Discovery and Pre-Trial Settlement Conferences

AuthorRory T. Weiler
Pages123-180
3−121
Χηαπτερ 3
∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΑΝ∆ ΠΡΕ−ΤΡΙΑΛ
ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕΣ
Ι. ΟςΕΡςΙΕΩ ΟΦ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΠΡΟΧΕΣΣ
♣3:01 Ρατιοναλε φορ ∆ισχοϖερψ
♣3:02 Κνοω τηε Ρυλεσ
♣3:03 ∆ισχοϖερψ Πλαν
ΙΙ. ΟΡΓΑΝΙΖΙΝΓ ΨΟΥΡ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΦΙΛΕ
♣3:10 ∆ισχοϖερψ Συβφιλεσ
♣3:11 Ρεαδ ανδ Αναλψζε ∆ισχοϖερψ Βεφορε Φιλινγ
♣3:12 Λαβελσ ανδ Ταβλεσ οφ Χοντεντσ
♣3:13 Συµµαριεσ
♣3:14 Ηανδλινγ ∆ισχοϖερψ Ρεθυεστσ Φροµ Οπποσινγ Χουνσελ
♣3:15 Πρεπαρινγ Χλιεντ φορ Ρεσπονδινγ το ∆ισχοϖερψ Ρεθυεστσ
ΙΙΙ. ΩΡΙΤΤΕΝ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΤΟ ΠΑΡΤΙΕΣ
Α. Μανδατορψ ανδ Ινφορµαλ ∆ισχοϖερψ
♣3:20 Προαχτιϖε Μανδατορψ ∆ισχοϖερψ
♣3:21 Ινφορµαλ ∆ισχοϖερψ
Β. Ιντερρογατοριεσ ανδ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣3:30 Ταιλορ Στανδαρδ ορ Φορµ ∆ισχοϖερψ Ρεθυεστσ
♣3:31 Ρεσπονδινγ το Ποιντλεσσ Ρεθυεστσ
♣3:32 Υσε Χλιεντσ Φινανχιαλ Στατεµεντ ασ ∆ισχοϖερψ Ροαδµαπ
♣3:33 Βε ∆ιλιγεντ Ρεγαρδινγ Χλοσελψ Ηελδ Βυσινεσσεσ
♣3:34 Φορµ: Ματριµονιαλ Ιντερρογατοριεσ
♣3:35 Φορµ: Ματριµονιαλ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ
♣3:36 Χυστοδψ Χασεσ
♣3:37 Φορµ: Χυστοδψ Ιντερρογατοριεσ
♣3:38 Φορµ: Μοτιον το Χοµπελ Χοµπλιανχε Ωιτη ∆ισχοϖερψ
Χ. Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣3:50 Αν Οφτεν Οϖερλοοκεδ Τοολ
♣3:51 Ρεθυεστ Αδµισσιον οφ Φαχτσ, Νοτ Λεγαλ Χονχλυσιονσ
♣3:52 Βρεακ ∆οων Ρεθυεστ το Σιµπλε Χοµπονεντσ
♣3:53 Φορµ: Ρεθυεστ το Αδµιτ
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 3−122
∆. Πηψσιχαλ ανδ Μενταλ Εξαµινατιονσ
♣3:60 Υσεσ ιν Γενεραλ
♣3:61 Ιν Χυστοδψ Χασεσ
♣3:62 Α Μαϕορ Εξπενσε
♣3:63 Ισ τηε Εϖαλυατιον Ρεαλλψ Νεχεσσαρψ?
♣3:64 Φορµ: Μοτιον φορ Απποιντµεντ οφ α Χυστοδιαλ Εϖαλυατορ (Χουρτσ Ωιτνεσσ)
♣3:65 Φορµ: Μοτιον φορ Πηψσιχαλ/Μενταλ Εξαµινατιον οφ α Παρτψ
Ις. Ι∆ΕΝΤΙΦΨΙΝΓ ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ ΑΝ∆ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
♣3:80 Ιδεντιφψ Νον−Παρτψ Ωιτνεσσεσ ανδ Εϖιδενχε Εαρλψ
♣3:81 Ωιτνεσσ Σελεχτιον Προχεσσ
♣3:82 Εαχη Ωιτνεσσ Μυστ Ηαϖε α Πυρποσε
♣3:83 Αϖοιδ Χυµυλατιϖε Τεστιµονψ
ς. ΝΟΝ−ΠΑΡΤΨ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
♣3:90 Συβποενα Ισ Νεχεσσαρψ
♣3:91 Ωηεν το Υσε
♣3:92 Ρεχορδ ανδ ∆οχυµεντ Κεεπερσ
♣3:93 Αδµισσιβιλιτψ οφ ∆οχυµεντσ Οβταινεδ Φροµ Κεεπερσ
♣3:94 Φορµ: Λεττερ το Συβποενεε
♣3:95 Φορµ: Σαµπλε Ατταχηµεντ το Συβποενα ∆υχεσ Τεχυµ το Εµπλοψερ Σεεκινγ
Εµπλοψµεντ Ρεχορδσ
♣3:96 Φορµ: Πετιτιον Σεεκινγ Τηιρδ Παρτψ Χοµπλιανχε Ωιτη Συβποενα
♣3:97 Ωιτνεσσεσ φορ Οραλ ∆εποσιτιονσ
♣3:98 Φορµ: ∆εποσιτιον Προδυχτιον Λεττερ το Οπποσινγ Χουνσελ
ςΙ. ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
♣3:110 ∆εφινε Ψουρ Πυρποσε
♣3:111 Οπποσινγ Παρτψ
♣3:112 Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣3:113 Εξπερτσ
♣3:114 Αρτ οφ τηε ∆ισχοϖερψ ∆εποσιτιον
♣3:115 Ωηατ α ∆ισχοϖερψ ∆εποσιτιον Σηουλδ Νοτ ∆ο
♣3:116 Φορµ: Ουτλινε φορ Οπποσινγ Παρτψσ ∆εποσιτιον
♣3:117 Φορµ: Εξχερπτ∆επονεντ Χλαιµσ Φιφτη Αµενδµεντ Πριϖιλεγε
ςΙΙ. ΡΕΤΙΡΕΜΕΝΤ ΠΛΑΝ ΒΕΝΕΦΙΤΣ
♣3:130 Ιδεντιφψ Ρετιρεµεντ Ασσετσ
♣3:131 ∆εφινεδ Βενεφιτ ϖσ. ∆εφινεδ Χοντριβυτιον Πλανσ
♣3:132 Φεδεραλ Εµπλοψεεσ Ρετιρεµεντ Βενεφιτσ
♣3:133 Χονταχτ Πλαν Αδµινιστρατορ ανδ ∆ραφτ Πρελιµιναρψ Θ∆ΡΟ
♣3:134 Νον−Θυαλιφιεδ Πλανσ
ςΙΙΙ. ΠΡΕ−ΤΡΙΑΛ ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕΣ
♣3:140 Βενεφιτσ οφ Πρεπαρατιον
♣3:141 Ρεσεαρχη τηε Ισσυεσ ανδ Προϖιδε α Μεµορανδυµ
♣3:142 Φορµ: Σαµπλε Πρε−Τριαλ Μεµορανδα το τηε Χουρτ
3−123 ∆ισχοϖερψ ανδ Πρε−Τριαλ Σεττλεµεντ Χονφερενχεσ ♣3:03
Ι. ΟςΕΡςΙΕΩ ΟΦ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
ΠΡΟΧΕΣΣ
♣3:01 Ρατιοναλε φορ ∆ισχοϖερψ
∆ισχοϖερψ ισ τηε προχεσσ οφ εξχηανγινγ ινφορµα−
τιον ωιτη τηε οπποσινγ παρτψ τηρουγη οραλ ορ ωριττεν
τεστιµονψ ορ δοχυµεντσ. Ιν φαµιλψ λαω πραχτιχε, χοµ−
µον αρεασ φορ δισχοϖερψ ινχλυδε τηε παρτιεσ εχονοµ−
ιχ ανδ περσοναλ λιφεστψλε, συππορτ, ανδ χυστοδψ οφ χηιλ
δρεν, προπερτψ διστριβυτιον, ανδ δεβτ αλλοχατιον. Τηε
ρατιοναλε φορ δισχοϖερψ ισ τηατ σεττλεµεντσ ωιλλ βε µορε
λικελψ, ανδ ουτχοµεσ µορε φαιρ, ιφ βοτη παρτιεσ κνοω
αλλ οφ τηε ρελεϖαντ φαχτσ, ανδ αρε αβλε το νεγοτιατε ον α
λεϖελ πλαψινγ φιελδ. ∆ισχοϖερψ ισ δεσιγνεδ το ενσυρε
τηατ βοτη παρτιεσ ηαϖε αχχεσσ το αλλ περτινεντ ινφορµα−
τιον, σο τηατ τηε γοτχηα µοµεντ ισ µινιµιζεδ, ιφ νοτ
ελιµινατεδ αλτογετηερ.
∆ισχοϖερψ αφφορδσ εαχη παρτψ αχχεσσ το αλλ ινφορ
µατιον αβουτ αλλ ασπεχτσ οφ τηε µαριταλ ρελατιονσηιπ, σο
τηατ χουνσελ ανδ χλιεντ χαν µακε αν ινφορµεδ δεχισιον
βετωεεν τηεµ ον α ρεασοναβλε ανδ εθυιταβλε σεττλε
µεντ ποσιτιον. Ιτ αλσο σερϖεσ τηε γρεατερ πυβλιχ πυρποσε
οφ ενχουραγινγ ουτ οφ χουρτ σεττλεµεντσ, τηερεβψ (ατ
λεαστ τηεορετιχαλλψ) σαϖινγ τηε χουρτσ τιµε ανδ ενερ
γιεσ φορ δισπυτεσ τηατ τρυλψ ρεθυιρε ϕυδιχιαλ ρεσολυτιον.
♣3:02 Κνοω τηε Ρυλεσ
Περηαπσ µορε τηαν ανψ οτηερ αρεα οφ τηε φαµιλψ
λαω πραχτιχε, δισχοϖερψ ισ γοϖερνεδ βψ ρυλεσ. Τηεψ
µαψ βε εσταβλισηεδ βψ τηε στατεσ Συπρεµε Χουρτ, τηε
στατε λεγισλατυρε, ορ τηε λοχαλ χουρτσ ιν φυρτηερανχε οφ
τηε στατεωιδε προχεδυρεσ. Τηερε σιµπλψ ισ νο συβστι−
τυτε φορ τηορουγηλψ ρεαδινγ ανδ υνδερστανδινγ τηεσε
ρυλεσ. Τηεψ γοϖερν συχη µαττερσ ασ:
Ωηετηερ εαχη παρτψ ισ ρεθυιρεδ το χοµπλετε
φινανχιαλ δισχλοσυρε φορµσ ανδ εξχηανγε
δοχυµεντσ ωιτηουτ α φορµαλ ρεθυεστ φροµ τηε
οτηερ παρτψ (µανδατορψ προαχτιϖε δισχοϖερψ).
Σεε ♣3:20.
Ωηεν δισχοϖερψ ρεθυεστσ µαψ βε σεντ. ϑυρισ−
διχτιονσ ωιτη µανδατορψ προαχτιϖε δισχοϖερψ
µαψ περµιτ δισχοϖερψ ρεθυεστσ ονλψ αφτερ
µανδατορψ δισχοϖερψ ισ χοµπλετεδ.
Ιδεντιφιχατιον οφ ωηεν ανδ ωηερε δισχοϖερψ
χαν βε χοµµενχεδ ανδ χονδυχτεδ αγαινστ
παρτιεσ, τηειρ αγεντσ ανδ εµπλοψεεσ, ανδ νον−
παρτψ ωιτνεσσεσ.
Τηε φορµατ οφ ανδ λιµιτσ ον τηε νυµβερ οφ
ρεθυεστσ. Φορ εξαµπλε, ιν σοµε ϕυρισδιχτιονσ
ψου µαψ βε λιµιτεδ το 25 ιντερρογατοριεσ βυτ
αβλε το ρεθυεστ λεαϖε οφ χουρτ το σερϖε µορε.
Ηοω δισχοϖερψ ρεθυεστσ αρε το βε σερϖεδ ον
τηε οπποσινγ παρτψ ανδ ον νον−παρτιεσ.
Τηε δεαδλινε φορ ρεσπονδινγ το δισχοϖερψ
ρεθυεστσ (οφτεν 30 δαψσ αφτερ ρεχειπτ), ηοω
τηε τιµε ισ χοµπυτεδ, ανδ τηε χονσεθυενχεσ
οφ φαιλυρε το τιµελψ ρεσπονδ.
Ωηατ οβϕεχτιονσ χαν βε µαδε το ρεθυεστσ
(τψπιχαλλψ τηατ τηεψ σεεκ πριϖιλεγεδ ινφορµα
τιον ορ ινφορµατιον βεψονδ τηε σχοπε οφ δισ−
χοϖερψ), ηοω οβϕεχτιονσ αρε το βε µαδε
(υσυαλλψ ιν ωριτινγ σιγνεδ βψ βοτη τηε χλιεντ
ανδ αττορνεψ).
Προχεδυρεσ φορ χουνσελ το αττεµπτ το ρεσολϖε
οβϕεχτιονσ ανδ διφφερενχεσ οϖερ δισχοϖερψ
ρεθυεστσ τηατ αρε ρεθυιρεδ πριορ το σεεκινγ
ρελιεφ φροµ τηε χουρτ.
Τηε ρεθυεστινγ παρτψσ ρεµεδιεσ ωηεν τηε
οπποσινγ παρτψ φαιλσ το ρεσπονδ (τψπιχαλλψ αν
αττεµπτ το ρεσολϖε τηε προβλεµ ωιτη οπποσ
ινγ χουνσελ, φολλοωεδ βψ α µοτιον το χοµ
πελ, φολλοωεδ βψ α µοτιον φορ χοντεµπτ ανδ
σανχτιονσ).
Τηε σπεχιφιχ τψπεσ οφ σανχτιονσ αϖαιλαβλε
αγαινστ α νον−χοµπλψινγ παρτψ.
 Τηε προχεδυρεσ φορ οβταινινγ δισχοϖερψ
(βοτη δοχυµεντσ ανδ τεστιµονψ) φροµ νον−
παρτιεσ. Σεε ♣♣3:90−3:98.
Σπεχιαλ ρυλεσ ρελατινγ το σεεκινγ δισχοϖερψ
φροµ προφεσσιοναλ (εξπερτ) ωιτνεσσεσ ανδ
ωηο βεαρσ τηε βυρδεν οφ παψινγ φορ ιτ.
Νοτιχινγ ανδ σχηεδυλινγ οφ δεποσιτιονσ ανδ
τιµε λιµιτσ φορ τηεµ.
Τηε υσε οφ ανδ διστινχτιονσ βετωεεν δισχοϖ−
ερψ ανδ εϖιδενχε δεποσιτιονσ.
♣3:03 ∆ισχοϖερψ Πλαν
Ονχε ψουϖε ρεχειϖεδ ψουρ χλιεντσ χοµπλετεδ
φινανχιαλ δισχλοσυρε φορµ (σεε Χηαπτερ 1), ανδ χερ
ταινλψ νο λατερ τηαν ψουρ ρεχειπτ ανδ ρεϖιεω οφ ψουρ
οππονεντσ µανδατορψ δισχλοσυρεσ (σεε ♣3:20), ψου
σηουλδ δετερµινε ωηετηερ ορ νοτ αδδιτιοναλ δισχοϖερψ
ισ νεχεσσαρψ, ανδ δεϖελοπ α πλαν φορ ψουρ δισχοϖερψ
προχεσσ. Τηισ πλαν ωιλλ οβϖιουσλψ ϖαρψ φροµ χασε το
χασε, βασεδ υπον τηε ισσυεσ ανδ φαχτσ πρεσεντεδ.
Ηοωεϖερ, τηερε αρε χερταιν χοµµον τηεµεσ ιν τηε
φαµιλψ λαω αρενα τηατ ρεαππεαρ χασε αφτερ χασε. Τηε
φολλοωινγ πλαν ισ γενεριχ ιν ιτσ σχοπε, ανδ ψου σηουλδ
αλωαψσ βε συρε το ρεϖιεω τηε τιµε ρεστριχτιονσ
ιµποσεδ υπον δισχοϖερψ βψ τηε ρυλεσ ιν τηε ϕυρισδιχ
τιον ιν ωηιχη ψου πραχτιχε, σο τηατ ψουρ δισχοϖερψ
πλαν ισ ιν χονφορµιτψ ωιτη δεαδλινεσ ανδ ρεστριχτιονσ
ιµποσεδ βψ ψουρ λοχαλ δισχοϖερψ ρυλεσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT