About the author

AuthorDavid Frangiamore
Pages6-6
ABOUT THE AUTHOR
DAVID FRANGIAMORE
    
ανδ τεστιµονψ ιν α ωιδε ϖαριετψ οφ ινσυρανχε ρελατεδ χασεσ. Ηε ισ α φορµερ υνιτ χλαιµσ µαναγερ φορ Νατιονωιδε/
Ωαυσαυ Ινσυρανχε. Ωηιλε ατ Νατιονωιδε/Ωαυσαυ, Μρ. Φρανγιαµορε ωασ ρεσπονσιβλε φορ τηε συπερϖισιον, λιτιγατιον,
ανδ σεττλεµεντ οφ µοστ οφ τηε µαϕορ Ωεστ Χοαστ ενϖιρονµενταλ χλαιµσ ανδ λιτιγατιον. Ηε αλσο σερϖεδ ασ µαναγερ οφ
τηε Χαλιφορνια χονστρυχτιον δεφεχτ υνιτ, ωηιχη ηανδλεδ ινσυρανχε χλαιµσ ινϖολϖινγ σοµε οφ τηε λαργεστ ρεσιδεντιαλ
ανδ χοµµερχιαλ χονστρυχτιον προϕεχτσ τηρουγηουτ τηε Στατε οφ Χαλιφορνια. Μρ. Φρανγιαµορε ηαδ βεεν ρεταινεδ βψ

ανδ τριαλσ ιν µανψ ινσυρανχε χοϖεραγε ανδ χλαιµ ηανδλινγ δισπυτεσ βοτη ιν στατε ανδ φεδεραλ χουρτσ. Μανψ ϕυδγεσ,

οφ χοµπλεξ ινσυρανχε χλαιµσ ιν τηε χουντρψ.
Μρ. Φρανγιαµορε γραδυατεδ φροµ Υνιον Χολλεγε ιν Σχηενεχταδψ Ν.Ψ ιν 1981 ωιτη α βαχηελορσ δεγρεε ιν
πολιτιχαλ σχιενχε; ανδ φροµ Γολδεν Γατε Υνιϖερσιτψ ωιτη α ϑυρισ ∆οχτορ ιν 1985. Μρ. Φρανγιαµορε ηασ βεεν αδµιττεδ
το πραχτιχε λαω ιν Χαλιφορνια (αχτιϖε) ανδ Ωασηινγτον Στατε (ιναχτιϖε).
F-4

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT