Crafting your case theory and narrative structure (with case study)

AuthorJonathan Dichter/Bruce Kapsack
Pages73-138
CRAFTING YOUR
CASE THEORY
1A-1
CHAPTER 1A
CRAFTING YOUR CASE THEORY
AND NARRATIVE STRUCTURE
(WITH CASE STUDY)
I. WHY STORYTELLING?
§1A:01 Introduction
§1A:02 The Power of Story
§1A:03 The Science of Story
§1A:04 Lawyers Can Be Honest Liars
§1A:05 Seize the White Hat
§1A:06 Six Rules of Storytelling
II. CRAFTING YOUR CASE THEME
§1A:20 Work Backwards from Your Conclusion
§1A:21 Case Study Facts: State v. John R.
§1A:22 How to Construct a Good Theme
III. CARRYING YOUR THEME THROUGH THE TRIAL
§1A:30 Once Upon a Time: Your Opening Statement
§1A:31 Creating Engaging First Lines
§1A:32 Opening Statement: Sample Bullet Point Outline
§1A:33 Telling Your Story Through Cross-Examination
§1A:34 Make the State, not the Off‌icer, Your Villain
§1A:35 Happily Ever After: Your Closing Argument
IV. TRIAL TRANSCRIPT: STATE V. JOHN R.
Introductory Remarks and Voir Dire by the Court
Voir Dire by the State
Voir Dire by the Defense
Additional Voir Dire by the State
Challenges to Jurors and Seating of Jury
Opening Statement by the State
Opening Statement by the Defense
State’s Witness Is Sworn
Direct Examination by the State
Cross-Examination by the Defense
Redirect Examination by the State
Recross Examination by the Defense
CRAFTING YOUR
CASE THEORY
Innovative DUI Trial Tools 1A-2
State and Defense Rest; Court Instructs Jury
Closing Argument by the State
Closing Argument by the Defense
Rebuttal Argument by the State
Jury Deliberations and Verdict
CRAFTING YOUR
CASE THEORY
1A-3 Crafting Your Case Theory and Narrative Structure (with Case Study) §1A:03
I. WHY STORYTELLING?
§1A:01 Introduction
Τηρουγηουτ τηισ βοοκ, Ι δισχυσσ υσινγ στορψτελλινγ ιν ψουρ τριαλ πραχτιχε. Ηοω δο ψου χραφτ α ναρρατιϖε τηατ
ισ χονϖινχινγ, χοµπελλινγ, ανδ υνδερστανδαβλε φορ α ϕυρψ? Ηοω χαν ψου στορψτελλ ψουρ ωαψ ιντο α νοτ γυιλτψ
ϖερδιχτ? Ιλλ γυιδε ψου τηρουγη µψ εντιρε προχεσσ φροµ ψουρ ονχε υπον α τιµε το ψουρ ηαππιλψ εϖερ αφτερ ωιτη
αν αχτυαλ χασε οφ µινε.
Ιν τηισ χηαπτερ, Ι τουχη ον εϖερψ ασπεχτ οφ α τριαλ, φροµ ϕυρψ σελεχτιον το χλοσινγ αργυµεντ, ασ ιτ ρελατεσ το τηισ

ωηερε ιν τηε βοοκ, ρεχογνιζε τηατ ψουρ αρσεναλ ηασ µανψ ωεαπονσ. Στορψτελλινγ ισ ϕυστ ονε οφ τηε µοστ εφφεχτιϖε
ιν µψ εξπεριενχε.
Λετσ χονσιδερ ωηψ τηισ αππροαχη ισ σο ιµπορταντ.
§1A:02 The Power of Story
Ωηατ υνιτεσ πεοπλε? Αρµιεσ? Γολδ? Φλαγσ? Νο. Στοριεσ. Τηερεσ νοτηινγ ιν τηε ωορλδ
µορε ποωερφυλ τηαν α γοοδ στορψ. Νοτηινγ χαν στοπ ιτ. Νο ενεµψ χαν δεφεατ ιτ.
Τψριον Λαννιστερ, Γαµε οφ Τηρονεσ
Τψριον ισ χορρεχτ. Α γοοδ στορψ ισ υνστοππαβλε. Λετσ δισχυσσ ωηψ στορψτελλινγ ωορκσ. Υνδερστανδινγ ωηψ
ψουρε δοινγ σοµετηινγ ισ φαρ µορε ιµπορταντ τηαν τηε αχτυαλ ωηατ ψουρε δοινγ. ΤΕ∆ Ταλκσ, ΨουΤυβε ϖιδεοσ,
ανδ µοτιϖατιοναλ σπεακερσ αρουνδ τηε χουντρψ κνοω τηατ υντιλ ψου υνδερστανδ ωηψ ψουρε δοινγ σοµετηινγ, ψου
αρεντ δοινγ ιτ ασ ωελλ ασ ψου χουλδ ορ σηουλδ βε. Μοτιϖατιοναλ σπεακερ ανδ χοµεδιαν Μιχηαελ ϑρ. σαιδ ιτ βεστ:
Ωηεν ψου κνοω ψουρ ωηψ, ψουρ ωηατ µεανσ µορε.
Χαπτιϖατινγ ψουρ αυδιενχε (τηε ϕυρψ) ριγητ φροµ τηε σταρτ ισ χριτιχαλ ανδ ϕυρορσ αρε νοτ χαπτιϖατεδ βψ λεχτυρεσ.
Τηεψ αρε χαπτιϖατεδ βψ στοριεσ τηατ ηαϖε µεανινγ ανδ εµοτιον ανδ ποωερ βεηινδ τηεµ. Σο οφτεν ωε, ασ λαωψερσ,
αρε λεαρνινγ φροµ τηε ωρονγ πεοπλε. Ωε λεαρν φροµ Αβραηαµ Λινχολν, Φ. Λεε Βαιλεψ, ανδ µορε οφ τηε γρεατ ορατορσ
ανδ λαωψερσ ιν ηιστορψ. Ωηιλε τηεψ ηαϖε γοοδ λεσσονσ ωε σηουλδ λεαρν, ιφ ωε σπεακ λικε τηεµ, ωε αρε αλιενατινγ
ουρ αυδιενχε, ωηο δοεσ νοτ. Τηεψ δο νοτ τεαχη υσ το χοννεχτ.
Σο ωηο σηουλδ ωε βε λιστενινγ το? Πεοπλε ωηο αρε συχχεσσφυλ ατ χοννεχτινγ ωιτη στρανγερσ: Ηολλψωοοδ, βυσινεσσ
ανδ τεχηνολογψ λεαδερσ, σαλεσπεοπλε, εντερταινερσ, ανδ µορε. Τηεσε ινδυστριεσ αρε βυιλτ ον τηε ιδεα οφ χοννεχτινγ
πεοπλε το εαχη οτηερ ανδ χρεατινγ αχτιον ον τηειρ παρτ: α σαλε, αν εµοτιοναλ εξπεριενχε, ετχ. Ιφ Ηολλψωοοδ χαν χρεατε
αν εµοτιοναλ ιµπαχτ ον τηουσανδσ οφ στρανγερσ ιν α τωο−ηουρ τιµεφραµε, ψου σηουλδ βε αβλε το δο ιτ ωιτη σιξ το 12
στρανγερσ οϖερ τηε χουρσε οφ α φεω δαψσ.
Τηε µοστ ποωερφυλ περσον ιν τηε ωορλδ ισ τηε στορψτελλερ.
Τηε στορψτελλερ σετσ τηε ϖισιον, ϖαλυεσ ανδ αγενδα οφ αν εντιρε γενερατιον το χοµε.
Στεϖε ϑοβσ
Αππλεσ ϖισιοναρψ φορµερ ηεαδ γυιδεδ ουρ ωορλδ ιντο α νεω εχοσψστεµ οφ τεχηνολογψ ωιτη σιµπλε στορψτελλινγ
τεχηνιθυεσ συχη ασ ονε µορε τηινγ. Ηε βυιλτ δραµατιχ τενσιον ανδ µαδε εϖερψ ωορδ χουντ, σο ωε λιστενεδ.

§1A:03 The Science of Story
Αν αϖαλανχηε οφ ρεσεαρχη χονδυχτεδ οϖερ τηε λαστ δεχαδε τεαχηεσ υσ τηατ ουρ βραινσ αρε ηαρδωιρεδ το τηινκ ιν,
λιστεν το, ανδ χοννεχτ ωιτη στοριεσ ανδ ναρρατιϖε.
Α προχεσσ χαλλεδ νευραλ χουπλινγ αλλοωσ στοριεσ το αχτιϖατε παρτσ οφ τηε βραιν λεττινγ λιστενερσ τυρν τηε στορψ
ιντο τηειρ οων ιδεασ ανδ εξπεριενχεσ. Ουρ βραινωαϖεσ αχτυαλλψ σψνχηρονιζε ωιτη οτηερ λιστενερσ ανδ τηε στορψτελλερ
ιν α προχεσσ χαλλεδ µιρρορινγ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT