Closing Argument

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages486-524
Χηαπτερ 21
ΧΛΟΣΙΝΓ ΑΡΓΥΜΕΝΤ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣21:10 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
♣21:20 Ορδερ οφ Χλοσινγ Αργυµεντ
♣21:30 Σχοπε
♣21:40 Προχεδυρε φορ Οβϕεχτινγ ∆υρινγ Χλοσινγ
♣21:50 Ρεχορδινγ Χλοσινγ Αργυµεντ
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣21:60 Ματτερσ Νοτ ιν Εϖιδενχε
♣21:70 ∆εµονστρατιϖε Ματεριαλσ Νοτ ιν Εϖιδενχε
♣21:80 Χοµµεντινγ ον Φαιλυρε το Τεστιφψ
♣21:90 Ινϕεχτινγ Σελφ ορ Περσοναλ Βελιεφ; ςουχηινγ φορ Ωιτνεσσ Χρεδιβιλιτψ
♣21:100 Ρεαδινγ ορ Αργυινγ Λαω
♣21:110 Περσοναλ Ατταχκσ
♣21:120 Ραχιαλ, Πολιτιχαλ ορ Ρελιγιουσ Χοµµεντσ
♣21:130 Ωεαλτη, Ποϖερτψ ορ Σελφ−Ιντερεστ
♣21:140 Χολλατεραλ Σουρχεσ
♣21:150 Σεττλεµεντ
♣21:160 Σπεχιφιχ ∆αµαγε Αωαρδ
♣21:170 Υνιτ οφ Τιµε ασ Μεασυρε οφ ∆αµαγεσ (Περ ∆ιεµ Αργυµεντ)
♣21:180 Χυµυλατιϖε Ερρορσ
21−483 Χλοσινγ Αργυµεντ ♣21:30
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
♣21:10 ∆εφινιτιον ανδ Πυρποσε
Ατ τηε χλοσε οφ αλλ τηε εϖιδενχε ον τηε ισσυεσ τριεδ, αν
αττορνεψ φορ εαχη παρτψ µαψ µακε α χλοσινγ στατεµεντ.
Σεε ΣΧΡ 233. ∆υρινγ χλοσινγ στατεµεντσ, χουνσελ πλαχ
εσ βεφορε τηε χουρτ τηε παρτψσ µαϕορ χοντεντιονσ, συµ
µαριζεσ ανδ χλαριφιεσ τηε εϖιδενχε αδδυχεδ ατ τριαλ, ανδ
αττεµπτσ το περσυαδε τηε φαχτ φινδερ τηατ τηε εϖιδενχε
συππορτσ τηατ παρτψσ ποσιτιον. Συµµατιονσ µαψ αλσο
προϖιδε αν οππορτυνιτψ φορ χουνσελ το γυιδε τηε φινδερ
οφ φαχτ ιν εϖαλυατινγ ανδ χοµπυτινγ δαµαγεσ.
Ωηετηερ ορ νοτ α χλοσινγ αργυµεντ ισ ρεθυιρεδ
δεπενδσ ον ωηετηερ τηε χασε ισ α χριµιναλ χασε, α χιϖιλ
χασε τριεδ το α ϕυρψ, ορ α χιϖιλ χασε τριεδ το τηε χουρτ. Ιν
α χριµιναλ τριαλ, ωηετηερ βενχη ορ ϕυρψ, τηε δεφενδαντ
ηασ α Σιξτη Αµενδµεντ ριγητ το πρεσεντ α χλοσινγ
αργυµεντ. Πεοπλε ϖ. Χραωφορδ, 343 Ιλλ Αππ 3δ 1050,
799 ΝΕ2δ 479 (2003) (στατεσ αργυµεντ τηατ δεφεν−
δαντ ηασ νο ριγητ το α χλοσινγ αργυµεντ ιν α βενχη τριαλ
ρεϕεχτεδ βψ Αππελλατε Χουρτ); Πεοπλε ϖ. Σµιτη, 249 Ιλλ
Αππ 3δ 460, 619 ΝΕ2δ 799 (1993) (δεφενδαντ ωηο
πρεσεντεδ νο εϖιδενχε ανδ ρεστεδ, ανδ διδ νοτ οβϕεχτ
ορ ρεθυεστ το αργυε, διδ νοτ ωαιϖε ηισ χονστιτυτιοναλ
ριγητ το µακε χλοσινγ αργυµεντ). Τηε χριµιναλ δεφεν−
δαντσ ριγητ το µακε α χλοσινγ αργυµεντ ισ αβσολυτε,
βυτ τηε τριαλ χουρτ ηασ τηε δισχρετιον το χοντρολ τηε
χηαραχτερ ανδ σχοπε οφ τηε χλοσινγ αργυµεντ. Πεοπλε ϖ.
Μιλλιγηαν, 265 Ιλλ Αππ 3δ 967, 638 ΝΕ2δ 1150 (1994)
(τριαλ χουρτ διδ νοτ δενψ δεφενδαντσ ριγητ το χλοσινγ
αργυµεντ βψ ρεπεατεδλψ συσταινινγ στατεσ οβϕεχτιονσ,
βεχαυσε τριαλ χουρτ ωασ περφορµινγ ωιτηιν ιτσ δισχρε
τιον το χοντρολ χηαραχτερ οφ χλοσινγ αργυµεντ). Ιν α
χιϖιλ ϕυρψ τριαλ, τηε τριαλ ϕυδγε µυστ αλλοω τηε παρτιεσ α
χλοσινγ αργυµεντ. Λιπτακ ϖ. Σεχυριτψ Βεν. Ασσοχ., 350
Ιλλ 614, 183 ΝΕ 564 (1932). Ιν α χιϖιλ τριαλ βεφορε τηε
βενχη, χλοσινγ αργυµεντ ισ νοτ α ριγητ βυτ α πριϖιλεγε
τηατ ισ αχχορδεδ το τηε παρτιεσ ιν τηε δισχρετιον οφ τηε
τριαλ ϕυδγε. Καρβελικ ϖ. Στασχηκε, 232 Ιλλ Αππ 3δ 114,
596 ΝΕ2δ 805 (1992).
♣21:20 Ορδερ οφ Χλοσινγ Αργυµεντ
Τηε παρτιεσ µυστ προχεεδ ατ αλλ σταγεσ οφ τηε τριαλ,
ινχλυδινγ χλοσινγ στατεµεντσ, ιν τηε ορδερ ιν ωηιχη
τηεψ αππεαρ ιν τηε πλεαδινγσ, υνλεσσ οτηερωισε αγρεεδ
βψ αλλ παρτιεσ ορ ορδερεδ βψ τηε χουρτ. ΣΧΡ 233. Ιν α
χιϖιλ χασε, τηε πλαιντιφφ ηασ τηε ριγητ το οπεν ανδ χλοσε
τηε αργυµεντ (τηατ ισ, το γιϖε αν ινιτιαλ χλοσινγ αργυ−
µεντ ανδ τηεν το γιϖε α ρεβυτταλ αργυµεντ αφτερ τηε
δεφενδαντσ χλοσινγ αργυµεντ) ωηερε τηε πλαιντιφφ ηασ
ανψτηινγ το προϖε ιν ορδερ το σεχυρε α ϖερδιχτ φροµ τηε
ϕυρψ. Νατιοναλ Βανκ οφ Αλεδο ϖ. Ολσον, 143 Ιλλ Αππ 3δ
965, 493 ΝΕ2δ 736 (1986). Οχχασιοναλλψ, ωηερε τηε
δεφενδαντ ηασ τηε σολε βυρδεν οφ προοφ ανδ τηε πλαιν−
τιφφ δοεσ νοτ νεεδ το πρεσεντ εϖιδενχε, τηε δεφενδαντ
ηασ τηε ριγητ το οπεν ανδ χλοσε τηε αργυµεντσ. Ωασηερ
ϖ. Ταννερ, 100 Ιλλ Αππ 2δ 157, 241 ΝΕ2δ 202 (1968).
Ιν χριµιναλ χασεσ, τηε στατε οπενσ (ινιτιαλ χλοσινγ
αργυµεντ)ανδ ηασ ρεβυτταλ; τηε δεφενδαντ φολλοωσ τηε
στατεσ οπενινγ αργυµεντ ανδ χαννοτ ρεσπονδ το τηε
στατεσ ρεβυτταλ. Α χριµιναλ δεφενδαντ δοεσ νοτ ηαϖε
τηε ριγητ το οπεν ανδ χλοσε τηε αργυµεντσ εϖεν ιφ ηε ορ
σηε χλαιµσ ιννοχενχε βψ ρεασον οφ ινσανιτψ ατ τηε τιµε
οφ τηε χοµµισσιον οφ τηε οφφενσε βεχαυσε, εϖεν ιφ τηε
δεφενδαντ αδµιτσ χοµµιττινγ τηε χριµιναλ αχτ ανδ
µαινταινσ ιννοχενχε βψ ρεασον οφ ινσανιτψ, τηε στατε
µυστ προϖε τηε ελεµεντσ οφ τηε οφφενσε ανδ προϖε
τηατ τηε δεφενδαντ χοµµιττεδ τηε οφφενσε. Πεοπλε ϖ.
Φιελδσ, 170 Ιλλ Αππ 3δ 1, 523 ΝΕ2δ 1196 (1988);
Πεοπλε ϖ. Μχ∆οναλδ, 329 Ιλλ Αππ 3δ 938, 769 ΝΕ2δ
1008 (1στ ∆ιστ 2002). Ωηετηερ το γραντ α δεφενδαντ α
ρεβυτταλ αργυµεντ ον τηε ινσανιτψ ισσυε ισ ιν τηε σουνδ
δισχρετιον οφ τηε τριαλ χουρτ. Πεοπλε ϖ. Μχ∆οναλδ, 329
Ιλλ Αππ 3ρδ 938, 769 ΝΕ2δ 1008 (1στ ∆ιστ 2002). Ατ
τηε σεχονδ σταγε οφ α χαπιταλ σεντενχινγ ηεαρινγ, τηε
τριαλ ϕυδγε ηασ δισχρετιον το περµιτ τηε στατε το πρεσεντ
ρεβυτταλ αργυµεντ βεχαυσε τηε στατε ισ τηε µοϖινγ
παρτψ ατ τηε σεντενχινγ. Πεοπλε ϖ. Εµερσον, 189 Ιλλ
2δ 436, 727 ΝΕ2δ 302 (2000). Τηε δεφενδαντ δοεσ
νοτ ηαϖε α ριγητ το µακε οπενινγ ανδ ρεβυτταλ αργυ−
µεντσ το τηε ϕυρψ ιν τηε σεχονδ σταγε οφ α χαπιταλ
σεντενχινγ ηεαρινγ, εϖεν τηουγη ατ τηατ ποιντ ιν τηε
προχεεδινγσ νειτηερ παρτψ ηασ ανψ παρτιχυλαρ βυρδεν
οφ προοφ. Πεοπλε ϖ. Γιλλιαµ, 172 Ιλλ 2δ 484, 670 ΝΕ2δ
606 (1996).
Α δεφενδαντ ωηο ηασ τηε ριγητ το οπεν φιρστ ανδ
χλοσε λαστ µυστ ασσερτ τηε ριγητ το τηε χουρτ, βεχαυσε α
φαιλυρε το ασσερτ α ριγητ το αργυµεντ ηασ βεεν δεεµεδ
α ωαιϖερ. Πεοπλε ϖ. Λιγγινσ, 229 Ιλλ Αππ 3δ 621, 593
ΝΕ2δ 1113 (1992).
Ιφ σεϖεραλ αχτιονσ ηαϖε βεεν χονσολιδατεδ, τηε τριαλ
χουρτ γενεραλλψ ηασ δισχρετιον το δετερµινε ωηιχη
παρτψ ηασ τηε ριγητ το οπεν ανδ χλοσε, γιϖεν τηε χιρ−
χυµστανχεσ οφ τηε χασε. ΣΧΡ 233.
♣21:30 Σχοπε
Τριαλ χουρτσ αρε ρεθυιρεδ το ιντερπρετ τηε περµισ−
σιβλε σχοπε οφ χλοσινγ αργυµεντσ βροαδλψ. Τηυσ, ιν
♣21:30 Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 21−484
αδδρεσσινγ α ϕυρψ δυρινγ χλοσινγ, χουνσελ µαψ χοµ−
µεντ ον εϖερψ περτινεντ µαττερ οφ φαχτ βεαρινγ ον τηε
θυεστιονσ το βε δεχιδεδ βψ τηε ϕυρψ. Ιν ονε χασε, φορ
εξαµπλε, τηε προσεχυτορ αργυεδ ιν χλοσινγ τηατ τηε
δεφενδαντσ µοτιϖε φορ µυρδερ ωασ ραπε, βασεδ ον
τηε χιρχυµστανχεσ φουνδ ατ τηε σχενε. Τηε προσεχυ−
τορ εϖεν συγγεστεδ ωηατ τηε ϖιχτιµ µιγητ ηαϖε σαιδ.
Τηε χοµµεντσ ωερε ηελδ το βε α ρεασοναβλε χηαρ−
αχτεριζατιον οφ, ανδ λογιχαλ ινφερενχεσ δραων φροµ,
τηε εϖιδενχε. Πεοπλε ϖ. Πεεπλεσ, 155 Ιλλ 2δ 422, 616
ΝΕ2δ 294 (1993). Τηε τριαλ χουρτ χοµµιτσ πρεϕυδιχιαλ
ερρορ ιφ ιτ ρεστριχτσ χουνσελ φροµ χοµµεντινγ ωιτηιν
τηε φουρ χορνερσ οφ τηε εϖιδενχε δυρινγ συµµατιον ιφ
τηε αργυµεντ ισ χεντραλ το χουνσελσ χλαιµ ορ δεφενσε.
Ζινδριχκ ϖ. ∆ρακε, 75 Ιλλ Αππ 3δ 702, 393 ΝΕ2δ 1277
(1979) (ωηεν πλαιντιφφσ χουνσελ αργυεδ ποσιτιον οφ
ϖεηιχλεσ ατ τιµε οφ χολλισιον βασεδ ον πηψσιχαλ φαχτσ ιν
εϖιδενχε, ηε ωασ µακινγ ρεασοναβλε ινφερενχεσ φροµ
φαχτσ ανδ νοτ οφφερινγ οπινιον οφ αχχιδεντ ρεχονστρυχ−
τιον νοτ πλαχεδ ιν εϖιδενχε).
Χουνσελ αλσο ηασ α ριγητ δυρινγ συµµατιον το πλαχε
βεφορε τηε ϕυρψ τηε χοντεντιονσ οφ τηε παρτιεσ ασ στατεδ
ιν τηε πλεαδινγσ. Πλεαδινγσ νοτ τραϖερσεδ αρε χονσιδ
ερεδ αδµιττεδ ανδ µαψ βε ρεαδ το τηε ϕυρψ. Φελδ ϖ.
Λοφτισ, 140 Ιλλ Αππ 530 (1908). Ηοωεϖερ, χουνσελ ισ
γενεραλλψ νοτ περµιττεδ το ρεαδ τηε πλεαδινγσ το τηε
ϕυρψ ιφ δοινγ σο ωουλδ τενδ το χονφυσε τηε ϕυρορσ.
Ηανδλεψ ϖ. Ερβ, 314 Ιλλ Αππ 207, 41 ΝΕ2δ 222 (1942).
Αλτηουγη βροαδ ιν σχοπε, χουνσελσ λιβερτψ οφ δισ−
χυσσιον δυρινγ χλοσινγ αργυµεντ ισ νοτ ωιτηουτ λιµιτσ.
Χουνσελσ χοµµεντσ ον τηε εϖιδενχε δυρινγ συµ−
µατιον µυστ ρεµαιν ωιτηιν τηε ισσυεσ ανδ εϖιδενχε
ατ τριαλ. Ιν ονε χασε, φορ εξαµπλε, χουνσελ ρεφερρεδ ιν
χλοσινγ αργυµεντ το αν υνρελατεδ χασε ιν ωηιχη α χον−
χερτ ϖιολινιστ λοστ ηερ αρµσ ιν αν αχχιδεντ ανδ ρεχοϖ−
ερεδ ∃30 µιλλιον φροµ τηε ΧΤΑ. Οβϕεχτιονσ ωερε
συσταινεδ, βυτ χουνσελ µερελψ χηανγεδ τηε ϖιολινιστσ
ιδεντιτψ ανδ οχχυπατιον ιν α τηινλψ ϖειλεδ αττεµπτ
το ρεστατε τηε πρεϕυδιχιαλ χοµµεντσ. Τηε χοµµεντσ
ωερε ηελδ το βε ουτσιδε αλλ βουνδσ οφ φαιρ χοµµεντ ον
εϖιδενχε. Χοπελανδ ϖ. Στεβχο Προδυχτσ Χορπ., 316 Ιλλ
Αππ 3δ 932, 738 ΝΕ2δ 199 (2000).
Αχχορδινγλψ, δυρινγ χλοσινγ αργυµεντ, χουνσελ µαψ:
Μακε α χλεαρ ανδ χονχισε στατεµεντ οφ τηε παρτψσ
µαϕορ χοντεντιονσ.
Χοµµεντ ον τηε χρεδιβιλιτψ οφ ωιτνεσσεσ. Πεοπλε
ϖ. Βεννεττ, 304 Ιλλ Αππ 3δ 69, 710 ΝΕ2δ 445
(1999) (Ωηατ ωουλδ τηειρ, τηε χορρεχτιον οφφι−
χερσ, µοτιϖε βε το χοµµιτ περϕυρψ το ασσιστ ανοτη−
ερ ινµατε ιν πλαντινγ εϖιδενχε αγαινστ α διφφερεντ
ινµατε . . . το ρισκ τηειρ χαρεερσ? ηελδ το βε προπερ
χοµµεντ).
Συµµαριζε ανδ χλαριφψ τηε εϖιδενχε αδδυχεδ ατ
τριαλ.
∆ραω ρεασοναβλε ινφερενχεσ φροµ τηε εϖιδενχε
αδδυχεδ ατ τριαλ. Μχ∆οννελλ ϖ. ΜχΠαρτλιν, 192 Ιλλ
2δ 505, 736 ΝΕ2δ 1074 (2000) (φροµ εϖιδενχε,
δεφενδαντ χουλδ αργυε ινφερενχε οφ νον−παρτψ
δοχτορσ νεγλιγενχε ασ σολε προξιµατε χαυσε οφ
πλαιντιφφσ ινϕυριεσ).
Αττεµπτ το περσυαδε τηε φαχτ φινδερ τηατ τηε εϖι−
δενχε συππορτσ τηε παρτψσ ποσιτιον.
Χοµµεντ ον αν αδϖερσε παρτψσ φαιλυρε το χαλλ α
ωιτνεσσ υνδερ τηατ παρτψσ χοντρολ ωηοσε τεστι−
µονψ τηε παρτψ χουλδ βε εξπεχτεδ το προδυχε ιφ ιτ
ωερε φαϖοραβλε το τηε παρτψ. Ιλλινοισ Παττερν ϑυρψ
Ινστρυχτιον (Χιϖιλ) 5.01. Ηοωεϖερ, συχη χοµ−
µεντσ αρε αππροπριατε ονλψ ωηεν τηε τεστιµονψ
ωουλδ ηαϖε βεεν αδµισσιβλε ατ τριαλ. Ηυντερ
ϖ. Χηιχαγο ανδ Νορτηωεστερν Τρανσπορτατιον
Χοµπανψ, 200 Ιλλ Αππ 3δ 458, 558 ΝΕ2δ 216
(1990); σεε ♣23:80.
Προϖιδε γυιδανχε το τηε φινδερ οφ φαχτ ιν εϖαλυατ
ινγ ανδ χοµπυτινγ δαµαγεσ. Τηισ µαψ βε δονε βψ
µεντιον οφ α λυµπ−συµ φιγυρε ασ στατεδ ιν τηε αδ
δαµνυµ χλαυσε, ορ µεντιον οφ α ρεασοναβλε φιγυρε
βασεδ ον τηε εϖιδενχε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ ιµπροπερ το
συγγεστ α µατηεµατιχαλ φορµυλα, συχη ασ αν αωαρδ
οφ α σπεχιφιχ συµ περ δαψ το χαλχυλατε τηοσε δαµ
αγεσ. Ραµιρεζ ϖ. Χιτψ οφ Χηιχαγο, 318 Ιλλ Αππ 3δ
18, 740 ΝΕ2δ 1190 (2000); σεε ♣23:170.
Ιν χοντραστ, χουνσελ µαψ νοτ ενγαγε ιν τηε φολλοω−
ινγ χονδυχτ δυρινγ χλοσινγ αργυµεντ:
Μεντιον ορ δισχυσσ µαττερσ νοτ αδµιττεδ ιντο
εϖιδενχε. Τσουκασ ϖ. Λαπιδ, 315 Ιλλ Αππ 3δ 372,
733 ΝΕ2δ 823 (2000) (πλαιντιφφσ χουνσελ ωασ νοτ
αλλοωεδ το αργυε τηατ νο δοχτορ ηαδ εξαµινεδ τηε
πλαιντιφφ αφτερ 8 π.µ., ωηεν νο εϖιδενχε εσταβ
λισηεδ τηατ φαχτ ανδ τηερε ωασ εϖιδενχε τηατ α δοχ
τορ διδ εξαµινε τηε πλαιντιφφ ιν τηατ τιµε φραµε).
 Ινϕεχτ ηιµσελφ ορ ηερσελφ ιντο τηε αργυµεντ.
Κοονχε εξ ρελ. Κοονχε ϖ. Παχιλιο, 307 Ιλλ Αππ 3δ
449, 718 ΝΕ2δ 628 (1999) (δεφενδαντσ χουνσελ
ιµπροπερλψ στατεδ τηατ ηε βελιεϖεδ δεφενδαντσ
ωερε ηονεστ πεοπλε ανδ ωερε νοτ ρεσπονσιβλε φορ
αχχιδεντ); σεε ♣23:90.
Αππεαλ το τηε σψµπατηψ ορ περσοναλ πρεϕυδιχεσ οφ
τηε ϕυρψ ορ τηε χουρτ. Πεοπλε ϖ. Βλυε, 189 Ιλλ 2δ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT