Cross-Examination of Eyewitnesses

AuthorKevin J. Mahoney
Pages307-338
6−1
Χηαπτερ 6
Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Εψεωιτνεσσεσ
Ι. Ατταχκ Χονδιτιονσ Υνδερ Ωηιχη ςιχτιµ Μαδε Ινιτιαλ Οβσερϖατιον
♣6:01 Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣6:02 Στρατεγψ
♣6:03 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:04 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣6:05−6:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. Ινιτιαλ ∆εσχριπτιον ∆οεσ Νοτ Ματχη ∆εφενδαντ
♣6:10 Στρατεγψ
♣6:11 Κεψ Φαχτσ
♣6:12 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:13 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣6:14−6:19 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Φαιλυρε το Σελεχτ Χλιεντσ Πηοτογραπη
♣6:20 Στρατεγψ
♣6:21 Κεψ Φαχτσ
♣6:22 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:23 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣6:24−6:29 Ρεσερϖεδ]
Ις. Πηοτο Αρραψ
♣6:30 Στρατεγψ
Α. Φαιλυρε το Χονδυχτ Λινε−Υπ
♣6:31 Κεψ Φαχτσ
♣6:32 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:33 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣6:34 Ρεσερϖεδ]
Β. Υσινγ Πηοτογραπη Υνλικε Οτηερσ
♣6:35 Κεψ Φαχτσ
♣6:36 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:37 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣6:38−6:44 Ρεσερϖεδ]
ς. Λινε−Υπ Ιδεντιφιχατιον
♣6:45 Στρατεγψ
♣6:46 Κεψ Φαχτσ
♣6:47 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:48 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣6:49−6:54 Ρεσερϖεδ]
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 6−2
ςΙ. Τηρεατεν το Τεστ Ωιτνεσσσ Ρεχολλεχτιον
♣6:55 Στρατεγψ
♣6:56 Κεψ Φαχτσ
♣6:57 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣6:58 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣6:59−6:64 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙ. ϑυξταποσινγ Ωιτνεσσεσ
♣6:65 Στρατεγψ
♣6:66 Κεψ Φαχτσ
♣6:67 Ανγλεσ οφ Ατταχκ: Εψεωιτνεσσ
♣6:68 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Εψεωιτνεσσ
♣6:69 Ανγλεσ οφ Ατταχκ: Οφφιχερ
♣6:70 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Οφφιχερ
ΦΟΡΜΣ
Φορµ 6−Α Μοτιον το Συππρεσσ Ιδεντιφιχατιον
Φορµ 6−Β Μοτιον φορ Αχχεσσ το Μυγ Σηοτ Βοοκσ Ρεϖιεωεδ βψ Αλλεγεδ Ωιτνεσσεσ
6−3 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Εψεωιτνεσσεσ ♣6:03
Ωηεν Ι ωασ ψουνγερ, Ι χουλδ ρεµεµβερ ανψ
τηινγ, ωηετηερ ιτ ηαδ ηαππενεδ ορ νοτ; βυτ µψ
φαχυλτιεσ αρε δεχαψινγ νοω ανδ σοον Ι σηαλλ βε σο
Ι χαννοτ ρεµεµβερ ανψ βυτ τηε τηινγσ τηατ νεϖερ
ηαππενεδ.
Μαρκ Τωαιν
ϑυρορσ πλαχε γρεατ ιµπορτανχε ον εψεωιτνεσσ τεστι−
µονψ, παρτιχυλαρλψ ιφ τηατ ωιτνεσσ ηασ νο οβϖιουσ αξε
το γρινδ. Φορ τηε ϕυρψ, τηισ ισ αππετιζινγ εϖιδενχειφ
τηεψ βελιεϖε τηατ τηε εψεωιτνεσσ ηασ χορρεχτλψ ιδεντι−
φιεδ τηε ασσαιλαντ ορ ροββερ, τηεψ σιµπλψ ρετυρν α γυιλτψ
ϖερδιχτ; τηεψ νεεδ νοτ φιτ τηισ τψπε οφ τεστιµονψ ιντο αν
εϖιδεντιαρψ πυζζλε. Ιτ ισ σεεµινγλψ σιµπλε εϖιδενχε τηατ
χαν ηανγ ψουρ χλιεντ. Ιν ρεαλιτψ, εψεωιτνεσσ τεστιµονψ ισ
νοτ σο σιµπλε. Ινδεεδ, ιτ µαψ βε τηε µοστ χοµπλιχατεδ
ανδ λεαστ τρυστωορτηψ οφ αλλ τηε εϖιδενχε τηε ϕυρψ ηεαρσ
ορ σεεσ.
Ι. ΑΤΤΑΧΚ ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝΣ
ΥΝ∆ΕΡ ΩΗΙΧΗ
ςΙΧΤΙΜ ΜΑ∆Ε ΙΝΙΤΙΑΛ
ΟΒΣΕΡςΑΤΙΟΝ
♣6:01 Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
Εψεωιτνεσσ τεστιµονψ ισ τηε προδυχτ οφ τηε χονδι
τιονσ υνδερ ωηιχη τηε εψεωιτνεσσ µαδε τηε οβσερ
ϖατιον ανδ ηισ αβιλιτψ το ρεχαλλ ωηατ ηε οβσερϖεδ.
Εξτερναλ χονδιτιονσ ινχλυδε λιγητινγ, ραιν, φογ, ανδ
οβσταχλεσ. Ιντερναλ χονδιτιονσ αλσο αφφεχτ α περσονσ
αβιλιτψ το περχειϖε, υνδερστανδ, ορ εϖεν σεε αν εϖεντ.
Αν εϖεντ µαψ τριγγερ µεµοριεσ οφ α παστ εϖεντ
(σιµιλαρ ορ νοτ), φεαρσ ρεαλ ανδ ιµαγινεδ, αµβιτιονσ,
οβλιγατιονσ, ανδ σελφ−δουβτσ. Α τηουσανδ ιννερ ϖοιχεσ,
ιµαγεσ, ανδ τηουγητσ µαψ φλοοδ τηε εψεωιτνεσσσ
µινδ, χοµπετινγ ωιτη εαχη οτηερ ανδ οϖερριδινγ ηισ
αβιλιτψ το µακε σενσε οφ ωηατ ηισ εψεσ ανδ εαρσ τελλ
ηιµ. Αφτερ τηε εϖεντ, ϖισυαλλψ υνσεττλινγ ιµαγεσ
αµβυλανχεσ, βλοοδ, ανγρψ πολιχε οφφιχερσ, χρψινγ ϖιχ
τιµσβοµβαρδ τηε εψεωιτνεσσ, ιντερφερινγ ωιτη ηισ
αβιλιτψ το προχεσσ τηε εϖεντ ανδ τηερεβψ οβσχυρινγ ανδ
βλυρρινγ τηε ιµαγεσ. Ασ τηε ωιτνεσσ σεεσ α χριµε βεινγ
χοµµιττεδ, εσπεχιαλλψ α ϖιολεντ χριµε, ηισ µινδ µαψ
ραχε: Σηουλδ Ι ιντερφερε? Σηουλδ Ι τρψ το στοπ ηιµ?
Ισ τηατ α γυν? Ηεσ αωφυλλψ βιγ. Ωιλλ ηε κιλλ µε?
Αµ Ι α χοωαρδ? Ιµ νοτ α πολιχε οφφιχερ. Α ωιτ
νεσσσ ιννερ στρυγγλε ανδ ιννερ δεµονσ µαψ πρεϖεντ
ηιµ φροµ ρεαλλψ σεεινγ ωηατ ισ ηαππενινγ ριγητ βεφορε
ηισ εψεσ.
Ωηατ α ωιτνεσσ σεεσ ωιλλ νοτ βε ενηανχεδ βψ ηισ
µεµορψ; ινστεαδ, ιτ ωιλλ ονλψ βε φυρτηερ χοµπροµισεδ.
Τηε µινδ δοεσ νοτ στορε χοµπλετε διγιταλ ιµαγεσ τηατ
ιτ χαν ρεπροδυχε ον χοµµανδ. Α µεµορψ µαψ γροω
ηαζψ οϖερ τιµε ορ ιτ µαψ βε αλτερεδβψ τηε πρεσσυρεσ
ορ δεσιρε το ρεχαλλ ιτ ανδ, περηαπσ, το µακε τηατ ρεχολ−
λεχτιον φιτ τηε φαχτσ. Μανψ εψεωιτνεσσεσ µεµοριεσ
µαγιχαλλψ ιµπροϖε οϖερ τιµε. Αν υνρεαλιστιχ χονϖιχτιον
ιν τηε αχχυραχψ οφ τηειρ µεµορψ γραδυαλλψ ρεπλαχεσ τηε
υνχερταιντψ τηεψ φελτ φολλοωινγ τηε ινχιδεντ. ∆υρινγ
χροσσ−εξαµινατιον, τηε εψεωιτνεσσ ισ υνλικελψ το αδµιτ
τηατ ηε χουλδ βε ινχορρεχτ.
♣6:02 Στρατεγψ
Φορ µανψ δεφενσε αττορνεψσ, τηερε ισ α πατηολογιχαλ,
οφτεν χουντερπροδυχτιϖε, νεεδ το µακε α ροββερψ ορ
ατταχκ σεεµ λεσσ τερριβλε ορ φριγητενινγ τηαν τηε ιµπρεσ−
σιον χρεατεδ βψ τηε προσεχυτορ ορ τηε ϖιχτιµ. Ωηιλε τηερε
ισ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ, ιφ τηε ιµπρεσσιον ισ λεφτ υνχηαλ−
λενγεδ, τηε ϕυρψ ωιλλ βε σο ανγρψ ατ τηε γραϖιτψ οφ τηε
χριµε τηεψ ωιλλ ρυση το χρυχιφψ ψουρ χλιεντ, βψ δοωνπλαψ−
ινγ τηε χιρχυµστανχεσ ιν α χασε ινϖολϖινγ αν εψεωιτνεσσ,
ψου µακε τηε ορδεαλ σεεµ λεσσ τηρεατενινγ ανδ, τηερεβψ,
υνδερµινε ψουρ χοντεντιον τηατ τηε ωιτνεσσσ φαχυλτιεσ
ωερε οϖερριδδεν ωιτη εµοτιον. Μορεοϖερ, δοωνπλαψινγ
τηε τερρορ οφ τηε ινχιδεντ µαψ λεαδ τηε ϕυρψ το βελιεϖε
τηατ ψου βελιεϖε ψουρ χλιεντ ισ γυιλτψ ανδ αρε ηοπινγ τηε
ϕυρψ ωοντ βε τοο ηαρδ ον ηιµ βεχαυσε τηε χριµε ωασντ
ασ βαδ ασ χλαιµεδ. Βψ χονφροντινγ τηε φαχτσ, ψου δεµον−
στρατε τηατ ψου ηαϖε νο φεαρ οφ τηεµ.
Ι βεγιν τηε χροσσ−εξαµινατιον οφ τηε βψστανδερ
βψ εσταβλισηινγ τηε βασιχ φαχτσ το ιλλυστρατε ϕυστ ηοω
τερριβλε τηισ ορδεαλ ωασ φορ ηιµ. Σινχε ηε ωιλλ λικελψ
αντιχιπατε τηατ Ι αµ αττεµπτινγ ϕυστ τηε οπποσιτε, ηε
µαψ εξαγγερατε τηεσε φαχτστο µψ βενεφιτ. Ιντερεστ
ινγλψ, ιν τηισ χασε, τηε γοαλ ισντ ϕυστ το υνδερµινε
τηε ϕυρψσ χονφιδενχε ιν τηε βψστανδερσ χλαιµσ, βυτ το
ενηανχε τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε ϖιχτιµ.
♣6:03 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
Ροββερψ ωασ α τερριβλε ορδεαλ φορ ωιτνεσσ.
[♣6:04.1]
Ωιτνεσσ ωασ ιµµοβιλιζεδ ωιτη φεαρ. [♣6:04.2]
Ωιτνεσσ διδ νοτ λοοκ τηε ροββερ ιν τηε εψε.
[♣6:04.3]
Ωιτνεσσ ηαδ λιττλε τιµε το οβσερϖε. [♣6:04.4]
Χηαοσ ενσυεδ αφτερ ροββερψ. [♣6:04.5]

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT