Cross-Examination in DWI Cases

AuthorKevin J. Mahoney
Pages537-578
9−1
Χηαπτερ 9
Χροσσ−Εξαµινατιον ιν ∆ΩΙ Χασεσ
Ι. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
ΙΙ. Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Αρρεστινγ Οφφιχερ
Α. Ινιτιαλ Οβσερϖατιονσ οφ ∆ριϖινγ
1. Γοοδ ∆ριϖινγ
♣9:01 Στρατεγψ
♣9:02 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:03 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣9:04 Ρεσερϖεδ]
2. Αβσενχε οφ ∆ρυνκ ∆ριϖινγ Ρεδ Φλαγσ
♣9:05 Στρατεγψ
♣9:06 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:07 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:08−9:09 Ρεσερϖεδ]
Β. Βλοοδσηοτ ορ Γλασσψ Εψεσ
♣9:10 Στρατεγψ
♣9:11 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:12 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:13−9:14 Ρεσερϖεδ]
Χ. Οδορ οφ Αλχοηολ
♣9:15 Στρατεγψ
♣9:16 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:17 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:18−9:19 Ρεσερϖεδ]
∆. Φιελδ Σοβριετψ Τεστσ
1. Ηοριζονταλ Γαζε Νψσταγµυσ
♣9:20 Στρατεγψ
♣9:21 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:22 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:23−9:24 Ρεσερϖεδ]
2. Ηεελ−το−Τοε
♣9:25 Στρατεγψ
♣9:26 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:27 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:28−9:29 Ρεσερϖεδ]
3. Ονε−Λεγ−Στανδ Τεστ
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 9−2
♣9:30 Στρατεγψ
♣9:31 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:32 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:33−9:34 Ρεσερϖεδ]
4. Αλπηαβετ Τεστ
α. Χλιεντ Πασσεδ Τεστ
♣9:35 Στρατεγψ
♣9:36 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:37 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:38−9:39 Ρεσερϖεδ]
β. Χλιεντ Φαιλεδ ΤεστΕνγλιση Ισ Σεχονδ Λανγυαγε
♣9:40 Στρατεγψ
♣9:41 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:42 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:43−9:44 Ρεσερϖεδ]
Ε. Νο Ρεδ Φλαγσ ιν ∆εφενδαντσ Βεηαϖιορ
♣9:45 Στρατεγψ
♣9:46 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:47 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:48−9:49 Ρεσερϖεδ]
Φ. Ηοσπιταλ Τεστινγ
♣9:50 Στρατεγψ
♣9:51 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:52 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:53−9:54 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Βρεατηαλψζερ Εξπερτ
Α. Πολιχε Νοτ Εντρυστεδ Ωιτη Ρεαλ Τοξιχολογψ Εθυιπµεντ
♣9:55 Στρατεγψ
♣9:56 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:57 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:58−9:59 Ρεσερϖεδ]
Β. Βρεατηαλψζερ Τεστσ Αιρ, Νοτ Βλοοδ
♣9:60 Στρατεγψ
♣9:61 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:62 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣9:63−9:64 Ρεσερϖεδ]
Χ. Ηοσπιταλ Τεστινγ
♣9:65 Στρατεγψ
♣9:66 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣9:67 Χροσσ−Εξαµινατιον
ΦΟΡΜΣ
Φορµ 9−Α Οµνιβυσ ∆ΩΙ ∆ισχοϖερψ Μοτιον
Φορµ 9−Β Συβποενα ∆υχεσ Τεχυµ το Αππεαρ ανδ Βρινγ Τραινινγ Μανυαλσ
9−3 Χροσσ−Εξαµινατιον ιν ∆ΩΙ Χασεσ ♣9:01
Ι. ΓΟςΕΡΝΙΝΓ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Υνλικε τηε ϖαστ µαϕοριτψ οφ χριµεσ, τηε χριµε οφ
δριϖινγ ωηιλε ιντοξιχατεδ (ορ οπερατινγ υνδερ τηε ινφλυ−
ενχε ιν σοµε στατεσ, ινχλυδινγ Μασσαχηυσεττσ) ισ ονε
οφ οπινιον. Τηε οφφιχερ ασσεσσεσ τηε αϖαιλαβλε χλυεσ ανδ
δεχιδεσ ωηετηερ τηε δριϖερ ισ λικελψ σοβερ ορ ιντοξιχατεδ.
Ιν τηε τψπιχαλ χασε, τηε οφφιχερ πυλλσ οϖερ α χαρ τηατ
στραψεδ αχροσσ τηε χεντερ λινε; ηε σµελλσ τηε δριϖερσ
βοοζψ βρεατη, σεεσ ηεσ α λιττλε υνστεαδψ ον ηισ φεετ, ανδ,
βεχαυσε οφ τηε δριϖερσ µαργιναλ περφορµανχε, γιϖεσ ηιµ
α φαιλινγ γραδε ον α φεω φιελδ σοβριετψ τεστσ. Τηε οφφιχερ
χονχλυδεσ τηατ τηε δριϖερ ηασ χοµµιττεδ τηε χριµε οφ
δριϖινγ υνδερ τηε ινφλυενχε, ανδ ουτ χοµε τηε ηανδχυφφσ.
Α λεσσ ηψπερ−ϖιγιλαντ οφφιχερ πρεσεντεδ ωιτη τηε σαµε
δριϖερ σµελλσ νοτ βοοζε, βυτ ηαλιτοσισ; ηε αττριβυτεσ τηε
σλιγητ υνστεαδινεσσ το φατιγυε, ανδ, ωιτη λεσσ στρινγεντ
γραδινγ, πασσεσ τηε δριϖερ ον τηε φιελδ σοβριετψ τεστσ. Τηε
οφφιχερ χονχλυδεσ τηατ νο χριµε ηασ βεεν χοµµιττεδ, ανδ
σενδσ τηε δριϖερ ον ηισ ωαψ.
Πολιχε οφφιχερσ µακε δεχισιονσ το χηαργε δριϖερσ
ωιτη δριϖινγ υνδερ τηε ινφλυενχε ον λεσσ τηαν περφεχτ,
ανδ οφτεν λεσσ τηαν χοµπελλινγ, εϖιδενχε οφ ιντοξιχα−
τιον. Συχη α δεχισιον ηασ αλωαψσ βεεν α ϕυδγµεντ χαλλ.
Ιν τηε παστ, µανψ οφφιχερσ ωερε λεσσ εντηυσιαστιχ αβουτ
χηαργινγ α µοτοριστ ωιτη ∆ΩΙ. Το τηε οφφιχερ, τηε δριϖερ
ωασ νοτ α χριµιναλ, βυτ α περσον ωηο ηαδ ηαδ α βιτ τοο
µυχη το δρινκ. Ασ λονγ ασ τηε δριϖερ ωασ νοτ οβϖιουσλψ
ιντοξιχατεδ, ηαδ χαυσεδ νο αχχιδεντ, ανδ ωασ νοτ βελλιγ−
ερεντ, τηε οφφιχερ ωουλδ χυτ τηε δριϖερ σοµε σλαχκ. Ωηψ,
αφτερ αλλ, ρυιν τηε γυψσ λιφε? Ασ τηε χαµπαιγν αγαινστ
δρυνκ δριϖινγ ηασ ιντενσιφιεδ, ανδ µυνιχιπαλιτιεσ (ανδ
τηειρ ινσυρανχε χοµπανιεσ) σεεκ το ινοχυλατε τηεµσελϖεσ
αγαινστ χιϖιλ λιαβιλιτψ, τηε πρεσσυρεσ ον οφφιχερσ το µακε
αρρεστσ φορ ∆ΩΙ ηαϖε ινχρεασεδ εξπονεντιαλλψ. Τοδαψ,
τηερε ισ νο υπσιδε φορ αν οφφιχερ το αλλοω α µοτοριστ
εξηιβιτινγ µαργιναλ σιγνσ οφ ιντοξιχατιον το δριϖε ηοµε.
Ωηψ σηουλδ ηε ρισκ βεινγ ϖιλιφιεδ βψ τηε γριεϖινγ φαµιλψ
οφ τηισ δριϖερσ ϖιχτιµ? Ωηψ σηουλδ ηε ρισκ ηισ λιϖελι−
ηοοδ? Τηε δοωνσιδε το µακινγ τηε αρρεστ ισ µινιµαλ το
νον−εξιστεντ. Ιφ, φολλοωινγ τηε αρρεστ ανδ βοοκινγ, τηε
δριϖερ πασσεσ τηε βρεατηαλψζερ, τηε οφφιχερ χαν δροπ τηε
χηαργε ωιτη λιττλε φεαρ οφ ηισ συπεριορσ χριτιχισµ; ιφ τηε
χασε γοεσ το τριαλ, τηε οφφιχερ εαρνσ σοµε οϖερτιµε παψ.
Βεχαυσε οφφιχερσ αρε µακινγ αρρεστσ βασεδ ον λεσσ
ανδ λεσσ χοµπελλινγ εϖιδενχε οφ ιντοξιχατιον, τηε
χροσσ−εξαµινατιον οππορτυνιτιεσ φορ δεφενσε χουνσελ
µυλτιπλψ. Τηε γρουνδσ φορ ατταχκινγ τηε υνδερπιννινγσ
οφ τηε οφφιχερσ οπινιον αρε λιµιτλεσσ. Ιν µοστ χασεσ, ατ
τηε τιµε τηε οφφιχερ φορµεδ ηισ οπινιον, εϖιδενχε οφ
ιντοξιχατιον ωασ ινχοµπλετε. Τηε οφφιχερ υσυαλλψ βασεσ
ηισ οπινιον ον τηε πηψσιχαλ µανιφεστατιονσ οφ ιντοξιχα
τιον ονλψ. Ιτ ισ ηιγηλψ υνλικελψ τηατ τηε οφφιχερ ιντερ
ϖιεωεδ α σινγλε ωιτνεσσ ωηο ηαδ σπεντ τηε νιγητ ιν τηε
δριϖερσ χοµπανψ, εϖεν ιφ τηατ ωιτνεσσ ισ σεατεδ ιν τηε
πασσενγερ σεατ. Ωηιλε τηε σψµπτοµολογψ οφ ιντοξιχα
τιον χαν βε φαιρλψ χονσιστεντ (ι.ε., βλοοδσηοτ εψεσ, οδορ
οφ αλχοηολ, σλυρρεδ σπεεχη, υνστεαδψ γαιτ), δεπενδινγ
ον τηειρ σεϖεριτψ, µανιφεστατιονσ οφ ιντοξιχατιον οφτεν
αρε χονσιστεντ ωιτη µανιφεστατιονσ οφ φατιγυε, ανξιετψ,
χολδ ανδ φλυ, ανδ ποορ οραλ ηψγιενε. Νευτραλιζε τηε
οφφιχερσ οβσερϖατιονσ βψ φορχινγ ηιµ το χονχεδε τηατ
τηε εϖιδενχε οφ ιντοξιχατιον χουλδ ηαϖε βεεν αττριβ
υταβλε το ανψ νυµβερ οφ ιννοχεντ χαυσεσ.
ΙΙ. ΧΡΟΣΣ−ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΦ
ΑΡΡΕΣΤΙΝΓ ΟΦΦΙΧΕΡ
Α. Ινιτιαλ Οβσερϖατιονσ οφ ∆ριϖινγ
1. Γοοδ ∆ριϖινγ
♣9:01 Στρατεγψ
Υνλεσσ τηε οφφιχερ πυλλεδ ψουρ χλιεντ οϖερ φορ α τραφ−
φιχ οφφενσε υνρελατεδ το ηισ δριϖινγ (ε.γ., βροκεν ταιλ−
λιγητ, εξπιρεδ ινσπεχτιον στιχκερ, ετχ.), τηε οφφιχερ λικελψ
ωιλλ τεστιφψ τηατ ψουρ χλιεντ ωασ ωεαϖινγ ορ χροσσινγ
µαρκεδ λανεσ. Ιφ ηανδλεδ προπερλψ βψ τηε προσεχυτορ,
τηε ϕυρορσ ωιλλ ιµαγινε ψουρ χλιεντ ερρατιχαλλψ βαρρελινγ
δοων τηε ροαδ, στραψινγ ιντο ονχοµινγ τραφφιχ. Τηισ
ιµαγε µυστ βε δισπελλεδ.
Γοοδ χροσσ ιν α ∆ΩΙ τριαλ υσυαλλψ βεγινσ βψ ινϖεστι−
γατινγ τηε ροαδωαψ υπον ωηιχη ψουρ χλιεντ ωασ στοππεδ.
Τηε χλιεντ µαψ ηαϖε χροσσεδ τηε µαρκεδ λανεσ βεχαυσε
ηε ωασ αϖοιδινγ α ποτ ηολε ορ αν ανιµαλ, ορ γοινγ
αρουνδ α βενδ. Ιτ ισ νοτ υνυσυαλ το φινδ τηατ, βεχαυσε οφ
τηε λαργε νυµβερ οφ δριϖερσ χροσσινγ οϖερ τηε µαρκεδ
λανεσ ατ τηατ ϖερψ σποτ, τηε δουβλε ψελλοω λινεσ αρε νεαρλψ
ρυββεδ ουτ. Τηε ωεαϖινγ µαψ βε εξπλαινεδ βψ α δριϖερσ
τενδενχψ το τακε ηισ εψεσ οφφ τηε ροαδ το ωατχη τηε πολιχε
χρυισερ ιν ηισ ρεαρ ϖιεω µιρρορ. Νο δουβτ, µινορ, ορ
εϖεν µαϕορ, δεϖιατιονσ ωηιλε δριϖινγ χαν βε χαυσεδ βψ
χοµµον διστραχτιονσ, συχη ασ ταλκινγ ον χελλ πηονε, εατ−
ινγ, ορ χηανγινγ α Χ∆. Ωηιλε µανψ τριαλ λαωψερσ οφφερ
εξχυσεσ φορ τηειρ χλιεντσ δριϖινγ φαιλυρεσ, τηεψ νεγλεχτ
το χροσσ−εξαµινε τηε οφφιχερ ον τηε χλιεντσ φλαωλεσσ, ορ
ατ λεαστ γοοδ, δριϖινγ. Ιτ ισ νοτ εασψ, ονχε υννερϖεδ βψ
τηοσε φλασηινγ βλυε λιγητσ, το σαφελψ πυλλ τηε ϖεηιχλε ιντο
τηε βρεακδοων λανε ορ οφφ το τηε σιδε οφ τηε ροαδ. Τηισ
γοοδ δριϖινγ χαν σαϖε τηε δαψ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT