ
το ασχερταιν τηε ϖεραχιτψ οφ τηε στατεµεντ ισ αβσεντ.
Αν οππορτυνιτψ φορ χροσσ−εξαµινατιον οφ τηε παρτψ
ωηοσε ασσερτιονσ αρε οφφερεδ το προϖε τηε τρυτη οφ τηε
µαττερ ασσερτεδ ισ αν εσσεντιαλ ρεθυιρεµεντ οφ συχη α
τεστιµονιαλ οφφερινγ. Χραωφορδ ϖ. Ωασηινγτον, 541
ΥΣ 36, 158 Λ Εδ 2δ 177, 124 Σ Χτ 1354 (2004); ∆αϖισ
ϖ. Ωασηινγτον ανδ Ηαµµον ϖ. Ινδιανα, 547 ΥΣ 813,
165 Λ Εδ 2δ 224, 126 Σ Χτ 2266 (2006); Πεοπλε ϖ.
Στεχηλψ, 225 Ιλλ 2δ 246, 870 ΝΕ2δ 333 (2007); Πεοπλε
ϖ. Συττον, 233 Ιλλ 2δ 89, 908 ΝΕ2δ 50 (2009).
Ιν Χραωφορδ, τηε Υνιτεδ Στατεσ Συπρεµε Χουρτ ηελδ
τηατ τεστιµονιαλ ουτ−οφ−χουρτ στατεµεντσ µαψ βε αδµιτ
τεδ ασ εϖιδενχε ατ τριαλ ονλψ ιφ τηε δεχλαραντ τεστιφιεσ
ορ τηε δεχλαραντ ισ υναϖαιλαβλε ανδ τηε δεφενδαντ ηασ
ηαδ πριορ οππορτυνιτψ το χροσσ−εξαµινε τηε δεχλαραντ.
Τηε Χουρτ διδ νοτ δεφινε ωηατ τεστιµονιαλ ηεαρσαψ
ωασ αλτηουγη τηε Χουρτ ηελδ ασ α µινιµυµ ιτ µυστ
ινχλυδε στατεµεντσ µαδε δυρινγ πολιχε ιντερρογατιον,
ασ ωελλ ασ στατεµεντσ τηατ αρε τηε ρεσυλτ οφ οτηερ φορµαλ
θυεστιονινγ συχη ασ τεστιµονψ γιϖεν ατ α πρελιµιναρψ
ηεαρινγ, γιϖεν το α γρανδ ϕυρψ ορ ατ α φορµερ τριαλ,
ωηερε τηε δεφενδαντ διδ νοτ ηαϖε αν οππορτυνιτψ το
χροσσ−εξαµινε. Ιν τηε χοµπανιον χασεσ οφ ∆αϖισ ανδ
Ηαµµον, τηε Χουρτ προϖιδεδ φυρτηερ εξπλανατιον το
ωηατ ισ µεαντ βψ τεστιµονιαλ στατεµεντσ. Τηε Χουρτ
εξπλαινεδ τηατ α στατεµεντ το λαω ενφορχεµεντ περσον
νελ ωιλλ βε δεεµεδ νοντεστιµονιαλ ιφ τηε χιρχυµ
στανχεσ οβϕεχτιϖελψ ινδιχατε τηατ τηε πριµαρψ πυρποσε
οφ τηε ιντερρογατιον ισ το γατηερ ινφορµατιον το µεετ
αν ονγοινγ εµεργενχψ. Ηοωεϖερ, στατεµεντσ µαδε
το λαω ενφορχεµεντ ωιλλ βε δεεµεδ τεστιµονιαλ ιφ
χιρχυµστανχεσ οβϕεχτιϖελψ ινδιχατε τηερε ισ νο ονγοινγ
εµεργενχψ ανδ τηε πριµαρψ πυρποσε οφ τηε ιντερρογα
τιον ισ το εσταβλιση ορ προϖε παστ εϖεντσ το ιδεντιφψ ορ
χονϖιχτ τηε περπετρατορ.
Ιν Στεχηλψ, α πλυραλιτψ οφ τηε Ιλλινοισ Συπρεµε Χουρτ
ηελδ τηατ α τεστιµονιαλ στατεµεντ ισ ονε µαδε ιν α
σολεµν φασηιον ανδ ισ ιντενδεδ το εσταβλιση α παρτιχυ−
λαρ φαχτ. Ιν γενεραλ, α στατεµεντ ισ τεστιµονιαλ ιφ τηε
δεχλαραντ ισ αχτινγ ιν α µαττερ αναλογουσ το α ωιτνεσσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT