Cross-Examination at Hearings on Requests for Restraining Orders

AuthorKevin J. Mahoney
Pages579-598
10−1
Χηαπτερ 10
Χροσσ−Εξαµινατιον ατ Ηεαρινγσ ον
Ρεθυεστσ φορ Ρεστραινινγ Ορδερσ
Ι. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣10:01 Ουρ Αυδιενχε
♣10:02 Στατε οφ Μινδ οφ Αλλεγεδ ςιχτιµ
[♣♣10:03−10:04 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. Πρεπαρινγ φορ τηε Ηεαρινγ
♣10:05 Οβταιν Ρεχορδινγ οφ Ανψ Πριορ Ηεαρινγ
♣10:06 Οβταιν Αφφιδαϖιτ ιν Συππορτ οφ Προτεχτιϖε Ορδερ
♣10:07 Οβταιν Πολιχε Ρεπορτσ
[♣♣10:08−10:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Χροσσ−Εξαµινατιον Εξαµπλεσ
Α. ∆ισχρεδιτινγ Αλλεγεδ ςιχτιµ Ωιτη Ηερ Αφφιδαϖιτ
♣10:10 Κεψ Φαχτσ
♣10:11 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣10:12 Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. ∆ισχρεδιτινγ Ουτδατεδ Αλλεγατιονσ
♣10:13 Βαχκγρουνδ
♣10:14 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣10:15 Χροσσ−Εξαµινατιον
Χ. ∆ισχρεδιτινγ Χοµπλαιναντ Ωηο Ηασ Σουγητ Ρεστραινινγ Ορδερσ ιν τηε Παστ
♣10:16 Βαχκγρουνδ
♣10:17 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣10:18 Χροσσ−Εξαµινατιον
∆. ∆ισχρεδιτινγ Χοµπλαιναντ Ωηο Σεεκσ Αδϖανταγε ιν Χηιλδ Χυστοδψ ∆ισπυτε
♣10:19 Βαχκγρουνδ
♣10:20 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣10:21 Χροσσ−Εξαµινατιον
Ε. ∆ισχρεδιτινγ τηε Σχορνεδ Λοϖερ
♣10:22 Βαχκγρουνδ
♣10:23 Χροσσ−Εξαµινατιον
♣10:01 Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 10−2
Ι. ΓΟςΕΡΝΙΝΓ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Ιν Μασσαχηυσεττσ, ανδ περηαπσ οτηερ στατεσ, τηερε
αρε λιµιτεδ προχεδυραλ µεχηανισµσ αϖαιλαβλε το χριµι
ναλ δεφενσε λαωψερσ το φορχε αν αλλεγεδ ϖιχτιµ, ορ ανψ
οτηερ ωιτνεσσ, το προϖιδε α σωορν στατεµεντ ορ συβµιτ
το αν εξαµινατιον υνδερ οατη πριορ το τριαλ. Ωηερε χιϖιλ
αττορνεψσ αρριϖε ατ τριαλ, αφτερ µοντησ ορ ψεαρσ οφ γρινδινγ
δισχοϖερψ, αρµεδ ωιτη ρεαµσ οφ τρανσχριπτσ, ανσωερσ το
ιντερρογατοριεσ, αδµισσιονσ, ετχ., ωε χριµιναλ τριαλ λαωψερσ
εντερ τηε αρενα χοµπαρατιϖελψ υνπρεπαρεδ.
Α ηεαρινγ ον α ρεστραινινγ ορδερ µαψ ρεπρεσεντ ουρ
ονλψ χηανχε το διρεχτλψ θυεστιον τηε αλλεγεδ ϖιχτιµ πριορ
το τριαλ. Μοστ αλλεγεδ ϖιχτιµσ ωιλλ σεεκ α ρεστραινινγ ιµµε
διατελψ φολλοωινγ τηε αλλεγεδ ινχιδεντ, ωηεν τηεψ αρε υσυ
αλλψ νερϖουσ, ινεξπεριενχεδ, ανδ υνσχηοολεδανδ υνπρο
τεχτεδβψ τηε προσεχυτιον. Εφφεχτιϖελψ χροσσ−εξαµινινγ
τηε αλλεγεδ ϖιχτιµ ατ τηε ηεαρινγ, ωε χαν ελιχιτ φαϖοραβλε
φαχτσ φροµ ηερορ ατ λεαστ λασσο ηερ βεφορε ηερ υντετηερεδ
ιµαγινατιον ρυνσ ωιλδ.
Ωηιλε α ρεστραινινγ ορδερ χαν ιµποσε σεϖερε ορ
εϖεν λιφε−αλτερινγ ρεστριχτιονσ ον τηε αχχυσεδσ λιβερτψ,
ιτ ισ α χιϖιλ, ρατηερ τηαν χριµιναλ προχεεδινγ; ουρ χροσσ−
εξαµινατιονσ χαν, τηερεφορε, βε θυιτε ρεστριχτεδ, οφτεν
βψ νοτηινγ µορε τηαν τηε ωηιµ οφ ωηατεϖερ ϕυδγε ηαπ−
πενσ το οχχυπψ τηε βενχη τηατ δαψ. Νεϖερτηελεσσ, ιτσ
αν οχχασιον τηατ, ωιτη α λιττλε χαρε, χαν βε ελεϖατεδ το
σοµετηινγ αππροξιµατινγ τηε χροσσ−εξαµινατιον ωε αρε
αλλοωεδ ατ τριαλ.
♣10:01 Ουρ Αυδιενχε
Βεφορε εµβαρκινγ ον σοµε ωορτηωηιλε στρατεγιεσ
φορ ρεστραινινγ ορδερ ηεαρινγσ, λετσ φιρστ χονσιδερ ουρ
αυδιενχε: Ωηατ µυστ λιφε βε λικε φορ ουρ φαχτφινδερτηε
ϕυδγε? Ωηιλε τηε περκσ οφ βεινγ α ϕυδγε αρε οβϖιουσ
σηορτ ωορκ δαψσ, δεσχεντ παψ, εντερινγ α χουρτροοµ το
α στανδινγ, χαπτιϖε αυδιενχε, ιµπατιεντλψ χριτιχιζινγ
λαωψερσ, α νιχε βλαχκ ροβειτ µυστ βε ωεαρινγ φορ εϖεν
τηε µοστ ωελλ−µεανινγ ανδ εµοτιοναλλψ ωελλ−βαλανχεδ
ϕυδγε το σιτ δαψ αφτερ δαψ λιστενινγ το χαρπινγ αττορνεψσ,
ηψπερβολιχ προ σε λιτιγαντσ, ανδ περϕυρψ µασθυεραδινγ ασ
τεστιµονψ. Τηερε µυστ βε τιµεσ ωηεν ηε φεελσ ηε διδ νοτ
ασχενδ το τηε βενχηηε ωασ ναιλεδ το ιτ. Χορνερεδ ασ ηε
ισ βψ ηισ οβλιγατιονσ, τηε ϕυδιχιαλ δεµεανορ ηε ωεαρσ
λικε α ηαιρ σηιρτ, ανδ τηε ισολατινγ νατυρε οφ ηισ ωορκ, Ι
συσπεχτ ηε οχχασιοναλλψ φεελσ ασ σηαχκλεδ, οππρεσσεδ ανδ
ποωερλεσσ ασ τηοσε ηαυλεδ βεφορε ηιµ φορ σεντενχινγ.
Ψεσ, ποωερλεσσ. Φορ βεφορε τηεσε ∆ιστριχτ Χουρτ ϕυδγεσ
αππεαρ αν ενδλεσσ χαϖαλχαδε οφ λαωψερσ, ανδ τηε µεν,
ωοµεν, χηιλδρεν τηεψ ρεπρεσεντ, βεσεεχηινγ ηιµ φορ
ϕυστιχεσοµετηινγ ηε χαννοτ αρτιχυλατε ανδ ονλψ ραρελψ
ιδεντιφψ, ανδ ισ χερταινλψ νοτ εµποωερεδ το προϖιδε.
Ανδ νο µαττερ ηοω σεεµινγλψ χονφιδεντ, αρρογαντ, ορ
σελφ−ποσσεσσεδ, ιν ηισ υνγυαρδεδ, λονελψ µοµεντσ, ηε
συσπεχτσ ηεσ α φραυδ, νο βεττερ εθυιππεδ το αδµινιστερ
ϕυστιχε τηαν α 14−ψεαρ−ολδ. Χαν ψου ιµαγινε α ϕυδγε,
βεσιεγεδ ασ ηε µυστ οφτεν φεελ, φορχεδ το σιτ τηρουγη
ψετ ανοτηερ ρουνδ οφ µινδ−νυµβινγ, βοµβαστιχ χροσσ−
εξαµινατιον, ανδ ρεχαλλινγ α δαµν ποιντ ραισεδ δυρινγ
τηισ ιντερρογατιον?
Τηερεφορε, µανψ, µαψβε εϖεν µοστ, ϕυδγεσ ρεγαρδ
χροσσ−εξαµινατιον ασ τηε νεχεσσαρψ εϖιλ οφ τηε χριµιναλ
ϕυρψ τριαλεµπηασισ ον εϖιλ. Ασ δισχοµφιτινγ ασ ιτ µαψ βε
το τηεµ περσοναλλψ, τηεψ αρε οβλιγατεδ το τολερατε δεφενσε
χουνσελσ εξερχισε οφ ηισ χλιεντσ 6τη Αµενδµεντ Ριγητ
οφ χονφροντατιον. Ωηερε, ηοωεϖερ, τηεψ αρε σερϖινγ ασ
τηε φαχτ φινδερ, συχη ασ ατ α βενχη τριαλ ορ α ηεαρινγ ον α
ρεστραινινγ ορδερ, τηειρ δισδαιν φορ χροσσ−εξαµινατιον ισ
βαρελψ χονχεαλεδ. Ανδ υνχονστραινεδ βψ τηε διχτατεσ οφ
τηε 6τη Αµενδµεντ, τηεψ φεελ φρεε το σηυτ δοων χροσσ−
εξαµινατιον εντιρελψ ανδ ωιτηουτ ωαρνινγ ιφ τηεψ φεελ
δεφενσε χουνσελ ισ γεττινγ τοο αγγρεσσιϖε ορ ωανδερινγ
οφφ ταργετ. Φορ ωηιλε τηε ϕυδγε µαψ ηαϖε σοµε µισγιϖ
ινγσ αβουτ ηισ οων χοµπετενχε, ηε ηαρβορσ φεω µισγιϖ
ινγσ αβουτ χουνσελσ.
Ωηατ α ρελιεφ ιτ µυστ βε φορ µοστ ϕυδγεσ το ηεαρ α
χροσσ−εξαµινερ µακε ηισ ποιντσ, το τελλ τηε στορψ ωιτη
ωελλ−χραφτεδ θυεστιονσ, ωιτηουτ βεινγ υνρεασοναβλψ χυρτ,
υννεχεσσαριλψ ανταγονιστιχ, ανδ ορ οβνοξιουσ!
Μορεοϖερ, σινχε τηε αλλεγεδ ϖιχτιµ ισ ωιτηουτ τηε
προτεχτιον οφ α προσεχυτορ, τηε ϕυδγε µαψ σωιφτλψ ιντερ−
ϖενε το οφφερ ηερ ηισ προτεχτιον σηουλδ δεφενσε χουνσελ
βεχοµε τοο αγγρεσσιϖε ιν ηισ χροσσ−εξαµινατιον. Ιφ τηε
ϕυδγε φεελσ τηατ δεφενσε χουνσελ ισ σιµπλψ ρε−ϖιχτιµιζινγ
τηε χοµπλαιναντ, ηε ωιλλ ισσυε τηε ρεστραινινγ ορδερ.
Ηψπερ−αγγρεσσιϖε, οβνοξιουσ, ορ χυττινγ χροσσ−εξαµ
ινατιονσ ραρελψ σερϖε τηε βεστ ιντερεστσ οφ ουρ χλιεντσ. Ουρ
ποιντσ αρε οφτεν λοστ αµιδ αλλ τηε νοισε, ιντενσιτψ, οβϕεχ
τιονσ ανδ ρεβυκεσ φροµ τηε ϕυδγεσ, παρτιχυλαρλψ δυρινγ
τηε ρυσηεδ ηεαρινγσ ιντο ρεθυεστσ φορ ρεστραινινγ ορδερσ.
Ουρ χλιεντσ, τηερεφορε, αρε βεστ σερϖεδ, παρτιχυλαρλψ δυρ
ινγ τηεσε χιϖιλ ηεαρινγσ, ιφ ωε κεεπ ουρ δαγγερ σηεατηεδ,
αδοπτ α χονϖερσατιοναλ τονε, ανδ ρεστριχτ ουρσελϖεσ το
οβϖιουσλψ ρελεϖαντ θυεστιονσ.
♣10:02 Στατε οφ Μινδ οφ Αλλεγεδ
ςιχτιµ
Υνλεσσ σηε ηασ σουγητ α ρεστραινινγ ορδερ βεφορε, τηε
προχεσσ οφ οβταινινγ συχη αν ορδερ µυστ αππεαρ το τηε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT