Cross-Examination: Theory of Case, Opening Statement, Closing Argument

AuthorKevin J. Mahoney
Pages70-97
2−1
Χηαπτερ 2
Χροσσ−Εξαµινατιον: Τηεορψ οφ Χασε,
Οπενινγ Στατεµεντ, Χλοσινγ Αργυµεντ
Ι. ∆εϖελοπ Τηεορψ οφ Χασε
♣2:01 Πυρποσε οφ Χασε Τηεορψ
♣2:02 Βεγιν Ωιτη Βασιχ Χηρονολογψ
[♣♣2:03−2:04 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. Οπενινγ Στατεµεντ
Α. Γοαλσ οφ Οπενινγ Στατεµεντ
♣2:05 Τελλ ∆εφενδαντσ Στορψ; Σηαπε Περχεπτιονσ
♣2:06 Περσυαδε Ωιτη ∆εταιλεδ Φαχτυαλ Αχχουντ
Β. Οβσταχλεσ το Συχχεσσ
♣2:07 Φεαρ οφ Υνρελιαβλε Ωιτνεσσεσ
♣2:08 Φεαρ οφ Υνρελιαβλε ∆εφενδαντσ
♣2:09 Φεαρ οφ Χονχεδινγ Φαχτσ
♣2:10 Φεαρ οφ Υνφυλφιλλεδ Προµισεσ
Χ. Κεψσ το Συχχεσσ
♣2:11 Ρεσιστ Τεµπτατιον το Πλαψ ιτ Σαφε
♣2:12 Τελλ τηε Στορψ Ωιτηουτ Χοµµιττινγ Ψουρσελφ το Χαλλινγ Ωιτνεσσεσ
♣2:13 Χιτε Σπεχιφιχ Ρεασονσ φορ ∆ιστρυστινγ Γοϖερνµεντ Ωιτνεσσεσ ανδ Προσεχυτορ
∆. Λαψ Φουνδατιον φορ Χροσσ−Εξαµινατιον
♣2:14 ∆εταιλ Ινχονσιστεντ Στατεµεντσ
♣2:15 Σηοω Ωιτνεσσσ Αλλεγατιονσ το βε Ινχονσιστεντ Ωιτη Φαχτσ
♣2:16 Χαλλ Αττεντιον το Ωιτνεσσσ ∆εµεανορ
♣2:17 Ατταχκ ιν Βοτη ∆ιρεχτιονσ: Πλαντ Σεεδ οφ Συσπιχιον Αβουτ Προσεχυτορ
Ε. Σαµπλε Οπενινγ Στατεµεντ
♣2:18 Κεψ Φαχτσ
♣2:19 Στρατεγψ
♣2:20 Σαµπλε Οπενινγ Στατεµεντ
Φ. Χαυτιον: Ιτ Ωοντ Ωορκ Υνλεσσ Ψου Γετ τηε Τρυτη Φροµ Ψουρ Χλιεντ
♣2:21 ∆εταιλεδ Οπενινγ Στατεµεντ Μυστ Βε Γρουνδεδ ιν τηε Τρυτη
♣2:22 ϑυρορσ Ωιλλ Νοτ Φοργιϖε α Λιαρ
♣2:23 Γεττινγ Ψουρ Χλιεντ το Τελλ Ψου τηε Υνϖαρνισηεδ Τρυτη
[♣♣2:24−2:29 Ρεσερϖεδ]
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 2−2
ΙΙΙ. Χλοσινγ Αργυµεντ
Α. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣2:30 Γενεραλ Ρυλε: Εϖεν α Γρεατ Χλοσινγ Ωιλλ Νοτ Σαϖε α Λοστ Χασε
♣2:31 Χαϖεατ: Χλοσινγ Ματτερσ ιν Χλοσε Χασεσ
Β. Εδυχατε ϑυρορσ ον Τηειρ Ρολεσ
♣2:32 ∆ελιβερατιονσ Νοτ α Σεαρχη φορ Τρυτη
♣2:33 Γοϖερνµεντ Μυστ Σατισφψ Πεοπλε οφ Αχχυσεδσ Γυιλτ
♣2:34 Σαµπλε Λανγυαγε φορ Χλοσινγ
Χ. ∆εµονστρατε Εµοτιοναλ Χοµµιτµεντ το Ψουρ Χλιεντ
♣2:35 Εντρυστ ϑυρψ Ωιτη Προτεχτινγ ∆εφενδαντ
[♣♣2:36−2:39 Ρεσερϖεδ]
∆. Αρµ Ψουρ ϑυρορσ Ωιτη Τοολσ το Πρεϖαιλ ∆υρινγ ∆ελιβερατιονσ
1. Ηελπ ϑυρορσ Οϖερχοµε Φεαρ οφ Λαω Ενφορχεµεντ
♣2:40 Οφφιχερσ Νοτ Αβοϖε Λψινγ ον Στανδ
♣2:41 Σαµπλε Λανγυαγε φορ Χλοσινγ
2. Εξπλαιν Βεψονδ α Ρεασοναβλε ∆ουβτ
♣2:42 ϑυδγεσ Οραλ Ινστρυχτιονσ Οφφερ Λιττλε Γυιδανχε
♣2:43 Προϖιδε Οων ∆εφινιτιον οφ Ρεασοναβλε ∆ουβτ
♣2:44 Σαµπλε Λανγυαγε φορ Χλοσινγ
3. Σηοω ϑυρψ Ηοω το Αππλψ Βεψονδ α Ρεασοναβλε ∆ουβτ
♣2:45 Αππλψ Στανδαρδ το Εαχη Πιεχε οφ Εϖιδενχε
♣2:46 Σαµπλε Λανγυαγε φορ Χλοσινγ
Ε. Χροσσ−Εξαµινατιον ανδ Προσεχυτορσ Χλοσινγ
♣2:47 Ιφ Προσεχυτορ Γετσ Λαστ Ωορδ
♣2:48 ∆οντ ϑυστ Αντιχιπατε Προσεχυτορσ Χλοσινγ, ∆εραιλ Ιτ
♣2:49 Χαυτιον: Χαλλινγ ∆εφενσε Ωιτνεσσεσ Γιϖεσ Προσεχυτορ Ωαψ Ουτ
ΦΟΡΜΣ
Φορµ 2−Α Μοτιον φορ Ορδερ Προηιβιτινγ Προσεχυτορ Φροµ Χοµµεντινγ ον ∆εφενδαντσ ∆εχισιον Νοτ το
Τεστιφψ
Φορµ 2−Β Χλοσινγ ΑργυµεντΓοοδ ϖ. Εϖιλ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT