Appendix G. Strategies and suggestions for zoom and

AuthorJonathan Dichter/Bruce Kapsack
Pages557-560
APPENDIX G:
STRATEGIES AND
SUGGESTIONS FOR ZOOM
AND REMOTE HEARINGS
G-1
APPENDIX G
STRATEGIES AND SUGGESTIONS FOR
ZOOM AND REMOTE HEARINGS IN THE
WAKE OF THE COVID19 PANDEMIC

ρεµοτελψ φορ 18 µοντησ ορ µορε. Σοµε αττορνεψσ σηυτ δοων τηειρ βυσινεσσεσ εντιρελψ ανδ ρετιρεδ εαρλψ. Ψουνγ
χολλεαγυεσ στρυγγλεδ το λαυνχη τηειρ χαρεερσ.
Ουρ εντιρε µετηοδ οφ πραχτιχε ισ στιλλ εϖολϖινγ βεχαυσε οφ τηε πανδεµιχ. Ρεµοτε αππεαρανχεσ ορ Ζοοµ ηεαρινγσ
ηαϖε βεχοµε τηε νορµ ιν µανψ πλαχεσ. (Αλτηουγη µανψ πλατφορµσ αρε ιν υσε νατιονωιδε, Ιλλ ρεφερ το Ζοοµ ασ ιτσ
εασψ το τψπε.) Σοµε χουρτσ ηαϖε δεχιδεδ τηατ Ζοοµ ηεαρινγσ αρε ηερε το σταψ, ατ λεαστ ιν σοµε χαπαχιτψ.
Ιν µανψ ωαψσ, ουρ βυσινεσσ µοδελσ ανδ πραχτιχε µετηοδσ ηαϖε χηανγεδ φορεϖερ. Βυτ ισ τηατ α γοοδ τηινγ? Ιτ χαν
βε α γρεατ τηινγ ιφ ψουρε ωιλλινγ το εϖολϖε ωιτη τηε πραχτιχε.
Ιλλ δισχυσσ σοµε πραχτιχε τιπσ φορ δεαλινγ ωιτη χλιεντσ, σταφφ ανδ εµπλοψεεσ, ανδ τηε χουρτ, ασ ωελλ ασ προϖιδινγ σοµε
στρατεγιεσ φορ συχχεσσ ιν ΖοοµΧουρτ. Ηερε αρε τηε τοπ ειγητ πραχτιχε τιπσ Ι ηαϖε φορ ουρ νεω ωαψ οφ δοινγ τηινγσ.
1. Embrace Technology in Your Firm


τηε αβιλιτψ το ρεχορδ Ζοοµ µεετινγσ ωιτη χλιεντσ ορ χολλεαγυεσ.
∆ο ψου ηαϖε α δεδιχατεδ ΧΡΜ (Χυστοµερ Ρελατιονσηιπ Μαναγεµεντ) σψστεµ? Ιφ νοτ, νοωσ τηε τιµε το γετ ονε.


∆οχυµεντ σιγνινγ ανδ ελεχτρονιχ µαναγεµεντ? Τηερε αρε ηοστσ οφ οπτιονσ.
Ηερεσ ηοω ωε σιγν υπ α νεω χλιεντ. Τηε προσπεχτιϖε χλιεντ χαλλσ. Ωε σετ υπ α χονσυλτατιον ωιτη αν αττορνεψ
τηρουγη Ζοοµ. Ιν τηατ χονσυλτατιον, ιφ νεεδεδ, ωε σηαρε ουρ σχρεεν ανδ σηοω τηε προσπεχτιϖε χλιεντ τηε σαµε χηαρτσ

χονσυλτατιον ορ λατερωε γενερατε τηε φεε αγρεεµεντ ωηιλε σχρεεν σηαρινγ σο τηε χλιεντ χαν φολλοω αλονγ. Α φεω
 
ΛαωΠαψ. Τηε χλιεντ νεϖερ ηαδ το λεαϖε ηοµε ανδ νειτηερ διδ ωε.


To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT