Depositions

AuthorJ. Michael Hayes
Pages296-328
18−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
18
ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
Ι. ΠΥΡΠΟΣΕ & ΓΟΑΛΣ
♣18:00 [Ρεσερϖεδ]
♣18:01 Ασσεσσινγ τηε Οπποσιτιον
♣18:02 Ναρροωινγ τηε Ισσυεσ
♣18:03 Φυλλψ Εξπλορινγ Ισσυεσ
♣18:04 Γεττινγ Φαχτσ Λοχκεδ Ιν
ΙΙ. ΝΟΤΙΧΙΝΓ ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝ
♣18:10 Εξαµπλε Φαχτ Παττερν
♣18:20 Ρυλεσ φορ Νοτιχε
♣18:21 Φορµ: Νοτιχε οφ ∆εποσιτιον
♣18:30 Ορδερ οφ Ωιτνεσσεσ
♣18:31 Φορµ: Ρεθυεστ φορ Ορδερ το Ρεδυχε Νυµβερ οφ ∆αψσ Νοτιχε φορ ∆εποσιτιον
♣18:40 Λοχατιον οφ ∆εποσιτιονσ
♣18:50 Αδϕουρνµεντσ
♣18:60 Χουρτ−ορδερεδ ∆εποσιτιονσ
♣18:61 Φορµ: Μοτιον το Χοµπελ ∆εποσιτιον
♣18:62 Χοντεµπτ Ρεµεδψ
ΙΙΙ. ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΘΥΕΣΤΙΟΝΙΝΓ ΟΦ ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ
♣18:65 Ρυλεσ φορ τηε Χονδυχτ οφ ∆εποσιτιονσ
♣18:70 Αττορνεψ ανδ Χλιεντ Πρεπαρατιον
♣18:71 Μεδιχαλ Ρεϖιεω
♣18:71.10 Πριορ Ινϕυριεσ
♣18:71.20 ∆ερογατορψ Ρεµαρκσ
♣18:72 Αχχιδεντ Σχενε
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 18−2
♣18:73 ∆οχυµεντ Ρεϖιεω
♣18:74 Χαρριερ Ταχτιχσ
♣18:74.10 Σπεχιαλ Ινϖεστιγατιϖε Υνιτσ
♣18:74.20 Συρϖειλλανχε
♣18:74.21 Σταψ οφ ∆ισχλοσυρε ορ ∆εποσιτιον
♣18:74.22 Σανχτιονσ
♣18:74.23 Φορµ: Μοτιον φορ Προτεχτιϖε Ορδερ
♣18:75 Φαλσε Τεστιµονψ
♣18:80 Βασιχ Χλιεντ ∆εποσιτιον Χηεχκλιστ
♣18:90 ∆εριϖατιϖε Χλαιµ / Χονσορτιυµ
♣18:91 Θυεστιονσ φορ Σπουσε
♣18:91.10 Σεξ ανδ Ιντιµαχψ
♣18:91.20 Σαµπλε Λινε οφ ∆εφενσε Θυεστιονσ − Βαχκ Ινϕυρψ
Ις. ΣΧΟΠΕ ΟΦ ΘΥΕΣΤΙΟΝΙΝΓ
♣18:100 Υσυαλ Στιπυλατιονσ
♣18:110 Ιµπροπερ/Οβϕεχτιοναβλε Θυεστιονσ
♣18:120 Γενεραλ Θυεστιον Χηεχκλιστ
♣18:130 Εµπλοψµεντ Θυεστιον Χηεχκλιστ
♣18:140 Εδυχατιον Θυεστιον Χηεχκλιστ
♣18:150 Συδδεν Στοπ Θυεστιον Χηεχκλιστ
♣18:160 Στατεµεντσ Θυεστιον Χηεχκλιστ
♣18:170−18:190 [Ρεσερϖεδ]
ς. ΝΟΝ−ΠΑΡΤΨ ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
♣18:200 Γενεραλλψ
♣18:210 Ωηετηερ το ∆εποσε
♣18:211 ∆εποσινγ Εξπερτσ
♣18:220 Συβποενα
♣18:230 Χασε Στυδψ
♣18:240 Νον−παρτψ Ωιτνεσσ Σαµπλε Θυεστιονσ
♣18:250−290 [Ρεσερϖεδ]
ςΙ. ΠΟΣΤ−∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝ ΡΕςΙΕΩ
♣18:300 Τρανσχριπτ Ρεϖιεω
♣18:301 Φορµ: Λεττερ Αχχοµπανψινγ ∆εποσιτιον Τρανσχριπτ (το ∆εφενσε Χουνσελ)
♣18:302 Φορµ: Λεττερ Αχχοµπανψινγ ∆εποσιτιον Τρανσχριπτ (το Χλιεντ)
18−3 ∆εποσιτιονσ ♣18:00
Ι. ΠΥΡΠΟΣΕ & ΓΟΑΛΣ
♣18:00 [Ρεσερϖεδ]
♣18:01 Ασσεσσινγ τηε Οπποσιτιον
Μανψ λαωψερσ βελιεϖε τηατ δεποσιτιονσ αρε τηε µοστ ιµπορταντ δισχοϖερψ τοολ ιν τηε τριαλ λαωψερσ αρσεναλ. Ιτ ισ τηε
πριµαρψ µετηοδ το θυεστιον τηε δεφενδαντ υνλεσσ χουνσελ χηοοσεσ ιντερρογατοριεσ ιν λιευ οφ τηε δεποσιτιον. Τηε δεποσι−
τιον αλλοωσ ψου τηε οππορτυνιτψ το οβσερϖε συχη τηινγσ ασ χανδορ, εϖασιϖενεσσ ανδ δεµεανορ οφ τηε οπποσινγ παρτψ. Ιτ ισ
α υνιθυε οππορτυνιτψ το ασσεσσ το ωηατ εξτεντ τηισ παρτψ ισ µαρκεταβλε το α ϕυρψ. Φυρτηερ, τηε δεποσιτιον αλλοωσ ψου το
φολλοω υπ ον ρεσπονσεσ µαδε βψ τηε ωιτνεσσ. Φορ τηεσε ρεασονσ, α δεποσιτιον ισ αλµοστ αλωαψσ πρεφεραβλε το δισχοϖερψ
υπον ωριττεν θυεστιονσ. Σεε ♣16 ΙΙ. ∆. φορ µορε ον ιντερρογατοριεσ.
♣18:02 Ναρροωινγ τηε Ισσυεσ
Ιν αδδιτιον το ασσεσσινγ τηε οπποσινγ παρτψ, τηε δεποσιτιον αλλοωσ χουνσελ το ναρροω ορ εϖεν ελιµινατε ισσυεσ ιν
τηε χασε. Φορ εξαµπλε:
Χαν ωε αγρεε τηατ ψου ωερε δριϖινγ τηε ωηιτε Χηεϖψ ϖαν ατ τηε τιµε οφ τηε χολλισιον?
Ισντ ιτ τρυε τηατ ψου ωερε αβλε το οβσερϖε τηε πλαιντιφφ ωεαρινγ ηερ σεατβελτ ιµµεδιατελψ αφτερ τηε χολλισιον?
Τηερε ισ νο δισπυτε, ισ τηερε, τηατ ψου ηαδ α στοπ σιγν ωηερε ψου εντερεδ τηε ιντερσεχτιον?
∆ιδντ ψου τελλ τηε πολιχε οφφιχερ τηατ ψου ωερε χηανγινγ τηε δισχ ιν τηε Χ∆ πλαψερ ϕυστ πριορ το τηε χολλισιον?
Ιν φαχτ, τηε ροαδ ισ ναρροω ανδ ωινδψ ιν τηε αρεα ωηερε ψου σαψ τηατ ψου σαω τηε χολλισιον τακε πλαχε?
Ψου ονλψ γλανχεδ υπ πριορ το τηε χολλισιον?
Τηατ ωασ φορ α σπλιτ σεχονδ, χορρεχτ?
Ναρροωινγ τηε ισσυεσ νοτ ονλψ ρελιεϖεσ ανξιετψ βυτ αλλοωσ τηε τριαλ το προχεεδ ιν α λεσσ χυµβερσοµε µαννερ. Ιτ αλσο µακεσ
ιτ εασιερ φορ τηε ινσυρανχε χαρριερ το εϖαλυατε τηε χασε.
♣18:03 Φυλλψ Εξπλορινγ Ισσυεσ
Χριτιχισµ ισ οφτεν ραισεδ τηατ Αττορνεψ Σµιτη τακεσ α λονγ δεποσιτιον. Ι χαν γετ ωηατ Ι ωαντ θυιχκλψ ανδ γετ οντο
τηε νεξτ χασε. Ωηεν ψου ηεαρ τηισ στατεµεντ, ιτ ισ νοτ υσυαλλψ αν ινδιχατιον οφ χοµπετενχε βυτ ρατηερ αν ινδιχατιον
οφ σοµετηινγ νοτ θυιτε σο νοβλε. Ψου αρε τηερε το τακε τηε τεστιµονψ οφ α φαχτ ωιτνεσσ, οφτεν α παρτψ το τηε χασε. Εϖερψ
ισσυε ρελατεδ το λιαβιλιτψ ανδ δαµαγεσ σηουλδ βε φυλλψ εξπλορεδ ατ τηατ τιµε.
Φορ εξαµπλε, ϕυστ βεχαυσε τηε δεφενδαντ αδµιτσ λιαβιλιτψ ιµµεδιατελψ δοεσ νοτ συγγεστ τηατ ψου αρε δονε ταλκινγ
αβουτ τηε χολλισιον. Ωηατ ιφ ψου ρεαλιζε λατερ τηατ τηε δεφενδαντσ εξπερτ ιντενδσ το σαψ τηατ τηε πλαιντιφφσ ινϕυρψ χουλδ
νοτ ηαϖε χοµε ιν συχη α λοω−ιµπαχτ χολλισιον? Αϖοιδ τηισ προβλεµ βψ φυλλψ δισχυσσινγ τηε χολλισιον ιµπαχτ ωιτη τηε
δεφενδαντ.
ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΤΙΠ: Μακε τηε πηψσιχαλ δψναµιχσ οφ τηε χολλισιον παρτ οφ ψουρ ρουτινε ινθυιρψ. Αλωαψσ ασκ
αβουτ τηε εξτεντ οφ δαµαγεσ ανδ δεφορµιτψ το τηε ϖεηιχλεσ, τηε σπεεδσ υπον ιµπαχτ, τηε ανγλεσ οφ ιµπαχτ ανδ
τηε λενγτη οφ τηε σκιδ µαρκσ. Αλσο, ινσπεχτ τηε δαµαγε το τηε ϖεηιχλεσ ορ χοµπαρε ινϕυριεσ ινχυρρεδ βψ τηε
δεφενδαντ ορ σοµεονε ελσε ιν ηισ ϖεηιχλε, το ηελπ χυρβ ανψ λοω−ιµπαχτ δεφενσε βψ αν εξπερτ. Τηορουγηνεσσ
ισ τηε ϖιρτυε τηατ ψου αρε σεαρχηινγ φορ ηερε. Α λιττλε εξτρα κνοωλεδγε νεϖερ ηυρτ τηε πρεπαρατιον οφ α λαωσυιτ,
παρτιχυλαρλψ ιφ ιτ χυτσ οφφ αν αϖενυε οφ δεφενσε.
♣18:04 Γεττινγ Φαχτσ Λοχκεδ Ιν
Ονε οφ τηε µισχονχεπτιονσ ωιτη ρεσπεχτ το δεποσιτιον ισ τηατ ψου δοντ ωαντ το γετ ανσωερσ τηατ εσταβλιση τηε ωεακ
νεσσεσ οφ ψουρ χασε. Νοτηινγ χουλδ βε φυρτηερ φροµ τηε τρυτη. Ψου νεεδ το κνοω ωηατ τηε ωιτνεσσ ισ γοινγ το σαψ, ηοω
τηεψ αρε γοινγ το σαψ ιτ ανδ ωηατ βασισ τηεψ ηαϖε φορ ωηατ τηεψ αρε γοινγ το σαψ. Ασχερταινινγ τηισ ινφορµατιον αφφορδσ
ψου τηε οππορτυνιτψ το τεστ τηε εϖιδενχε το δετερµινε ηοω το χουντερ ιτ. Τηισ ωινδοω οφ οππορτυνιτψ ισ σελδοµ οπεν
ωηεν τεστιµονψ ισ ελιχιτεδ φορ τηε φιρστ τιµε ιν τηε τριαλ οφ α λαωσυιτ.
Ιν αδδιτιον, ιφ τηερε ισ νο εφφεχτιϖε χουντερ το τηε εϖιδενχε, ψου µαψ ωορκ φορ ψεαρσ ον α χασε τηατ ηασ λιττλε ορ νο
µεριτ. Ιτ ισ βεττερ το κνοω τηε ωεακνεσσ οφ ψουρ χασε ασ εαρλψ ασ ποσσιβλε. Φορ εξαµπλε, ιφ τηε ωιτνεσσ ισ γοινγ το σαψ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT