Nothing Says Love Like a Prenuptial Agreement

AuthorRory T. Weiler
Pages181-208
4−179
Χηαπτερ 4
ΝΟΤΗΙΝΓ ΣΑΨΣ ΛΟςΕ ΛΙΚΕ Α
ΠΡΕΝΥΠΤΙΑΛ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. Λεγαλ Βαχκγρουνδ
♣4:01 Χοµµον Λαω Ρεθυιρεµεντσ
♣4:02 Τηε Υνιφορµ Πρεµαριταλ Αγρεεµεντ Αχτ
♣4:03 Χοµµον Ισσυεσ ιν Πρεµαριταλ Αγρεεµεντ Λιτιγατιον
♣4:04 Ραρελψ α Λεϖελ Πλαψινγ Φιελδ
Β. Ρυση ϑοβσ: ∆ο Ι Ρεαλλψ Ωαντ το Αχχεπτ Τηισ Ενγαγεµεντ?
♣4:10 Λαστ−Μινυτε Ρεθυεστσ Αρε Χοµµον
♣4:11 Χηανχεσ Αρε Ψουρ ∆οχυµεντ Ωιλλ Χοµε Υνδερ Σχρυτινψ
♣4:12 ∆ανγερσ οφ Λαστ−Μινυτε ∆ραφτινγ
♣4:13 ∆ανγερσ οφ Λαστ−Μινυτε Ρεϖιεωινγ
ΙΙ. ∆ΕΦΕΝΣΙςΕ ∆ΡΑΦΤΙΝΓ ΑΝ∆ ΡΕςΙΕΩ ΟΦ ΠΡΕΜΑΡΙΤΑΛ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤΣ
Α. ∆ραφτινγ τηε Πρεµαριταλ Αγρεεµεντ
♣4:20 ∆ραφτ Ωιτη τηε ∆ιϖορχε ορ ∆εατη ιν Μινδ
♣4:21 Ινδεπενδεντ Ρεπρεσεντατιον
♣4:22 Πραχτιχε Τιπ: Νεϖερ Αγρεε το ∆υαλ Ρεπρεσεντατιον
♣4:23 Φυλλ ∆ισχλοσυρε οφ Ασσετσ ανδ Λιαβιλιτιεσ
♣4:24 Πραχτιχε Τιπ: Ωηατ το ∆ισχλοσε
♣4:25 Αγρεεµεντ Σηουλδ Βε Εξεχυτεδ Ωελλ Βεφορε Ωεδδινγ
♣4:26 Χονδιτιονινγ Μαρριαγε ον Αγρεεµεντ, Νοτ ∆υρεσσ
Β. Ρεϖιεωινγ τηε Πρενυπτιαλ Αγρεεµεντ ∆ραφτεδ βψ Οπποσινγ Χουνσελ
♣4:40 Τηερε Ισ Οφτεν Ροοµ φορ Νεγοτιατιον
♣4:41 Μαϕορ Φοχυσ οφ Νεγοτιατιον
♣4:42 Οτηερ Νεγοτιαβλε Ματτερσ
♣4:43 Ασσυµε α ∆ιϖορχε
♣4:44 Πραχτιχε Τιπ: Αχχουντ φορ Ωηατ Χλιεντ Ισ Γιϖινγ Υπ
♣4:45 Πραχτιχε Τιπ: Προτεχτ Χηιλδ Συππορτ ανδ Μαιντενανχε Φροµ Φορµερ Μαρριαγε
♣4:46 Πραχτιχε Τιπ: Μεµοριαλιζε Νεγοτιατιονσ
♣4:47 Φορµ: Σαµπλε Λεττερ το Χλιεντ Χριτιθυινγ Προποσεδ Αγρεεµεντ
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 4−180
ΙΙΙ. ΠΡΕΝΥΠΤΙΑΛ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ ΧΗΕΧΚΛΙΣΤΣ, ΦΟΡΜ, ΑΝ∆ ΧΛΑΥΣΕΣ
♣4:60 Φορµ: Χηεχκλιστ οφ Τψπιχαλ Τοπιχσ οφ α Πρεµαριταλ Αγρεεµεντ
♣4:61 Φορµ: Φινανχιαλ ∆ισχλοσυρε Χηεχκλιστ
♣4:62 Φορµ: Πρενυπτιαλ Αγρεεµεντ Ωιτη Οπτιοναλ Χλαυσεσ
♣4:63 ∆εαλινγ Ωιτη Ρετιρεµεντ Πλανσ Συβϕεχτ το ΕΡΙΣΑ
♣4:64 Φορµ: Λεττερ Αδϖισινγ Χλιεντ ανδ Σπουσε το Εξεχυτε Ωαιϖερ Αφτερ Μαρριαγε
Ις. ΑΤΤΑΧΚΙΝΓ ΤΗΕ ΠΡΕΝΥΠΤΙΑΛ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ
Α. Στατεσ Τηατ Ηαϖε Νοτ Αδοπτεδ τηε Υνιφορµ Πρεµαριταλ Αγρεεµεντ Αχτ
♣4:70 Αγρεεµεντ Μυστ Βε Φαιρ ανδ Ρεασοναβλε
♣4:71 ∆ισπροπορτιονατε Εχονοµιχ Προϖισιονσ
♣4:72 Αλιµονψ
♣4:73 Πενυρψ Ρεθυιρεσ Μορε Τηαν Μερε Χηανγε
Β. Τηε Υνιφορµ Αχτ
♣4:80 Ποσσιβλε Χηαλλενγεσ το Πρενυπτιαλ Αγρεεµεντ
♣4:81 Υνχονσχιοναβιλιτψ Υνδερ τηε Υνιφορµ Αχτ
♣4:82 Μοδιφιχατιονσ το Υνιφορµ Αχτ
ς. ΕΝΦΟΡΧΙΝΓ ΤΗΕ ΠΡΕΝΥΠΤΙΑΛ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤ.
♣4:90 Σεεκινγ Ενφορχεµεντ
♣4:91 Φορµ: Πετιτιον φορ ∆ισσολυτιον ανδ Ενφορχεµεντ οφ Πρεµαριταλ Αγρεεµεντ
♣4:92 Συµµαρψ ϑυδγµεντ ασ αν Ενφορχεµεντ Τοολ
♣4:93 Φορµ: Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ ∆εχλαρινγ Ενφορχεαβιλιτψ οφ Πρενυπτιαλ
Αγρεεµεντ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT