Governing Principles and Strategies

AuthorKevin J. Mahoney
Pages26-69
1−1
Χηαπτερ 1
Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ ανδ Στρατεγιεσ
Ι. Τηε Λαω οφ Χροσσ−Εξαµινατιον
Α. Ριγητ το Χονφροντατιον
♣1:01 Α Βριεφ Ηιστορψ
♣1:02 Ριγητσ οφ τηε Ωιτνεσσ
♣1:03 Ριγητσ οφ Αλλεγεδ Σεξυαλ Ασσαυλτ ςιχτιµ
♣1:04 ∆ενιαλ οφ Ριγητ το Χροσσ−Εξαµινε
Β. Σχοπε οφ Εξαµινατιον
♣1:05 Χροσσ−Εξαµινατιον Λιµιτεδ το Σχοπε οφ ∆ιρεχτ
♣1:06 Σχοπε οφ Ρεδιρεχτ ανδ Ρε−Χροσσ
Χ. Τριαλ Νοτ ∆εσιγνεδ το Βε Φαιρ το Γοϖερνµεντ
♣1:07 Γοϖερνµεντ Εντιτλεδ το Φαιρ Οππορτυνιτψ το Προϖε Γυιλτ
♣1:08 Χονστιτυτιον Φραµεσ Τριαλ ιν Φαϖορ οφ ∆εφενδαντ
♣1:09 Μακε ϑυδγε Υνδερστανδ Φαιρνεσσ ∆ιστινχτιον
[♣1:10 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. Ινιτιαλ Ηυρδλεσ
♣1:11 Φορ ∆εφενσε, Ιτσ Αλλ Αβουτ Χροσσ−Εξαµινατιον
♣1:12 Οϖερχοµινγ τηε Ιµαγε Προβλεµ
♣1:13 Χοντρολλινγ Ψουρ Χλιεντ
[♣1:14 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Φιρστ Ρυλε οφ Χροσσ−Εξαµινατιον: ∆ο Νο Ηαρµ
♣1:15 Πυρποσε οφ Χροσσ: Περσυαδε ϑυρψ Γοϖερνµεντ Ηασ Νοτ Μετ Ιτσ Βυρδεν
♣1:16 Πρεπαρε Ταχτιχαλ, Γοαλ−Οριεντεδ Χροσσ
♣1:17 Νεϖερ Ασκ Οπεν−Ενδεδ Θυεστιονσ
[♣♣1:18−1:19 Ρεσερϖεδ]
Ις. Ωηατ ∆οεσ Νοτ Ωορκ
♣1:20 Υνστρυχτυρεδ Χροσσ
♣1:21 Ναστψ Χροσσ
♣1:22 Ρεστριχτινγ Ωιτνεσσ το Ψεσ ορ Νο
♣1:23 Αππεαλινγ το ϑυδγε φορ Ηελπ
[♣1:24 Ρεσερϖεδ]
ς. Ιµποσινγ Ψουρ Ωιλλ ον τηε Ωιτνεσσ
Α. Υσε Πολιχε Ρεπορτ το Ηογ−Τιε Οφφιχερ
♣1:25 Τηε Ανσωερ Ισ ιν τηε ∆οχυµεντσ
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 1−2
♣1:26 Πολιχε Ρεπορτ Νοτ Οβϕεχτιϖε
♣1:27 Παττερν Χροσσ: Πρεσσυρε το ∆ραφτ Χοµπρεηενσιϖε Ρεπορτ
♣1:28 Παττερν Χροσσ: Οφφιχερ Βαχκπεδαλσ Φροµ Ρεπορτ
[♣1:29 Ρεσερϖεδ]
Β. Ινϖεστιγατε
♣1:30 ςισιτ τηε Σχενε
♣1:31 Παττερν Χροσσ: Χριµε Σχενε ∆εταιλσ
♣1:32 Ρεταιν α Φορενσιχ Πηοτογραπηερ
♣1:32.1 Ωηψ Ισ Ιτ Ιµπορταντ το Ηαϖε α Φορενσιχ Πηοτογραπηερ ον τηε ∆εφενσε Τεαµ?
♣1:32.2 Υσινγ ∆εφενσε Φορενσιχ Πηοτογραπησ το Ψουρ Αδϖανταγε
[♣♣1:33−1:34 Ρεσερϖεδ]
Χ. Πλαν Ψουρ Χροσσ−Εξαµινατιον ανδ Στιχκ Ωιτη τηε Πλαν
♣1:35 ∆ιφφιχυλτ Ωιτνεσσεσ
♣1:36 Χατεγοριζε Ωιτνεσσεσ
♣1:37 Ωιτνεσσεσ Ψου Ωαντ το ∆εστροψ
♣1:38 Ωιτνεσσεσ Ωηο Μαψ Προϖιδε Φαϖοραβλε Τεστιµονψ
♣1:39 Στιχκ Ωιτη Ψουρ Πλαν
∆. Τονε, Τεµπο, Τενορ
♣1:40 Τονε
♣1:41 Τεµπο
♣1:42 Τενορ
Ε. Εξτραχτινγ Φαϖοραβλε Εϖιδενχε
♣1:43 Ωηατ ∆ο Ψου Κνοω Αβουτ τηε Ωιτνεσσ?
♣1:44 Παττερν Χροσσ: Μακε ∆εφενσε Ωιτνεσσ Ψουρ Οων
Φ. Σιζε Υπ τηε Ωιτνεσσ (Ηε Ωιλλ Βε Σιζινγ Ψου Υπ)
♣1:45 Ασ ιν Ποκερ, Συχχεσσ ατ Τριαλ ∆επενδσ ον Σκιλλ, Νοτ Λυχκ
♣1:46 Ιµπορτανχε οφ Χορρεχτλψ Ρεαδινγ Πεοπλε
♣1:47 Πραχτιχαλ Τιπσ φορ Ωατχηινγ τηε Ωιτνεσσ
♣1:48 Ωιτνεσσ Σιζεσ Ψου Υπ
♣1:49 Εξποσε Οφφιχερ φορ Βεηαϖιορ Ουτσιδε Πρεσενχε οφ ϑυρψ
Γ. Κεεπ Θυεστιονσ Σηορτ
♣1:50 Λεαϖε Νο Ροοµ φορ Μισιντερπρετατιον
♣1:51 Εξαµπλε: Ωηατ Χαν Γο Ωρονγ
♣1:52 Εξαµπλε: Ηοω το ∆ο Ιτ Ριγητ
Η. Ιµπεαχηµεντ
♣1:53 Αννοτατε Ψουρ Ουτλινε Ωιτη Ρεφερενχεσ το ∆οχυµεντσ
♣1:54 Χοπψ Ωιτνεσσσ Πρεχισε Λανγυαγε ον Χροσσ
♣1:55 Νοτε Εϖερψ Ενηανχεµεντ οφ Ωιτνεσσσ Στορψ
[♣♣1:56−1:59 Ρεσερϖεδ]
ςΙ. ∆εαλινγ Ωιτη τηε Προσεχυτορ
♣1:60 Οβϕεχτιονσ ανδ ϑυρορσ
♣1:61 Ρεσιστ Τεµπτατιον το Οβϕεχτ
♣1:62 Οβϕεχτιον−Ηαππψ Προσεχυτορσ
♣1:63 Πυνιση Προσεχυτορ φορ Σιγναλινγ Ωιτνεσσ
♣1:64 Πλαψ Ωιτη Προσεχυτορσ Τοψσ
[♣1:65 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙ. ∆εαλινγ Ωιτη τηε ϑυδγε
♣1:66 ϑυδγεσ Αππαρεντ Αυτηοριτψ
♣1:67 Ιν Ρεαλιτψ, Τριαλ ϑυδγε Ηασ Λιµιτεδ Ποωερσ
♣1:68 Ποωερ το Ηολδ Ψου ιν Χοντεµπτ
1−3 Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ ανδ Στρατεγιεσ
♣1:69 Νεϖερ Αλλοω τηε ϑυδγε το Ιντιµιδατε ΨουΙντιµιδατε Ηιµ
[♣1:70 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙΙ. ∆εαλινγ Ωιτη ∆ουβτ
♣1:71 ∆εαλινγ Ωιτη Ουτσιδε Πρεσσυρε
♣1:72 ∆εαλινγ Ωιτη α Λεσσ−Τηαν−Στελλαρ Χροσσ−Εξαµινατιον
♣1:73 ∆εαλινγ Ωιτη Ουρ Χλιεντ Αφτερ α Τριαλ Λοσσ
♣1:74 ∆εϖελοπινγ τηε Μινδσετ οφ τηε Χροσσ−Εξαµινερ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT