Appendix F. Important articles, books and other writings for dui defense

AuthorJonathan Dichter/Bruce Kapsack
Pages555-556
APPENDIX F:
ADDITIONAL DUI
DEFENSE RESOURCES
F-1
APPENDIX F
IMPORTANT ARTICLES, BOOKS AND
OTHER WRITINGS FOR DUI DEFENSE
Ιτ ισ τηε οπινιον οφ τηισ αυτηορ, τηατ ιν ορδερ το προϖιδε θυαλιτψ ∆ΥΙ ∆εφενσε ωορκ, ονε σηουλδ ρεαδ ανδ µαινταιν
α στρονγ λιβραρψ. Τηε φολλοωινγ ισ ινφορµατιον το ωηιχη Ι τυρν ον α ρεγυλαρ βασισ:
Αβσορπτιον, ∆ιστριβυτιον ανδ Ελιµινατιον οφ Αλχοηολ: Ηιγηωαψ Σαφετψ Ασπεχτσ, Κυρτ ∆υβοωσκι.
Αχχυραχψ ανδ Πρεχισιον οφ Βρεατη Αλχοηολ Μεασυρεµεντσ φορ Συβϕεχτσ ιν τηε Αβσορπτιϖε Πηασε,
Γ. Σιµπσον.
Χοµµον Λεγαλ Χηαλλενγεσ ανδ Ρεσπονσεσ ιν Φορενσιχ Βρεατη Αλχοηολ ∆ετερµινατιον, Ρ. Γυλβεργ.
Ηοω Βρεατηαλψζερσ Ωορκ, Χραιγ Φρευδενριχη.
Μεασυρινγ Ετηανολ ιν Βλοοδ ανδ Βρεατη φορ Λεγαλ Πυρποσεσ: ςαριαβιλιτψ Βετωεεν Λαβορατοριεσ ανδ
Βετωεεν Βρεατη Τεστ Ινστρυµεντσ, Α.Ω. ϑονεσ.
Μεδιχολεγαλ Ασπεχτσ οφ Αλχοηολ, ϑαµεσ Γαρριοττ, Λαωψερσ ανδ ϑυδγεσ Πυβλισηινγ.
  (Βοτη Ινστρυχτορ
ανδ Στυδεντ).
Ιν αδδιτιον, ψου σηουλδ αχθυιρε ανδ ρεϖιεω τηε οπερατινγ µανυαλ φορ ωηατεϖερ βρεατη µαχηινεσ αρε υσεδ ιν
ψουρ ϕυρισδιχτιον.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT