Introduction

AuthorDavid Frangiamore
Pages38-38
INTRODUCTION
Ιτ ισ τηε ιντεντ οφ τηισ βοοκ το ρεδυχε ψουρ στρεσσ λεϖελ, ασ ωελλ ασ ψουρ χλιεντσ, ωηιλε προχεσσινγ ψουρ ινσυρανχε
χασεσ. Ηοω Ινσυρανχε Χοµπανιεσ Σεττλε Χασεσ ισ δεσιγνεδ το σηοω ψου ηοω το γετ ψουρ χλιεντσ ορ ψουρ πολιχψ−
ηολδερσ χλαιµ προχεσσεδ προµπτλψ ωιτη τηε λεαστ αµουντ οφ ηασσλε.
Ιν ορδερ το αχχοµπλιση τηεσε οβϕεχτιϖεσ, τηε βοοκ εξπλαινσ ηοω τηε χλαιµσ γαµε ισ πλαψεδ ανδ βψ ωηοσε ρυλεσ.
Υσυαλλψ τηε ινσυρανχε χοµπανψ ισ νοτ γοινγ το υνιλατεραλλψ ρεσολϖε τηε χλαιµ υντιλ ψου σηοω ψου κνοω ωηατ ψου
αρε δοινγ ανδ τηατ ψου αρε σεριουσ. Τηισ ισ σαλεσµανσηιπ ανδ χοµµυνιχατιον. Πολιχψηολδερσ αλσο µαψ ηαϖε αν
υνρεαλιστιχ εξπεχτατιον ον τηε σχοπε οφ χοϖεραγε προϖιδεδ. Ηοωεϖερ, ινσυρερσ αρε νοτ οβλιγατεδ το παψ αµουντσ
αβοϖε ανδ βεψονδ τηοσε δυε υνδερ τηε πολιχψ.

αγερσ. Ιτ σηοωσ ψου τηε βασιχσ οφ µοτιϖατιον, ωιτηιν τηε χλαιµσ ινδυστρψ. Ιτ ισ ουρ ηοπε τηατ ψου ωιλλ λεαρν ηοω το

Α µαϕορ πορτιον οφ τηε βοοκ ωιλλ σηοω ψου ηοω το ωαλκ τηρουγη τηε χλαιµσ µαζε. Ιτ ουτλινεσ, ιν α στραιγητ−
φορωαρδ µαννερ, ηοω το γετ ψουρ χλιεντσ χασε χονχλυδεδ βψ υσε οφ λεττερσ ανδ χηεχκλιστσ. Ιτ ισ ιµπορταντ το κνοω
ωηερε ψουρ χασε ηασ βεεν, ιτσ χυρρεντ στατυσ ανδ ωηατ ισ νεχεσσαρψ το χονχλυδε τηε χασε. Αδδιτιοναλλψ, τηε βοοκ ωιλλ
ασσιστ ψου ιν δεϖελοπινγ α πλαν ανδ τηεµε το σελλ ψουρ χασε, ρατηερ τηαν λιτιγατινγ ιτ.
Ηοω Ινσυρανχε Χοµπανιεσ Σεττλε Χασεσ στρεσσεσ δισχιπλινε, οργανιζατιον, δοχυµεντατιον ανδ οπεν χοµµυνι−

Ψουρ αττιτυδε ισ ασ ϖαλυαβλε ασ ψουρ χλιεντσ χασε. Α βαδ αττιτυδε ανδ α γοοδ χασε υσυαλλψ µεανσ τηατ ψου αρε
γοινγ το τριαλ.
  
χοµπανιεσ ωηο ωριτε τηε πολιχιεσ, ορ τηειρ αγεντσ, βροκερσ, αδϕυστερσ, αττορνεψσ ορ τηε χουρτσ. Μανψ τιµεσ τηερε ισ
µορε τηαν ονε οπινιον ασ το ωηατ ωασ ιντενδεδ, ωηατ ωασ σαιδ ανδ ωηατ ωασ ηεαρδ.
    

Τηισ βοοκ ισ αβουτ ηοω ινσυρανχε χοµπανιεσ σεττλε χασεσ ανδ τηε βαλανχινγ οφ ριγητσ, δυτιεσ, εξπεχτατιονσ
ανδ προµισεσ.
F-36

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT