Preliminary Sections

AuthorKevin J. Mahoney
Pages1-25
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ
Χροσσ−Εξαµινατιον
Κεϖιν ϑ. Μαηονεψ
Χονταχτ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ ϖισιτ ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον Φ−2
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
Χοπψριγητ ♥ 2016
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
ΙΣΒΝ: ΞΞΞΞΞ
Ρελατεδ Τιτλεσ:
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ
Φεδεραλ Χριµιναλ Πραχτιχε
Φεδεραλ Πρισον Γυιδεβοοκ
Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
Τηισ πυβλιχατιον ισ ιντενδεδ το προϖιδε αχχυρατε ανδ αυτηοριτατιϖε ινφορµατιον αβουτ τηε συβϕεχτ µαττερ χοϖερεδ.
Ιτ ισ σολδ ωιτη τηε υνδερστανδινγ τηατ τηε πυβλισηερ δοεσ νοτ ρενδερ λεγαλ, αχχουντινγ ορ οτηερ προφεσσιοναλ σερϖιχεσ.
Ιφ λεγαλ αδϖιχε ορ οτηερ εξπερτ ασσιστανχε ισ ρεθυιρεδ, σεεκ τηε σερϖιχεσ οφ α χοµπετεντ προφεσσιοναλ.
Περσονσ υσινγ τηισ πυβλιχατιον ιν δεαλινγ ωιτη σπεχιφιχ λεγαλ µαττερσ σηουλδ εξερχισε τηειρ οων ινδεπενδεντ ϕυδγ−
µεντ ανδ ρεσεαρχη οριγιναλ σουρχεσ οφ αυτηοριτψ ανδ λοχαλ χουρτ ρυλεσ.
Τηε πυβλισηερ ανδ τηε αυτηορ µακε νο ρεπρεσεντατιονσ χονχερνινγ τηε χοντεντσ οφ τηισ πυβλιχατιον ανδ δισχλαιµ
ανψ ωαρραντιεσ οφ µερχηανταβιλιτψ ορ φιτνεσσ φορ α παρτιχυλαρ πυρποσε.
Ωε ϖιεω τηε πυβλιχατιον οφ τηισ ωορκ ασ τηε βεγιννινγ οφ α διαλογυε ωιτη ουρ ρεαδερσ. Περιοδιχ ρεϖισιονσ το ιτ
ωιλλ γιϖε υσ τηε οππορτυνιτψ το ινχορπορατε ψουρ συγγεστεδ χηανγεσ. Χαλλ υσ ατ (866) 72−ϑΑΜΕΣ ορ σενδ ψουρ χοµ−
µεντσ το:
Ρεϖισιον Εδιτορ
ϑαµεσ Πυβλισηινγ
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Η
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
ΠΥΒΛΙΣΗΕΡΣ ΣΤΑΦΦ
Μαναγινγ Εδιτορ: Λισα ∆υννε
Φιρστ Εδιτιον, Φεβρυαρψ 2008
Ρεϖισιον 1, 2/2009
Ρεϖισιον 2, 3/2010
Ρεϖισιον 3, 6/2011
Ρεϖισιον 4, 11/2012
Ρεϖισιον 5, 02/2016

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT