Closing Papers, Compromises & Collections

AuthorJ. Michael Hayes
Pages487-537
23−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
23
ΧΛΟΣΙΝΓ ΠΑΠΕΡΣ, ΧΟΜΠΡΟΜΙΣΕΣ &
ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ
Ι. ΧΛΟΣΙΝΓ ΠΑΠΕΡΣ
♣23:00 Σεττλεµεντ
♣23:10 Γενεραλ Ρελεασε
♣23:11 Φορµ: Γενεραλ Ρελεασε
♣23:12 Φορµ: Στατε Σεττλεµεντ
♣23:20 Στιπυλατιον οφ ∆ισχοντινυανχε
♣23:21 Φορµ: Στιπυλατιον οφ ∆ισχοντινυανχε
♣23:30 Λιενσ
♣23:31−33.20 [Ρεσερϖεδ]
♣23:34 Ωελφαρε, Σοχιαλ Σερϖιχεσ ανδ Μεδιχαιδ
♣23:34[α] Φορµ: Αττορνεψ Αφφιδαϖιτ
♣23:35 Ηεαλτη Χαρε ανδ Μεδιχαλ Σερϖιχεσ Προϖιδερσ
♣23:35.10 Οϖερϖιεω
♣23:35.20 Ιµπεδιµεντσ το Σεττλεµεντ
♣23:35.30 Φορµ: ∆εµανδ Λεττερ το Πριµαρψ Χαρριερ
♣23:35.40 Φορµ: Γενεραλ Ρελεασε Ωιτη Ρεσερϖατιον οφ Συβρογατιον Ριγητσ
♣23:36 [Ρεσερϖεδ]
♣23:37 Μεδιχαρε
♣23:38 ΕΡΙΣΑ
♣23:39 Ρεχοµµενδατιονσ
♣23:40 Συππλεµενταλ Υν/Υνδερινσυρεδ Μοτοριστ Χοϖεραγε (ΣΥΜ)
♣23:41 [Ρεσερϖεδ]
♣23:50 [Ρεσερϖεδ]
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 23−2
ΙΙ. ΧΟΥΡΤ ΡΕΘΥΙΡΕ∆ ΧΟΜΠΡΟΜΙΣΕΣ
♣23:60 Ινφαντ Σεττλεµεντσ
♣23:61 Στρυχτυρεδ Ινφαντ Σεττλεµεντσ
♣23:62 Φορµ: Ρελεασε φορ Ινφαντ Σεττλεµεντ
♣23:63 Φορµ: Ινφαντ Χλιεντ Αχκνοωλεδγεµεντ Ρελεασε (14 ανδ ολδερ)
♣23:64 Φορµ: Ινφαντ Σεττλεµεντ / Λυµπ Συµ
♣23:65 Φορµ: Ινφαντ Σεττλεµεντ / Στρυχτυρεδ
♣23:66 Φορµ: Αττορνεψ Αφφιδαϖιτ / Φεε Αρρανγεµεντ
♣23:70 Ωρονγφυλ ∆εατη
♣23:71 Στατε Ταξ Χοµµισσιον Αππροϖαλ
♣23:72 Φορµ: Πετιτιον φορ Ωρονγφυλ ∆εατη
♣23:73 Φορµ: Ορδερ φορ Ωρονγφυλ ∆εατη
♣23:80 Στρυχτυρεδ Σεττλεµεντσ
♣23:81 Φορµ: Στρυχτυρεδ Σεττλεµεντ Αγρεεµεντ
♣23:90 Συππλεµενταλ Νεεδσ Τρυστσ
♣23:91 Φορµ: Πετιτιον φορ Εσταβλισηµεντ οφ Συππλεµενταλ Νεεδσ Τρυστ
♣23:92 Φορµ: Συππλεµενταλ Νεεδσ Τρυστ Αγρεεµεντ
♣23:93 Φορµ: Ορδερ Εσταβλισηινγ Συππλεµενταλ Νεεδσ Τρυστ
♣23:94 Ποολεδ Τρυστσ
♣23:94.1 Φορµ: Ποολεδ Τρυστ Αγρεεεµεντ
♣23:95 Χολλατεραλ Σουρχεσ
♣23:95.10 Χοµπαρατιϖε Φαυλτ Ρεδυχτιονσ
♣23:95.20 Αργυµεντσ το ∆εφεατ α Χολλατεραλ Σουρχε Ρεδυχτιον
ΙΙΙ. ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ
♣23:100 Τρανσµιτταλ οφ Παπερσ
♣23:101 Φορµ: Σεττλεµεντ Λεττερ το ∆εφενδαντ
♣23:102 Φορµ: Αφφιρµατιον Ιν Συππορτ οφ Μοτιον φορ ϑυδγµεντ
♣23:103 Φορµ: ϑυδγµεντ φορ Προµπτ Παψµεντ Φολλοωινγ Σεττλεµεντ
♣23:104 Φορµ: ϑυδγµεντ
23−3 Χλοσινγ Παπερσ, Χοµπροµισεσ & Χολλεχτιονσ ♣23:00
Ι. ΧΛΟΣΙΝΓ ΠΑΠΕΡΣ
♣23:00 Σεττλεµεντ
Χλοσινγ παπερσ µυστ βε πρεπαρεδ ιν ορδερ το χονχλυδε α σεττλεµεντ. Ατ τηισ ϕυνχτυρε, ηοωεϖερ, ψου µαψ νεεδ το βε
προτεχτεδ φροµ ψου ανδ ψουρ χλιεντσ εντηυσιασµ ατ φιναλλψ ρεσολϖινγ τηε χασε ανδ α φιξεδ συµ οφ µονεψ ϕυστ τωεντψ−ονε
(21) δαψσ αωαψ. Τηισ φιναλ στεπ χαν βε ασ εασψ ασ σιγνινγ τωο πιεχεσ οφ παπερ ανδ δελιϖερινγ τηεµ το ψουρ οππονεντ ορ
τηε χαρριερ. Τηουγη ιτ µαψ βε εασψ, ιτ ισ νοτ σιµπλε! Τηερε αρε µανψ ποτεντιαλ πιτφαλλσ αωαιτινγ τηε οϖερλψ ανξιουσ ορ
χασυαλ πραχτιτιονερ.
Τηε βιγγεστ ηυρδλεσ αρε λιενσ ανδ ριγητσ οφ συβρογατιον. Τηε ϖαριετιεσ αρε αλµοστ ιννυµεραβλε, βυτ λιενσ ανδ συβ−
ρογατιον χλαιµσ φορ µεδιχαλ σερϖιχεσ αρε βψ φαρ τηε µοστ χοµµον. Ψου µυστ αττενδ το ανδ σατισφψ εαχη ορ, ατ λεαστ,
οβταιν αππροϖαλ το σεττλε, φροµ αλλ λιεν ηολδερσ. Ψου µυστ ειτηερ σατισφψ ορ προτεχτ τηοσε εντιτιεσ ωιτη συβρογατιον ριγητσ.
Τηε πλαιντιφφ ανδ δεφενδαντ αρε νοτ τηε ονλψ παρτιεσ ωηο µαψ ηαϖε αν ιντερεστ ιν τηε σεττλεµεντ. Βεφορε τηε ρελεασε ισ
σιγνεδ, ψου νεεδ το ενσυρε τηατ τηε σεττλεµεντ δοεσ νοτ αδϖερσελψ αφφεχτ ανψ χολλατεραλ ριγητσ οφ ανψ ινσυρανχε χαρριερσ
ορ γοϖερνµενταλ εντιτιεσ.
♣23:10 Γενεραλ Ρελεασε
Τηε Γενεραλ Ρελεασε ισ α φορµ τηατ ηασ βεεν αρουνδ λιτεραλλψ φορ ηυνδρεδσ οφ ψεαρσ. Τηεψ µαψ βε πυρχηασεδ ιν βυλκ
φροµ ψουρ λοχαλ συππλιερ οφ λεγαλ φορµσ. Φορ α σαµπλε οφ α στανδαρδ ρελεασε φορµ, σεε ♣23:11.
ΧΑΥΤΙΟΝ: Αλτηουγη τηε στανδαρδιζεδ φορµ ηασ βεεν υσεδ φορ ψεαρσ, τηε χονσταντ εϖολυτιον οφ πραχτιχε ηασ
µαδε ιτ σο τηατ ιτ ραρελψ προτεχτσ τηε χλιεντ, λιενηολδερσ ανδ συβρογατορσ αδεθυατελψ. Ρεϖιεω τηε φορµ χαρεφυλλψ
ανδ αδαπτ ασ νεεδεδ.
Φροµ τιµε το τιµε α παρτιχυλαρ χαρριερ ωιλλ ρεθυιρε υσινγ α ϖερσιον οφ α ρελεασε τηατ ιτ ηασ δραφτεδ. Γενεραλλψ, τηε
προποσεδ µοδιφιχατιονσ αρε βενιγν ανδ τηερε ισ νο προβλεµ ωιτη υσινγ τηε φορµ.
ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΤΙΠ: Ονε χαρριερ ρεθυιρεσ υσε οφ ιτσ φορµ τηατ χονταινσ λανγυαγε στατινγ τηατ τηισ ισ τηε σετ
τλεµεντ οφ α δουβτφυλ ανδ δισπυτεδ χλαιµ. Ψου αρε ωιτηιν ψουρ ριγητσ ιν ρεφυσινγ το περµιτ ψουρ χλιεντ το
σωεαρ το α φαλσεηοοδ. Ιτ ισ περϕυρψ. Ωηεν τηισ οβϕεχτιον ισ µαδε, τηε ινσυρανχε χοµπανψ ινϖαριαβλψ περµιτσ
µοδιφιχατιον το α δισπυτεδ χλαιµ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT