Pre-trial discovery and motion practice

AuthorJonathan Dichter/Bruce Kapsack
Pages27-72
PRE-TRIAL DISCOVERY,
MOTION PRACTICE
1-1
CHAPTER 1
PRETRIAL DISCOVERY
AND MOTION PRACTICE
I. INTRODUCTION
II. PRETRIAL DISCOVERY REQUESTS
A. General Points
§1:01 Legal Principles
§1:02 Use of Discovery Request
B. Discovery Demand
§1:03 Sample Discovery Demand: All DUI Cases (Washington State Example)
C. Independent Analysis of Blood Samples
§1:05 Considerations in Retesting
§1:06 Letter to Crime Lab Requesting Forwarding of Blood Sample to Private Lab
§1:07 Letter to Private Lab re Blood Re-Testing
D. Comprehensive Blood Discovery and the Reasons for It
1. General Points
§1:10 Need for Comprehensive Discovery Request
§1:10.1 Resistance of Forensic “Scientists” to Scientif‌ic Method
§1:10.2 Courts’ Lack of Understanding of Signif‌icance of Testing Data
§1:10.3 Scientif‌ic Evidence: Inculpatory or Exculpatory?
§1:10.4 The Scientif‌ic Method
§1:10.5 Verif‌ication
§1:10.6 Government’s Response to Requests for Data
§1:10.7 Availability of Data Needed for Verif‌ication of Blood Test Results
2. Preparation and Knowledge Needed to Use Comprehensive Request
§1:11 Start With a Scaled Request
§1:11.1 Be Prepared to Meet Motion to Quash
3. Scope and Organization of Comprehensive Request
§1:12 Scope of Discovery Request
§1:12.1 Outline of Discovery Request
4. Annotated List of Items to Request
§1:13 General Matters
§1:13.1 Pre-Analytical Matters
§1:13.2 Analytical Matters
§1:13.3 Reporting Matters
PRE-TRIAL DISCOVERY,
MOTION PRACTICE
Innovative DUI Trial Tools 1-2
III. MOTIONS BASED ON DEFENDANT’S RIGHT TO COMPULSORY PROCESS
§1:20 Legal Principles
§1:21 Inspection of Breath Machine
§1:22 Motion for Subpoena Duces Tecum for Breath Machine
§1:23 Memorandum in Support of Motion for Subpoena Duces Tecum for Breath Machine
§1:24 Statement of Facts in Support of Motion for Subpoena Duces Tecum for Breath Machine
IV. DUE PROCESS AND MOTIONS IN LIMINE
A. General Points
§1:30 Legal Principles
§1:31 Defendant’s Motion in Limine (General Example)
B. Partition Ratios
§1:40 Admissibility of Testimony Regarding Blood/Breath Partition Ratios
§1:41 Memorandum in Support of Defendant’s Motion in Limine to Introduce Partition Ratio Evidence
C. Tolerance
§1:50 Precluding Evidence of Tolerance
§1:51 Memorandum in Support of Defendant’s Motion in Limine to Exclude Evidence of Tolerance
D. Retrograde Extrapolation
§1:60 Precluding Evidence of Retrograde Extrapolation
§1:61 Memorandum in Support of Defendant’s Motion in Limine to Preclude Evidence of
Retrograde Extrapolation
E. Prosecutorial Misconduct
§1:70 Precluding Prosecutorial Misconduct
§1:71 Memorandum in Support of Defendant’s Motion in Limine to Preclude Prosecutorial
Misconduct
F. Field Sobriety Tests
§1:80 Precluding Field Sobriety Test Evidence
§1:81 Memorandum in Support of Defendant’s Motion in
Limine to Preclude Field Sobriety Test Evidence
§1:82 Motion to Suppress FST Evidence—Lack of Relevance to Case in Chief
§1:83 Motion to Suppress FST Evidence—Lack of Strict Compliance with NHTSA Standardization
§1:84 Motion to Suppress Refusal of FSTs
G. Averages
§1:85 Motion to Preclude Use of “Average” Evidence and Testimony
H. Interrogation and Observation Periods
§1:86 Motion to Suppress Breath Testing Results or to Dismiss
V. CREATING YOUR OWN DATABASE
§1:90 How to Create
§1:91 Using Your Information
PRE-TRIAL DISCOVERY,
MOTION PRACTICE
1-3 Pre-Trial Discovery and Motion Practice §1:01
I. INTRODUCTION
Τηε τελλινγ οφ ψουρ χλιεντσ στορψ ισ τηε µοστ χριτιχαλ τηινγ ψου µυστ λεαρν το δο εφφεχτιϖελψ ιν φροντ οφ α ϕυρψ. Ψου
χαντ τελλ α στορψ υνλεσσ ψου κνοω τηε φαχτσ οφ τηατ στορψ. Ιτσ οφ παρτιχυλαρ ιµπορτανχε το κνοω τηε ηιγη ποιντστηε
βιγ µοµεντσωηατ, ιν τηεατρε ωε µιγητ χαλλ τηε βεατσ οφ α στορψ. Ψου αλρεαδψ κνοω µοστ οφ τηεσε ινστινχτιϖελψ
βεχαυσε ψουρε ιν τηε πραχτιχε οφ ∆ΥΙ δεφενσε. Ψουρ χλιεντ ωασ στοππεδβεατ 1. Ψουρ χλιεντ ωασ χονταχτεδβεατ
2. Ψουρ χλιεντ ωασ εϖαλυατεδβεατ 3. Ψουρ χλιεντ ωασ αρρεστεδβεατ 4, ανδ σο ον. Χονχεπτυαλιζινγ τηε χασε ασ α
σεριεσ οφ στορψ βεατσ αλλοωσ ψου το εασιλψ ανδ εφφεχτιϖελψ σεπαρατε ψουρ πρεπαρατιον ιντο χηαπτερσ ανδ γρουπ ψουρ
τηουγητσ. Ιτ αλσο αλλοωσ ψου το κνοω ωηατ φαχτσ ϕυστ δοντ µαττερ υλτιµατελψ. ∆οεσ ιτ µαττερ τηατ ψουρ χλιεντ δροϖε α


τηατ δοντ µαττερ, ψουρε δοινγ ψουρσελφ, ψουρ στορψ, ανδ µοστ ιµπορταντλψ, ψουρ χλιεντ, α δισσερϖιχε.
Τηε φολλοωινγ µατεριαλσ αρε πρεσεντεδ ωιτη τηε ηοπεσ τηατ τηεψ ωιλλ ενχουραγε τηε ρεαδερσ το τηινκ ουτσιδε


Τηισ χηαπτερ χονσιστσ οφ τηρεε παρτσ: πρε−τριαλ δισχοϖερψ ρεθυεστσ; δισχοϖερψ µοτιονσ βασεδ ον χοµπυλσορψ
προχεσσ; ανδ µοτιονσ ιν λιµινε (βοτη προδυχτιϖε ανδ προηιβιτιϖε). Εαχη παρτ ισ πρεχεδεδ βψ α σψνοπσισ οφ λεγαλ

χιτατιονσ τηατ προϖιδε φορ τηε βασιχ πρινχιπλεσ οφ οβταινινγ ινφορµατιον ανδ πρεσεντινγ ιτ ιν τριαλ.
Σεε Αππενδιξ Α, Τηε ∆ιστριχτ Αττορνεψσ Μανυαλ φορ τηε προσεχυτιονσ αππροαχη το πρε−τριαλ πρεπαρατιον ανδ
ιτσ στρατεγιεσ φορ ρεσπονδινγ το δεφενσε δισχοϖερψ µοτιονσ.
II. PRETRIAL DISCOVERY REQUESTS
A. General Points
§1:01 Legal Principles
Υνδερ τηε ∆υε Προχεσσ Χλαυσε οφ τηε Φουρτεεντη Αµενδµεντ, χριµιναλ προσεχυτιονσ µυστ χοµπορτ ωιτη πριν−
χιπλεσ οφ φυνδαµενταλ φαιρνεσσ. Τηε Υ.Σ. Συπρεµε Χουρτ ηασ λονγ ιντερπρετεδ τηισ στανδαρδ οφ φαιρνεσσ το ρεθυιρε
τηατ χριµιναλ δεφενδαντσ βε αφφορδεδ α µεανινγφυλ οππορτυνιτψ το πρεσεντ α χοµπλετε δεφενσε. Το σαφεγυαρδ τηατ
ριγητ, τηε Χουρτ ηασ δεϖελοπεδ ωηατ µιγητ λοοσελψ βε χαλλεδ τηε αρεα οφ χονστιτυτιοναλλψ γυαραντεεδ αχχεσσ το
εϖιδενχε. Υνιτεδ Στατεσ ϖ. ςαλενζυελα−Βερναλ, 458 Υ.Σ. 858, 867 (1982). Τηεσε χονστιτυτιοναλ πριϖιλεγεσ ρεθυιρε
   
φροµ ερρονεουσ χονϖιχτιον ανδ ενσυρινγ τηε ιντεγριτψ οφ ουρ χριµιναλ ϕυστιχε σψστεµ. Χαλιφορνια ϖ. Τροµβεττα, 467
Υ.Σ. 479, 485 (1984).
Α δεφενδαντ ηασ α χονστιτυτιοναλλψ προτεχτεδ πριϖιλεγε το ρεθυεστ ανδ οβταιν φροµ τηε προσεχυτιον εϖιδενχε
τηατ ισ ειτηερ µατεριαλ το τηε γυιλτ οφ τηε δεφενδαντ ορ ρελεϖαντ το τηε πυνισηµεντ το βε ιµποσεδ. Βραδψ ϖ. Μαρψλανδ,
373 Υ.Σ. 83, 87 (1963). Ιν Βραδψ, τηε δεφενδαντ ωασ χονϖιχτεδ οφ µυρδερ ανδ σεντενχεδ το δεατη. Ηε χλαιµεδ
   
ασκεδ τηε προσεχυτορ φορ στατεµεντσ µαδε βψ τηε χοµπανιον. Τηε προσεχυτιον φαιλεδ το δισχλοσε ονε στατεµεντ ιν
ωηιχη τηε χοµπανιον αδµιττεδ το τηε µυρδερ. Τηε Βραδψ Χουρτ ηελδ τηατ τηε συππρεσσιον βψ τηε προσεχυτιον οφ
εϖιδενχε φαϖοραβλε το αν αχχυσεδ υπον ρεθυεστ ϖιολατεσ δυε προχεσσ ωηερε τηε εϖιδενχε ισ µατεριαλ ειτηερ το γυιλτ
ορ το πυνισηµεντ, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε γοοδ φαιτη ορ βαδ φαιτη οφ τηε προσεχυτιον. Ιδ.
   
εϖιδενχε τηατ ισ µατεριαλ, ι.ε., τηατ ωουλδ ραισε α ρεασοναβλε δουβτ αβουτ τηε δεφενδαντσ γυιλτ. Υνιτεδ Στατεσ ϖ.
Αγυρσ, 427 Υ.Σ. 97, 112 (1976). Ιν Αγυρσ, τηε δεφενδαντ ωασ χονϖιχτεδ οφ σταββινγ ηερ λοϖερ το δεατη. Σηε χλαιµεδ
σελφ−δεφενσε. Τηε δεφενσε διδ νοτ ασκ τηε προσεχυτιον φορ τηε δεχεδεντσ χριµιναλ ρεχορδ, ανδ τηε προσεχυτιον διδ
νοτ ϖολυνταριλψ προϖιδε ιτ. Τηε δεχεδεντσ χριµιναλ ρεχορδ ρεϖεαλεδ τηατ ηε ηαδ ονε χονϖιχτιον φορ ασσαυλτ ανδ τωο
φορ ιλλεγαλλψ χαρρψινγ κνιϖεσ. Τηε Χουρτ χονχλυδεδ τηατ τηισ εϖιδενχε διδ νοτ µεετ τηε µατεριαλιτψ στανδαρδ.
Ιν Χαλιφορνια ϖ. Τροµβεττα, 467 Υ.Σ. 479, 488−490 (1984), τηε δεφενδαντ χηαλλενγεδ ηισ δρυνκ δριϖινγ χονϖιχτιον
ον τηε γρουνδσ τηε πολιχε ηαδ νοτ πρεσερϖεδ ηισ βρεατη σαµπλε σο τηατ ιτ χουλδ βε ινδεπενδεντλψ τεστεδ. Τηε Χουρτ
   

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT