Preface

AuthorDavid Frangiamore
Pages5-5
PREFACE
Ηοω χαν ψου γετ αν υνρεσπονσιϖε ινσυρανχε αδϕυστερ το ρεπλψ το ψουρ τελεπηονε χαλλσ ανδ λεττερσ? Ηοω χαν ψου
βε συρε τηατ ψουρ χλιεντσ χλαιµ ισ βεινγ ηανδλεδ ιν α φαιρ ανδ τιµελψ µαννερ βψ τηε ινσυρανχε χοµπανψ? Ηοω χαν
   

Ηοω Ινσυρανχε Χοµπανιεσ Σεττλε Χασεσ προϖιδεσ αν ινσιδερσ τουρ οφ τηε ωορκινγσ οφ τηε ινσυρανχε ινδυστρψ.
Ηοω Ινσυρανχε
Χοµπανιεσ Σεττλε Χασεσ χοϖερσ:
Ηοω το Πλαψ τηε Χλαιµσ Γαµε
Ινσυρανχε Πολιχψ ∆εφενσεσ ανδ Χοϖεραγε Ισσυεσ
Αϖοιδινγ Βαδ Φαιτη Τραπσ
Ηοω Το ∆ετερµινε ιφ τηε Ινσυρερ Ηασ Χονδυχτεδ α Φυλλ, Φαιρ, ανδ Οβϕεχτιϖε Ινϖεστιγατιον
 
Υνφαιρ Σεττλεµεντ Τεχηνιθυεσ
 
Νεγοτιατιον Ταχτιχσ
Εαχη χηαπτερ λιστσ κεψ ποιντσ το ρεµεµβερ ωηεν δεαλινγ ωιτη αν ινσυρανχε χοµπανψ ανδ ηελπφυλ τιπσ φορ χογεντ
χοµµυνιχατιονσ ωιτη ινσυρανχε ινδυστρψ περσοννελ. Σαµπλε λεττερσ, χηεχκλιστσ ανδ ινσυρανχε φορµσ αρε ινχλυδεδ
το ηελπ στρεαµλινε τηε πρεπαρατιον προχεσσ. Φροµ χοϖερ το χοϖερ, Ηοω Ινσυρανχε Χοµπανιεσ Σεττλε Χασεσ πρεσεντσ
ινφορµατιον ανδ µετηοδσ τηατ γιϖε ψου τηε ινσιδε τραχκ αδϖανταγε. Πυτ ιτ το ωορκ φορ ψου ον ψουρ νεξτ ινσυρανχε χασε.
Τηε Εδιτορ
F-3

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT