Appendix E. Framing techniques

AuthorJonathan Dichter/Bruce Kapsack
Pages523-554
APPENDIX E:
FRAMING TECHNIQUES
E-1
APPENDIX E
FRAMING TECHNIQUES
USING SCIENTIFIC TECHNIQUES EMPLOYED BY HIGHLY PAID
POLITICAL CONSULTANTS TO WIN OVI CASES
ΧΛΕςΕ Μ. ϑΟΗΝΣΟΝ
ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΑΤ ΛΑΩ
495 Σουτη Ηιγη Στρεετ, Συιτε 400; Χολυµβυσ, Οηιο 43215−5058
(614) 299−8235 Φαξ (614) 358−6633
APPENDIX E:
FRAMING TECHNIQUES
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
APPENDIX E:
FRAMING TECHNIQUES
E-3 Framing Techniques
Trials are framing-battles.
—Dr. Sunwolf. Practical Jury Dynamics p.113 §6-3(c) Matthew Bender
USING TECHNIQUES EMPLOYED BY KARL ROVE AND FRANK LUNTZ AGAINST THE PROSECUTION.
Συπποσε ψου ρεπρεσεντ α ριχη µανσ σον ωηο λεδ α ρατηερ ωιλδ ανδ ιρρεσπονσιβλε ψουτη. Ηε αϖοιδεδ χοµβατ
δυρινγ τηε ςιετναµ ωαρ βεχαυσε ηε ηαδ α ριχη ανδ ωελλ−χοννεχτεδ φατηερ ωηο γοτ ηιµ ιντο τηε Αλαβαµα Νατιοναλ
Γυαρδ εϖεν τηουγη ηε ωασ νοτ φροµ Αλαβαµα. Υνλικε τοδαψ, τηε γυαρδ τηεν ωασ οφτεν α ηαϖεν φροµ τηε δραφτ φορ
τηε σονσ οφ τηε ριχη ανδ πριϖιλεγεδ. Βεχαυσε µανψ ωερε τρψινγ το δο τηε σαµε τηινγ, ιτ ωασ ηαρδερ το γετ ιντο τηε
Νατιοναλ Γυαρδ τηεν τηαν ιτ ισ νοω. Βψ τηε ωαψ, αφτερ ηε ενλιστεδ ιν τηε γυαρδ τηε σον ωεντ ΑΩΟΛ.
Ψουρ ϕοβ ισ το χονϖινχε πεοπλε τηατ ψουρ χλιεντ ωουλδ µακε α στρονγερ ανδ µορε ρεσπονσιβλε ωαρτιµε λεαδερ
τηαν α ςιετναµ χοµβατ ϖετεραν ωηο ωασ αωαρδεδ α Βρονζε Σταρ, α Σιλϖερ Σταρ, ανδ τηρεε Πυρπλε Ηεαρτσ. Χαν δοινγ
τηισ βε ανψ ηαρδερ τηαν ωιννινγ α δρυνκ δριϖινγ χασε, εϖεν ονε ωιτη α τεστ?
Ωε αλλ κνοω τηε αφορεµεντιονεδ πολιτιχαλ φεατ χαν βε αχχοµπλισηεδ. Πεοπλε λικε Ροϖε ανδ Λυντζ ηαϖε βψ ανδ
λαργε βεεν βεατινγ τηε ∆εµοχρατσ φορ ψεαρσ υσινγ τηεσε τεχηνιθυεσ ανδ τηε ∆εµοχρατσ ηαϖε βεεν µοστλψ χλυελεσσ
ασ το ηοω τηισ ωασ βεινγ δονε. Τηε προσεχυτιον ηασ υνωιττινγλψ βεεν υσινγ σιµιλαρ τεχηνιθυεσ αγαινστ τηε δεφενσε
ιν δρυνκ δριϖινγ χασεσ το τηε σαµε εφφεχτ.
Τηεσε τεχηνιθυεσ αρε σο ποωερφυλ τηατ τηεψ χαυσε λαργε νυµβερσ οφ πεοπλε το ρεγυλαρλψ ϖοτε αγαινστ τηειρ
εχονοµιχ ιντερεστσ. Ωηατ σχιεντιστσ ηαϖε φουνδ ισ τηατ πεοπλε ϖοτε τηειρ ιδεντιτψ, νοτ τηειρ ιντερεστσ. Φορ εξαµπλε,

χοντρολλερσ υνιον. Ωε τηινκ ωε χαννοτ γετ ϕυδγεσ το ϖοτε αγαινστ τηειρ περχειϖεδ πολιτιχαλ ιντερεστσ. Τηισ µαψ νοτ
βε τρυε.
Εϖεν ιφ ψου τηινκ ψου κνοω ηοω Ροϖε διδ τηισ, ψου αρε προβαβλψ ωρονγ υνλεσσ ψου αρε φαµιλιαρ ωιτη ρεχεντ


δεϖελοπεδ βψ τηε µοστ αδεπτ ανδ ωελλ παιδ περσυαδερσ ιν τηε ωορλδ ιν α δρυνκ δριϖινγ χασε.
Ιφ ωε δο τηισ ριγητ, ιτ ωιλλ ωορκ ανδ τηε οτηερ σιδε ωιλλ νοτ υνδερστανδ ωηατ ισ ηαππενινγ, ϕυστ λικε τηε ∆εµο−
χρατσ ηαϖε βεεν λαργελψ οβλιϖιουσ το ωηψ τηεψ ηαϖε βεεν λοσινγ.
UNNOTICED PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF STANDARD PROSECUTION ARGUMENTS.
ϑυριεσ αρε βεινγ ινστρυχτεδ το δεχιδε χασεσ υσινγ α πρεπονδερανχε ορ εϖεν λοωερ στανδαρδ.
Βψ τριαλ ανδ ερρορ, προσεχυτορσ ηαϖε στυµβλεδ υπον αργυµεντσ τηατ εµπλοψ α τεχηνιθυε πσψχηολογιστσ χαλλ
φραµινγ. Τηε νετ εφφεχτ ισ τηατ προσεχυτορσ ηαϖε ρεδυχεδ τηε βυρδεν οφ προοφ το α πρεπονδερανχε ανδ µαδε ρεθυιρινγ
προοφ βεψονδ α ρεασοναβλε δουβτ σεεµ χοντραρψ το χοµµον σενσε. Ιν σοµε χασεσ, τηε βυρδεν ηασ βεεν ρεδυχεδ
φυρτηερ το λεσσ τηαν α πρεπονδερανχε. Τηε πρεχισε νατυρε οφ ηοω τηισ ισ δονε ισ δεσχριβεδ βελοω.
Υνφορτυνατελψ, τηε δεφενσε βψ ανδ λαργε ηασ νοτ στυµβλεδ υπον α ρεσπονσε τηατ υτιλιζεσ εθυαλλψ εφφεχτιϖε ταχ−

δεφενσε το ηαϖε αν εξχεπτιοναλ χασε ιν ορδερ το ωιν.
THE SUBTLETIES OF FRAMING.
Ιτ ισ νοτ χηοοσινγ φροµ α λιστ οφ µαγιχ ωορδσ.
Συπποσε α ηυσβανδ, ωιφε ανδ α µοτηερ−ιν−λαω αρε ιν α ροοµ. Τηε χουπλεσ σον χοµεσ ιν, ποιντσ οϖερ το α χορνερ

µοτηερ−ιν−λαω ηασ βεεν ον ηισ νερϖεσ αλλ δαψ. Τηερε ισ νο σνακε. Τηε χηιλδ ωασ πλαψινγ α πρανκ. Τηε χηιλδ ανδ τηε

Τηε ωιφε σχολδσ ηερ σον φορ λψινγ. Τηε ηυσβανδ αργυεσ τηατ νο ηαρµ ωασ δονε. Ηε σαψσ τηισ ωασ ϕυστ α ηαρµλεσσ
πρανκ ανδ τηατ τηε ωοµεν σηουλδ λιγητεν υπ α βιτ ανδ ενϕοψ τηε φυν. Ηε σαψσ τηεψ αρε ϕυστ υπσετ βεχαυσε τηεψ ωερε
σχαρεδ ανδ τηεψ σηουλδ νοτ βε σχολδινγ τηε βοψ φορ λψινγ.
    
ηυσβανδ ρεχονσιδερσ ανδ αγρεεσ ωιτη τηε ωιφε. Ηε αλσο τελλσ τηε σον τηατ ιτ ωασ ωρονγ το λιε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT