About the author

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages7-7
Φ−3
ΑΒΟΥΤ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΡ
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα ισ α παρτνερ ωιτη τηε φιρµ οφ ΜχΝαµαρα, Ροσεµαν, Μαρτινεζ & Καζµιερσκι ΛΛΠ ιν
∆ενϖερ, Χολοραδο. Τηε φιρµ φοχυσεσ ιτσ πραχτιχε ον τηε ρεπρεσεντατιον οφ εµπλοψεεσ ιν αλλ εµπλοψµεντ−ρελατεδ
λεγαλ µαττερσ. Ωιτη οϖερ 31 ψεαρσ οφ εξπεριενχε, Μρ. ΜχΝαµαρα πραχτιχεσ εξχλυσιϖελψ ιν τηε αρεα οφ εµπλοψ−
µεντ λαω, ΕΡΙΣΑ ανδ χλασσ αχτιονσ, τψπιχαλλψ ρεπρεσεντινγ εµπλοψεεσ. Μρ. ΜχΝαµαρα σερϖεδ ασ λεαδ χουνσελ
ανδ χο−χουνσελ ιν τηε τωο λαργεστ Α∆ΕΑ χλασσ αχτιονσ συχχεσσφυλλψ ρεσολϖεδ ωιτηιν τηε στατε οφ Χολοραδο, ανδ
σεχυρεδ τηε φιρστ ραχε δισχριµινατιον ϕυρψ ϖερδιχτ αγαινστ τηε λαργεστ ρεαλ εστατε σαλεσ οργανιζατιον ιν τηε ωορλδ
φορ φαιλυρε το βρινγ α φρανχηισε το αν Αφριχαν Αµεριχαν. Αδδιτιοναλλψ, Μρ. ΜχΝαµαρα σεχυρεδ τωο οφ Χολοραδοσ
λαργεστ ΕΡΙΣΑ ρεχοϖεριεσ, ασ ωελλ ασ α τοταλ οφ τεν µιλλιον−δολλαρ ορ µορε ρεχοϖεριεσ φορ ϖιχτιµσ οφ δισχριµινατιον.
Μρ. ΜχΝαµαρα σερϖεσ ον τηε Βοαρδ οφ ∆ιρεχτορσ φορ τηε Πλαιντιφφσ Εµπλοψµεντ Λαωψερσ Ασσοχιατιον ιν
Χολοραδο, ανδ ισ α Μεµβερ οφ ανδ ηασ φρεθυεντλψ λεχτυρεδ φορ τηε Νατιοναλ Εµπλοψµεντ Λαωψερσ Ασσοχιατιον
βοτη λοχαλλψ ανδ νατιοναλλψ. Ηε ηασ ωριττεν εξτενσιϖελψ ανδ ηασ βεεν πυβλισηεδ ιν Τηε Χολοραδο Λαωψερ,
ανδ Τριαλ Ταλκ, αµονγ οτηερ πυβλιχατιονσ. Μρ. ΜχΝαµαρα ηασ βεεν λιστεδ ιν Χολοραδο Συπερ Λαωψερσ, σινχε
ιτσ ινχεπτιον, ασ ωελλ ασ Μαρτινδαλε Ηυββελλσ Βαρ Ρεγιστερ οφ Πρεεµινεντ Λαωψερσ. Ιν 2009 ανδ 2010, Μρ.
ΜχΝαµαρα ωασ ηονορεδ ασ ονε οφ Χολοραδοσ Τοπ Φιφτψ Λαωψερσ. Μρ. ΜχΝαµαρα ισ αλσο λιστεδ ιν Βεστ
Λαωψερσ ιν Αµεριχα υνδερ Λαβορ ανδ Εµπλοψµεντ. Φιναλλψ, Μρ. ΜχΝαµαρα ηασ βεεν ηονορεδ ωιτη ινδυχτιον
ιντο Τηε Χολλεγε οφ Λαβορ ανδ Εµπλοψµεντ Λαωψερσ.
ΑΥΤΗΟΡ  ΦΙΡΣΤ Ε∆ΙΤΙΟΝ
ϑ. Αλφρεδ Σουτηερλανδ ισ α παρτνερ ατ Σηελλιστ Λαζαρζ Σλοβιν. Μρ. Σουτηερλανδ χο−αυτηορεδ τηε φιρστ εδιτιον οφ
Φεδεραλ Εµπλοψµεντ ϑυρψ Ινστρυχτιονσ ανδ µυλτιπλε αννυαλ συππλεµεντσ.
Μρ. Σουτηερλανδ εαρνεδ ηισ υνδεργραδυατε δεγρεε φροµ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Τεννεσσεε ιν 1983, ανδ ηισ λαω δεγρεε
ιν 1986. Ηε ισ Βοαρδ Χερτιφιεδ ιν Λαβορ ανδ Εµπλοψµεντ Λαω βψ τηε Στατε Βαρ οφ Τεξασ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT