Electronic Evidence

AuthorDavid W. Neel
Pages835-888
ELECTRONIC EVIDENCE
CHAPTER 13
ELECTRONIC EVIDENCE
♣13:10 Ιντροδυχτιον
♣13:20 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣13:20.1 Φορµ: Χηεχκλιστ φορ Πλαιντιφφ Ρεγαρδινγ Πρεσερϖατιον Λεττερ το Βε Σεντ το τηε
∆εφενδαντ
♣13:20.2 Φορµ: Πρεσερϖατιον Λεττερ
♣13:20.3 Φορµ: Πριϖιλεγε Λογ φορ Ελεχτρονιχ Εϖιδενχε
♣13:20.4 Φορµ: Βριεφ ιν Συππορτ οφ Μοτιον το Θυαση Συβποενα
♣13:20.5 Φορµ: Μοτιον το Χοµπελ Προδυχτιον οφ ΕΣΙ
♣13:20.6 Φορµ: ∆εφαυλτ Στανδαρδ φορ ∆ισχοϖερψ οφ Ελεχτρονιχαλλψ Στορεδ Ινφορµατιον
♣13:20.7 Φορµ: ∆εφινιτιον οφ ∆οχυµεντ ιν ∆οχυµεντ Ρεθυεστ Χοϖερινγ ΕΣΙ
♣13:30 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣13:30.1 Φορµ: Μοτιον φορ α Προτεχτιϖε Ορδερ
♣13:30.2 Αυτηεντιχατιον Χηεχκλιστ φορ Βλογ ορ Ονλινε Σοχιαλ Νετωορκινγ Σιτε
♣13:35 Ιντροδυχινγ Ε−Μαιλσ Ιντο Εϖιδενχε
♣13:35.1 Ιντροδυχτιον
♣13:35.2 Φουνδατιον
♣13:35.3 Οβϕεχτιονσ
♣13:36 Χασεσ Ινϖολϖινγ τηε Αδµισσιβιλιτψ οφ Ε−Μαιλσ, Ωεβσιτεσ ορ Βλογσ
♣13:36.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣13:36.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
♣13:40 Χασεσ Ινϖολϖινγ Ελεχτρονιχ Εϖιδενχε
♣13:40.1 Χασεσ Ινϖολϖινγ Αδµισσιβιλιτψ
♣13:40.1.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣13:40.1.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
♣13:40.2 Χασεσ Ινϖολϖινγ ∆ισχοϖερψ
♣13:40.2.1 ∆ισχοϖερψ Περµιττεδ
♣13:40.2.2 ∆ισχοϖερψ Νοτ Περµιττεδ
♣13:40.3 Χασεσ Ινϖολϖινγ Χοστ−Σηιφτινγ
♣13:40.3.1 Χοστσ Αωαρδεδ
♣13:40.3.2 Χοστσ Νοτ Αωαρδεδ
♣13:40.4 Χασεσ Ινϖολϖινγ Σανχτιονσ
♣13:40.4.1 Σανχτιονσ Γραντεδ
♣13:40.4.2 Σανχτιονσ ∆ενιεδ
♣13:40.5 Χασεσ Ινϖολϖινγ Ωορκ Προδυχτ ανδ Πριϖιλεγε
♣13:40.5.1 Πριϖιλεγε Υπηελδ
♣13:40.5.2 Πριϖιλεγε ∆ενιεδ
♣13:40.6 Μισχελλανεουσ Χασεσ Ινϖολϖινγ Ελεχτρονιχ Εϖιδενχε
♣13:10 13−2  Εµπλοψµεντ Εϖιδενχε
ELECTRONIC EVIDENCE
♣13:10 Ιντροδυχτιον
Τηε τρανσµισσιον οφ ελεχτρονιχ δοχυµεντατιον ηασ προ
χεεδεδ ατ αν εξπονεντιαλ παχε ιν ρεχεντ ψεαρσ. Ελεχτρονιχ
ινφορµατιον ισ στορεδ ον ουρ χοµπυτερσ, φαξ µαχηινεσ, χελλ
πηονεσ, περσοναλ διγιταλ ασσισταντσ, ασ ωελλ ασ ϖαριουσ µεδια,
ινχλυδινγ ηαρδ δριϖεσ, ρεµοϖαβλε δισκσ ανδ βαχκυπ ταπεσ.
Ελεχτρονιχαλλψ στορεδ ινφορµατιον µαψ εϖεν βε ηιδδεν ιν
τηε φορµ οφ µεταδατα, ινφορµατιον ωηιχη ισ εµβεδδεδ ιν
αν ελεχτρονιχ φιλε. Τηισ ωιλλ ινχλυδε τηε δατε οφ χρεατιον, τηε
αυτηορ, ασ ωελλ ασ ηιστοριχαλ ινφορµατιον. Σιµιλαρλψ, δελετεδ
φιλεσ ηαϖε νοτ βεεν ερασεδ φροµ τηε ηαρδ δριϖε. Τηε φιλε
ναµε ισ σιµπλψ ρεµοϖεδ φροµ τηε οπερατινγ σψστεµσ τραχκ
ινγ φιλε. Τηε δατα ρεµαινσ ινταχτ υντιλ ιτ ισ εξπλιχιτλψ ερασεδ
ορ οϖερωριττεν. Εξπερτσ χαν οφτεν ρεχοϖερ τηισ ινφορµατιον.
Τηε ραπιδ εξπανσιον οφ τηισ ινφορµατιον µακεσ ιτ µορε διφ
φιχυλτ φορ τηε παρτιεσ, εσπεχιαλλψ τηε Πλαιντιφφ, το δετερµινε
ωηατ ινφορµατιον τηεψ µαψ νεεδ το προϖε τηειρ χασε. Αδδι
τιοναλλψ, φορ βοτη παρτιεσ, βυτ πρινχιπαλλψ φορ τηε ∆εφενδαντ,
ελεχτρονιχ δισχοϖερψ χρεατεσ χερταιν οβλιγατιονσ το πρεσερϖε
ελεχτρονιχ ινφορµατιον. Χασε λαω ιν ρεχεντ ψεαρσ ηασ εσταβ
λισηεδ τηατ ονχε α παρτψ αντιχιπατεσ λιτιγατιον, ιτ ηασ α δυτψ το
πρεσερϖε αλλ υνιθυε, ρελεϖαντ εϖιδενχε τηατ µιγητ βε υσε
φυλ το αν αδϖερσαρψ. Ζυβυλακε ϖ. ΥΒΣ Ωαρβυργ, ΛΛΧ, 220
Φ.Ρ.∆. 212, 218 (Σ.∆.Ν.Ψ. 2003). Ονχε τηε δυτψ ισ τριγγερεδ,
α παρτψ µυστ πρεσερϖε ωηατ ιτ κνοωσ, ορ ρεασοναβλψ σηουλδ
κνοω, ισ ρελεϖαντ ιν τηε αχτιον, ισ ρεασοναβλψ χαλχυλατεδ το
λεαδ το τηε δισχοϖερψ οφ αδµισσιβλε εϖιδενχε, ισ ρεασοναβλψ
λικελψ το βε ρεθυεστεδ δυρινγ δισχοϖερψ, ανδ/ορ ισ τηε συβϕεχτ
οφ α πενδινγ δισχοϖερψ ρεθυεστ. Μοσαιδ Τεχηνολογιεσ, Ινχ. ϖ.
Σαµσυνγ Ελεχτριχ Χο., 348 Φ. Συππ. 2δ 332 (∆.Ν.ϑ. 2004).
Τηισ δυτψ το πρεσερϖε µαψ εξτενδ το βαχκυπ ορ αρχηιϖαλ ταπεσ
τηατ ωουλδ προϖιδε ινφορµατιον αβουτ δελετεδ δατα. Χονϖολϖε
ϖ. Χοµπαθ, 223 Φ.Ρ.∆. 162 (Σ.∆.Ν.Ψ. 2004). Ιν τηε λανδµαρκ
χασε οφ Ζυβυλακε, τηε Χουρτ συµµαριζεδ α παρτψσ οβλιγατιονσ
ασ φολλοωσ:
Τηε σχοπε οφ α παρτψσ πρεσερϖατιον οβλιγατιον χαν βε
δεσχριβεδ ασ φολλοωσ: Ονχε α παρτψ ρεασοναβλψ αντιχιπατεσ
λιτιγατιον, ιτ µυστ συσπενδ ιτσ ρουτινε δοχυµεντ ρετεντιον/
δεστρυχτιον πολιχψ ανδ πυτ ιν πλαχε α λιτιγατιον ηολδ το
ενσυρε τηε πρεσερϖατιον οφ ρελεϖαντ δοχυµεντσ. Ασ α γενεραλ
ρυλε, τηατ λιτιγατιον ηολδ δοεσ νοτ αππλψ το ιναχχεσσιβλε βαχκ
υπ ταπεσ (ε.γ., τηοσε τψπιχαλλψ µαινταινεδ σολελψ φορ τηε πυρ
ποσε οφ δισαστερ ρεχοϖερψ), ωηιχη µαψ χοντινυε το βε ρεχψ
χλεδ ον τηε σχηεδυλε σετ φορτη ιν τηε χοµπανψσ πολιχψ. Ον
τηε οτηερ ηανδ, ιφ βαχκυπ ταπεσ αρε αχχεσσιβλε (ι.ε., αχτιϖελψ
υσεδ φορ ινφορµατιον ρετριεϖαλ), τηεν συχη ταπεσ ωουλδ λικελψ
βε συβϕεχτ το τηε λιτιγατιον ηολδ.
Ζυβυλακε ϖ. ΥΒΣ Ωαρβυργ, ΛΛΧ, 220 Φ.Ρ.∆. 212, 218
(Σ.∆.Ν.Ψ. 2003). Ιφ ∆εφενδαντ φαιλσ το τακε τηε νεχεσσαρψ
στεπσ το πρεσερϖε τηισ δατα, ιτ χουλδ βε συβϕεχτεδ το σεϖερε
πεναλτιεσ, ινχλυδινγ ηεαϖψ µονεταρψ σανχτιονσ ανδ/ορ βε
συβϕεχτεδ το αν αδϖερσε ινφερενχε ϕυρψ ινστρυχτιον ατ τριαλ.
Φορ α σαµπλε ϕυρψ ινστρυχτιον, σεε ♣13:40.4.1, θυοτινγ τηε
ινστρυχτιον υσεδ ιν Ζυβυλακε.
Ιν Ζυβυλακε, τηε χουρτ σετ φορτη α σεϖεν−φαχτορ τεστ ωηιχη ωασ
δεσιγνεδ το γοϖερν ελεχτρονιχ δισχοϖερψ βαττλεσ, ινχλυδινγ
ωηο σηουλδ βεαρ τηε χοστσ φορ προδυχτιον. Τηε χουρτ χονχλυδ
εδ τηατ φορ δατα τηατ ισ κεπτ ιν αν αχχεσσιβλε φορµατ, τηε υσυαλ
ρυλεσ οφ δισχοϖερψ αππλψ, ανδ τηε ρεσπονδινγ παρτψ σηουλδ
παψ τηε χοστσ οφ προδυχινγ ρεσπονσιϖε δατα. Α χουρτ σηουλδ
χονσιδερ χοστ−σηιφτινγ ονλψ ωηεν ελεχτρονιχ δατα ισ ρελατιϖελψ
ιναχχεσσιβλε, συχη ασ ιν βαχκυπ ταπεσ. Τηε χουρτ εµπλοψεδ
τηε φολλοωινγ τεστ:
1. Τηε εξτεντ το ωηιχη τηε δισχοϖερψ ρεθυεστ ισ σπε−
χιφιχαλλψ ταιλορεδ το δισχοϖερ ρελεϖαντ ινφορµατιον.
2. Τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ συχη ινφορµατιον φροµ οτηερ
σουρχεσ.
3. Τηε τοταλ χοστ οφ προδυχτιον χοµπαρεδ το τηε
αµουντ ιν χοντροϖερσψ.
4. Τηε τοταλ χοστ οφ προδυχτιον χοµπαρεδ το τηε
ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε το εαχη παρτψ.
5. Τηε ρελατιϖε αβιλιτψ οφ εαχη παρτψ το χοντρολ χοστσ,
ανδ ιτσ ινχεντιϖε το δο σο.
6. Τηε ιµπορτανχε οφ τηε ισσυεσ ατ στακε ιν τηε λιτιγατιον.
7. Τηε ρελατιϖε βενεφιτσ το τηε παρτιεσ οφ οβταινινγ τηε
ινφορµατιον.
Ζυβυλακε ϖ. ΥΒΣ Ωαρβυργ, ΛΛΧ, 217 Φ.Ρ.∆. 309 (Σ.∆.Ν.Ψ.
2003). Σεε αλσο Ηαγεµεψερ Νορτη Αµεριχα, Ινχ. ϖ. Γατε
ωαψ ∆ατα Σχιενχε Χορπ., 222 Φ.Ρ.∆. 594, 602−603 (Ε.∆.
Ωισ. 2004); Λαωσον ϖ. Σπιριτ ΑεροΣψστεµσ, Ινχ., 020 ΩΛ
3288058 (∆. Καν. ϑυνε 18, 2020), αφφδ, 2020 ΩΛ 6939752
(∆. Καν. Νοϖ. 24, 2020)(νοτινγ τηατ σινχε Ζυβυλακε ανδ
τηε 2006 αµενδµεντσ το Ρυλε 26(β), τηε πραχτιχε οφ στορ
ινγ δατα ιν ιναχχεσσιβλε φορµατσ (ε.γ., βαχκυπ ταπεσ) ηασ
δεχλινεδ); Τηε Σεδονα Πρινχιπλεσ, Τηιρδ Εδιτιον: Βεστ
Πραχτιχεσ, Ρεχοµµενδατιονσ & Πρινχιπλεσ φορ Αδδρεσσινγ
Ελεχτρονιχ ∆οχυµεντ Προδυχτιον, 19 ΣΕ∆ΟΝΑ ΧΟΝΦ. ϑ.
1, 41−42 (2018) (νοτινγ τηε θυιχκλψ διµινισηινγ ρολε οφ
βαχκυπ ταπεσ); Υ.Σ. εξ ρελ. Χαρτερ ϖ. Βριδγεποιντ Εδυχ.,
Ινχ., 305 Φ.Ρ.∆. 225, 240 (Σ.∆. Χαλ. 2015)(πρεφερενχε φορ
χοστ−σηιφτινγ ηασ βεεν εξτενδεδ βεψονδ µερελψ ιναχχεσσιβλε
ΕΣΙ ανδ τηατ τηε χοστ οφ εϖεν αχχεσσιβλε ΕΣΙσ προδυχτιον
µαψ βε σηιφτεδ το α παρτψ τηατ ηασ νοτ σηοων ιτσ πεχυλιαρ
ρελεϖανχε το τηε χλαιµσ ανδ δεφενσεσ ατ ηανδ).
Ιν αδδιτιον, τηε Φεδεραλ Ρυλεσ οφ Χιϖιλ Προχεδυρε ηαϖε
βεεν αµενδεδ το χοϖερ ελεχτρονιχαλλψ στορεδ ινφορµατιον
(ΕΣΙ). Ασ οφ ∆εχεµβερ 1, 2006, α χουρτ µαψ, υνδερ
αµενδεδ Φ.Ρ.Χ.Π. 16(β)(3)(Β)(ιιι), εντερ α σχηεδυλινγ ορδερ
το γοϖερν τηε δισχοϖερψ ορ δισχλοσυρε οφ ΕΣΙ ανδ ανψ αγρεε−
µεντσ τηατ τηε παρτιεσ µαψ ρεαχη φορ ασσερτινγ χλαιµσ οφ
πριϖιλεγε. Υνδερ Φ.Ρ.Χ.Π. 26(φ), ιν πρεπαρατιον φορ τηε χασε
µαναγεµεντ χονφερενχε, τηε παρτιεσ µυστ χονφερ ανδ δισ
χυσσ, αµονγ οτηερ τηινγσ, τηε πρεσερϖατιον οφ δισχοϖεραβλε
ινφορµατιον ανδ δεϖελοπ α δισχοϖερψ πλαν τηατ ενχοµπασσ−
εσ ανψ ισσυεσ αβουτ δισχλοσυρε, δισχοϖερψ, ορ πρεσερϖατιον
13−3  Ελεχτρονιχ Εϖιδενχε ♣13:10
ELECTRONIC EVIDENCE
οφ ελεχτρονιχαλλψ στορεδ ινφορµατιον, ινχλυδινγ τηε φορµ
ορ φορµσ ιν ωηιχη ιτ σηουλδ βε προδυχεδ. Ασ παρτ οφ τηειρ
ινιτιαλ δισχλοσυρε οβλιγατιονσ, Φ.Ρ.Χ.Π. 26(α)(1)(ιι) ρεθυιρεσ
τηε παρτιεσ το προδυχε ορ ιδεντιφψ ΕΣΙ τηατ µιγητ βε υσεδ το
συππορτ τηε δισχλοσινγ παρτψσ χλαιµσ ορ δεφενσεσ. Υνδερ
Φ.Ρ.Χ.Π. 26(β)(2)(Β), ηοωεϖερ, α παρτψ νεεδ νοτ προϖιδε
δισχοϖερψ οφ [ΕΣΙ] φροµ σουρχεσ τηατ τηε παρτψ ιδεντιφιεσ
ασ νοτ ρεασοναβλψ αχχεσσιβλε βεχαυσε οφ υνδυε βυρδεν ορ
χοστ. Τηε βυρδεν ρεµαινσ ον τηε παρτψ οβϕεχτινγ το τηε
δισχλοσυρε οφ ΕΣΙ το προϖε ιτ ισ νοτ ρεασοναβλψ αχχεσσιβλε
βεχαυσε οφ υνδυε βυρδεν ορ χοστ. Φ.Ρ.Χ.Π. 26(χ) ανδ 37(α)
(1) ιµποσε οβλιγατιονσ το χονφερ ορ αττεµπτ το χονφερ βεφορε
φιλινγ µοτιονσ φορ προτεχτιϖε ορδερσ ορ το χοµπελ. Υνδερ
Φ.Ρ.Χ.Π. 34(α) ανδ (β), α παρτψ µαψ προπουνδ δισχοϖερψ ανδ
σπεχιφψ τηε φορµ ορ φορµσ ιν ωηιχη ΕΣΙ ισ το βε προδυχεδ;
τηε ρεσπονδινγ παρτψ µαψ οβϕεχτ το τηε φορµ οφ δισχοϖερψ
ανδ οφφερ αν αλτερνατιϖε µεανσ οφ προδυχτιον. Ρυλε 34(β)
(2)(Ε) φυρτηερ προϖιδεσ τηατ υνλεσσ οτηερωισε στιπυλατεδ ορ
ορδερεδ, ιφ α ρεθυεστ δοεσ νοτ σπεχιφψ α φορµ φορ προδυχ
ινγ ΕΣΙ, α παρτψ µυστ προδυχε ΕΣΙ ιν α φορµ ορ φορµσ ιν
ωηιχη ιτ ισ ορδιναριλψ µαινταινεδ ορ ιν α ρεασοναβλψ υσαβλε
φορµ ανδ νεεδ νοτ προδυχε ΕΣΙ ιν µορε τηαν ονε φορµ. Ατ
λεαστ ονε χουρτ ηασ ρυλεδ τηερε ισ νο οβλιγατιον το ιδεντιφψ
τηε δοχυµεντσ ρεθυεστσ το ωηιχη ιτεµσ οφ ΕΣΙ χορρεσπονδ.
ΜχΧρειγητ ϖ. ΑυβυρνΒανκ, 2021 ΩΛ 6926818 (Μ.∆. Αλα.
Μαρ. 30, 2021).
Ιν Σεπτεµβερ, 2008, Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 502(β) ωασ αµενδεδ
χονχερνινγ τηε δισχλοσυρε οφ πριϖιλεγεδ ινφορµατιον. Τηε
ρυλε στατεσ τηατ α παρτψ ωηο δισχλοσεσ συχη ινφορµατιον δοεσ
νοτ ωαιϖε τηε πριϖιλεγε ωηερε (1) τηε δισχλοσυρε ισ ιναδϖερ−
τεντ; (2) τηε ηολδερ οφ τηε πριϖιλεγε ορ προτεχτιον τοοκ ρεα−
σοναβλε στεπσ το πρεϖεντ δισχλοσυρε; ανδ (3) τηε ηολδερ τοοκ
ρεασοναβλε στεπσ το ρεχτιφψ τηε ερρορ, ινχλυδινγ (ιφ αππλιχα
βλε) φολλοωινγ Φεδεραλ Ρυλε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε 26(β)(5)(Β).
Τηε Αδϖισορψ Χοµµιττεε Νοτε ιδεντιφιεσ τηε πυρποσε οφ τηε
ρεϖισεδ ρυλε ασ φολλοωσ:
Τηισ χονχερν [ρεγαρδινγ δισχλοσυρε οφ πριϖι
λεγεδ ινφορµατιον] ισ εσπεχιαλλψ τρουβλινγ ιν
χασεσ ινϖολϖινγ ελεχτρονιχ δισχοϖερψ. Σεε, ε.γ.,
Ηοπσον ϖ. Χιτψ οφ Βαλτιµορε, 232 Φ.Ρ.∆. 228,
244 (∆.Μδ. 2005) (ελεχτρονιχ δισχοϖερψ µαψ
ενχοµπασσ µιλλιονσ οφ δοχυµεντσ ανδ το ινσιστ
υπον ρεχορδ−βψ−ρεχορδ πρε−προδυχτιον πριϖιλεγε
ρεϖιεω, ον παιν οφ συβϕεχτ µαττερ ωαιϖερ, ωουλδ
ιµποσε υπον παρτιεσ χοστσ οφ προδυχτιον τηατ
βεαρ νο προπορτιοναλιτψ το ωηατ ισ ατ στακε ιν τηε
λιτιγατιον).
Τηε ρυλε σεεκσ το προϖιδε α πρεδιχταβλε, υνι−
φορµ σετ οφ στανδαρδσ υνδερ ωηιχη παρτιεσ χαν
δετερµινε τηε χονσεθυενχεσ οφ α δισχλοσυρε οφ
α χοµµυνιχατιον ορ ινφορµατιον χοϖερεδ βψ τηε
αττορνεψ−χλιεντ πριϖιλεγε ορ ωορκ−προδυχτ προτεχ−
τιον. Παρτιεσ το λιτιγατιον νεεδ το κνοω, φορ εξαµ−
πλε, τηατ ιφ τηεψ εξχηανγε πριϖιλεγεδ ινφορµατιον
πυρσυαντ το α χονφιδεντιαλιτψ ορδερ, τηε χουρτσ
ορδερ ωιλλ βε ενφορχεαβλε. Μορεοϖερ, ιφ α φεδεραλ
χουρτσ χονφιδεντιαλιτψ ορδερ ισ νοτ ενφορχεαβλε
ιν α στατε χουρτ τηεν τηε βυρδενσοµε χοστσ οφ
πριϖιλεγε ρεϖιεω ανδ ρετεντιον αρε υνλικελψ το βε
ρεδυχεδ.
∗ ∗ ∗
Χασεσ συχη ασ Λοισ Σπορτσωεαρ, Υ.Σ.Α., Ινχ.
ϖ. Λεϖι Στραυσσ & Χο., 104 Φ.Ρ.∆. 103, 105
(Σ.∆.Ν.Ψ. 1985) ανδ Ηαρτφορδ Φιρε Ινσ. Χο. ϖ.
Γαρϖεψ, 109 Φ.Ρ.∆. 323, 332 (Ν.∆.Χαλ. 1985),
σετ ουτ α µυλτιφαχτορ τεστ φορ δετερµινινγ ωηετηερ
ιναδϖερτεντ δισχλοσυρε ισ α ωαιϖερ. Τηε στατεδ
φαχτορσ (νονε οφ ωηιχη ισ δισποσιτιϖε) αρε τηε ρεα−
σοναβλενεσσ οφ πρεχαυτιονσ τακεν, τηε τιµε τακεν
το ρεχτιφψ τηε ερρορ, τηε σχοπε οφ δισχοϖερψ, τηε
εξτεντ οφ δισχλοσυρε, ανδ τηε οϖερριδινγ ισσυε οφ
φαιρνεσσ. Τηε ρυλε δοεσ νοτ εξπλιχιτλψ χοδιφψ τηατ
τεστ, βεχαυσε ιτ ισ ρεαλλψ α σετ οφ νον−δετερµινα−
τιϖε γυιδελινεσ τηατ ϖαρψ φροµ χασε το χασε. Τηε
ρυλε ισ φλεξιβλε ενουγη το αχχοµµοδατε ανψ οφ
τηε λιστεδ φαχτορσ. Οτηερ χονσιδερατιονσ βεαρινγ
ον τηε ρεασοναβλενεσσ οφ α προδυχινγ παρτψσ
εφφορτσ ινχλυδε τηε νυµβερ οφ δοχυµεντσ το βε
ρεϖιεωεδ ανδ τηε τιµε χονστραιντσ φορ προδυχτιον.
∆επενδινγ ον τηε χιρχυµστανχεσ, α παρτψ τηατ
υσεσ αδϖανχεδ αναλψτιχαλ σοφτωαρε αππλιχατιονσ
ανδ λινγυιστιχ τοολσ ιν σχρεενινγ φορ πριϖιλεγε ανδ
ωορκ προδυχτ µαψ βε φουνδ το ηαϖε τακεν ρεα−
σοναβλε στεπσ το πρεϖεντ ιναδϖερτεντ δισχλοσυρε.
Τηε ιµπλεµεντατιον οφ αν εφφιχιεντ σψστεµ οφ
ρεχορδσ µαναγεµεντ βεφορε λιτιγατιον µαψ αλσο
βε ρελεϖαντ.
Φυρτηερ, σεϖεραλ ρεχεντ δεχισιονσ γοϖερν τηε δισχλοσυρε οφ
ΕΣΙ ωηεν σουγητ φροµ τηιρδ παρτιεσ. Τηε Στορεδ Χοµµυνι
χατιονσ Αχτ (ΣΧΑ) 18 Υ.Σ.Χ. ♣♣ 2701−12 χρεατεσ α ζονε οφ
πριϖαχψ το προτεχτ ιντερνετ συβσχριβερσ φροµ ηαϖινγ τηειρ περ
σοναλ ινφορµατιον ωρονγφυλλψ υσεδ ανδ πυβλιχλψ δισχλοσεδ,
Ιν ρε Συβποενα ∆υχεσ Τεχυµ το ΑΟΛ, ΛΛΧ, 550 Φ.Συππ.2δ
606, 610 (Ε.∆. ςα. 2008)(θυοτινγ Σ. Ρεπ. Νο. 99541, ατ 3
(1986)), ωηιλε ατ τηε σαµε τιµε βαλανχινγ τηε νεεδσ οφ γοϖ
ερνµεντ ανδ λαω ενφορχεµεντ αγενχιεσ. Τηε ΣΧΑ προηιβιτσ
αν εντιτψ ωηιχη στορεσ ελεχτρονιχ ινφορµατιον φροµ κνοω
ινγλψ διϖυλγινγ τηε χοντεντσ οφ ανψ χοµµυνιχατιον ωηιλε ιτ
ηολδσ τηε χοµµυνιχατιον ιν ελεχτρονιχ στοραγε. 18 Υ.Σ.Χ. ♣
2702(α)(1). Τηε ΣΧΑ αππλιεσ ιν χιϖιλ λιτιγατιον, ινχλυδινγ στατε
χουρτσ. Σεε, ε.γ., ΟΓραδψ ϖ. Συπεριορ Χουρτ, 44 Χαλ Ρπτρ. 3δ
72, 83−84, 89 (Χαλ Χτ. Αππ. 2006). Σεε αλσο Ιν ρε Φαχεβοοκ,
Ινχ., 923 Φ.Συππ.2δ 1204 (Ν.∆. Χαλ. 2012) (ΣΧΑ προηιβ
ιτσ χιϖιλ συβποενασ φροµ χοµπελλινγ προδυχτιον οφ ρεχορδσ
φροµ προϖιδερσ οφ ελεχτρονιχ χοµµυνιχατιον σερϖιχεσ λικε
σοχιαλ−νετωορκινγ ωεβσιτεσ). Τηυσ, τηε παρτψ σεεκινγ συχη

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT