Hiring the Client

AuthorRory T. Weiler
Pages27-66
1−25
Χηαπτερ 1
ΗΙΡΙΝΓ ΤΗΕ ΧΛΙΕΝΤ
Ι. ΧΛΙΕΝΤ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣1:01 Αρτ οφ Χλιεντ Σελεχτιον
♣1:02 Τηε Μοστ Προβλεµατιχ Χασεσ
Β. Ωηεν τηε Λαω Ισ Υνφαµιλιαρ
♣1:10 Ετηιχαλ Χονσιδερατιονσ
♣1:11 Πραχτιχαλ Χονσιδερατιονσ
Χ. Ωηεν τηε ϑυρισδιχτιον Ισ Υνφαµιλιαρ
♣1:20 Μψτη οφ Ηοµετοων Τρεατµεντ
♣1:21 Εχονοµιχσ Μαψ Νοτ Μακε Σενσε
♣1:22 Τεµπτατιον το Χυτ Χορνερσ
∆. Ωηεν τηε Ποτεντιαλ Χλιεντ Ισ Φαµιλψ, Φριενδ, ορ Αχθυαιντανχε
♣1:30 Αϖοιδ Τηεσε Χασεσ ατ Αλλ Χοστ
♣1:31 Λαχκ οφ Φαµιλιαριτψ Ωιτη Λαω ορ Παρτιχυλαρ ϑυρισδιχτιον
♣1:32 ∆ιφφιχυλτψ οφ Εϖαλυατινγ Χασε ιν Ινφορµαλ Σεττινγ
♣1:33 ∆ανγερ οφ Υνιντεντιοναλλψ Χρεατινγ Αττορνεψ−Χλιεντ Ρελατιονσηιπ
♣1:34 ∆ιφφιχυλτψ οφ Χηαργινγ Φεε
♣1:35 ∆ιφφιχυλτψ οφ ∆ελιϖερινγ Βαδ Νεωσ ορ ∆εαλινγ Ωιτη Βαδ Ουτχοµε
♣1:36 ∆ιφφιχυλτψ οφ Μαινταινινγ Αππροπριατε Προφεσσιοναλ Βουνδαριεσ
♣1:37 Λεαρνινγ ∆εταιλσ Ψουδ Πρεφερ Νοτ το Κνοω
Ε. Τηε Προβλεµ Χλιεντ ορ Χασε
♣1:50 ∆ο Ι Ωαντ το Ηανδλε Τηισ Χασε?
♣1:51 Ιδεντιφψινγ Προβλεµ Χλιεντσ
♣1:52 Ωηεν Προσπεχτιϖε Χλιεντ Ηασ Ηαδ αν Αττορνεψ
♣1:53 Ταλκ το Πριορ Αττορνεψ
♣1:54 Πραχτιχαλ Προβλεµσ οφ Βεινγ τηε Σεχονδ Αττορ νεψ
♣1:55 Ισ τηε Προβλεµ τηε Σιτυατιον ορ τηε Χλιεντσ Περσοναλιτψ?
Φ. ∆εχλινατιον Λεττερσ
♣1:60 Φορµ: ∆εχλινατιον ΛεττερΠρε−ϑυδγµεντ Προχεεδινγσ
♣1:61 Φορµ: ∆εχλινατιον ΛεττερΠοστ−ϑυδγµεντ Προχεεδινγσ
ΙΙ. ΤΗΕ ΙΝΙΤΙΑΛ ΙΝΤΕΡςΙΕΩ
♣1:70 Τοπιχσ το Χοϖερ
♣1:71 Χονδυχτινγ τηε Ιντερϖιεω
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 1−26
♣1:72 Φορµ: Πρελιµιναρψ Ινφορµατιον Σηεετ
♣1:73 Φυρτηερ Φαχτ Φινδινγ
♣1:74 Φορµ: Φινανχιαλ Ινφορµατιον ∆ισχλοσυρε
♣1:75 Φορµ: Συππορτινγ ∆οχυµεντ Χηεχκλιστ
ΙΙΙ. ΦΟΡΜΑΛΙΖΙΝΓ ΤΗΕ ΒΥΣΙΝΕΣΣ ΑΡΡΑΝΓΕΜΕΝΤ
Α. Ψουρ Φεεσ
♣1:80 ∆ισχυσσινγ Φεεσ
♣1:81 Πραχτιχε Τιπ: ∆ο Νοτ Νεγοτιατε Ψουρ Φεε
♣1:82 Πραχτιχε Τιπ: Αϖοιδ Εστιµατεσ ορ Οϖερεστιµατε Φεεσ
♣1:83 Φεε Αωαρδσ
Β. Τηε Ενγαγεµεντ Αγρεεµεντ
♣1:90 Ωριττεν Ενγαγεµεντ Αγρεεµεντ Ισ α Μυστ
♣1:91 Ωηατ το Χοϖερ ιν Ενγαγεµεντ Αγρεεµεντ
♣1:92 Συγγεστεδ ΦορµατΕνγαγεµεντ Λεττερ
♣1:93 Φορµ: Ενγαγεµεντ ΛεττερΤραδιτιοναλ Ρεταινερ
♣1:94 Φορµ: Ενγαγεµεντ ΛεττερΑδϖανχεδ Παψµεντ Ρεταινερ
♣1:95 Φορµ: Αυτηοριζατιον το ∆ισχυσσ Χασε
♣1:96 Φορµ: ΗΙΠΑΑ Αυτηοριζατιον το Ρελεασε Ινφορµατιον
Ις. ΧΛΙΕΝΤ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ
Α. Μαναγινγ Χλιεντ Εξπεχτατιονσ ανδ Γοαλσ
1. Εξπεχτατιονσ
♣1:110 ∆εαλινγ Ωιτη Πεοπλε ιν ∆ιστρεσσ
♣1:111 Αλλοω Χλιεντ το ςεντ
♣1:112 ∆εβυνκ Χοµµον Μισχονχεπτιονσ
2. Γοαλσ
♣1:120 Ηελπ Χλιεντ Εσταβλιση Γοαλσ
♣1:121 Χυστοδψ
♣1:122 Χηιλδ Συππορτ ανδ Αλιµονψ
♣1:123 Μαριταλ Ρεσιδενχε
♣1:124 Ρετιρεµεντ Βενεφιτσ
♣1:125 Προπερτψ ∆ιστριβυτιον
♣1:126 Ωηατ το Ενχουραγε; Ωηατ το ∆ισχουραγε
♣1:127 Γιϖε Χλιεντ α Ρεαλιτψ Χηεχκ
♣1:128 Φορµ: Χλιεντ ΗανδουτΩορκινγ Εφφεχτιϖελψ Ωιτη Ψουρ Αττορνεψ
Β. Χλιεντ Χοµµυνιχατιονσ
♣1:140 Κεψ το Χλιεντ Σατισφαχτιον
♣1:141 Ρετυρν Χλιεντ Πηονε Χαλλσ, Εµαιλσ, ετχ.
♣1:142 Ινφορµ Χλιεντ οφ Χοµµυνιχατιονσ Ωιτη Οπποσινγ Χουνσελ
♣1:143 Προϖιδε Χλιεντ Ωιτη Χοπιεσ οφ Πλεαδινγσ ανδ Χορρεσπονδενχε
♣1:144 Λετ Χλιεντ Βε τηε ∆εχισιον Μακερ
♣1:145 Φορµ: Λεττερ Αδϖισινγ Χλιεντ το Ρεϕεχτ Προποσεδ Σεττλεµεντ
♣1:146 Βε Ηονεστ Ωιτη Χλιεντ
Χ. Βιλλινγ
♣1:160 Τιµε ανδ Βιλλινγ Ινφορµατιον ανδ Σψστεµσ
♣1:161 Βιλλ Μοντηλψ
♣1:162 Ινπυττινγ Ψουρ Τιµε Εξπενδεδ, Ωορκ Περφορµεδ, ανδ Εξπενσεσ Παιδ
1−27 Ηιρινγ τηε Χλιεντ ♣1:11
Ι. ΧΛΙΕΝΤ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣1:01 Αρτ οφ Χλιεντ Σελεχτιον
Αν οφτεν οϖερλοοκεδ ασπεχτ οφ τηε πραχτιχε οφ
λαω, ανδ χερταινλψ α τοπιχ νοτ χοϖερεδ ιν λαω σχηοολ,
ισ τηε αρτ οφ χλιεντ σελεχτιον ανδ µαναγεµεντ. Ονε οφ
τηε µοστ διφφιχυλτ τηινγσ φορ αττορνεψσ, εσπεχιαλλψ
τηοσε ιν σολο ανδ σµαλλ πραχτιχεσ, ισ χηοοσινγ ωηιχη
χασεσ το αχχεπτ.
Σελεχτινγ χλιεντσ χαν βε αλµοστ ασ διφφιχυλτ ασ ρεπ−
ρεσεντινγ τηεµ. Ετηιχαλ χονστραιντσ, εχονοµιχ πρεσ−
συρεσ, ανδ α νατυραλ δεσιρε το ηελπ τηοσε ιν τρουβλε
χοµβινε το µακε ιτ ηαρδ το τυρν δοων χασεσ. Νεω
αττορνεψσ ωηο ηανγ ουτ τηειρ σηινγλεσ ιµµεδιατελψ ουτ
οφ λαω σχηοολ αρε εσπεχιαλλψ συσχεπτιβλε.
Μακε νο µιστακε αβουτ ιτ: τηε σκιλλφυλ σελεχτιον οφ
χλιεντσ ανδ τηε συχχεσσφυλ µαναγεµεντ οφ χλιεντ
δεµανδσ χαν µακε τηε διφφερενχε βετωεεν α συχχεσσ−
φυλ ανδ σατισφψινγ χαρεερ ιν τηε λαω ανδ α δαιλψ δοσε οφ
µισερψ ανδ µισαντηροπψ.
♣1:02 Τηε Μοστ Προβλεµατιχ
Χασεσ
Χασεσ ανδ χλιεντσ τηατ γενεραλλψ χαυσε τηε µοστ
προβλεµσ φαλλ ιντο ειτηερ ορ βοτη οφ τηεσε χατεγοριεσ:
Τηε λαω ορ τηε ϕυρισδιχτιον ισ υνφαµιλιαρ. [Σεε
♣♣1:110−1:22.]
Τηε χλιεντ ισ φαµιλψ, α φριενδ, ορ αχθυαιντανχε.
[Σεε ♣♣1:30−1:37.]
Αϖοιδινγ τηεσε τωο προβλεµατιχ αρεασ ρεθυιρεσ
δισχιπλινε ανδ γυτσ, βοτη οφ ωηιχη χαν σοµετιµεσ βε
ιν σηορτ συππλψ. Ιφ τηε περφεχτ στορµ οφ α χασε ινϖολϖ−
ινγ βοτη συβϕεχτ µαττερ ανδ γεογραπηιχ υνφαµιλιαριτψ
πρεσεντσ ιτσελφ, τηε βεστ οπτιον ισ το λετ τηατ χλιεντσ
χασε σαιλ ον ανοτηερ λαωψερσ βοατ.
Οφ χουρσε, τηε προβλεµ χλιεντ σηουλδ αλσο βε
αϖοιδεδ. [Σεε ♣♣1:50−1:55.]
[♣♣1:03−1:09 Ρεσερϖεδ]
Β. Ωηεν τηε Λαω Ισ Υνφαµιλιαρ
♣1:10 Ετηιχαλ Χονσιδερατιονσ
Αττορνεψσ σεεµ το ηαϖε α νεαρ υνιϖερσαλ βελιεφ τηατ
ανψονε χαν ηανδλε α διϖορχε χασε. Αττορνεψσ ωηο
ωουλδντ δρεαµ οφ υνδερτακινγ α περσοναλ ινϕυρψ ορ
βανκρυπτχψ χασε ηαϖε νο χοµπυνχτιονσ ατ αλλ αβουτ
ϕυµπινγ ιντο α διϖορχε χασε ινϖολϖινγ χυστοδψ, ρετιρε−
µεντ βενεφιτσ, ανδ ταξ ισσυεσαλλ µαττερσ ωιτη ωηιχη
τηεψ ηαϖε νο εξπεριενχε. Αφτερ αλλ, ιτσ α διϖορχε χασε;
ηοω χοµπλιχατεδ χαν ιτ βε?
Τηε ανσωερ, ασ µοστ εξπεριενχεδ φαµιλψ λαω αττορ−
νεψσ κνοω, ισ πλεντψ χοµπλιχατεδ. Αχχεπτινγ αν
ενγαγεµεντ ινϖολϖινγ συβϕεχτ µαττερ ωιτη ωηιχη ψου
αρε υνφαµιλιαρ ισ αλωαψσ τρουβλεσοµε ανδ χουλδ ποτεν−
τιαλλψ συβϕεχτ ψου το προφεσσιοναλ δισχιπλινε. Νεαρλψ
εϖερψ στατε, ωιτη τηε νοταβλε εξχεπτιον οφ Χαλιφορνια,
ηασ αδοπτεδ ρυλεσ οφ προφεσσιοναλ χονδυχτ βασεδ υπον
τηε Αµεριχαν Βαρ Ασσοχιατιονσ Μοδελ Ρυλεσ οφ Προ−
φεσσιοναλ Χονδυχτ.
Ρυλε 1.1 οφ τηε ΑΒΑ Ρυλεσ προϖιδεσ ασ φολλοωσ:
Α λαωψερ σηαλλ προϖιδε χοµπετεντ ρεπρεσεντατιον το α
χλιεντ. Χοµπετεντ ρεπρεσεντατιον ρεθυιρεσ τηε λεγαλ
κνοωλεδγε, σκιλλ, τηορουγηνεσσ, ανδ πρεπαρατιον ρεα−
σοναβλψ νεχεσσαρψ φορ τηε ρεπρεσεντατιον.
Ψου µιγητ σαψ, Ιµ αν αττορνεψ, ανδ Ιϖε ηανδλεδ
φαµιλψ λαω χασεσ βεφορε. Ωηατσ τηε βιγ δεαλ? Βυτ
εϖερψ χασε ιν εϖερψ αρεα οφ τηε λαω πρεσεντσ διφφερεντ
τψπεσ ανδ λεϖελσ οφ χοµπλεξιτψ, δεµανδινγ διφφερεντ
ανδ ρεφινεδ σκιλλ σετσ φροµ τηε λαωψερ. Αρε ψου ρεαλλψ
χοµπετεντ το ηανδλε α χηιλδ χυστοδψ χασε ϕυστ βεχαυσε
ψουϖε φιλεδ α φεω νο−ασσετ διϖορχεσ? Χαν ψου ρεαλλψ
πρεπαρε τηατ Θυαλιφιεδ ∆οµεστιχ Ρελατιονσ Ορδερ φορ
τηε ΒΠ εξεχυτιϖε ωηο ηασ α πενσιον πλαν βενεφιτ
εαρνεδ ιν τηε ΥΚ? Ισ τηατ α προβλεµ? Χηανχεσ αρε, ιφ
ψου δοντ κνοω ωηατ θυεστιονσ το ασκ, ψουρε γοινγ το
ηαϖε α ηαρδ τιµε χοµινγ υπ ωιτη τηε ριγητ ανσωερσ.
♣1:11 Πραχτιχαλ Χονσιδερατιονσ
Χασεσ ατ τηε εδγε οφ ψουρ σκιλλ λεϖελ ρεθυιρε µορε
τιµε, εφφορτ, διλιγενχε, χαρε, ανδ πατιενχε. Ψου µιγητ
νοτ βε αβλε το βιλλ τηε χλιεντ φορ τηισ. Ωηεν εχονοµιχ
πρεσσυρεσ χοµε ιντο πλαψ, χορνερσ γετ χυτ ανδ τηατ
ινϖαριαβλψ λεαδσ το βαδ ρεσυλτσ φορ τηε χλιεντ, ορ, ωορσε
ψετ, αχτιοναβλε µιστακεσ βψ τηε πραχτιτιονερ.
Χλεαρλψ, ψου χαντ τυρν δοων εϖερψ νεω χλιεντ ωηο
πρεσεντσ ωιτη α υνιθυε σιτυατιον, ορ ονε τηατ ωιλλ
ρεθυιρε ψου το ινϖεστ τιµε ανδ εφφορτ φορ ωηιχη ψου
µιγητ νοτ βε χοµπενσατεδ. Νεαρλψ εϖερψ χασε
ινϖολϖεσ σοµε ον τηε ϕοβ τραινινγ φορ α νεω αττορνεψ
ορ αν αττορνεψ µοϖινγ ιντο α νεω αρεα. Α µυλτιτυδε οφ
ρεσουρχεσ εξιστ, συχη ασ τηισ βοοκ, ανδ οτηερσ ον φαµ−
ιλψ λαω ιν γενεραλ ανδ ον νεαρλψ εϖερψ ποσσιβλε ισσυε
τηατ µιγητ αρισε. Μανψ στατε βαρ ασσοχιατιονσ ηαϖε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT