Successfully Trying a Divorce Case

AuthorRory T. Weiler
Pages347-386
10−345
Χηαπτερ 10
ΣΥΧΧΕΣΣΦΥΛΛΨ ΤΡΨΙΝΓ Α
∆ΙςΟΡΧΕ ΧΑΣΕ
Ι. ΜΕΑΣΥΡΙΝΓ ΣΥΧΧΕΣΣ
♣10:01 Συχχεσσ Ισ Ρελατιϖε
♣10:02 Φοχυσ ον Αχχοµπλισηινγ Χλιεντσ Γοαλσ
♣10:03 Αϖοιδ Τριαλ ιφ Ποσσιβλε
♣10:04 Χυστοδψ Χασεσ
ΙΙ. Α∆ΜΙΣΣΙΟΝ ΟΦ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
Α. Αυτηεντιχατινγ ∆οχυµεντσ
♣10:10 Ηοω το Ιντροδυχε ∆οχυµεντσ
♣10:11 Φορµ: Σαµπλε Εξηιβιτ Λιστ
♣10:12 Ηανδλινγ Φαιλυρε οφ Ωιτνεσσ Φουνδατιον Τεστιµονψ
♣10:13 Ωηεν Ιτσ Νοτ Ποσσιβλε το Λαψ α Φουνδατιον
Β. Ιντροδυχινγ Σπεχιφιχ Τψπεσ οφ ∆οχυµεντσ
♣10:20 Πηοτογραπησ
♣10:21 Εξαµπλε: Φουνδατιον φορ Αδµισσιον οφ Πηοτογραπη
♣10:22 Πυβλιχ Ρεχορδσ
♣10:23 Βυσινεσσ Ρεχορδσ ανδ ∆οχυµεντσ
♣10:24 Εξαµπλε: Φουνδατιον φορ Αδµισσιον οφ Βυσινεσσ Ρεχορδ
♣10:25 ϑυδιχιαλ Νοτιχε
♣10:26 Εξαµπλε: Ρεθυεστινγ ϑυδιχιαλ Νοτιχε
♣10:27 Συµµαριεσ
♣10:28 Εξαµπλε: Φουνδατιον φορ Αδµισσιον οφ Συµµαριεσ
♣10:29 Φορµ: Σαµπλε ΣυµµαρψΤαξ Ρετυρνσ
Χ. Ηεαρσαψ
♣10:40 Τηε Τωο Μοστ Προβλεµατιχ Ηεαρσαψ Προβλεµσ
♣10:41 Ουτ−οφ−Χουρτ Στατεµεντσ Νοτ Οφφερεδ φορ Τρυτη οφ Ματτερ Ασσερτεδ
♣10:42 Ουτ−οφ−Χουρτ Χονϖερσατιονσ Βετωεεν Παρτιεσ
ΙΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣10:50 Οβϕεχτινγ Ισ Πλαψινγ Γοοδ ∆εφενσε
♣10:51 Αντιχιπατε Ψουρ Οβϕεχτιονσ ανδ Κνοω τηε Γρουνδσ
♣10:52 Φορµ: Λιστ οφ Προπερ Οβϕεχτιονσ
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 10−346
♣10:53 Ταχτιχαλ Οβϕεχτιονσ
♣10:54 Προτεχτινγ Ψουρ Ωιτνεσσ
♣10:55 Εξαµπλε: Οβϕεχτινγ το Ασσιστ Ψουρ Ωιτνεσσ
♣10:56 ∆ιϖερτινγ τηε Χουρτ ορ Οτηερ Σιδεσ Ωιτνεσσ
♣10:57 Εξαµπλε: Οβϕεχτινγ το ∆ιϖερτ Χουρτ ορ Ωιτνεσσ
♣10:58 Ρεσπονδινγ το Ταχτιχαλ Οβϕεχτιονσ
Ις. ∆ΕΑΛΙΝΓ ΩΙΤΗ ΛΙςΕ ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ
Α. Τηε ∆εερ ιν τηε Ηεαδλιγητσ Ωιτνεσσ
♣10:70 ∆ανγερ Ποσεδ βψ τηε Στυννεδ Ωιτνεσσ
♣10:71 Χαν Ωιτνεσσ Βε Σαλϖαγεδ?
♣10:72 Ιδεντιφψ Κεψ Ποιντσ ανδ Ηαϖε Πλαν Β ιφ Ωιτνεσσ Φαιλσ
♣10:73 ∆αµαγε Χοντρολ το Μινιµιζε Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. Ηανδλινγ τηε Ηοστιλε Ωιτνεσσ
♣10:80 Σχριπτ τηε Θυεστιονσ, βυτ Λιστεν το τηε Ανσωερσ
♣10:81 Ωηψ Ψου Νεεδ το Λιστεν
♣10:82 Εξπεχτ τηε Ηοστιλε Ωιτνεσσ το Βε Νον−Ρεσπονσιϖε
♣10:83 Αϖοιδ Ασκινγ τηε ϑυδγε φορ Ηελπ
♣10:84 Τιπσ φορ Φορχινγ τηε Νον−Ρεσπονσιϖε Ωιτνεσσ το Ανσωερ Ψουρ Θυεστιον
♣10:85 Αϖοιδ Τεµπτατιον το Ασκ ϑυστ Ονε Μορε Θυεστιον
Χ. Χροσσ−Εξαµινατιον οφ α Ηοστιλε Εξπερτ Ωιτνεσσ
♣10:100 Σχριπτ τηε Θυεστιονσ ανδ Υσε Χορρεχτ Τερµινολογψ
♣10:101 ∆εαλινγ Ωιτη Εξπερτσ Ρεσιστανχε το Ψεσ/Νο Θυεστιονσ
♣10:102 Ατταχκινγ τηε Εξπερτ Ωιτνεσσ
♣10:103 ∆εαλινγ Ωιτη τηε Ρυναωαψ Εξπερτ
♣10:104 Αϖοιδ Τεµπτατιον το Ασκ ϑυστ Ονε Μορε Θυεστιον
∆. Ρεβυτταλ
♣10:110 Ωηατ Ισ Προπερ Ρεβυτταλ?
♣10:111 Ωηεν το Υσε ΙτΣπαρινγλψ
ς. ΧΛΟΣΙΝΓ ΑΡΓΥΜΕΝΤ
♣10:120 Χουρτσ Πρεφερ Ωριττεν Συβµισσιονσ, Λαωψερσ Οραλ Αργυµεντ
♣10:121 Ινφορµ, Εντερταιν, ανδ Αδϖοχατε
♣10:122 Οργανιζατιον
♣10:123 ςισυαλ Αιδσ
♣10:124 Ρεφερενχεσ το Ποπυλαρ Χυλτυρε ανδ Θυοτατιονσ
♣10:125 Χονχλυσιον
♣10:126 Φορµ: Ουτλινε φορ Οραλ Χλοσινγ Αργυµεντ ιν Χυστοδψ Χασε
♣10:127 Φορµ: Ωριττεν Χλοσινγ Αργυµεντ ιν Προπερτψ ∆ιστριβυτιον ανδ Μαιντενανχε Χασε
10−347 Συχχεσσφυλλψ Τρψινγ α ∆ιϖορχε Χασε ♣10:04
Ι. ΜΕΑΣΥΡΙΝΓ ΣΥΧΧΕΣΣ
♣10:01 Συχχεσσ Ισ Ρελατιϖε
Τηε χονχεπτ οφ συχχεσσ ασ αππλιεδ το α διϖορχε
χασε ισ ινδεεδ ρελατιϖε, α χονχεπτ ιν φαχτ τηατ ψου
σηουλδ δισχουραγε τηε χλιεντ ανδ ψουρσελφ φροµ χον−
τεµπλατινγ. Φαµιλψ λαω λιτιγατιον ισ διφφερεντ τηαν
οτηερ λιτιγατιον σπεχιαλτιεσ. Τηερε αρε φεω αβσολυτεσ,
ανδ ϖαστ αρεασ οφ ϕυδιχιαλ δισχρετιον ιν τηε διϖορχε
βυσινεσσ. Ψουρ συχχεσσ ωιλλ νοτ βε δισπασσιονατελψ
ασχερταινεδ βψ α σετ οφ δεφιναβλε ανδ οβϕεχτιϖε σταν−
δαρδσ, βυτ ρατηερ βψ τηε µοστ συβϕεχτιϖε ανδ λεγαλλψ
υνσοπηιστιχατεδ µινδ ιµαγιναβλε: τηατ οφ ψουρ χλιεντ.
♣10:02 Φοχυσ ον Αχχοµπλισηινγ
Χλιεντσ Γοαλσ
Ασ τηε σαψινγ γοεσ, ιτ ισ µυχη εασιερ το εατ τηε ελε
πηαντ ονε βιτε ατ α τιµε. ςερψ ραρελψ ιν ουρ ενδ οφ τηε
προφεσσιον δοεσ ονε τακε α χασε το τριαλ ωιτηουτ ανψ
ηοπε οφ αχχοµπλισηινγ ανψ οφ τηε χλιεντσ γοαλσ. Υσυ
αλλψ, εϖεν τηε µοστ διφφιχυλτ χασεσ ωιλλ γενερατε α φεω
ισσυεσ ον ωηιχη ψουρ χλιεντσ γοαλσ ηαϖε βεεν
αχηιεϖεδ, ορ ατ λεαστ αδδρεσσεδ.
∆ιϖορχε λιτιγατιον, περηαπσ µορε σο τηαν ανψ οτηερ
αρεα οφ τηε λαω, γενερατεσ ϖερψ φεω χλεαρ−χυτ ωιννερσ
ανδ λοσερσ. Ηοωεϖερ, µορε σο τηαν ανψ οτηερ αρεα οφ
τηε λαω, διϖορχε λιτιγατιον τενδσ το βε βιττερ ανδ ϖερψ,
ϖερψ περσοναλ το τηε χλιεντ. ∆ιϖορχε λιτιγατιον ενγεν−
δερσ αν ιντενσελψ ρεσυλτ−οριεντεδ φοχυσ ον τηε παρτ οφ
ουρ χλιεντσ. Συχχεσσ, συχη ασ ιτ ισ, ωιλλ βε δετερµινεδ
νοτ βψ ηοω ωελλ ψου δο ιν τηε χουρτροοµ, βυτ βψ ηοω
ωελλ ψουρ χλιεντ τηινκσ ηε διδ οϖεραλλ. Φορ τηισ ρεασον,
τηε σεαρχη φορ συχχεσσ ιν διϖορχε λιτιγατιον σηουλδ
βε φοχυσεδ ον αχχοµπλισηινγ γοαλσ, ονε ατ α τιµε, νοτ
ιν σοµε γλοβαλ σενσε οφ τοταλ ϖιχτορψ. Σιµπλψ πυτ,
τοταλ ϖιχτοριεσ οχχυρ ονλψ σλιγητλψ µορε φρεθυεντλψ
τηαν Χηιχαγο Χυβσ Ωορλδ Σεριεσ αππεαρανχεσ.
♣10:03 Αϖοιδ Τριαλ ιφ Ποσσιβλε
Τηατ ισ νοτ το σαψ τηατ σοµε γοαλσ, αχηιεϖινγ χηιλδ
χυστοδψ, φορ εξαµπλε, δοντ οϖερσηαδοω οτηερσ. Ιτ ισ
ηαρδ το πυτ λιπστιχκ ον τηατ πιγ ανδ τυρν αν αδϖερσε σολε
χυστοδψ αωαρδ το τηε οτηερ σιδε ιντο α ηαππψ εϖεντ φορ
ψουρ χλιεντ βψ στρεσσινγ τηατ ψου µαναγεδ το σαϖε ηισ
σταµπ χολλεχτιον φορ ηιµ. Τηατ ισ πρεχισελψ ωηψ τηε φιρστ
ρυλε οφ τρψινγ διϖορχε χασεσ ισ το τρψ νοτ το. Τηε ουτ
χοµε οφ α τριαλ ισ ϖερψ ραρελψ σατισφψινγ το ειτηερ σιδε.
Ι τελλ µψ χλιεντσ τηατ α βαδ αγρεεµεντ εντερεδ ιντο
ωιτη τηε οτηερ σιδε ισ αλµοστ αλωαψσ βεττερ τηαν τακινγ
α χασε το τριαλ, βεχαυσε ατ λεαστ τηε χλιεντ ηαδ ινπυτ ιν
τηε βαδ αγρεεµεντ. Ι ρεµινδ τηεµ τηατ, ιφ τηεψ γο το
τριαλ, τηεψ ωιλλ βε λεττινγ α χοµπλετε στρανγερ ωηο ηασ
σεεν τηεµ ονλψ σποραδιχαλλψ, ιφ ατ αλλ, δυρινγ τηε ωορστ
τιµε οφ τηειρ λιϖεσ, δεχιδε ωηατ ισ γοινγ το ηαππεν το
τηειρ χηιλδρεν ανδ εϖερψτηινγ τηεψ οων, αφτερ ηεαρινγ
α φεω ηουρσ οφ τεστιµονψ ανδ σοµε αργυµεντσ. Το
θυοτε ∆αννψ ∆εςιτοσ χηαραχτερ ιν Ωαρ οφ τηε Ροσεσ,
Τηισ µακεσ σενσε το ψου?
Τηε σκιλλεδ διϖορχε πραχτιτιονερ ωελλ κνοωσ τηατ
τριαλ σηουλδ βε τηε λαωψερσ λαστ, νοτ φιρστ, ρεσορτ. Εϖερψ
εφφορτ σηουλδ βε µαδε το αϖοιδ α τριαλ, ανδ εϖερψ
οππορτυνιτψ φορ σεττλεµεντ σηουλδ βε εξπλορεδ. Το βε
συρε, σοµε χασεσ νεεδ το βε τριεδ βεχαυσε οφ φαχτυαλ
δισπυτεσ ορ λεγαλ ισσυεσ τηατ σιµπλψ χαννοτ βε νεγοτι−
ατεδ. Τηεσε αρε, βλεσσεδλψ, φεω ανδ φαρ βετωεεν, ανδ
αλµοστ αλωαψσ ινϖολϖε σιγνιφιχαντ αµουντσ οφ µονεψ.
Ωηεν σιγνιφιχαντ µονεψ διφφερενχεσ αρε πρεσεντ, χασεσ
γο το τριαλ βεχαυσε τηε ρισκ−βενεφιτ αναλψσισ ινδιχατεσ
τηατ τηε ποτεντιαλ ρεωαρδ ουτωειγησ τηε χοστσ οφ τακινγ
τηε χασε το τριαλ. Ανδ τηεν τηερε αρε χυστοδψ χασεσ.
♣10:04 Χυστοδψ Χασεσ
Χυστοδψ χασεσ σηουλδ νεϖερ βε τριεδ, βυτ ϖερψ φρε−
θυεντλψ αρε, υσυαλλψ φορ ρεασονσ τηατ ηαϖε νοτηινγ
ωηατεϖερ το δο ωιτη ωηατ ισ ιν τηε χηιλδρενσ βεστ
ιντερεστσ. Χυστοδψ χασεσ γο το τριαλ βεχαυσε ονε ορ
βοτη παρτιεσ ηαϖε αγενδασ φυελεδ βψ εµοτιοναλ φαχτορσ
ορ µενταλ ηεαλτη ισσυεσ. Γοοδ παρεντσ, χαρινγ παρεντσ,
υνδερστανδ τηατ τηεψ βρουγητ τηε χηιλδρεν ιντο τηισ
ωορλδ, ανδ τηατ τηεψ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το γετ τηε
λιττλε δαρλινγσ τηρουγη τηειρ µινοριτψ ψεαρσ ασ πηψσι−
χαλλψ ανδ µενταλλψ ηεαλτηψ ασ ποσσιβλε. Κνοωινγ τηισ,
βελιεϖινγ τηισ, τηεψ σιτ δοων ωιτη τηε ηελπ οφ τηε µψρ−
ιαδ οφ δισπυτε ρεσολυτιον δεϖιχεσ αϖαιλαβλε ανδ ωορκ
ουτ αρρανγεµεντσ φορ χυστοδψ τηατ τρυλψ σερϖε τηε βεστ
ιντερεστσ οφ τηειρ χηιλδρεν, νοτ ϕυστ παψ λιπ σερϖιχε το ιτ.
Τηε τραυµα οφ διϖορχε ον α χηιλδ ισ υνιµαγιναβλε βψ
αν αδυλτ, βεχαυσε ασ αδυλτσ, ωε νο λονγερ ρεµεµβερ
ωηατ ιτ ωασ λικε το τηινκ ασ α χηιλδ δοεσ.
Ουρ λεγαλ σψστεµ οφ αδϖοχαχψ, ωιτη ιτσ στραινεδ
ρυλεσ οφ εϖιδενχε ανδ υνυσυαλ µετηοδ οφ φαχτ πρεσεν−
τατιον ισ, σιµπλψ πυτ, τηε ωορστ ωαψ το δετερµινε ωηατ
ισ γοινγ το ηαππεν το τηε χηιλδρεν, ονλψ α χυτ αβοϖε
τηε Σολοµονιχ µετηοδ οφ χυττινγ τηε βαβψ ιν ηαλφ.
Ωηεν φαχεδ ωιτη α χηιλδ χυστοδψ τριαλ, τηε τρψ νοτ το
αππροαχη τακεσ ον µορε ιµπορτανχε τηαν εϖερ, ανδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT