Cross-Examination of Detective Who Obtained Confession

AuthorKevin J. Mahoney
Pages212-276
4−1
Χηαπτερ 4
Χροσσ−Εξαµινατιον οφ ∆ετεχτιϖε Ωηο
Οβταινεδ Χονφεσσιον
Ι. Ιντερρογατιον ΤαχτιχσΟϖερϖιεω
♣4:01 Α Σινγλε Συσπεχτ
♣4:02 Μυλτιπλε Συσπεχτσ
ΙΙ. Εξποσε Χοερχιϖε Ταχτιχσ
Α. ∆ετεχτιϖεσ Ηαϖε Ονλψ Ονε Χηανχε το Θυεστιον Συσπεχτ
♣4:03 Στρατεγψ
♣4:04 Παττερν Χροσσ
[♣4:05 Ρεσερϖεδ]
Β. Υσινγ Τιχκινγ Χλοχκ το Μακε Συσπεχτ Φεελ ∆εσπερατε
♣4:06 Χοµµον Φαχτ Σχεναριο
♣4:07 Στρατεγψ
♣4:08 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:09 Παττερν Χροσσ
[♣4:10 Ρεσερϖεδ]
Χ. ∆ετεχτιϖεσ Νεεδ Χονφεσσιον Βεχαυσε Φορενσιχ Εϖιδενχε Ισ Υνκνοων
♣4:11 Κεψ Φαχτσ
♣4:12 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:13 Παττερν Χροσσ
[♣4:14 Ρεσερϖεδ]
∆. Ισολατινγ τηε Συσπεχτ
♣4:15 Στρατεγψ
♣4:16 Κεψ Φαχτσ
♣4:17 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:18 Παττερν Χροσσ
[♣4:19 Ρεσερϖεδ]
Ε. Ριγητ το Μακε Τελεπηονε Χαλλ
1. Πολιχε Χλαιµ ∆εφενδαντ Νοτ Υνδερ Αρρεστ ορ ιν Χυστοδψ
♣4:20 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:21 Παττερν Χροσσ
2. Πολιχε ∆ιδ Νοτ Οφφερ ∆εφενδαντ Υσε οφ Τελεπηονε Φολλοωινγ Αρρεστ
♣4:22 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:23 Παττερν Χροσσ
[♣4:24 Ρεσερϖεδ]
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 4−2
Φ. Φαιλυρε το Ρεχορδ ∆εφενδαντσ Στατεµεντ
♣4:25 Στρατεγψ
♣4:26 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:27 Παττερν Χροσσ
[♣♣4:28  4:29 Ρεσερϖεδ]
Γ. Ωριττεν Στατεµεντ Ισ Ινϖαλιδ
♣4:30 Στρατεγψ
1. ∆ετεχτιϖε ∆ραφτεδ Στατεµεντ
♣4:31 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:32 Παττερν Χροσσ
2. ∆εφενδαντσ Σιγνατυρε Ισ Μεανινγλεσσ
♣4:33 Στρατεγψ
♣4:34 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣4:35 Παττερν Χροσσ
[♣♣4:36−4:39 Ρεσερϖεδ]
Η. ∆ετεχτιϖε ∆ενιεσ Ηε Ιντερρογατεδ ∆εφενδαντ
♣4:40 Στρατεγψ
♣4:41 Παττερν Χροσσ
Ι. ∆ετεχτιϖε Τραινεδ το Υσε Μανιπυλατιϖε Στρατεγιεσ (Ρειδ Μετηοδ) το Γαιν Χονφεσσιον
♣4:42 ∆ετεχτιϖε Σετσ τηε Σταγε φορ Ιντερρογατιον
♣4:43 Συσπεχτσ Αρε Ρεσισταντ το Χονφεσσινγ
♣4:44 ∆ετεχτιϖεσ Ταυγητ Τεχηνιθυεσ (Ρειδ Μετηοδ) το Οϖερχοµε Ρεσιστανχε
[♣4:45−4:49 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Χηαλλενγε τηε Ιµπαχτ οφ ∆εφενδαντσ Στατεµεντ
Α. ∆εφενδαντ Μαδε Νο Αδµισσιον
♣4:50 Χοµµον Σχεναριο
♣4:51 Παττερν Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. [Ρεσερϖεδ]
ΦΟΡΜΣ
Φορµ 4−Α Μοτιον το ΣυππρεσσΧονφεσσιον
Φορµ 4−Β Μοτιον ρε Σεµιναρσ Αττενδεδ βψ ∆ετεχτιϖεσ Ινϖολϖεδ ιν Τακινγ ∆εφενδαντσ Στατεµεντ
4−3 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ ∆ετεχτιϖε Ωηο Οβταινεδ Χονφεσσιον ♣4:01
Ι. ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΙΟΝ ΤΑΧΤΙΧΣ 
ΟςΕΡςΙΕΩ
♣4:01 Α Σινγλε Συσπεχτ
Νεαρλψ εϖερ ψ χριµιναλ δεφενδαντ Ι ηαϖε εϖερ
ρεπρεσεντεδ, ανδ ωηο χονφεσσεδ, χουλδ ρεχιτε ηισ Μιραν −
δα ριγητσ. Ηε µαψ ηαϖε βεεν αρρεστεδ πρεϖιουσλψ ανδ
ρεπρεσεντεδ βψ α χαπαβλε λαωψερ. Ηε µιγητ, ιν ηισ µορε
λυχιδ µοµεντσ, ηαϖε βεεν αβλε το δεσχριβε ατ λενγτη ηοω
φοολιση ιτ ισ το σπεακ το δετεχτιϖεσ. Ψετ, ωηεν χονφροντεδ
ωιτη αν αχχυσατιον ορ ινϖεστιγατιον, ηε ϕεττισονσ ηισ
χοµµον σενσε, εϖερψτηινγ ηισ αττορνεψ εϖερ τολδ ηιµ,
ανδ ηισ περσοναλ εξπεριενχεσ ωιτη τηε πολιχε ανδ ρυσηεσ
αηεαδ, υναβλε το φιτ τηε νοοσε αβουτ ηισ νεχκ θυιχκλψ
ενουγη. ϑυστ ωηατ ισ ιτ τηατ µακεσ τηε αχχυσεδ ταλκ ορ,
ωορσε, χονφεσσ?
Τηρουγη τηε αππλιχατιον οφ προϖεν τεχηνιθυεσ,
σαϖϖψ δετεχτιϖεσ πρψ φροµ εϖεν τηε µοστ ρεχαλχιτραντ
χριµιναλ α τιδψ χονφεσσιονορ ατ λεαστ ενουγη
ινχονσιστεντ στατεµεντσ το βυρψ ηιµ ϕυστ ασ δεεπ. Α
γοοδ χοπ δραµα σηοωσ α γριζζλεδ, ϕαδεδ, ηοτ−ηεαδεδ
δετεχτιϖε τρψινγ το ωρινγ α χονφεσσιον φροµ α συσπεχτ
ωιτη ϖιολενχε ορ ρεφερενχεσ το ιµπενδινγ ϖιολενχε,
τηρεατσ το τηροω τηε βοοκ ατ ηιµ, ορ αππεαλσ το ηισ
χονσχιενχε. Σοµετιµεσ, τηερεσ α γοοδ χοπ, βυτ τηε
βαδ χοπ γετσ τηε ρεσυλτσ. Τηατ τεχηνιθυε ισ υσεδ
ονλψ βψ Νεανδερτηαλσ. Τοδαψ, δετεχτιϖεσ αρε τραινεδ
ιν τηε αρτορ βεττερ ψετ τηε πσψχηολογψοφ σεχυρινγ
α χονφεσσιον ωιτηουτ βυλλψινγ. Τηεψ αρε συβτλε, νοτ
οϖερτλψ ιντιµιδατινγ. Τηεψ αρε τηε συσπεχτσ φριενδσ,
νοτ ηισ ενεµιεσ. Τηεψ αρε βεττερ ποσιτιονεδ το ηελπ
ηιµ τηαν ανψ λαωψερ, ανδ τηεψ ωαντ το ηελπ ηιµιντο
α πρισον χελλ.
Φορ τηε ωελλ−τραινεδ δετεχτιϖε, γεττινγ τηε συσπεχτ
ταλκινγ ανδ κεεπινγ ηιµ ταλκινγ αρε τηε κεψσ το
οβταινινγ ηισ χονφεσσιον. Το κεεπ τηε συσπεχτ φροµ φυλλψ
αππρεχιατινγ τηατ ηε ισ ταλκινγ το τωο πολιχε δετεχτιϖεσ
αβουτ α σεριουσ µαττερ, σµαρτ δετεχτιϖεσ ωιλλ χονϖερσε
ωιτη τηε συσπεχτ ιν α πλαιν ροοµ, φρεε οφ πολιχε
µεµοραβιλια, πολιχε ραδιοσ, ανδ υνιφορµεδ οφφιχερσ. Τηε
ωελλ−τραινεδ δετεχτιϖεσ ωιλλ βρινγ τηε συσπεχτ α Χοκε
ορ α σναχκ. Τηεψλλ οφφερ ηιµ α χιγαρεττε ανδ λιγητ υπ
ηισ σµοκε. Τηεψ ωιλλ βε χουρτεουσ, πατιεντ, χαλµ, ανδ
περσιστεντ. Τηεψ ωιλλ ρεσιστ τηε τεµπτατιον το αχχυσε
ανδ, ινστεαδ, εξπρεσσ ονλψ α φριενδλψ χυριοσιτψ. Ασ τηεψ
χοαξ τηε συσπεχτ ιντο ταλκινγ, τηεψ τακε νο νοτεσ, χαρεφυλ
νοτ το σποοκ τηειρ πρεψ. Τηε µορε τηε συσπεχτ ταλκσ, τηε
βεττερ. Το εξπεριενχεδ δετεχτιϖεσ, α δενιαλ, παρτιχυλαρλψ
α δενιαλ τηατ χαν βε δισχρεδιτεδ, ισ βεττερ τηαν σιλενχε.
Ιφ νεχεσσαρψ, τηε δετεχτιϖεσ ωιλλ τακε ιτ υπ α νοτχη,
εµπατηιζινγ ωιτη τηε συσπεχτ, οφφερινγ υνδερστανδινγ,
ανδ ϖολυντεερινγ µιτιγατινγ φαχτορσ τηατ φρεε τηε συσπεχτ
το αδµιτ ηισ γυιλτ το α χριµε τηατσ νοτ ασ βαδ ασ ιτ σεεµσ.
Ωηεν τηε ιντερρογατιον ισ χοµπλετε, τηε δετεχτιϖεσ µαψ
ηαϖε οβταινεδ α ϖιδεοταπεδ χονφεσσιον φροµ α συσπεχτ
ωηο, α φεω ηουρσ εαρλιερ, ηαδ προµισεδ ηιµσελφ νοτ το
σαψ α ωορδ. Ιφ τηε δετεχτιϖεσ αρε ρεαλλψ γοοδ, τηε συσπεχτ
µαψ ρετυρν το ηισ χελλ βελιεϖινγ ηε ηασ ηελπεδ ηιµσελφ
ιµµενσελψ.
Τηε εξπεριενχεδ, ωελλ−τραινεδ δετεχτιϖε ισ πατιεντ.
Ηε ωιλλ σλοωλψ τρψ το γετ τηε συσπεχτ το οπεν υπ. Ηε
ωιλλ νοτ ρισκ σποοκινγ τηε συσπεχτ ιν αν αττεµπτ το ηυρρψ
τηινγσ αλονγ. Ηε ωιλλ, ινστεαδ, τακε τηινγσ ονε στεπ
ατ α τιµε. Κνοωινγ τηατ µανψ συσπεχτσ ωιλλ οβϕεχτ το
γιϖινγ α ρεχορδεδ ορ α ωριττεν στατεµεντ, ανδ το ηαϖινγ
α δετεχτιϖε τακε νοτεσ, τηε εξπεριενχεδ δετεχτιϖε ωιλλ
ενχουραγε τηε αχχυσεδ το ταλκ φρεελψ βψ λιστενινγ ωιτηουτ
τακινγ νοτεσ ανδ ωιτηουτ ρεαχτινγ το ωηατ τηε αχχυσεδ
σαψσ, εξχεπτ το µαψβε οφφερ αν εµπατηετιχ νοδ ορ φειγνεδ
υνδερστανδινγ. Ονχε, ηοωεϖερ, τηε αχχυσεδ ηασ µαδε α
ϖερβαλ χονφεσσιον, τηε δετεχτιϖε ωιλλ ασκ ηιµ το γο
τηρουγη ιτ αγαιν. Τηισ τιµε ασ τηε αχχυσεδ γοεσ τηρουγη
τηε στορψ, τηε δετεχτιϖε τακεσ νοτεσ. Το τηε αχχυσεδ, ωηο
ηασ αλρεαδψ γιϖεν α φυλλ οραλ στατεµεντ, τηε φαχτ τηατ τηε
δετεχτιϖε ισ τακινγ νοτεσ µαψ νοτ σεεµ τοο τηρεατενινγ;
τηε αχχυσεδ οφτεν βελιεϖεσ αν οραλ χονφεσσιον ισ νοτ αλλ
τηατ δαµαγινγ το ηιµ. Ονχε τηε δετεχτιϖε ρεδυχεσ τηε
συσπεχτσ στατεµεντ το ωριτινγ, ηε ωιλλ ασκ τηε συσπεχτ το
ρεαδ ιτ. Ηαϖινγ ηαδ τηε συσπεχτ ρεαδ ιτ, ηε ωιλλ ασκ ηιµ
το σιγν ιτ; εαχη βαβψ στεπ λεαδινγ το χονϖιχτιον. Ονχε ηε
ηασ σεχυρεδ τηε συσπεχτσ σιγνατυρε, τηε δετεχτιϖε ωιλλ
τηεν, περηαπσ, ασκ φορ α ρεχορδεδ στατεµεντ. Σηουλδ τηε
συσπεχτ ρεφυσε, τηε δετεχτιϖεσ ηαϖε αλρεαδψ σεχυρεδ α
χονφεσσιον, ρεχορδεδ ορ νοτ.
ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΠΟΙΝΤ:
Φολλοω υπ ον ρεχορδεδ στατεµεντ.
Βεχαυσε οφ χονφλιχτινγ αχχουντσ οφ ωηατ ωασ
σαιδ βψ τηε δεφενδαντσ ανδ τηε δετεχτιϖεσ ωηο
ιντερρογατεδ τηεµ, ανδ τηε ενορµουσ αµουντ οφ τιµε
χουρτσ αρε φορχεδ το δεϖοτε το ηεαρινγσ ον µοτιονσ
το συππρεσσ στατεµεντσ, µανψ χουρτσ αχροσσ τηε
χουντρψ νοω ρεθυιρε τηε πολιχε το ρεχορδ α συσπεχτσ
στατεµεντ ιφ τηε ιντερρογατιον ωασ χονδυχτεδ
ατ α πλαχε οφ δετεντιον. Οβϖιουσλψ, α ρεχορδεδ
στατεµεντ, παρτιχυλαρλψ α ϖιδεοταπεδ στατεµεντ, µαψ
βε α δεατη κνελλ το ψουρ χλιεντσ χηανχεσ, βοτη ατ α

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT