Dealing With Expert Witnesses

AuthorRory T. Weiler
Pages223-258
6−221
Χηαπτερ 6
∆ΕΑΛΙΝΓ ΩΙΤΗ ΕΞΠΕΡΤ
ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ
Ι. ΥΣΕ ΟΦ ΕΞΠΕΡΤ ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ
Α. Ωηατ Ισ αν Εξπερτ?
♣6:01 Τψπεσ οφ Εξπερτσ Νεεδεδ ιν Φαµιλψ Λαω Χασεσ
♣6:02 Εξπερτ ∆εφινεδ
♣6:03 Ρεχοµµενδατιονσ ϖσ. Ινϖασιον οφ Προϖινχε οφ Χουρτ
♣6:04 Χουρτ−Απποιντεδ Εξπερτσ
Β. Θυαλιφιχατιον οφ Εξπερτσ
♣6:10 Τηε Πρινχιπαλ Αππροαχηεσ
♣6:11 Τηε Φρψε Γενεραλλψ Αχχεπτεδ Τεστ
♣6:12 Τηε ∆αυβερτ Ρελεϖανχε ανδ Ρελιαβιλιτψ Τεστ
♣6:13 Οτηερ Αππροαχηεσ
♣6:14 Χηαλλενγινγ τηε Εξπερτ ιν Φαµιλψ Λαω Χασεσ
ΙΙ. ΗΙΡΙΝΓ ΑΝ ΕΞΠΕΡΤ
Α. Τεστιφψινγ Εξπερτσ
♣6:20 Τωο Ρυλεσ φορ Ηιρινγ Εξπερτσ
♣6:21 Κνοω Ψουρ Εξπερτσ Προχλιϖιτιεσ
♣6:22 Σπρεαδ Ψουρ Βυσινεσσ Αρουνδ
♣6:23 Ωηοµ το Ηιρε
♣6:24 Εξπερτ Ενγαγεµεντ Αγρεεµεντσ
♣6:25 Φορµ: Εξπερτ Ενγαγεµεντ Λεττερ
Β. Χονσυλτινγ Εξπερτσ
♣6:30 Ωηατ Ισ α Χονσυλτινγ Εξπερτ?
♣6:31 Ωηεν το Ηιρε α Χονσυλτινγ Εξπερτ
♣6:32 Χονσυλτινγ Εξπερτσ ον Μενταλ Ηεαλτη
♣6:33 Χονσυλτινγ Εξπερτσ ον Φινανχιαλ Ισσυεσ
ΙΙΙ. ΤΨΠΕΣ ΟΦ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝ∆ ΤΗΕΙΡ ΥΣΕΣ
Α. Αππραισερσ
♣6:40 Υσε οφ Αππραισερσ
♣6:41 Προφεσσιοναλ Στανδαρδσ ανδ Φορµαλλψ Χερτιφιεδ Αππραισερσ
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 6−222
♣6:42 Ωηψ Ενγαγε α Χερτιφιεδ Προφεσσιοναλ?
♣6:43 Νον−Χερτιφιεδ Αππραισερσ
♣6:44 Χερτιφιχατεσ οφ ςαλυε
Β. Φορενσιχ Πσψχηολογιστσ/Πσψχηιατριστσ
♣6:50 Υσε οφ Πσψχηολογιστσ ανδ Πσψχηιατριστσ
♣6:51 Προφεσσιοναλ Στανδαρδσ ανδ Φορµαλλψ Χερτιφιεδ Εϖαλυατορσ
♣6:52 Οτηερ Εϖαλυατορσ
Χ. Βυσινεσσ ςαλυατιον Εξπερτσ
♣6:60 Υσε οφ Βυσινεσσ ςαλυατιον Εξπερτσ
♣6:61 Χερτιφιεδ Βυσινεσσ Εϖαλυατορσ
♣6:62 Οτηερ ςαλυατιον Οπτιονσ
∆. Τρεατινγ Ηεαλτη Χαρε Προϖιδερσ
♣6:70 Υσε οφ Τρεατινγ Προϖιδερσ
♣6:71 Χαλλινγ Ψουρ Χλιεντσ Προϖιδερ
♣6:72 Χαλλινγ τηε Οτηερ Παρτψσ Προϖιδερ
Ε. Οχχυπατιοναλ Τηεραπιστσ
♣6:80 Υσε
Φ. Εχονοµιστσ ανδ Αχτυαριεσ
♣6:90 Υσε οφ Εχονοµιστσ
♣6:91 Υσε οφ Αχτυαριεσ
Ις. ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΨΟΥΡ ΧΛΙΕΝΤ ΦΟΡ ΙΝΤΕΡςΙΕΩΣ ΒΨ ΤΗΕ ΕΞΠΕΡΤ
♣6:100 Πρεπαρατιον Χαν Μακε α ∆ιφφερενχε
♣6:101 Μακε Συρε Ψουρ Χλιεντ Υνδερστανδσ Ψουρ Στρατεγψ
♣6:102 Ωηεν τηε Εξπερτ Ισ τηε Οπποσινγ Σπουσεσ Ωιτνεσσ
♣6:103 Φορµ: Πρεπαρινγ τηε Χλιεντ φορ α Χυστοδψ Εϖαλυατιον
ς. ∆ΕΑΛΙΝΓ ΩΙΤΗ ΤΗΕ ΕΞΠΕΡΤ
Α. Πυλλινγ τηε Χυρταιν Αωαψ Φροµ τηε Ωιζαρδ
♣6:110 Λεαρν τηε ϑαργον
♣6:111 Γετ Φαµιλιαρ Ωιτη τηε Εξπερτσ Σουρχεσ
Β. Πσψχηολογιχαλ Εξπερτσ ανδ τηε ∆ΣΜ−Ις
♣6:120 Ιν Γενεραλ
♣6:121 ∆ιαγνοστιχ ανδ Στατιστιχαλ Μανυαλ οφ Μενταλ ∆ισορδερσ (∆ΣΜ)
♣6:122 Μυλτιαξιαλ Χλασσιφιχατιονσ
♣6:123 Γλοβαλ Ασσεσσµεντ οφ Φυνχτιονινγ
♣6:125 Οτηερ Υσεφυλ Σουρχεσ
Χ. Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ ανδ Βυσινεσσ ςαλυατιον Εξπερτσ
♣6:130 Ιν Γενεραλ
♣6:131 Βαλανχε Σηεετσ, Φινανχιαλ Στατεµεντσ, ανδ Ρεταινεδ Εαρνινγσ
♣6:132 Ταξ Ρετυρνσ
♣6:133 Ταξ Ρυλεσ ανδ Ρεγυλατιονσ
♣6:134 Αχχουντινγ Πρινχιπλεσ ανδ Αυδιτινγ Στανδαρδσ
ςΙ. ΧΗΑΛΛΕΝΓΙΝΓ ΤΗΕ ΕΞΠΕΡΤ
♣6:140 Εφφεχτιϖε Χροσσ−Εξαµινατιον
Α. Εξπερτσ Χυρριχυλυµ ςιταε
♣6:150 Εξαµινε τηε Χς Χαρεφυλλψ
♣6:151 Χοντινυινγ Εδυχατιον
6−223 ∆εαλινγ Ωιτη Εξπερτ Ωιτνεσσεσ
♣6:152 Αρτιχλεσ, Σπεεχηεσ, ανδ Προφεσσιοναλ Παπερσ
♣6:153 Εδυχατιοναλ Βαχκγρουνδ, Ωορκ Εξπεριενχε, Μεµβερσηιπσ
♣6:154 Εξπεριενχε ασ αν Εξπερτ
♣6:155 Λαχκ οφ Εξπερτισε
Β. Εξπερτσ Χοδε οφ Χονδυχτ
♣6:170 Υσε τηε Εξπερτσ Χοδε οφ Χονδυχτ Αγαινστ Ηιµ ορ Ηερ
Χ. Φαχτσ ον Ωηιχη τηε Εξπερτ Ρελιεδ
♣6:180 Χηαλλενγε Οπινιονσ Βασεδ ον Ερρονεουσ Φαχτσ, Ασσυµπτιον, ορ Ινφερενχεσ
♣6:181 Χηαλλενγε Οπινιονσ Βασεδ ον Ολδ Ινφορµατιον
∆. Φαχτσ Ιγνορεδ βψ Εξπερτ
♣6:190 Θυεστιον Ωηψ τηε Εξπερτ Ιγνορεδ Φαχτσ
♣6:191 Ρεϖεαλ Χονφιρµατορψ Βιασ
♣6:192 Ρεϖεαλ Ανχηορινγ
Ε. Υσε οφ Οτηερ Αυτηοριτατιϖε Σουρχεσ
♣6:200 Κνοω τηε Εξπερτσ Αυτηοριτατιϖε Σουρχεσ
♣6:201 ∆οντ Ασσυµε Ρελιανχε ον Αυτηοριτατιϖε Σουρχε
♣6:202 Θυεστιον Προπερ Αππλιχατιον οφ Σουρχε
♣6:203 Οπινιονσ Βεψονδ Μαινστρεαµ
♣6:204 Σηοω Χλιεντσ Προβλεµ Ισ Χοµµον
Φ. Εξπερτσ Προχεδυρεσ ανδ Προτοχολσ
♣6:210 Υσε τηε Εξπερτσ Οων Προχεδυρεσ ανδ Προτοχολσ Αγαινστ Ηιµ
♣6:211 Εξαµινε Τιµε ανδ Βιλλινγ Ρεχορδσ
♣6:212 Θυεστιον ∆εϖιατιονσ Φροµ Προτοχολ
♣6:213 Χηαλλενγε Θυαλιτψ οφ Τιµε Σπεντ
♣6:214 Αµουντ οφ Τιµε Σπεντ
Γ. Τεστσ
♣6:220 Χηαλλενγε τηε Εξπερτσ Ιντερπρετατιον ανδ Υσε οφ Τεστσ
♣6:221 Πσψχηολογιχαλ Τεστινγ
♣6:222 Ατταχκ Υσε οφ Τεστ
♣6:223 Προπερ Αδµινιστρατιον ανδ Σχορινγ οφ Τεστσ
♣6:224 Χοµπλιανχε Ωιτη Ετηιχαλ Γυιδελινεσ
Η. Βιασ ανδ Πρεϕυδιχε οφ αν Εξπερτ
♣6:230 Περσοναλ Βιασ ανδ Πρεϕυδιχε
♣6:231 Πριορ Ωορκ φορ Οπποσινγ Χουνσελ
♣6:232 Ηοω Μυχη Ισ Εξπερτ Βεινγ Παιδ?
♣6:233 Ινχονσιστενχιεσ ιν Πριορ Ρεχοµµενδατιονσ
ςΙΙ. ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΥΤΛΙΝΕΣ
♣6:240 Υσε οφ Ουτλινεσ
♣6:241 Φορµ: ∆εποσιτιον Ουτλινε φορ α Χυστοδψ Εϖαλυατορ
♣6:242 Φορµ: ∆εποσιτιον Ουτλινε φορ α Βυσινεσσ Εϖαλυατορ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT